Drie boeken over de Driebond van het Licht – De Triomf van de Universele Gnosis – 24 december 1980

1 De Triomf van de Universele Gnosis – Antonin Gadal
De Triomf van de Universele Gnosis belicht een belangrijk moment in de geschiedenis van de moderne spiritualiteit: deel I beschrijft de ontmoeting tussen Antonin Gadal, de Patriarch van de Kathaarse Broederschap, en Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de geestelijk leiders van het Lectorium Rosicrucianum, en de doorwerking van die ontmoeting. Deze vertegenwoordigers van twee spirituele stromingen, Katharen en Rozenkruisers, ervaarden hun samenkomst als het moment waarop de Gnosis, de kennis van God die de Katharen wilden behoeden en doorgeven, werd overgedragen en zich opnieuw kon manifesteren. Daarbij verwezen zij naar een profetie, gedaan op het moment van de vernietiging van de middeleeuwse Broederschap der Katharen op het kasteel Montségur in Occitanië, op 16 maart 1244: ‘Maar na zevenhonderd jaar zal de laurier weer bloeien’. Deel II bevat een bloemlezing van niet eerder gepubliceerde teksten van de hand van Gadal, die de weerslag zijn van jarenlange, zelfstandige studie naar de bronnen van de Gnosis en de verwerking daarvan in een diepe innerlijke waarneming van de gang van de mens op zijn weg naar de Volmaaktheid, symbolisch uitgedrukt als ‘de weg van de heilige Graal’.

LEES MEER OVER DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

BESTEL DE TRIOMF VAN DE UNIVERSELE GNOSIS

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GRAAL

2 24 December 1980 – Catharose de Petri
Met deze speciale uitgave van zeven toespraken van Catharose de Petri willen wij gedenken dat de grootmeesteres van de Jong Gnostieke Broederschap zich vijftig jaren onafgebroken heeft ingezet voor de arbeid van het Gouden Rozenkruis. Hiermee willen we graag uitdrukking geven aan onze grote dankbaarheid en erkentelijkheid voor de zo zegenrijke arbeid die zij voor de geestesschool en haar leerlingenschare vervuld heeft, een arbeid die inmiddels tot in alle delen van de wereld reikt. Op 24 december van het jaar 1930 ontving Catharose de Petri van de Broederschap van het Gouden Rozenkruis haar heilige opdracht. Gedurende vijftig jaren van arbeid werd het zaad gestrooid in de harten van allen die de weg van het Gouden Rozenkruis, de weg van het universele christendom zochten en die verlangden deze weg te gaan. De tezamen met de heer Jan van Rijckenborgh gevoerde arbeid mocht leiden tot de geestelijke overdracht van de schat van de katharen, waarvan in de eerste drie toespraken wordt gesproken. De daarop volgende vier toespraken plaatsen de leerling voor het pad tot bevrijding, voor de opgave die ieder mensenkind zal dienen te vervullen.

LEES MEER OVER 24 DECEMBER 1980

BESTEL 24 DECEMBER 1980

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE KATHAREN

3 In het teken van de Driebond van het Licht
Iedere eeuw kenmerkt zich door een eigen, geheel nieuwe atmosfeer met daarin de werkzaamheid van nieuwe spirituele energieën. En aan het einde van een eeuw worden daaruit de zaden gezaaid die in de volgende eeuw – als nieuwe mogelijkheden – zullen ontkiemen, groeien en bloeien. Met het verschijnen van het boek In het teken van de Driebond van het Licht publiceert de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis de toespraken van de Ussatconferenties van 2001, 2006 en 2012. Zij richt daarmee een nieuwe oproep aan de mensheid zich bewust te worden dat er in het midden van een geschokte samenleving nieuwe perspectieven verschijnen, die zich als een ondersteunend veld manifesteren, en waaruit allen licht en kracht kunnen putten. Een broederschap in de zin van het rozenkruis is iets anders dan een groep naar het Licht strevende mensen. Zij is een dragende eenheid, ingeschakeld in het werk van Christus. In haar centrum brandt één centrale vlam, er is eenheid van straling. Onderlinge verschillen en innerlijke tegenstrijdigheid zijn te boven gekomen. In die vlam zijn de harten verbonden en kan het bewustzijn tot een gemeenschappelijke activiteit komen.

LEES MEER OVER IN HET TEKEN VAN DE DRIEBOND VAN HET LICHT

BESTEL IN HET TEKEN VAN DE DRIEBOND VAN HET LICHT

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE ROZENKRUISERS