Vijf boeken over gnosis: derde component, stromen van licht, innerlijke religie, zegezangen en oudheid

1 Gnosis, de derde component in de Europese cultuurtraditie
Dit boek beschouwt de cultuurgeschiedenis van Europa als een driestromenland. Naast de rede vanuit Athene en het geloof vanuit Jeruzalem kwam de gnosis voort vanuit Alexandrië, uitmondend in Theosofie, Antroposofie en Rozenkruis. Via achttien bijdragen van zeer diverse auteurs (waaronder J.R. Ritman, G. Quispel, R. van den Broek en J. van Oort) wordt gnosis steeds belicht als een innerlijke ervaring, een ‘kennis des harten’, die volgens de experts van alle tijden is.

LEES MEER OVER GNOSIS, DE DERDE COMPONENT VAN DE EUROPESE CULTUURTRADITIE

BESTEL GNOSIS, DE DERDE COMPONENT VAN DE EUROPESE CULTUURTRADITIE

2 Gnosis, Stromen van licht in Europa, Peter Huijs
Gnosis is de wijsheidskracht die als een stroom van licht soms onderaards, soms aan de oppervlakte werkzaam is. In dit boek worden groeperingen en denkers beschreven die gestalte hebben gegeven aan dit steeds terugkerende verlangen naar gnosis: Egyptenaren, druïden, essenen, Hermes Trismegistus, Mani, bogomielen, katharen, meester Eckehart, Johannes Tauler, Marcilio Ficino, Paracelsus, Jacob Boehme, Johan Valentin Andreae, Jan Amos Comenius, Karl von Eckartshausen, Antonoine Gadal, Z.W. Leene, J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri.

LEES MEER OVER GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA

BESTEL ‘GNOSIS, STROMEN VAN LICHT IN EUROPA’

3 Gnosis als innerlijke religie, Crystalserie 5
Er is, in diepse zin, slechts één waarheid. Alle wereldreligies dragen deze diepste waarheid als kern met zich. In elke religie kan deze kern als een innerlijke religie worden herkend.  Door dit universele beginsel wordt waarheid openbaar, als innerlijke kennis van het grote plan van God. Iedere zielen-mens die op de gnostieke stralingswerkzaamheid kan reageren verkrijgt zo de innerlijke kennis: de Gnosis. Gnosis brengt de bewuste verlichting, de stralingswerkzaamheid die de zielen-mens herschept tot geestmens.

LEES EEN GEDEELTE UIT GNOSIS ALS INNERLIJKE RELIGIE

BESTEL GNOSIS ALS INNERLIJKE RELIGIE

4 Zegezangen van Hermes Gnosis, George Mead
In Zegezangen van Hermes’ Gnosis publiceert de Rozekruis Pers het eerste deel van de serie Echo’s uit de Gnosis. Voor het eerst sinds 100 jaar verschijnt hiermee in het Nederlandse taalgebied het geïnspireerde werk van G.R.S. Mead, de persoonlijk secretaris van H.P. Blavatsky. Op lichte en toegankelijke wijze, maar niet minder diepgaand, introduceerde Mead enkele geschriften uit de gnostieke literatuur van het begin van onze jaartelling. George Mead was niet alleen in oosterse filosofie geïnteresseerd. Van meet af aan verdiepte hij zich in de authentieke esoterische bronnen uit het Westen. Tussen 1906 en 1908 gaf Mead elf deeltjes uit in een serie, die hij Echo’s uit de Gnosis noemde. Hij wilde ‘een wereld van heel verheven gedachten en zuiverheid van gevoel, ontstaan uit de toewijding en het denken van één van de vele theosofische broederschappen uit de oude wereld’ weer toegankelijk maken voor hen, die geen directe toegang hadden tot deze bronnen.

LEES MEER OVER ZEGEZANGEN VAN HERMES’ GNOSIS

BESTEL ZEGEZANGEN VAN HERMES’ GNOSIS

5 Gnosis in de oudheid, Nag Hammadi in context – Roelof van den Broek
‘Gnosis in de oudheid – Nag Hammadi in context’ biedt allereerst een helder overzicht van gnostische stromingen in de eerste eeuwen van onze jaartelling als een specifieke expressie van een brede onderstroom in de westerse cultuur, die vanaf de Oudheid tot New Age grote invloed heeft uitgeoefend. Bij alle vormen van gnosis ging het en gaat het nog steeds  om inzicht in de samenhang van de dingen (gnosis betekent kennis), als persoonlijke bevrijding en godskennis in één. De auteur bespreekt de overlevering en de inhoud van de gnostische literatuur, met aandacht voor alle authentieke gnostieke teksten. De (veelal negatieve) respons van de kant van kerkvaders en filosofen wordt eveneens toegelicht. Tot voor kort bestond zo’n overzicht in Nederland nog niet en is ook daarbuiten uiterst zeldzaam. 

LEES MEER OVER GNOSIS IN DE OUDHEID

 BESTEL GNOSIS IN DE OUDHEID