Arbeid, maatschappij, koopmanschap, het grote spel en bevrijding – zeven gedeelten uit De Egyptische Oergnosis deel 3

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

In De Egyptische Oergnosis deel 3 beschrijft J. van Rijckenborgh de moeilijkheden die je als strevende mens bij dit tegenkomt bij het gaan van de gnostieke weg. Deze bestaan uit onder meer de verwarring omtrent goed en kwaad, de werking van het verstand, en tenslotte de neiging van de mens om alles voor eigen zaak te gebruiken. Daarmee stelt de mens zich diametraal tegenover de geest, het pneuma (levensgeest, levensadem), die universeel is, voor allen en in allen. Door die tegenstelling beginnen de problemen van het bestaan in de wereld van de materie.

1. De arbeid integer en eerlijk volvoeren

In het maatschappelijke leven zal de gnosticus zijn plaats moeten innemen. Dat spreekt vanzelf. Mits hij zijn arbeid volkomen integer en in volstrekte eerlijkheid kan volvoeren. In het moderne zakenleven treden veelal tal van vormen van absolute oneerlijkheid op. Dat is een van de belangrijkste oorzaken van de herhaalde ondergang van het maatschappelijke leven. Want het koopmanschap gaat uit van een begeerte naar bezit. Niet zozeer een begeerte om te bezitten wat nuttig en noodzakelijk is voor de eigen levensstaat, maar begeerte die beoefend wordt als een soort sport.

Uit de mythologie zal u bekend zijn dat Mercurius (of Hermes) de god van de kooplieden en de dieven is. Mercurius – koophandel – dieven: in één adem genoemd! Weet u wel wie Mercurius is? Mercurius is Hermes Trismegistus, de driemaal-grote! Het hermetisme is de prachtige en de grootste Mercurius-idee, de godsdienst van het denken, de godsdienst van de Geest. Het dienen van de Vader. En om dat machtige denken tot ontwikkeling te kunnen brengen, in samenwerking met de Geest, heeft de mens een verstandelijk hersenbewustzijn gekregen. Maar het bederf, de verzondiging van de mens, heeft hem dat verstandsvermogen, dat hem tot een Mercurius, tot een Hermes, tot een dienaar van de goddelijke hiërarchie had moeten helpen worden, doen misbruiken en hem geknecht in het koopmanschap, de cultuur van de bezits- en machtsdrift. De cultus van de ik-dienstbaarheid die zich over vrijwel de gehele mensheid uitstrekt.

Het intellect wordt geheel en al ingezet om markten te vinden. En als die markten gevonden zijn en de bedrijven ervoor functioneren, dan moeten die markten open gehouden worden, het koste wat het kost. Ook soms zelfs in internationaal verband, al kost het miljoenen levens. Wie zich verdiept in de oorzaken van vele oorlogen, wie de oorzaken heeft bestudeerd van de eerste en tweede weredloorlog, slaan de schrik en ontsteltenis om het hart. De literatuur, zoals het boek van de Amerikaanse journalist Pierre van Paassen, ‘De dagen onzer jaren’  heeft een heel, heel klein tipje van de sluiers kunnen oplichten. De kooplieden van deze aarde controleren de staat, zij controleren de godsdienst en de wijsbegeerte. Kortom, alles staat hen ten dienste.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 3
Hoofdstuk: Onze levenshouding en de huidige omstandigheden

2. De levenshouding afstemmen op het leerlingschap

Mercurius, Hermes Trismegistus, de god van de kooplieden en de dieven! Hoe ontstellend, hoe tekenend voor de verzonken staat van de mensheid. Als u daaraan mee gaat doen, treedt u niet alleen in een oneerlijke praktijk, maar bederft u daardoor uw gehele persoonlijkheid. Want als u moet bedenken hoe u winst moet maken, en bereid bent om daartoe bepaalde praktijken in toepassing te brengen, bederft u, terwijl uw denken daarop gericht is, onmiddellijk uw astrale voertuig. En als u uw astrale voertuig aldus in overeenstemming hebt gebracht met uw denken en begeren, dan zal weldra ook uw gehele bloedstoestand daarvan doortrokken, daarop afgestemd zijn. 

En zo begrijpt u dat het leerlingschap bij een dergelijke levenshouding misschien filosofisch mogelijk is; u kunt bijeenkomsten bijwonen en conferenties bezoeken en een boek lezen en met elkaar praten over de gnosis. Maar wat hebt u daaraan! U moet de vrijheid winnen. U moet de eeuwige volheid winnen. Dáártoe dient deze school!

Daarom moeten wij wel degelijk rekening houden met onze levenshouding. Want in situaties zoals omschreven, is uw leerlingschap wel niet nutteloos, maar toch zal het u zo nimmer tot bevrijding brengen. Wie als zakenman niet volstrekt eerlijk en rechtschapen is, volgens de normaturen van de school, beschadigt het levende lichaam en zichzelf. Daarom, als u in zaken bent, als u een zaak hebt, beschouw die zaak dan zoals de oude handwerker zijn bedrijf opvatte. Drijf geen zaken om rijk te zijn, want dan gaat u onherroepelijk naar de ziel te gronde, vooral in een school als de onze.  En wanneer u niet uit dit conflict kunt geraken, kies dan een ander beroep. 

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 3
Hoofdstuk: Onze levenshouding en de huidige omstandigheden

3. Gevaren van het maatschappelijke leven herkennen

Het dunkt ons, dat men geen functies bij wereld- en mensheidsbeschadigende bedrijven moet accepteren, zoals bij fabrieken die vernietigingsmiddelen produceren. Of in laboratoria die zich richten op atoomproeven en dergelijke. Dergelijke functies moeten, dunkt ons, door leerlingen van de geestesschool niet worden aanvaard. Want het eenvoudige schrijven van een brief of het voeren van een telefoongesprek kan, door de aard ervan en de gedachten en gevoelens die daarbij werkzaam zij, het astrale lichaam zwaar beschadigen.

Hoe dan ook, ieder van ons heeft zich terzake wel degelijk te bezinnen en dient tot een besluit te komen; en dat besluit zal heel vlot genomen kunnen worden, op basis van de levende zielestaat. Uw denken moet volkomen rein zijn, uw verstandelijke bewustzijn moet volkomen gereinigd worden. Zo niet, dan is het mis, en maakt u uw leerlingschap tot een illusie, tot een schijn. Ouders moeten erop letten dat zij het onderwijs en de (opvoeding en) opleiding die zij hun kinderen (laten) geven, in de juiste richting stuwen, opdat zij, voor het te laat is, hun kinderen beschermen tegen ondergang of beschadiging ten aanzien van hun ontvankelijkheid voor de genadevole hulp van de gnosis.

Let er toch op: het gewone maatschappelijke leven kan, in het bijzonder voor gnostiek-strevende mensen een dodelijk gevaar worden en zijn. Daarom dient de moderne geestesschool met haar leerlingen ook aan het vraagstuk van de maatschappelijke functies aandacht te besteden, om de school te beschermen en het leven van haar leerlingen niet nutteloos te verzwaren.  

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 3
Hoofdstuk: Onze levenshouding en de huidige omstandigheden

4. De goedheidswaan van het boze doorzien

De atmosfeer waarin wij leven is veranderd. Het grote spel wordt gespeeld. U let erop wat er in de wéreld gebeurt in overeenstemming met het grote spel, in overeenstemming met Demasqué. Maar let u er ook op, wat het grote spel reeds bezig is met ú te spelen? Een algemene verzieking, verzwakking en vergiftiging van de gehele mensheid heeft zich ingezet. We hebben het lang van te voren aangekondigd. Waarom? Opdat u er niet door geslachtofferd zou worden, als u dat niet wenst. Allerlei klachten brengen feitelijk tot uitdrukking: wij worden allen meegesleurd in de grote stroom van de ondergang. We gaan, al griepend en bloedarmetierig en met allerlei verziekingssymptomen beladen, onweerstaanbaar met de stroom mee. Men vraagt zich af: waar moet dat nu heen? Wat is er aan de hand?

Het tiende boek van Hermes geeft ons gelegenheid op deze vraag een objectief antwoord te geven: de mens van deze wereld kan niet waarnemen! Wat de ogen zien, zegt Hermes, zijn slechts schijngestalten en schaduwen van de lagere natuur. Hoe komt dat zo? Vanwege de toestand van ons hoofdheiligdom. Vanwege onze zintuiglijke vermogens. Het gehele hoofdheiligdom van de natuurgeboren mens is volkomen afgestemd op de natuur des doods. Zijn zintuiglijke vermogens, hetzij grof, hetzij uitermate verfijnd, zijn afgestemd op de dialectiek, op de gewone natuur. Deze bewustzijnstoestand is ten enenmale ongeschikt om het alleen-Goede waar te nemen: het alleen-Goede dat, minst genomen, de existentiële toestand van de levende zielestaat is.

Wij hebben hier niet het oog op helderziendheid, etherisch gezicht of iets dergelijks, want dat is slechts een uitbreiding van het zien van de misère. Want de goorheid en de ellende van de stoffelijke natuur is in nog vergrote mate in de spiegelsfeer te zien. Zoals het tiende boek het uitdrukt: het goede, het alleen-Goede is in deze wereld niet te vinden. Maar de straling van het Goede, de Universele Zevengeest, is niettemin alomtegenwoordig! En u kunt aan die straling deel krijgen. Dáárin ligt de mogelijkheid tot ontstijgen.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 3
Hoofdstuk: De goedheidswaan van het boze

LEES MEER OVER DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

5. Alles ontvangen en alles prijsgeven bij de bogomielen

U kent wellicht de historie van de oude gemeenschappen van de bogomielen, die zo verwant zijn aan de katharen. Zij vormden hun landbouwgemeenschappen meer speciaal in de Slavische landen. Zij leefden zuiver uit de opbrengst van hun landbouw, beoefenden de hoogst-noodzakelijke handwerken en voorzagen aldus in al hun behoeften. Deze gemeenschappen kenden hun eigen wet. Zij bemoeiden zich noch met de overige mensen, noch met de overheid, en konden zich aldus geheel en al voegen naar de oude hermetische wijsheid, hetgeen ze dan ook inderdaad volbrachten.

Zij vormden waarachtige, puur-gnostieke communes, die u in geen enkel opzicht moet verwarren of kunt vergelijken met hetgeen men in de natuur des doods onder communisme verstaat. Er was immers geen sprake van een communistische of fascistische staatsalmacht. Er was uitsluitend een praktisch toepassen van: alles onvangen, alles prijsgeven en zo tenslotte opgaan in het goddelijke leven van voortdurende vernieuwing. Niets kon en mocht hen ophouden in de volstrekte ongehechtheid.

Maar zoals de katharen op een gegeven moment werden vervolgd en uitgeroeid, verging het ook al die bogomielse gemeenschappen. En evenals de overlevende katharen in West-Europa hun arbeid in het geheim en onder het zegel van het Rozenkruis voortzetten, zo doken ook de bogomielen wat hun arbeid betreft onder, om later in het oosten van de Slavische landen te herrijzen.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 3
Hoofdstuk: Het ene doel van de mens

6. De waarheid aanschouwen

U bevindt zich temidden van een intens en vreselijk verraad dat uitermate sinister is. Wanneer de Geest niet in ons vrijgemaakt is, zijn wij altijd afhankelijk van bronnen. En die bronnen zijn ten aanzien van de levende waarheid zonder uitzondering vergiftigd. Daarom is het gif ook in ons, en daarmee, dikwijls zonder dat wij het weten, ook het verraad. Immers, we verstaan maar ten dele, en met de beste bedoelingen kunnen we onze medemensen verblinden.

Met iedere ademtocht, met iedere harteklop, met iedere beweging van uw persoonlijkheid, assimileert u de zwaar giftige substantie van de astrale sfeer van deze wereld. In alle landen worden door middel van magische handelingen de gedachten van het verraad de astrale sfeer ingespoten. En zo wordt de gehele mensheid astraal gevangen genomen. Het zich afkeren van bronnen is wellicht nog het grootste gevaar. Want met de gedachte: mij kan niets gebeuren, assimileert u het verraad met volle teugen.

Bronnenstudie is dan ook altijd verreweg aan te raden, omdat u, als u iets van de Geest latent in u bezit, keer op keer tot de conclusie zult komen: ‘Maar dát kan toch niet. Dat is in stijd met elkaar’. Zo moeten we verder zoeken, verder streven, volhardend en doelgericht, totdat we eindelijk de muren die ons omringen, zullen kunnen openbreken en de waarheid zullen aanschouwen. Wanneer u binnentreedt in het wezen van het waarachtige leerlingschap, met alles wat in u is, dan raakt de Geest u aan. Dan laat u de werkingen van de Geest in u vrij. Dan rijst u uit boven alle pogingen om u te bedriegen en te misleiden. Dan bent u vrijgemaakt, voor altijd.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 3
Hoofdstuk: Het klassieke verraad II

7. De Geest dienen

Hoe dient u de Geest, die God is, te vinden? Door meditatie? Door concentratie? Door middel van de een of andere oefening, door zelf-forcering van de eigen astrale status? Neen, er is maar één weg ten leven: door de wedergeboorte van de ziel; door het verwerven van nieuwe zielekwaliteit. Alleen door de ziel zal men de Geest kunnen vinden. De eonische mens is van alle geestvuur ontbloot, en kan dus niet met de Geest in binding treden. De eonische ziel bezit daartoe niet de juiste astrale status. Zijn demonische of natuurgeboren staat (het woord ‘demon’ betekent niets anders dan natuurkracht) is geheel anders dan die van de geestmens.

Daarom gaat het er voor ons om waarlijk God-gewijd te worden en te zijn, dat wil zeggen door een volkomen daarop gericht nieuw handelingsleven de binding met de Geest consequent na te streven. Het is deze weg ‘die leidt tot het kennen van het goddelijke en het zich onthouden van onrecht of schade jegens enig mens’. Als u daarin treedt, met alle consequenties, dan gaat u de weg van de waarlijk God-gewijden. Dan maakt u de ware aard in uw microkosmos vrij. Dan bloeit het oeratoom tot een wonderbaarlijke roos.

Daardoor ontwikkelt zich een machtig astraal vuur, een vurig lichaam openbaart zich. En door dat lichaam, dat soma psychikon, treedt u in binding met de Geest. De ziel die aldus is en leeft wordt een gemoed, wordt volkomen geestziel. Dat wil zeggen dat de nieuwe gelouterde ziel verbonden wordt met de Geest, en zo wordt tot een Pymander. Dan hebt u voor uzelf het mysterie van het vuur opgelost. Dan bent u zonen van het vuur geworden.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 3
Hoofdstuk: Het klassieke verraad II

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

LEES MEER OVER DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS