Verhaal over Pinksteren en de Heilige Geest uit de jeugdbijbel van Nita Abbestee, tijdelijk van € 24,50 voor € 10,00

 

LEES OVER JEUGDBIJBEL

BESTEL JEUGDBIJBEL – TIJDELIJK VAN € 24,50 VOOR € 10,00

De Jeugdbijbel van Nita Abbestee is één van de acht boeken die in de maanden april, mei en juni 2023 met een flinke korting kunnen worden aangeschaft: van € 24,50 voor € 10,00. In deze uitgave van het Jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis wordt op bijzondere en directe wijze het Nieuwe Testament opnieuw verteld. Als voorproefje wordt hier hoofdstuk 72 over Pinksteren beschikbaar gesteld in de vorm van tekst en het ingesproken verhaal

Alle dagen waren de twaalf apostelen in Jeruzalem bijeen. Zij verrichtten hun werkzaamheden nauwgezet en spraken met elkaar over de grote, verantwoordelijke taak die hun was opgedragen. Zij verlangden er vurig naar om aan het werk te gaan. Maar Jezus had hun gezegd Jeruzalem niet te verlaten, voordat God de Vader zijn belofte aan hen had vervuld. En daarop wachtten zij nu, vol hoop en geloof!

Kort na Jezus’ hemelvaart brak het Pinksterfeest aan. Weer waren de twaalf vrienden bijeen in het huis waar zij zich meestal verzamelden. En terwijl zij bespraken op welke manier zij het grote werk zouden kunnen beginnen, klonk opeens een geluid als van een geweldige stormvlaag; een geluid dat het hele huis vervulde.

Het was alsof een helder vuur het grote vertrek verlichtte; alsof dat vuur zich in vlammen verdeelde en die vlammen op hen neerdaalden. Dit was het moment waarop de Vader zijn belofte vervulde en de Heilige Geest tot hen zond! Hun gehele microkosmos en hun gehele wezen werden met zijn genezende kracht vervuld!

Genezende kracht? Ja,  genezende kracht! Het woord heiligen betekent ‘heel maken’ of ‘genezen’. En in deze mannen, die zo vastbesloten het werk van Jezus de Heer wilden voortzetten, ruimde die kracht alle belemmerende eigenschappen op; de kleine kring van hun bewustzijn werd doorbroken en zo kwamen alle gaven die zij voor hun werk nodig hadden in hen vrij.

Zo gebeurde het dat in het uur dat zij allen duidelijk hun eigen aandeel in het machtige werk herkenden. Ieder van deze twaalf ontving die kennis en die wijsheid, die hij nodig had  om een bepaalde groep van de verdwaalde kinderen van God te kunnen helpen. Wij lezen in de Bijbel dat zij plotseling in andere talen konden spreken. Nu moet je niet denken dat zij plotseling Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds of nog een andere taal konden spreken.

Nee, daarmee wordt bedoeld dat zij van binnenuit, vanuit hun levende, werkzame nieuwe ziel wisten, hoe en met welke woorden zij alle verschillende mensen moesten vertellen over het koninkrijk van God en de weg daarheen. Sommigen konden alleen heel eenvoudige woorden begrijpen; anderen konden alleen dat verstaan wat tot hun hart sprak; en weer anderen alleen dat, wat tot hun verstand sprak.

Zo bestaan er vele soorten mensen die allen op hun eigen manier verlangen naar het Vaderland, en die allen op een andere wijze moeten worden geholpen. En dat vermogen om zo te helpen, hadden de apostelen door de Heilige Geest ontvangen! Van al die zo heel verschillende mensen die in Jeruzalem woonden, ontdekten er velen nog diezelfde dag dat zij opeens konden begrijpen, ja, duidelijk konden verstaan waarover de discipelen spraken.

‘Want een ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken!’ zo staat er in de Bijbel geschreven. En zij verbaasden en verwonderden zich. Want zij wisten allemaal dat die twaalf mannen toch maar eenvoudige mannen Galilea waren. Hoe kwamen die dan aan al die kennis en wijsheid?

De twaalf mannen zelf echter waren misschien nog wel het meest verbaasd. Maar ook heel verheugd en dankbaar! Want de Vader had zijn belofte vervuld: Jezus Christus had hen aan zijn Vader voorgesteld als dragers van zijn liefdeleer. En door het ontvangen van de Heilige Geest wisten zij, dat de Vader hen had aanvaard! Hun harten vloeiden over van liefde voor al die mensenkinderen om hen heen. Zij waren vol verlangen om hen te helpen.

Natuurlijk waren er ook ongelovigen die de spot dreven met de woorden van de apostelen. Ja, zij riepen spottend, dat deze mensen dronken waren. Maar Petrus stond op, en toen allen zwegen en vol verwachting naar hem keken, begon hij tot hen te spreken.

‘Nee,’ zei Petrus, ‘deze mannen zijn niet dronken. God heeft zijn belofte aan hen vervuld! U weet dat heel lang geleden de profeten al spraken van de komst en het verlossingswerk van de Christus in deze wereld. U hebt al zijn tekenen en wonderen gezien en gehoord; u weet van het heil dat hij onder de mensen verrichtte. En toch hebt u niet verhinderd dat hij vervolgd en gekruisigd werd!

Maar God onze Vader heeft hem van de dood verlost en Hem opgewekt voor het eeuwige leven, zodat niemand Hem nog enig leed kan aandoen! Hoort allen! Hij was de zoon van God, die reeds leefde en zijn verlossingswerk voorbereidde toen koning David nog op deze wereld was. Zelfs koning David wist dat Jezus op aarde zou komen. Hij wist van zijn werk, zijn opstanding, zijn plaats in het algebeuren, als zoon van God.

En nu Jezus Christus is teruggekeerd tot zijn Vader en de Heilige Geest hem ter beschikking is gesteld, heeft hij van die Heilige Geest aan deze mannen gezonden. Opdat zij tot u kunnen spreken, u van dit heil kunnen vertellen, zoals u nu gehoord hebt! U moet dit weten om te begrijpen dat wij, kleine mensen van deze wereld, nimmer dat grote, machtige verlossingswerk kunnen verhinderen!

Ook moet u weten dat God de Vader eenmaal gezegd heeft, dat Hij zijn heilige, genezende kracht schenken wil aan allen die ernaar verlangen om tot Hem terug te keren. Aan ouderen en jongeren, aan rijken en armen, aan mannen en vrouwen, ja, aan ieder mens die in zuiver verlangen de naam van de Heer zal aanroepen, zal Hij zijn Heilige Geest geven, zodat allen behouden blijven en de weg tot het Koninkrijk zullen vinden.’

Velen die rond Petrus stonden, waren door deze woorden tot diep in hun hart getroffen, tot in dat kostbare oeratoom, de goddelijke vonk. En ze vroegen aan Petrus en de overige apostelen: ‘Wat moeten wij doen?’ En Petrus antwoordde: ‘Keert u om op uw wegen, laat u dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal eerst uw hart en daarna uw gehele microkosmos worden gereinigd.

Daarop zult u de Heilige Geest ontvangen die u volkomen zal genezen van uw belemmeringen. Alle oorspronkelijke goddelijke gaven zullen dan in u ontwaken! Deze belofte is gegeven voor u allen, voor uw kinderen en voor nog velen die nog verre zijn, maar zeker zullen komen! Ja, voor allen, die de stem van God in het hart zullen verstaan!’

Heilge Geest ontvangen genezen van belemmeringen en oorspronkelijke gaven ontvangen citaten spirituele teksten kinderbijbel Nita AbbesteeToen kwamen heel veel mensen naar Petrus en de overige apostelen toe om zich te laten dopen. En op diezelfde Pinksterfeestdag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd in de rijen van hen die Huiswaarts keerden!

BESTEL JEUGDBIJBEL – TIJDELIJK VAN € 24,50 VOOR € 10,00

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

 1. De kinderen Gods
 2. Zacharias en Elisabeth
 3. Maria
 4. De geboorte van Johannes
 5. De komst van Jezus onder de mensen
 6. Jezus bezoekt voor het eerst de tempel
 7. Het werk van Johannes
 8. Jezus in de woestijn
 9. Jezus roept zijn eerste discipelen
 10. De bruiloft te Kana
 11. Jezus spreekt in de synagoge
 12. Jezus geneest een zieke
 13. ‘Sta op, en ga naar huis!’
 14. De Bergrede (I) De zaligsprekingen
 15. De Bergrede (II) ‘Gij zijt het zout der aarde’
 16. De Bergrede (III) Het bidden
 17. De Bergrede (IV) ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!’
 18. De Bergrede (V) ‘Gaat in door de enge poort …’
 19. De Bergrede (slot)
 20. ‘Ik wil het! Word rein!
 21. Het Schip
 22. De tollenaar
 23. Het oogstveld
 24. Gelijkenissen (I) ‘Een zaaier ging uit om te zaaien …’
 25. Gelijkenissen (II) ‘Laat beide samen opgroeien tot de oogst’
 26. Gelijkenissen (III) ‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje’
 27. Gelijkenissen (IV) ‘De verborgen schat’
 28. Gelijkenissen (V) ‘De kostbare Parel’
 29. Gelijkenissen (slot) Het sleepnet
 30. De wonderbare spijziging
 31. Jezus gaat over de zee
 32. Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw
 33. Het dochtertje van Jaïrus
 34. Jezus zendt zijn twaalf discipelen uit
 35. Jezus spreekt voor de eerste keer over zijn terugkeer naar het Koninkrijk der Hemelen
 36. De verheerlijking op de berg
 37. ‘Ik zeg u, indien ge een geloof had, zo klein als een mosterdzaadje …
 38. Het verloren schaap
 39. De koning en de slaaf
 40. Jezus zegent alle kinderen
 41. De rijke jongeling
 42. Goed-en-kwaad
 43. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
 44. Allerlei gesprekken op de weg naar Jeruzalem
 45. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
 46. Martha en Maria
 47. Het resultaat van een hebzuchtig leven
 48. Allerlei lessen voor allerlei mensen
 49. Nog meer wijze lessen
 50. Het feestmaal
 51. De verloren zoon
 52. De twee mannen in de tempel
 53. Aan God de eer!
 54. Bar-Timéus, de blinde bedelaar
 55. Zacheüs,de kleine pper-tollenaar
 56. De gelijkenis van de talenten
 57. De intocht in Jeruzalem
 58. In de tempel te Jeruzalem
 59. De gelijkenis van de hebzuchtige landbouwers
 60. Een gesprek met spionnen
 61. De valstrik van de wetgeleerde
 62. De wijze en de dwaze maagden
 63. In Judas rijst een onbegrijpelijk plan
 64. Het avondmaal
 65. Het verraad in de Hof van Getsémané
 66. Petrus verlochent zijn Heer
 67. De bekroning van de Rozenkruisgang
 68. Overdenking van de bekroning van de Rozenkruisgang
 69. De opstanding
 70. Jezus komt tot zijn discipelen aan het meer van Tiberias
 71. De hemelvaart
 72. Het pinkstervuur
 73. De bedelaar aan de poort
 74. Ananias en Saffira
 75. Hoe de apostelen bevrijd werden
 76. Stéphanus
 77. Philippus en de opper-schatbewaarder
 78. Saulus
 79. Saulus in Damascus
 80. Jezus’ voorspellingen worden bewaarheid
 81. Hoe Petrus bevrijd werd
 82. De onbekende God
 83. Paulus keert terug in Jeruzalem
 84. Paulus naar de keizer in Rome
 85. Iets over de brieven van de apostelen
 86. Uit een brief aan de Romeinen
 87. Uit een brief aan de Korinthiërs
 88. Uit een andere brief aan de Korinthiërs
 89. Uit een brief van Paulus aan de Galaten
 90. Uit een brief van Paulus aan de Efeziërs
 91. Uit een brief van Paulus aan de Thessalonicenzen
 92. Uit een brief aan de Hebreeën
 93. De belangrijkste raadgeving in alle brieven van de apostelen
 94. Uit een brief van Johannes
 95. Uit het Openbaringenboek

Verklaring van de symbolische tekeningen

Bron: Jeugdbijbel van Nita Abbestee

LEES OVER JEUGDBIJBEL

BESTEL JEUGDBIJBEL – TIJDELIJK VAN € 24,50 VOOR € 10,00

LEES OVER DE BOVENSTAANDE SPIRITUELE EN FILOSOFISCHE KINDERBOEKEN