5 De opstanding – een gedeelte uit de Jeugdbijbel van Nita Abbestee

1 DE TEMPELREINIGING EN HET PLAN VAN JUDAS ISKARIOT
2 DE VOETWASSING EN HET LAATSTE AVONDMAAL3 GETSEMANE EN PILATUS
4 DE KRUISIGING EN DE BEGRAFENIS5 DE OPSTANDING

BESTEL DE JEUGDBIJBEL VAN NITA ABBESTEE

De Jeugdbijbel van Nita Abbestee is één van de acht boeken die in de maanden april, mei en juni 2023 met een flinke korting kunnen worden aangeschaft: van € 24,50 voor € 10,00. In deze uitgave van het Jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis wordt op bijzondere en directe wijze het Nieuwe Testament opnieuw verteld. Als voorproefje worden vijf gedeelten over de laatste dagen van het leven van Jezus op aarde beschikbaar gesteld in de vorm van teksten en en ingesproken verhalen

5 DE OPSTANDING

Hoe schrokken de vrouwen toen zij toen zij op de eerste dag van de week bij het graf enkele Romeinse soldaten vonden, die de wacht hielden. Want zij wisten niet dat enkele overpriesters en Farizeeën, die gehoord hadden waar lichaam van Jezus heengebracht was, tegen Pilatus’ hadden gezegd: ‘Wij dachten er opeens aan dat deze Jezus, toen hij nog leefde, zei dat hij drie dagen na zijn dood weer tot leven gewekt zou worden. Dat geloven wij natuurlijk helemaal niet. Maar het zou wel kunnen dat zijn discipelen zijn lichaam stilletjes wegnemen en het ergens anders verbergen. En dat zij daarna aan iedereen gaan vertellen en bewijzen, dat hij werkelijk uit de dood is opgewekt! Daarom vragen wij u dit graf te laten bewaken tot na de derde dag, zodat er niets kan gebeuren!’

Pilatus wilde deze geschiedenis het liefst zo snel mogelijk van zich afschudden en gaf dadelijk toe. ‘Hier hebt u een wacht; ga heen en verzeker het graf naar uw beste weten,’ zei hij. Zo kregen dus de overpriesters en Farizeeën een paar soldaten mee naar de hof van Arimathéa. Drie dagen moesten zij daar de wacht houden, zodat niemand het graf kon binnengaan. Daardoor kwam het, dat de beide vrouwen hun kruiken vol geurige zalven niet konden brengen en dat bedroefde hen natuurlijk zeer. Verslagen stonden zij daar enkele ogenblikken, terwijl de soldaten hen wantrouwend bekeken.

Maar plotseling, toen zij elkaar fluisterend vroegen wat zij nu moesten doen, begon de aarde onder hun voeten te beven. En, zo zegt ons de heilige taal, ‘Een engel van de Heer daalde neer uit de hemel, wentelde de steen voor de ingang van het graf weg, en ging daar op zitten. Zijn uiterlijk was licht en zijn klederen waren als sneeuw.’

Wij mogen dit zo begrijpenn, dat vanuit het koninkrijk van God een lichtende, reine kracht ingreep om de verblinde mensen te bewijzen, wat zij niet wilden geloven. Door deze kracht werden de soldaten zozeer bevreesd, dat zij machteloos neervielen.

Maar tot het hart van de vrouwen klonken de woorden: ‘Weest niet bevreesd! Jullie zoeken Jezus, de gekruisigde, maar hij is hier niet! Want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Komt en zie waar Zijn lichaam gelegen heeft, en gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan uit de dood. En zie, hij gaat u voor naar Galiléa; daar zult ge hem zien! Zie, ik heb het u gezegd!’

Toen de vrouwen gezien hadden dat alleen nog het linnen in de uitgehouwen ruimte lag, gingen zij dadelijk in grote vreugde en blijdschap heen. En zij haasten zich voort, om het aan allen te vertellen die de meester liefhadden. Zij geloofden de woorden van de engel zonder ook maar enige twijfel. En zie, toen zij al een heel eind op weg waren, kwam Jezus zelf hen tegemoet.

‘Wees gegroet!’ sprak hij. Verheugd vielen de vrouwen voor hem neem om hem te aanbidden. Maar Jezus sprak: ‘Weest niet bevreesd! Ga heen en bericht mij broeders dat zij naar Galiléa gaan. Daar zullen zij mij zien!’

Overgelukkig met de opdracht van de meester spoedden de vrouwen zich daarna verder, tot zij enkele broeders ontmoetten. ‘Luister’ riepen zij uit. ‘Onze Heer Jezus Christus is waarlijk opgestaan! Hij leeft en komt tot jullie. Ga naar Galiléa, daar zal hij tot u komen!’ En zij, die deze boodschap hoorden, waren zeer, zeer verheugd!

BESTEL DE JEUGDBIJBEL VAN NITA ABBESTEE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE FILOSOFISCHE EN SPIRITUELE BOEKEN VOOR KINDEREN