De hemelvaart van Jezus, een verhaal voor hemelvaartsdag uit kinderbijbel van Nita Abbestee

Na zijn opstanding verscheen Jezus veertig dagen lang, op verschillende momenten en plaatsen, te midden van zijn apostelen en discipelen. Nu zouden de apostelen dan voor de laatste maal met hem samen komen. Zij wisten dat dit de laatste keer was dat zij hem in het stoffelijke leven mochten ontmoeten.

Zo was het een heilig uur voor hen. Jezus gaf hun in dit uur nog vele nuttige aanwijzingen en wijze raadgevingen. In heldere taal vertelde hij hen nog eenmaal van de heerlijkheden van het Koninkrijk van God. In liefdevolle zorg trachtte hij nog eens hun gehele aandacht te vestigen op het nieuwe Leven dat hun wachtte. Tot in het diepst van hun wezen ondergingen de apostelen dit laatste moment.

Zij konden zich het leven zonder zijn aanwezigheid nog niet indenken. Maar toch waren zij niet bedroefd.  Want zij wisten dat hij hun vriend was en dat zij voor altijd met hem verbonden bleven; dat zij aan het einde van hun geestelijke weg in het nieuwe Land weer met hem zouden worden verenigd.

Een gouden opdracht had hij hun gegeven! Moesten zij niet over de hele wereld, aan allen die het wilden en konden verstaan zijn boodschap van Liefde brengen? De heerlijke boodschap van de bevrijding uit het vergankelijke leven? Moesten zij daarvoor niet dagelijks bezig zijn met zijn wijsheid, zijn inzicht, zijn grote werk?

Wisten zij niet dat hij hen niet ging verlaten om zich van hen af te keren, maar om hun een weg te bereiden door die landen van het koninkrijk van God, zoals hij voordien gedaan had in het aardse leven? Had hij niet gezegd: ‘Het is nuttig voor u, dat ik heenga. Maar ik zal u een Trooster zenden!’ Wie die Trooster was en hoe dat allemaal zou gaan, wisten zij nog niet. Maar dat alles tot hun heil en verlossing zou dienen was hun vaste overtuiging.

Nu zaten zij bijeen. Voor het laatst gebruikten zij de maaltijd in zijn aanwezigheid. En Jezus vertelde in blijde, kleurrijke taal over het koninkrijk van God; over de ontelbaar velen die door het werk van de apostelen nog komen zouden, en over de Liefde van zijn Vader en hemzelf voor hen die dit zegenrijke werk op zich wilden nemen.

Daarop zei hij:  ‘Verlaat Jeruzalem nog niet, maar wacht op de belofte van mijn Vader, die heel spoedig komen zal! Want Johannes doopte eenmaal met water, zoals jullie weten; maar jullie alleen alleen zullen gedoopt worden met de Heilige Geest!’

Toen begrepen de apostelen dat dit de Trooster was, die hij hun beloofd had. Want door de Heilige Geest zouden zij in staat zijn alles wat noodzakelijk was te dragen en te verrichten. Van binnenuit zouden zij dan weten, hoe alles gedaan moest worden. Hun eigen, levende ziel zou dan de leidsman zijn en hen in het vervolg leiden.

Toch waren er enkelen die op dit moment diep in hun hart hoopten op een koning voor het volk van Israël, voor het Joodse volk. Maar Jezus wist dat het ware volk van Israël bestond uit de verloste kinderen van God in het nieuwe Land. Daar zou hij hun koning zijn!

Toen dan ook nog een paar mannen voorzichtig vroegen of er mogelijk toch nog een koning zou komen, antwoordde Jezus:  ‘Laat dat over aan de Vader. Hij alleen weet of en wanneer deze dingen moeten gebeuren. Maar gij zult allen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt! En dan zult gij van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, ja tot aan het uiterste van de aarde!’

Vervolgens stond hij op en nam hen mee naar buiten, waar zij een berg beklommen. Daar strekte hij toen zijn handen over hen uit en zegende hen.  Als een golf van oneindige liefde kwam die zegening over hen, met de woorden: ‘Zie ik ben met jullie, al de dagen, tot de voleinding van de wereld!’

5 hemelvaart Jezus jeugdbujbel Nita Abbestee citaat spirituele teksten spreukDaarop openden zich de poorten van het koninkrijk van God om hem, de onsterfelijke zoon van God, weer in zijn heerlijke, vreugdevolle en heilige oorden op te nemen. Daar werd hij ontvangen door zijn vrienden en vriendinnen die hem eens uitgeleide deden; die met nooit ophoudende aandacht en liefde zijn gehele weg door de wereld volgden; die hem hielpen en troostten waar zij konden, in de vele smarten die hij droeg om het lijden van de verdwaalde mensenkinderen.

Zij omringen hem nu met glorie en dank vanwege het machtige werk dat hij in de wereld had volbracht. Op aarde stonden zijn apostelen en zagen hem heengaan ‘totdat een wolk Hem aan zijn ogen onttrok’, zoals in de bijbel staat. Wij begrijpen hieruit dat Jezus was binnengegaan in die zuivere sfeer van het nieuwe Land.

26 hemelvaart van Jezuys William HoleDaar hadden de achterblijvenden nog geen toegang omdat zij voorlopig nog in hun stoffelijke, aardse kleed moesten blijven werken. Zij wisten echter wat dit betekende. En zij keerden daarom vol dankbare vreugde naar Jeruzalem terug, om daar dagelijks hun werk in de tempel te verrichten. Ook kozen zij een apostel die de lege plaats van Judas mocht innemen. En zo wachtten deze twaalf dan op het moment, waarop de belofte van de Vader vervuld zou worden.

Zo had dan de liefdevolle broeder van de universele broederschap zijn taak onder de verdwaalde kinderen van God volbracht. Eenmaal daalde zijn lichtende, stralende microkosmos neer in dit duistere, stoffelijke levensveld om een baan van licht te maken, die de wereld van de liefde met de wereld van de mensen zou verbinden.

De gehele aarde werd in dat liefdevolle licht gebaad. En nu, na zijn omwandeling, keerde Jezus langs die lichtende baan terug om allen die hem wilden volgen, langs diezelfde baan mee te trekken naar het oorspronkelijke Vaderland.

Daarom was het nuttig voor de apostelen, ja, voor alle mensen, dat hij heenging en de Trooster zenden zou. Dat is de Heilige Geest die tot op deze dag ieder mens vervult die de weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing gaat door die lichtende baan te betreden.

‘Het huis van mijn Vader heeft vele woningen, en ik ga heen om u een plaats te bereiden!’ had Jezus eenmaal gezegd. Daarom nu ging hij heen opdat, wanneer ontelbaren langs die baan thuiskomen, er voor allen, zonder uitzondering een plaats bereid is! Daarin zien we duidelijk dat hij voor alle kinderen van God blijft werken en hen nooit zal vergeten.

Bron: Jeugdbijbel van Nita Abbestee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *