De hemelvaart van Jezus, een verhaal voor hemelvaartsdag uit Jeugdbijbel van Nita Abbestee

 

BESTEL JEUGDBIJBEL – TIJDELIJK VAN € 24,50 VOOR € 10,00

De Jeugdbijbel van Nita Abbestee is één van de acht boeken die in de maanden april, mei en juni 2023 met een flinke korting kunnen worden aangeschaft: van € 24,50 voor € 10,00. In deze uitgave van het Jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis wordt op bijzondere en directe wijze het Nieuwe Testament opnieuw verteld. Als voorproefje wordt hier hoofdstuk 71 over de hemelvaart van  Jezus op beschikbaar gesteld in de vorm van tekst en het ingesproken verhaal

Na zijn opstanding verscheen Jezus veertig dagen lang, op verschillende momenten en plaatsen, te midden van zijn apostelen en discipelen. Nu zouden de apostelen dan voor de laatste maal met hem samen komen. Zij wisten dat dit de laatste keer was dat zij hem in het stoffelijke leven mochten ontmoeten.

Zo was het een heilig uur voor hen. Jezus gaf hun in dit uur nog vele nuttige aanwijzingen en wijze raadgevingen. In heldere taal vertelde hij hen nog eenmaal van de heerlijkheden van het Koninkrijk van God. In liefdevolle zorg trachtte hij nog eens hun gehele aandacht te vestigen op het nieuwe Leven dat hun wachtte. Tot in het diepst van hun wezen ondergingen de apostelen dit laatste moment.

Zij konden zich het leven zonder zijn aanwezigheid nog niet indenken. Maar toch waren zij niet bedroefd.  Want zij wisten dat hij hun vriend was en dat zij voor altijd met hem verbonden bleven; dat zij aan het einde van hun geestelijke weg in het nieuwe Land weer met hem zouden worden verenigd.

Een gouden opdracht had hij hun gegeven! Moesten zij niet over de hele wereld, aan allen die het wilden en konden verstaan zijn boodschap van Liefde brengen? De heerlijke boodschap van de bevrijding uit het vergankelijke leven? Moesten zij daarvoor niet dagelijks bezig zijn met zijn wijsheid, zijn inzicht, zijn grote werk?

Wisten zij niet dat hij hen niet ging verlaten om zich van hen af te keren, maar om hun een weg te bereiden door die landen van het koninkrijk van God, zoals hij voordien gedaan had in het aardse leven? Had hij niet gezegd: ‘Het is nuttig voor u, dat ik heenga. Maar ik zal u een Trooster zenden!’ Wie die Trooster was en hoe dat allemaal zou gaan, wisten zij nog niet. Maar dat alles tot hun heil en verlossing zou dienen was hun vaste overtuiging.

Nu zaten zij bijeen. Voor het laatst gebruikten zij de maaltijd in zijn aanwezigheid. En Jezus vertelde in blijde, kleurrijke taal over het koninkrijk van God; over de ontelbaar velen die door het werk van de apostelen nog komen zouden, en over de Liefde van zijn Vader en hemzelf voor hen die dit zegenrijke werk op zich wilden nemen.

Daarop zei hij:  ‘Verlaat Jeruzalem nog niet, maar wacht op de belofte van mijn Vader, die heel spoedig komen zal! Want Johannes doopte eenmaal met water, zoals jullie weten; maar jullie alleen alleen zullen gedoopt worden met de Heilige Geest!’

Toen begrepen de apostelen dat dit de Trooster was, die hij hun beloofd had. Want door de Heilige Geest zouden zij in staat zijn alles wat noodzakelijk was te dragen en te verrichten. Van binnenuit zouden zij dan weten, hoe alles gedaan moest worden. Hun eigen, levende ziel zou dan de leidsman zijn en hen in het vervolg leiden.

Toch waren er enkelen die op dit moment diep in hun hart hoopten op een koning voor het volk van Israël, voor het Joodse volk. Maar Jezus wist dat het ware volk van Israël bestond uit de verloste kinderen van God in het nieuwe Land. Daar zou hij hun koning zijn!

Toen dan ook nog een paar mannen voorzichtig vroegen of er mogelijk toch nog een koning zou komen, antwoordde Jezus:  ‘Laat dat over aan de Vader. Hij alleen weet of en wanneer deze dingen moeten gebeuren. Maar gij zult allen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt! En dan zult gij van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, ja tot aan het uiterste van de aarde!’

Vervolgens stond hij op en nam hen mee naar buiten, waar zij een berg beklommen. Daar strekte hij toen zijn handen over hen uit en zegende hen.  Als een golf van oneindige liefde kwam die zegening over hen, met de woorden: ‘Zie ik ben met jullie, al de dagen, tot de voleinding van de wereld!’

5 hemelvaart Jezus jeugdbujbel Nita Abbestee citaat spirituele teksten spreukDaarop openden zich de poorten van het koninkrijk van God om hem, de onsterfelijke zoon van God, weer in zijn heerlijke, vreugdevolle en heilige oorden op te nemen. Daar werd hij ontvangen door zijn vrienden en vriendinnen die hem eens uitgeleide deden; die met nooit ophoudende aandacht en liefde zijn gehele weg door de wereld volgden; die hem hielpen en troostten waar zij konden, in de vele smarten die hij droeg om het lijden van de verdwaalde mensenkinderen.

Zij omringen hem nu met glorie en dank vanwege het machtige werk dat hij in de wereld had volbracht. Op aarde stonden zijn apostelen en zagen hem heengaan ‘totdat een wolk Hem aan zijn ogen onttrok’, zoals in de Bijbel staat. Wij begrijpen hieruit dat Jezus was binnengegaan in die zuivere sfeer van het nieuwe Land.

26 hemelvaart van Jezuys William HoleDaar hadden de achterblijvenden nog geen toegang omdat zij voorlopig nog in hun stoffelijke, aardse kleed moesten blijven werken. Zij wisten echter wat dit betekende. En zij keerden daarom vol dankbare vreugde naar Jeruzalem terug, om daar dagelijks hun werk in de tempel te verrichten. Ook kozen zij een apostel die de lege plaats van Judas mocht innemen. En zo wachtten deze twaalf dan op het moment, waarop de belofte van de Vader vervuld zou worden.

Zo had dan de liefdevolle broeder van de universele broederschap zijn taak onder de verdwaalde kinderen van God volbracht. Eenmaal daalde zijn lichtende, stralende microkosmos neer in dit duistere, stoffelijke levensveld om een baan van licht te maken, die de wereld van de liefde met de wereld van de mensen zou verbinden.

De gehele aarde werd in dat liefdevolle licht gebaad. En nu, na zijn omwandeling, keerde Jezus langs die lichtende baan terug om allen die hem wilden volgen, langs diezelfde baan mee te trekken naar het oorspronkelijke Vaderland.

Daarom was het nuttig voor de apostelen, ja, voor alle mensen, dat hij heenging en de Trooster zenden zou. Dat is de Heilige Geest die tot op deze dag ieder mens vervult die de weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing gaat door die lichtende baan te betreden.

‘Het huis van mijn Vader heeft vele woningen, en ik ga heen om u een plaats te bereiden!’ had Jezus eenmaal gezegd. Daarom nu ging hij heen opdat, wanneer ontelbaren langs die baan thuiskomen, er voor allen, zonder uitzondering een plaats bereid is! Daarin zien we duidelijk dat hij voor alle kinderen van God blijft werken en hen nooit zal vergeten.

BESTEL JEUGDBIJBEL – TIJDELIJK VAN € 24,50 VOOR € 10,00

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

 1. De kinderen Gods
 2. Zacharias en Elisabeth
 3. Maria
 4. De geboorte van Johannes
 5. De komst van Jezus onder de mensen
 6. Jezus bezoekt voor het eerst de tempel
 7. Het werk van Johannes
 8. Jezus in de woestijn
 9. Jezus roept zijn eerste discipelen
 10. De bruiloft te Kana
 11. Jezus spreekt in de synagoge
 12. Jezus geneest een zieke
 13. ‘Sta op, en ga naar huis!’
 14. De Bergrede (I) De zaligsprekingen
 15. De Bergrede (II) ‘Gij zijt het zout der aarde’
 16. De Bergrede (III) Het bidden
 17. De Bergrede (IV) ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!’
 18. De Bergrede (V) ‘Gaat in door de enge poort …’
 19. De Bergrede (slot)
 20. ‘Ik wil het! Word rein!
 21. Het Schip
 22. De tollenaar
 23. Het oogstveld
 24. Gelijkenissen (I) ‘Een zaaier ging uit om te zaaien …’
 25. Gelijkenissen (II) ‘Laat beide samen opgroeien tot de oogst’
 26. Gelijkenissen (III) ‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje’
 27. Gelijkenissen (IV) ‘De verborgen schat’
 28. Gelijkenissen (V) ‘De kostbare Parel’
 29. Gelijkenissen (slot) Het sleepnet
 30. De wonderbare spijziging
 31. Jezus gaat over de zee
 32. Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw
 33. Het dochtertje van Jaïrus
 34. Jezus zendt zijn twaalf discipelen uit
 35. Jezus spreekt voor de eerste keer over zijn terugkeer naar het Koninkrijk der Hemelen
 36. De verheerlijking op de berg
 37. ‘Ik zeg u, indien ge een geloof had, zo klein als een mosterdzaadje …
 38. Het verloren schaap
 39. De koning en de slaaf
 40. Jezus zegent alle kinderen
 41. De rijke jongeling
 42. Goed-en-kwaad
 43. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
 44. Allerlei gesprekken op de weg naar Jeruzalem
 45. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
 46. Martha en Maria
 47. Het resultaat van een hebzuchtig leven
 48. Allerlei lessen voor allerlei mensen
 49. Nog meer wijze lessen
 50. Het feestmaal
 51. De verloren zoon
 52. De twee mannen in de tempel
 53. Aan God de eer!
 54. Bar-Timéus, de blinde bedelaar
 55. Zacheüs,de kleine pper-tollenaar
 56. De gelijkenis van de talenten
 57. De intocht in Jeruzalem
 58. In de tempel te Jeruzalem
 59. De gelijkenis van de hebzuchtige landbouwers
 60. Een gesprek met spionnen
 61. De valstrik van de wetgeleerde
 62. De wijze en de dwaze maagden
 63. In Judas rijst een onbegrijpelijk plan
 64. Het avondmaal
 65. Het verraad in de Hof van Getsémané
 66. Petrus verlochent zijn Heer
 67. De bekroning van de Rozenkruisgang
 68. Overdenking van de bekroning van de Rozenkruisgang
 69. De opstanding
 70. Jezus komt tot zijn discipelen aan het meer van Tiberias
 71. De hemelvaart
 72. Het pinkstervuur
 73. De bedelaar aan de poort
 74. Ananias en Saffira
 75. Hoe de apostelen bevrijd werden
 76. Stéphanus
 77. Philippus en de opper-schatbewaarder
 78. Saulus
 79. Saulus in Damascus
 80. Jezus’ voorspellingen worden bewaarheid
 81. Hoe Petrus bevrijd werd
 82. De onbekende God
 83. Paulus keert terug in Jeruzalem
 84. Paulus naar de keizer in Rome
 85. Iets over de brieven van de apostelen
 86. Uit een brief aan de Romeinen
 87. Uit een brief aan de Korinthiërs
 88. Uit een andere brief aan de Korinthiërs
 89. Uit een brief van Paulus aan de Galaten
 90. Uit een brief van Paulus aan de Efeziërs
 91. Uit een brief van Paulus aan de Thessalonicenzen
 92. Uit een brief aan de Hebreeën
 93. De belangrijkste raadgeving in alle brieven van de apostelen
 94. Uit een brief van Johannes
 95. Uit het Openbaringenboek

Verklaring van de symbolische tekeningen

BESTEL JEUGDBIJBEL – TIJDELIJK VAN € 24,50 VOOR € 10,00