Wie ben jezelf? – beluister de bezinning van het Gouden Rozenkruis – teksten uit het Evangelie van de Waterman

 

LEES OVER HET SYMPOSIUM OVER TIJD EN EEUWIGHEID OP ZONDAG 17 OKTOBER 2021

 

De bovenstaande podcast van 10 minuten is een ingekorte versie van de bezinningsbijeenkomst die in november en december 2020 gehouden is in ongeveer tien tempels van het Gouden Rozenkruis in Nederland. Hieronder volgt de transcriptie van de podcast.

Er is een stil punt in ons van waaruit ons zuiver bewustzijn opwelt. Dit is de bron van ons ware zelf. Deze bron is er altijd, deze bron is goddelijk. Wij zíjn die bron zelf, altijd. Diep van binnen weet iedereen dat, misschien onbewust. Elk levend wezen ontleent daaraan zijn levenskracht, deelt in die bron. In die bron zijn zuiverheid, liefde en kracht. Die bron wordt niet minder, hoeveel mensen er ook uit putten.

In het Evangelie van de Waterman leert de wijze Elihu dat er twee bronnen zijn, waaruit je leeft. Daar staat:

‘Niemand leeft uit zichzelf; elk levend wezen is met koorden aan elk ander levend wezen verbonden. Gezegend zijn de reinen van hart; want zij hebben lief, zonder liefde terug te vragen. Ze zullen anderen niet aandoen wat ze niet zelf niet zouden willen dat hun aangedaan wordt.
Er zijn twee ‘je-zelfs’; het hogere en het lagere zelf. Het hogere zelf is de menselijke geest bekleed met ziel, gecreëerd naar het beeld van God.

Het lagere zelf is een weerspiegeling van het hogere zelf, maar het is vervormd door de krachten van de aarde. Het lagere zelf is een illusie en zal voorbijgaan. Het hogere zelf is God in de mens en zal niet voorbijgaan. Het hogere zelf is de belichaming van waarheid; het lagere zelf is de omgekeerde waarheid, en manifest geworden illusie.

Het hogere zelf is rechtvaardig, barmhartig, vol liefde en goed. Het lagere zelf is wat het hogere zelf niet is. Het lagere zelf is rijk aan beloften, maar arm aan zaligheid en vrede; het belooft plezier, vreugde en bevredigende voordelen; maar geeft onrust en ellende en dood. Het geeft mensen appels die mooi zijn voor het oog en aangenaam voor de geur, maar hun kernen zijn vol bitterheid en gal.

Als je mij zou vragen wat je moet studeren, zou ik zeggen: jezelf; en als je dat goed hebt bestudeerd, en me dan zou vragen wat je daarna nog moet studeren, zou ik weer antwoorden: jezelf. Hij die zijn lagere zelf goed kent, kent de illusies van de wereld, weet van de dingen die voorbijgaan; en hij die zijn hogere zelf kent, kent God; kent goed de dingen die niet voorbij kunnen gaan.

Driemaal gezegend is de mens die zich zuiverheid en liefde eigen heeft gemaakt; hij is verlost van de gevaren van het lagere zelf en is zelf zijn hogere zelf. Als de mens zijn redder wil vinden, moet hij naar binnen kijken.’

Muziek

Wie ben jezelf? Je bent mens, je bent bewustzijn. Willen, denken en voelen zijn je vermogens. Wie je werkelijk bent, bewijst zich in je doen en laten. Van doorslaggevend belang zijn je verlangen en je focus, de richting waarin je wilt leven.

Zolang je met je huidige bewustzijn, het lagere zelf waarover Elihu spreekt, probeert de bron van het leven zelf te overschreeuwen, brengt dat strijd, vermoeidheid en verlies van geloof en levensvreugde. Richt je je op zuiverheid, liefde en kracht, dan zal een heel nieuw magnetisch stelsel vrijheid in je kunnen krijgen.

Het stil worden, waarvan de wijsheidsteksten spreken, is ruimte geven aan zuiver bewustzijn, en haar zuivere wil, heldere denkkracht en menslievend meegevoel in je laten werken. Het eerste begin daarvan ligt als een vonk in ons besloten. Er is een weg, er is een groeien; een nieuw zelf zal niet uitblijven. En in de rust van het universum, dat je in je weet, weet je: ‘Ik ben mezelf’.

Het Evangelie van de Waterman leert ons:

Als iemand vol liefde is, kan hij niets anders doen dan de Ene, Oneindige Logos aanbidden; want God is liefde. Als iemand vol liefde is, kan hij niet doden; hij kan niet vals getuigen; hij kan niet begeren; kan niets anders doen dan God en de mens eren. Als iemand vol liefde is, heeft hij geen enkele vorm van geboden nodig.
Een rabbi vroeg: “Uw woorden zijn gekruid met het zout van wijsheid dat van boven is. Wie is de leraar die deze waarheid voor u heeft geopend?”
En Jezus antwoordde: ‘Ik weet niet of een leraar deze waarheid voor mij opent. Het lijkt mij dat de waarheid nooit gesloten was; dat het altijd werd geopend, want de waarheid is één en overal.’

Muziek

In stilte kun je de innerlijke bron van waarheid en liefde naderen. Stilte is niet alleen het afwezig zijn van geluiden, maar een diepere stilte in je, in je denken en voelen. In die stilte kun je afdalen in je eigen wezen, op zoek naar de bron van je werkelijke leven. Wijd je met al je kracht aan deze innerlijke stilte. Richt je dan op zuiverheid, liefde en kracht. Dan zal een nieuw magnetisch stelsel vrijheid in je kunnen verkrijgen.

Het eerste begin daarvan ligt als een vonk in je besloten. Er is een weg. Er is een groeien; een nieuwe zelf zal niet uitblijven. En in de innerlijk rust van het universum, weet je: ‘Ik ben mezelf’.

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE

Het Aquarius Evangelie (of het Evangelie van de Waterman), dat gedeeltelijk aansluit bij de vier officiële en geschreven is door Levi Dowling, is bijzonder belangwekkend; niet alleen omdat het esoterische begrippen hanteert die vrijwel gemeengoed in onze samenleving zijn geworden, maar bovendien minutieus die voorvallen uit het leven van Jezus beschrijft, waarover de Evangeliën van het Nieuwe Testament van de Bijbel zwijgen. De bron van deze gegevens zijn volgens de auteur de Akasha Kronieken, het oer-geheugen, over de betekenis en werking waarvan Eliphas Levi, Helena Blavatsky en Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) uitvoerig hebben geschreven. Het boek Spirituele Kerst en het gelijknamige online-programma is gebaseerd op hoofdstukken uit het Aquarius Evangelie.

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE