Twaalf hymnen: rode draad van het online jaarprogramma 2024 van Pentagram boekwinkel – Rozenkruis nu!

Pentagram boekwinkel biedt in het jaar 2024 zijn derde online jaarprogramma aan. De 52 wekelijke afleveringen worden gehouden onder de naam Rozenkruis nu! Het onderwerp sluit aan bij het 100-jarig bestaan van der Internationale School van het Gouden Rozenkruis. In tegenstelling tot de vorige online jaarpogramma’s Gnosis nu! (2024) en Transfiguratie nu! (2023) wordt er niet gewerkt met twaalf maandthema’s, maar met teksten en muziek van twaalf hymnen, waarvan de essentie en de gekozen volgorde  hieronder beknopt worden verwoord.

JANUARI –  Hymne 29
Dit is hét lied om mee te beginnen. De roep klinkt! Het vertolkt het universele karakter van het Rozenkruis: de roep is van alle tijden en bestemd voor ieder mens. Het lied en de roep verwijzen naarde bron van alle leven en naar het wereldhart.

FEBRUARI – Hymne 181
In het tweede lied wordt de roep specifieker: Het licht van de Gnosis… een kracht in het eigen hart. Niet zoetsappig want het neemt rede en verstand mee. Het lied geeft de basis waardoor vernieuwend leven mogelijk is. En het lied geeft een breed beeld van Gnosis: al gnosis’ groten droegen haar uit.

MAART – Hymne 45
Het derde lied: ‘diep in mij woelt en spreekt…’ raakt diep aan het menselijk levensgevoel. Alle werkelijke vernieuwing begint in het intuïtieve gevoel, in het hart, waar twee krachten samenkomen: natuur en geest. Waar het kruis kan worden opgericht.

APRIL – Hymne 32
Het vierde: het licht meldt zich in het hart, het vraagt je medewerking: dat wat duister in je is onder ogen te zien, een fakkeldrager te zijn en te pogen reinheid, vriendschap, kennis, waarheid en moed in je leven te tillen. Het is een lied waar vertrouwen uit spreekt: ‘k weet dat God mijn pogen slagen doet.

MEI – Hymne 159
Vijf, mei: Medewerkend met het licht, openbaart zich….Dit bevestigt het pad dat je innerlijk gaat: De roep wordt vernomen! De heilige graal waargenomen! De vijfpuntige ster, de nieuwe ziel straalt! Het driehoeksvuur brandt! De basis voor de nieuwe tempel is gelegd! Vreugde! Dit lied wijst zowel naar de School van het Rozenkruis als geheel als naar het individuele pad die ieder gaat.

JUNI – Hymne 168
Waar in het lied van mei gesproken wordt over de basis van de tempelmuren, verklankt dit zesde lied de gerealiseerde tempel: ’t gewijde tempelhuis van het Rozenkruis’. In lied twee werden hart en hoofd nog geroepen, nu zijn ze vervuld van Gnosis Licht. Worden geadeld tot de arbeid.

JULI – Hymne 60, jeugd
Laat de volheid van de zeven stralen van de liefde spreken.

AUGUSTUS – Hymne 78, jeugd
Augustus, het achtste lied verhaalt nogmaals de roep en verklankt zo prachtig het menselijk verlangen naar vrijheid. Daarmee blijkt het pad van duisternis naar licht heel dichtbij in je eigen diepe rijke wezen liggen.

SEPTEMBER – Hymne 193
Het negende lied getuigt van de blijdschap… Je ervaart de bevrijding van alle donkerte en ziet het wonder, de betekenis van je eigen leven! Het lied sluit aan bij ‘de zeven stralen’: ons wijst slechts het spoor van de liefde, ja zo eenvoudig is het! (en toch ook moeilijk… die zee van onze driften). Met het woord ‘opstandingsfeest’ proef je de vervulling, de voltooiing, het kruis dat tot een lichtkruis wordt.

OKTOBER – Hymne 2
Het tiende lied verbindt met de eeuwige geest, de hemelboog, de boog van belofte, de boog van verbinding die boven tijd en ruimte altijd is en zal zijn. Het lied schenkt in zijn melodie en woordkeus de diepe vrede die alle verstand te boven gaat. Geen afwachtende rust. Het zegt: dat ‘heiliging’ – ‘heelmaking’, mee opgaan in het ene licht, een voortdurende taak in je leven is.

NOVEMBER – Hymne 118
Het elfde lied vertolkt het volledig opengaan van de wereld van ziel en de geest- van de vrijheid die gevonden is en bovenal de liefde. Het is een mooi slotlied omdat het spreekt van een bereiken en dankbaarheid.

DECEMBER – Hymne 152
Over dit twaalfde lied hoeven we eigenlijk niets te zeggen. ‘O Gij Broederschap’ verheft tot de Broederschap van alle tijden: de graal, Osiris… het overspant ruimte en tijd, is vervuld van blijdschap, sereniteit en dank. Het lied draagt als klank de oer-toon van het oorspronkelijk bedoelde goddelijke leven: het heilig drievoud. En ieder die luistert, wordt de wondermantel omgeslagen!