Auteur André de Boer over de vier elementen in jezelf en de weg der sterren

MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENSBESTEL EBOOKBESTEL SOFTBACK

ORDER MYSTERIES AND HYMNS OF GOD, COSMOS, HUMANITY (SOFTBACK)

Op 21 augustus 2021 verscheen het boek Mysteries and hymns of God, Cosmos, Humanity – Realizing the plan of God van André de Boer. Dat is de Engelse versie van het in 2018 verschenen boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan realiseren. Daarmee is de trilogie over de mysteriën, te herkennen aan een zon op de omslagen, nu ook in het Engels verkrijgbaar.

Wat is de bron van alle leven. Hoe kunnen we daar contact mee maken? Wat kunnen we doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dat zijn de vragen die ik bespreek in mijn nieuwe boek ‘Mysteries and hymns of God, Cosmos, Humanity – realizing the plan of God. Dit boek is de derde en laatste van een trilogie over de mysteriën, de mysteriën die wel worden aangeduid als het gaan van de weg der sterren. Die mysteriën zijn universeel. Ze zijn niet verbonden aan een specifieke religie, filosofie of spirituele traditie. Deze boeken zijn handreikingen voor mensen van de 21ste eeuw die een authentiek spiritueel pad willen gaan van bewustwording en vernieuwing.

LEES MEER OVER DE TRILOGIE OVER DE MYSTERIËN

Al duizenden jaren is de zon in vele culturen een heel belangrijk symbool. De zon is een symbool voor de goddelijke bron van alles. Zoals we weten gaat er van de zon licht, warmte en leven uit. Wanneer we onszelf openen voor de spirituele Zon, dat is de Zon achter de zon, kunnen we verbonden worden met het licht van universele wijsheid, alomvattende liefde en bevrijdende daadkracht.

Het eerste boek van de trilogie, Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest bezielde persoon worden, is gebaseerd op spirituele teksten uit meerdere tradities. Het tweede boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden is primair gebaseerd op de joods-christelijke traditie, op teksten uit de Bijbel die ons vandaag nog kunnen inspireren. En het laatste boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan realiseren gaat over de hermetische traditie. De hermetische traditie is gebaseerd op teksten die worden toegeschreven aan de legendarische Egyptische wijze Hermes Trismegistus.

De hermetische traditie begon in de eerste eeuwen van onze jaartelling in Alexandrië in Noord-Egypte. Die stad was een smeltkroes van vele culturen. Daar waren onbekende auteurs die manuscripten schreven die bekend staan als de hermetische geschriften. In die manuscripten combineerden zij de universele wijsheid van Egyptische mysteriescholen met het rationele denken van de Griekse filosofie.

Hermes Trismegistus is geen werkelijke persoon, maar een bedachte figuur, een soort combinatie van de Egyptische god Thot, de god van het schrift en van de magie, en de Griekse god Hermes. Hermes is de boodschapper van de goden. Hij is een levende verbinding tussen hemel en aarde. Deze beide figuren zijn gecombineerd tot een mysteriefiguur: Hermes Trismegistus. Deze ingewijde is koning, priester en magiër. Dat zijn drie functies die ook in onszelf aanwezig zijn, in ieder geval potentieel. En zij kunnen tot ontwikkeling komen door een pad te gaan, de weg der sterren. Hermes onderwijst dat de mens verbonden is met de kosmos en met God. Deze drie zijn volledig verbonden, onscheidbaar van elkaar. Dat komt prachtig tot uitdrukking in een heiloge hermetische tekst die de Smaragden Tafel (of Tabula Smaragdina) wordt genoemd. Graag wil ik de eerste alinea daarvan voorlezen.

‘Het is waar!
Het is zeker!
Het is de volle waarheid!
Wat beneden is,
is gelijk aan wat boven is,
en wat boven is,
is gelijk aan wat beneden is,
opdat de wonderen van het ene zich voltrekken.
En zoals alle dingen uit het ene geworden zijn,
door één middelaarschap,
zo zijn zij alle uit dit ene huwelijk geboren.
De vader ervan is de zon;
de moeder is de maan.
De lucht heeft het in haar schoot gedragen.
De aarde is de voedster.’

The Tabula Smaragdina is een heilige hermetische tekst en vormt het fundament voor de westerse alchemie. Als we deze lezen, kunnen we daarin de vier klassieke elementen herkennen: vuur, water, lucht en aarde.

Vuur wordt in de tekst gesymboliseerd door de zon, en water door de maan. We vinden die elementen in de macrokosmos, maar natuurlijk ook in de microkosmos, in de mens. Volgens het hermetische principe zo boven, zo beneden, bevinden die elementen zich ook in ons.

De zon, of vuur, kunnen we zien als een symbool voor de geest, de geest in ons. En de maan, of water, is een symbool voor de ziel. Lucht staat voor de persoonlijkheid, de persoon die wij zijn. En tenslotte is er natuurlijk nog aarde. Dat is ons fysieke lichaam. Als menselijke wezens zijn wij samengesteld uit deze vier elementen. Maar in de hermetische traditie, en in alle authentieke spirituele tradities, wordt gezegd dat alleen het fysieke lichaam en de persoonlijkheid actief zijn. Dus de ziel en de geest slapen nog. Maar zij kunnen wakker worden wanneer we aandacht schenken aan de zon in ons, aan de Zon achter de zon in onszelf, in onze harten. Als we dat doen, kunnen we een pad gaan, een pad van purificatie, transformatie en transfiguratie. In het boek wordt dte proces beschreven in negen stappen:

  1. het goddelijke ervaren, spirituele tekst 1, beschouwing 1
  2. dimensies onderscheiden, spirituele tekst 2, beschouwing 2
  3. bewust waarnemen, denken en doen, spirituele tekst 3, beschouwing 3
  4. esoterisch onderricht ontvangen, spirituele tekst 4, beschouwing 4
  5. reinigingen realiseren, spirituele tekst 5, beschouwing 5
  6. God lofprijzen, spirituele tekst 6, beschouwing 6
  7. geestelijke krachten assimileren, spirituele tekst 7, beschouwing 7
  8. de weg van de godsvrucht gaan, spirituele tekst 8, beschouwing 8
  9. de gnosis verkondigen, spirituele tekst 9, beschouwing 9

Het lijkt misschien dat dit een lineair proces is, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een cyclisch proces. En niet alleen cyclisch, maar ook spiraalvormig. We kunnen een spiritueel pad gaan, en dit boek kan daarbij behulpzaam zijn.

MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENSBESTEL EBOOKBESTEL SOFTBACK

ORDER MYSTERIES AND HYMNS OF GOD, COSMOS, HUMANITY (SOFTBACK)