De toren van Olympus in jezelf bestijgen

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 31 JULI 2022

In het inwijdingsverhaal De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis uit 1616 moeten de kandidaten op de zesde dag allerlei alchemische processen in goede banen leiden om hoger te komen in de toren van Olympus. Wat houdt dat in? Waar staat de toren van Olympus voor? Hoe kun je innerlijke alchemie toepassen op het pad van geestelijke bewustwording en vernieuwing? Hieronder volgen zeven tekstgedeelten uit boeken van de Spirituele teksten bibliotheek.

1 Een nieuw bewustzijn

Een mens doet tijdens zijn leven vele ervaringen op en vormt aan de hand daarvan, en hoogstwaarschijnlijk ook aan de hand van ervaringen die in vorige incarnaties zijn opgedaan, een bepaald mensbeeld, wereldbeeld en misschien ook wel godsbeeld.

Zodra de geestvonk ontwaakt en de mens geleidelijk inzicht krijgt in de gnostieke weg die hij kan gaan, zal hem vroeger of later duidelijk worden dat zijn innerlijke wereld en daarom ook zijn uiterlijke leven daar niet mee in overeenstemming is.

Er dient een nieuw bewustzijn tot stand te komen dat voortvloeit uit een begrip van en een binding met de geest. En daarom worden de zes koninklijke figuren onthoofd, zodat uit hun essenties in een alchemisch proces een nieuw vorstenpaar tot ontwikkeling kan worden gebracht op de zesde dag in de toren van Olympus op het vierkante eiland met een ommuring van 260 schreden breed.

Uit: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren
Hoofdstuk 5: Het nieuwe bewustzijn laten groeien

2 Herschepping

De Alchemische Bruiloft staat vol met alchemistische symboliek, maar het eigenlijke alchemische werk begint pas tegen het einde van de vijfde de dag in de toren van Olympus. Christiaan Rozenkruis en zijn makkers merken dan dat ze daar niet voor hun genoegen zijn, maar voor dienstbetoon. Het alchemische werk wordt voltooid tegen het einde van de zesde dag. In overeenstemming met Genesis 1 is de mens pas dan waarlijk mens, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Het scheppingsverhaal aan het begin van de Bijbel gaat niet over gebeurtenissen in een ver verleden, maar verwijst naar schepping die voortdurend plaatsvindt, van moment tot moment en vooral ook buiten dat wat wij aanduiden met de woorden ruimte en tijd. Dat idee wordt uitgebreid toegelicht in het hoofdstuk Vernieuwen door de zes emanaties van het boek Mysteriën en symbolen van de ziel.

Het bijzondere van De Alchemische Bruiloft is dat er veel aandacht is voor getallen, rekenkunde en (heilige) geometrie. In die zin sluit het geschrift aan bij de mysterieschool van Pythagoras uit ongeveer de vijfde eeuw voor de jaartelling. Pythagoras vond het belangrijk dat zijn mysterieleerlingen zich bezighielden met de wetten van ‘harmonie en getal’ omdat het leren kennen van de ordening in de macrokosmos bijdraagt aan ordening in de microkosmos.

Wanneer een mens de diepte gaat beseffen van de uitspraak ‘Gij hebt alle dingen geordineerd bij maat, getal, en gewicht’ (Wijsheid van Salomo 11:21), dan ontstaat er in hem of haar een grotere openheid voor aanraking door het goddelijke licht. En wanneer hij of zij zijn gedachten richt op abstracte wetmatigheden, kan het chaotische en associatieve denken deels worden vervangen door het scheppende denken, dat de mens moet leren om te kunnen bijdragen aan de verwerkelijking van het godsplan.

Uit: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren
Hoofdstuk 6: Transformaties bewerkstelligen

3 Opstijgen in de toren van Olympus

Olympus is in de Griekse mythogie de verblijfplaats van de goden. In de de toren van Olympus worden de bruiloftsgasten niet meer bespeeld door de misleidende krachten van deze wereld, maar geholpen door de goddelijke krachten uit de geestelijke wereld. De torenwachter, symbool voor de Heilige Geest, maakt dat mogelijk. De toren van Olympus bestaat uit een ronde toren waar zes iets lagere torens omheen zijn gebouwd. Van bovenaf gezien betreft het een bloempatroon van zeven cirkels, waarbij om de middelste cirkel zes cirkels met dezelfde diameter. Het is een patroon dat in de natuur veel voorkomt, bijvoorbeeld in de zogeheten dichtste bolstapeling van atomen of in de structuur van een honingraat (van honingbijen), die niet is opgebouwd uit cirkels, maar uit regelmatige zeshoeken.

Wat betekent het opstijgen door de zeven verdiepingen in de toren van Olympus? Op die vraag zijn natuurlijk meerdere goede antwoorden te geven. Het gaat in ieder geval om een innerlijke verheffing waarbij het bewustzijnsniveau toeneemt. Er worden zeven alchemische processen uitgevoerd die genoemd zijn in hoofdstuk 4 en vermeld staan in afbeelding 7: calcineren, sublimeren, oplossen, verrotten, destilleren, coaguleren en tinctuur bereiden. Het ontstijgingsproces heeft betrekking op een verandering van de werkzaamheid van de zeven chakra’s die verbonden zijn met de toren in de mens: het slangenvuur-stelsel dat verbonden is met het ruggenmerg en het brein. Door te werken vanuit het diepste innerlijk worden er andere energieën aangetrokkken, geassimileerd en uitgestraald.

We kunnen ook zeggen dat de zeven stralen op een bevrijdende manier werkzaam worden in de mens die de toren van Olympus bestijgt dankzij een verhoging van het bewustzijnsniveau. In deze beschouwing kiezen we voor een toelichting die gebaseerd is op de zeven aspecten van de mens die worden aangeduid als achtereenvolgens het stoffelijke lichaam, het etherlichaam, het astrale lichaam, het mentale lichaam, de menselijke geest, de levensgeest en de goddelijke geest.

Uit: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren
Hoofdstuk 6: Transformaties bewerkstelligen

4 De chakra’s

Je hoeft echter geen kennis te hebben over de chakra’s om de spirituele weg te gaan. Wanneer er sprake is van onbalans in een persoonlijkheid is dat veelal het gevolg van een te sterk of te zwak functioneren van bepaalde chakra’s en/of een onvoldoende samenhang tussen de werkzaamheid van de chakra’s. Ervaren therapeuten die bekend zijn met de chakra’s zijn meestal in staat om met bepaalde behandelingen de balans in een verstoord chakrasysteem te herstellen, maar het is de vraag of de oorzaak van de onbalans daarmee wordt weggenomen.

De levensenergie van mensen die vooral vanuit hun gevoel leven is meestal geconcentreerd in de chakra’s onder het hart. Over hen wordt vaak gezegd dat zij aards zijn en ‘goed in hun lijf zitten’. De levensenergie van mensen die vooral vanuit hun denken leven, is vaak geconcentreerd in de chakra’s boven het hart. Zij zitten vooral in hun hoofd.

Voor spirituele ontwikkeling is het goed functioneren van het gehele chakrastelsel belangrijk. Het hartcentrum – dat bestaat uit het fysieke hart en zijn etherische tegenhanger, het hartchakra en de geestvonk – speelt daarin een onmisbare verbindende rol. Aandacht voor het stoffelijke lichaam is essentieel omdat het de matrijs is waarmee het onsterfelijke opstandingslichaam kan worden opgebouwd of, alchemisch geformuleerd, de retort voor de vervaardiging van de steen der wijzen. Maar dat is niet voldoende. Daarom hanteerde Max Heindel (fakkeldrager van het Rozenkruis 19) het drievoudige motto: een helder verstand, een liefdevol hart en een gezond lichaam.

Uit: Mysteriën en symbolen van de ziel
Hoofdstuk 12: De ziel als vlam

5 De mercuriusstaf

Beide slangen kronkelen zich drieënhalve slag om de stam, en de bladerkroon is vervangen door twee vleugels die het mogelijk maken om innerlijk op te stijgen en neer te dalen, om net als de Griekse god Hermes of zijn Romeinse equivalent Mercurius een boodschapper van de goden te zijn, een levende verbinding tussen hemel en aarde.

In het menselijk lichaam staan de twee slangen voor de strengen van de nervus sympathicus links en rechts van het ruggenmerg. Deze drie energiekanalen staan in de Indiase filosofie bekend als Ida, Pingala en Sushumna. In het verhaal over de opwekking van Lazarus uit de dood zoals dat beschreven staat in hoofdstuk 11 van het evangelie van Johannes, kunnen we de drie kanalen in verband brengen met Maria, Martha en Lazarus van Bethanië. De bolletjes onderaan en bovenaan de staf staan symbool voor het geopende stuitchakra en het geopende kruinchakra.

Inwijding in vroegere tijden had vaak betrekking op het op basis van allerlei oefeningen bewust laten opstijgen van de vurige kracht uit het stuitcentrum door de drie energiekanalen tot in het kruinchakra. Voor de huidige mens brengt die yoga-weg grote gevaren met zich mee omdat deze al lang niet meer past bij het huidige niveau van zijn ontwikkeling en de sterk verontreinigde astrale sfeer van de aarde. In het transfiguristische inwijdingsmysterie voor de huidige mensheid spelen de drie energiekanalen ook een belangrijke rol, maar het proces verloopt geheel anders en veel veiliger.

Uit: Mysteriën en symbolen van de ziel
Hoofdstuk 11: De ziel als boom

6 De boom des levens

Een belangrijk idee achter de levensboom is dat er schepping of manifestatie plaatsvindt doordat het hemelse licht afdaalt en getemperd wordt via tien transformatiestations die sefiroth worden genoemd. Dat gebeurt in de kosmos en in de mens op een manier die lijkt op een bliksemstraal en is weergegeven in de mercurius-staf op de afbeelding.

Voor de sefiroth worden meestal de Hebreeuwse namen gebruikt. Van boven naar beneden zijn dat Kether, Chokmah, Binah, Chesed, Geburah, Tifareth, Netzach, Hod, Yesod en Malkuth. Er zijn Nederlandse vertalingen voor deze woorden, maar die worden vrijwel nooit gebruikt omdat dit gemakkelijk tot verwarring kan leiden aangezien het dan niet direct duidelijk is dat het gaat om sefiroth.

Over de kwaliteiten die horen bij de tien afzonderlijke sefiroth is heel veel te zeggen. Hier volstaan we met de mededeling dat de sefiroth corresponderen met planeetkrachten. In nieuwere boeken over de levensboom worden de sefiroth meestal verbonden met de planeten op een wijze die in de afbeelding is weergegeven.

Uit: Mysteriën en symbolen van de ziel
Hoofdstuk 11: De ziel als boom

7 Reinigingen realiseren

Het gnostieke vernieuwingsproces begint met het ontluiken van de roos, dat is het ontwaken van de sluimerende geestkern in het hart van de mens, de geestvonk. Als de pelgrim voldoende aandacht besteedt aan deze nieuwe werkzaamheid, kan op een gegeven moment de nieuwe ziel geboren worden in de vierde hersenholte van het hoofdheiligdom, in de open ruimte achter het voorhoofdsbeen. Daar ontstaat een concentratie van gnostieke lichtkrachten, die vervolgens neerdalen in de linkerstreng van de sympathicus, en daarbij de werkzaamheid van de chakra’s zuiveren: eerst het voorhoofdschakra, en daarna achtereenvolgens het keelchakra, het hartchakra, het miltchakra, het heiligbeenchakra en het stuitchakra.

Deze neerwaartse energiestroom is vergelijkbaar met de neergang in de hel zoals die in de apostolische geloofsbelijdenis wordt genoemd. De lichtkrachten neutraliseren het karma dat voor een belangrijk deel gelokaliseerd is in de plexus sacralis aan het uiteinde van het ruggenmerg, dat correspondeert met de planeet Saturnus. Als de karmische invloeden zijn geneutraliseerd – in bijbelse termen: als de zonden vergeven zijn – volgt het opvaren naar de hemel. De stroom van gnostieke lichtkrachten stijgt dan via de rechterstreng van de sympathicus omhoog en wijdt de chakra’s tot hun hoge doel, totdat uiteindelijk ook het zevende chakra, het kruinchakra ontstoken wordt en de betrokkene met recht het licht van de wereld kan worden genoemd.

Als we deze globale beschrijving combineren met wat Hermes in het veertiende boek van het Corpus Hermeticum zegt over het verdrijven van de twaalf tuchtigingen door de tien krachten, komen we tot de symbolische grafische voorstelling in het rechter gedeelte van afbeelding 10.

Uit: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – het godsplan verwerkelijken
Hoofdstuk 5: reinigingen realiseren

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN ANDRÉ DE BOER