De chakra’s – standaardwerk van C.W. Leadbeater over de zeven grote krachtcentra in de mens

BESTEL DE CHAKRA’S

Het boek ‘De chakra’s’ van Charles Webster Leadbeater (1854-1934) is gebaseerd op zeer zorgvuldige helderziende waarnemingen van het zogenaamde etherische of levenslichaam dat het fysieke lichaam van de mens omhult. Deze publicatie, waarvan de eerste druk in het Nederlands verscheen in 1931,  legt verband met Indiase geschriften waarin beschrijvingen van deze centra voorkomen. Bovendien bevat het een aantal unieke kleurenillustraties van de chakra’s, die op aanwijzing van de helderziende auteur zijn samengesteld.

Sinds dit werk in 1927 in het Engels voor het eerst verscheen is het in vele landen een bestseller geworden. Deze editie is geheel herzien en opnieuw vormgegeven. C.W. Leadbeater was een bekend theosofisch auteur, die in zijn vele boeken beschrijvingen gaf van zijn eigen helderziende waarnemingen.

Afkomstig van bladzijde 17:

‘De chakra’s of krachtcentra zijn verbindingspunten, waardoor een kracht van het ene voertuig of lichaam van de mens naar het andere stroomt. Ieder, die maar een geringe graad van helderziendheid bezit kan ze gemakkelijk in het etherisch dubbel zien, waar zij zich vertonen als op schotels gelijkende inzinkingen of draaikolken aan de oppervlakte. Wanneer zij nog volkomen onontwikkeld zijn, lijken zij op cirkeltjes van ongeveer vijf centimeter middellijn, die bij de gewone mens dof lichten; wanneer zij echter zijn opgewekt en belevendigd zijn, ziet men ze als vlammende, flonkerende draaikolken, die zeer in grootte zijn toegenomen en op kleine zonnen lijken.’

Dit boek is wereldwijd het best verkochte theosofische werk van de afgelopen eeuw. Leadbeater werkte voor het eerst een begrijpelijke terminologie uit over de chakra’s – al het daarop volgende werk is op zijn pionierswerk gebaseerd. Het boek bevat een aantal unieke kleurenillustraties van de chakra’s, die op aanwijzing van de helderziende auteur zijn samengesteld.

De belangstelling voor oosterse filosofie is nog steeds groeiende. De hierin voorkomende visie op de mens is voor velen een welkom alternatief voor het materialistische mensbeeld. Vooral over de innerlijke opbouw van de mens is in de oosterse filosofie veel bekend. Tot de meest aansprekende onderwerpen op dit gebied behoren de chakra’s of energiecentra in de mens, die van groot belang zijn voor zowel zijn lichamelijke gezondheid als zijn geestelijk evenwicht.

INLEIDING

Wanneer iemand zijn zintuigen begint te ontwikkelen, opdat hij iets méér te zien zal krijgen dan wat iedereen ziet, ontsluit zich voor hem een nieuwe, in hoge mate boeiende wereld, en tot de eerste voorwerpen in die wereld, welke zijn aandacht trekken, behoren de chakra’s. Zijn medemensen doen zich onder een geheel nieuw aspect voor; hij ziet van hen veel dat voordien voor zijn ogen verborgen was, en daardoor kan hij hen veel beter dan vroeger begrijpen, waarderen en – waar nodig – ook helpen. Hun gedachten en gevoelens worden duidelijk vóór zijn ogen in kleur en vorm uitgedrukt; hun graad van ontwikkeling, de staat van hun gezondheid, worden duidelijke feiten, in plaats van louter een kwestie van gevolgtrekkingen te zijn.

De schitterende kleuren en de snelle onophoudelijke beweging van de chakra’s brengen ze onmiddellijk onder zijn aandacht, en natuurlijk wil hij weten wat zij zijn en wat zij betekenen. Het doel van dit boek is een antwoord te geven op deze vragen en aan hen, die nog geen enkele poging hebben gedaan om hun sluimerende vermogens te ontplooien, enig begrip bij te brengen van tenminste een klein gedeelte van dat, wat door hun meer bevoorrechte broeders wordt gezien.

Laat men nu – om onvermijdelijk tevoren bestaande misvattingen uit de weg te ruimen – duidelijk begrijpen, dat er niets fantastisch of onnatuurlijks gelegen is in het gezichtsvermogen dat sommigen in staat stel méér waar te nemen dan anderen. Het is eenvoudig een uitbreiding van de vermogens waarmee wij allen vertrouwd zijn, en het verwerven ervan betekent, dat men zich gevoelig maakt voor trillingen welker sneller zijn dan die, waarop onze fysieke zintuigen in gewone omstandigheden gewend zijn te reageren. Deze vermogens zullen in de loop van de evolutie op hun tijd aan een ieder ten deel vallen, maar sommigen van ons hebben zich bijzondere moeite gegeven op ze reeds thans vóór de anderen te ontwikkelen, ten koste van vele jaren van harder werken dan de meeste mensen lief zou zijn.

Ik weet wel, dat er in de wereld nog velen zijn, die zo ver bij hun tijd achter zijn, dat zij het bestaan van zulke vermogens ontkennen, precies zoals er nog dorpelingen zijn, die nooit een spoortrein hebben gezien, of wilden in Centraal Afrika die niet geloven dat water kan bevriezen. Ik heb noch tijd, noch plaatsruimte, om met zulke onoverwinnelijke onwetendheid te gaan redetwisten; onderzoekers kan ik alleen al verwijzen naar mijn boek ‘Helderziendheid’, of naar tal van boeken over hetzelfde onderwerp door andere schrijvers. De hele zaak is honderden malen bewezen, en niemand, die in staat is de waarde van getuigenissen tegen elkaar af te wegen, kan nog langer in twijfel verkeren.

Veel is er over de chakra’s geschreven, maar hoofdzakelijk in het Sanskriet of in sommige Indische landstalen. Eerst seder kort is er iets over in het Engels verschenen. Ikzelf vermeldde de chakra’s in ‘Het Innerlijke leven’ omstreeks 1910, en sindsdien is het prachtwerk van sir John Woodroffe ‘The Serpent Power’ uitgegeven en zijn sommige van de andere Indische boeken vertaald. De symbolische tekeningen van de chakra’s, die door de Indische yogi’s worden gebruikt, zijn in ‘The Serpent Power’ gereproduceerd, maar zover ik weet zijn de platen, welke ik in dit boek aanbied, de eerste poging om ze af te beelden zoals zij zich werkelijk voordoen aan hen die ze kunnen zien. Het is dan ook hoofdzakelijk of deze fraaie reeks tekeningen, gemaakt door mijn vriend, de eerwaarde heer Edward Warner, onder de ogen van het publiek te brengen, dat ik dit boek geschreven heb, en ik wens hier uitdrukking te geven aan mijn grote erkentelijkheid jegens hem voor al de tijd en moeite welke hij eraan besteed heeft. Ook moet ik mijn onvermoeide medewerker, Professor Ernest Wood, dank betuigen voor het verzamelen en verifiëren van al de waardevolle gegevens aangaande de Indische denkbeelden over ons onderwerp, welke opgenomen zijn in hoofdstuk 5.

Daar ik zeer in beslag werd genomen door ander werk, was het aanvankelijk mijn bedoeling de verschillende artikelen, die ik lang geleden over het onderwerp had geschreven, allen te verzamelen en te doen herdrukken als tekst bij de illustraties, maar toen ik ze dóórkeek drongen zich vanzelf enkele vragen bij mij op en een nauwkeurig onderzoek bracht mij toen in het bezit van aanvullende gegevens, die ik er net zo in heb opgenomen. Een belangwekkend punt is, dat zowel het vitaliteitsbolletje als de kundalini-ring reeds in 1895 door Dr. Annie Besant (fakkeldrager van het Rozenkruis 14) werden waargenomen en gecatalogiseerd als hyper-meta-proto elementen, maar wij volgen hen destijds niet ver genoeg om hun onderlinge betrekking te ontdekken en de belangrijke rol die zij in de economie van het menselijk leven vervullen.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

 1. De krachtcentra: De betekenis van het Woord – Verklaringen ter inleiding – Het etherisch dubbel – De centra – De vorm van de draaikolken – de platen – Het stuitchakra – Het miltchakra – Het navelchakra – Het hartchakra – Het keelchakra – Het voorhoofdchakra – Het kruinchakra – Andere vermeldingen van de centra
 2. De krachten: De primaire of levenskracht – Het slangenvuur – De drie kanalen in de ruggengraat – Het huwelijk van de krachten – Het sympathisch zenuwstelsel – De centra in de ruggengraat – Vitaliteit – Het vitaliteitsbolletje – De voorraadbolletjes – Psychische krachten
 3. Het opslorpen van de vitaliteit: Het bolletje – De violetblauwe straal – De gele straal – De groene straal – De rozerode straal – De oranjerode straal – De vijf prana-vayu’s – Vitaliteit en gezondheid – Het lot van de ledige atomen – Vitaliteit en magnetisme.
 4. De ontwikkeling van de chakra’s: De astrale centra – Astrale zintuigen – Het opwekken van de kundalini – Het ontwaken van die etherische chakra’s – Toevallige helderziendheid – het gevaar van ontijdig opwekken – Het spontaan ontwaken van Kundalini – Persoonlijke ervaring – Het etherisch web – De uitwerking van alcohol en bedwelmende middelen – De uitwerking van tabak – Het ontsluiten van de deuren.
 5. De laya-yoga: De hindoese boeken – De Indische lijst van de chakra’s – De figuren van de chakra’s – Het hartchakra – De bloembladen en de letters – De mandala’s – De yantra’s – De dieren – De godheden – Meditatie over het lichaam – De knopen -de tweede hart-lotus – Uitwerking van meditatie in het hart – Kundalini – Het ontwaken van kundalini – Het omhooggaan van kundalini – het einddoel van kundalini – Besluit.

LIJST VAN DE ILLUSTRATIES

Het kruinchakra, titelplaat

Platen

 1. Het stuitchakra
 2. Het miltchakra
 3. De chakra’s volgens Gichtel
 4. Het navelchakra
 5. Het hartchakra
 6. De chakra’s en het zenuwstelsel
 7. Het keelchakra
 8. De stromen vitaliteit
 9. Het voorhoofdchakra

Figuren

 1. De chakra’s
 2. Voorstellingen van het kruinchakra
 3. De drie uitstortingen
 4. De kanalen in de ruggengraat
 5. De vormen van de krachren
 6. Vorm van verbindingen van krachten
 7. Het stoffelijk oeratoom
 8. De samenstelling van zuurstof
 9. De hypofyse en de pijnappelklier
 10. Hindoes diagram van het hartchakra

Tabellen

 1. Benamingen van de chakra’s
 2. De chakra’s en de plexiï
 3. Prana en de beginselen
 4. De vijf prana-vayu’s
 5. De kleuren van de lotusbladen
 6. Het sanskrit alfabet
 7. De symbolische vormen van de elementen

BESTEL DE CHAKRA’S