Fragmenten over geluk uit de boeken van Spirituele teksten bibliotheek

LEES MEER OVER 7 BOEKEN BOEKEN VAN SPIRITUELE TEKSTEN BIBLIOTHEEK

Is het geluk bezitten wanneer iets meevalt? En is pech hebben dan een vorm van verlies? Geluk is een heel diepe, aangeboren innerlijke drang: want is niet iedereen op zoek naar geluk? Ken je dat gevoel dat er iets in jezelf is dat je zegt dat het toch anders moet kunnen? In dit webinar willen we naar bakens zoeken die als gids kunnen dienen op de weg naar binnen. Daar is een bron die op zichzelf al geluk brengt, omdat zij Eenheid in zich besloten houdt. Voor degenen die zich alvast in het onderwerp willen verdiepen, volgen hieronder 7 fragmenten over geluk uit de zeven uitgaven van Spirituele teksten bibliotheek.

LEES MEER OVER 7 BOEKEN BOEKEN VAN SPIRITUELE TEKSTEN BIBLIOTHEEK

1. Je eigen hemel maken

Het hart van Jezus werd met medelijden en liefde voor de arme zwoegers vervuld, en hij zei: ‘Arbeid mag niemand droef maken; de mensen zouden in arbeid het gelukkigste moeten zijn. Wanneer hoop en liefde de achtergrond zijn van arbeid, dan is het hele leven van vreugde en vrede vervuld, en dat is de hemel. Weet u niet dat er ook voor u zulk een hemel is?’

Een man antwoordde: ‘Van de hemel hebben wij gehoord; maar die is zo ver weg en wij moeten nog zoveel levens doorleven voor wij die plaats bereiken.’

En Jezus zei: ‘Mens, mijn broeder, u denkt verkeerd; uw hemel is niet ver weg; en hij is geen uitgemeten en begrensde plek, het is geen land dat u bereiken moet; het is een staat van bewustzijn. God schiep nooit een hemel voor de mens; Hij schiep nooit een hel; wij zelf zijn de scheppers en wij maken onze eigen hemel en onze eigen hel. Nu moet u ophouden om de hemel in de lucht te zoeken; open alleen de vensters van uw harten en als een stroom van licht zal de hemel komen en een oneindige vreugde in u brengen; dan zal de arbeid niet zulk een moeilijke taak voor u zijn.’

Uit: Spirituele Kerst (bron: Het Aquarius Evangelie van Levi Dowling, hoofdstuk 33)
Hoofdstuk: De verborgen schatten in je hart

SPIRITUELE KERSTDOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF) – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

2. Het eeuwige leven binnengaan

Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven, ik ben het goede, het schone en het ware. Als een mens in mij gelooft, zal hij niet sterven, maar eeuwig leven. Net als in Adam allen sterven, zullen allen in Christus weer levend worden. Gezegend zijn de doden, die in mij sterven en die naar mijn voorbeeld volmaakt zijn, want zij rusten van hun inspanningen en de resultaten van hun werken gaan met hen mee.

Zij hebben het kwade overwonnen en zijn zuilen in de tempel van mijn God geworden. Zij zullen niet meer op weg gaan, want zij rusten in de eeuwige. Voor hen die het kwade gedaan hebben is er geen rust, maar zij gaan naar buiten en naar binnen en ondergaan gedurende eeuwen verbeteringen tot zij volmaakt geworden zijn.

Zij die het goede gedaan hebben en volmaaktheid hebben bereikt, komen in eindeloze rust en gaan het eeuwige leven binnen. Zij rusten in het eeuwige. Op hen oefent het herhaalde sterven en geboren worden geen macht meer uit; voor hen wentelt het wiel van het eeuwige niet meer, want zij hebben het middelpunt bereikt waar eeuwige rust heerst en het middelpunt van alle dingen is God.’

Uit: Spirituele Pasen en Pinksteren (bron: Het evangelie van de heilige twaalven, van Gideon Jasper Ouseley, hoofdstuk 69)
Hoofdstuk: Het mysterie van leven en dood

SPIRITUELE PASEN EN PINKSTERENDOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF)

 BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

3. Jouw gewaarzijnsrust vestigen

Vriend, is jouw levensdoel bevrijding, mijd dan al wat de zinnen roert, en koester onbaatzuchtigheid, eenvoud, mededogen, gemoedsrust en oprechtheid. Jij bent niet aarde, niet water, lucht, vuur, of ether. Weet dat jij het Zelf bent, getuige van dit alles en in niets eraan verwant. Dat is de weg naar vrijheid. Vereenzelvig niets met vorm, en vestig jouw gewaarzijnsrust. Je zult je innerlijk verheugen, blijvend vredig, van waan bevrijd.

Jij behoort niet tot een klasse, noch word je gekenmerkt door een stadium. Niet aan oordeel onderhevig ben jij enkel getuige: voor eeuwig ongebonden, ongevormd. Wees gelukkig! Jij aldoordringend wezen! Goed en kwaad, plezier en pijn: alles is werking van het denkvermogen, jouw Zelf hangt er niet mee samen. Dader noch slachtoffer, ben jij in oorsprong vrij.

Aan alles geef jij Zelf betekenis: daarin ligt jouw vrijheid. Plaats uiterlijkheden boven jezelf en je schept een gevangenis van begoocheling. Het ego van ‘Ik ben de dader’ is een grote, zwarte giftige slang; het inzicht ‘dader ben ik niet’ is het werkzaam tegengif. Die erkenning brengt gemoedsrust. Het duister woud van onbegrip bergt pijn: laat er vlammen laaien van ‘Ik ben het ene, eeuwig puur bewustzijn’. Jij bent dit bewustzijn: opperste gelukzaligheid, waar de wereld zich vertoont als beeld, zoals een koord op een slang lijkt. Wees gelukkig! Dit is wat jij werkelijk bent!

Uit: Mysteriën en symbolen van de ziel (bron: Ashtavakra’s zang)
Hoofdstuk: Leven vanuit eenheid

MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIELDOWNLOAD ENGLISH EDITION (PDF)

BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

4. Jezelf in je oorspronkelijke eenvoud zien

Doe de wijsheid vàn u, en weg met het weten, dan zal het volk honderdmaal meer gelukkig zijn. Doe de filantropie vàn u, en weg met gerechtigheid, en het volk zal (vanzelf) terugkeren tot liefde voor de ouders en voor de kinderen.

Doe de knapheid vàn u, en weg met gewinzucht, en er zullen geen dieven en rovers meer wezen. Doe afstand van deze drie dingen. Heb niet genoeg aan de schijn.

Daarom toon ik u, wáár u zich aan moet houden: Zie uzelf in uw (oorspronkelijke) eenvoud en behoud uw (oorspronkelijke) puurheid. Heb weinig egoïsme en weinig begeerten.

Uit: Mysteriën van Tao en de Daodejing
Hoofdstuk: Daodejing 19

MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING – BESTEL EBOOKBESTEL DIT BOEK

5. Grootse dingen tot stand brengen?

Ik, koning van Jeruzalem, heb voor mijzelf grootse dingen tot stand gebracht: Ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden. Ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik legde mij waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe.

Ook had ik grote kudden runderen en kleinvee, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen, en de genoegens van de mensenkinderen: genot in overvloed. Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn.

Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon.

Uit: Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood (bron: Bijbel, Prediker 2)
Hoofdstuk: Kringlopen doorzien

MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

DOWNLOAD ENGLISH EDITION – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

6. Zoeken naar wat met je eigen wezen in overeenstemming is 

Als u verlost wenst te worden, zoek dan wat met uw eigen wezen in overeenstemming is. Als u vernietiging wenst, zoek dan de dingen die door uw wezen afgestoten worden. Als u beroering, verwarring, twijfel wenst, zoek dan beide tegelijk.

Daarom, o ziel, als u vanuit uw natuur helder en licht bent, verbind u dan niet met duisternis. Als u deel hebt aan het leven en het woord, als u begiftigd bent met intelligentie en onderscheidingsvermogen, zoek dan geen binding met wat noch leven, noch licht is.

Smart is de vrucht van de zonde. Juiste handeling baart geluk. Hij die dadelpalmen plant, en dadels oogst die fris en droog zijn, is gelukkig. Hij die wilgen of wilde rozen plant, oogst geen vruchten; zijn arbeid was nutteloos. Daarom, o ziel, doe wat heilzaam is en laat de vernietigende dingen achter u. Dat u zo ontvangen zult mogen worden in de rijen van hen die zich verblijden in Gods hulp, de rechte weg volgen, en deelhebben aan het opperste geluk.’

Uit: Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens (bron: Vermaning van de ziel van Hermes Trismegistus, hoofdstuk 8)
Hoofdstuk: De weg van de godsvrucht gaan

MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS – BESTEL EBOOKBESTEL BOEK

7. De eenheid met God en de zuivere natuur ervaren

Het is alleen in de waarachtige scholen van de wijsheid, dat men God, oorspronkelijke natuur en mens kan kennen: duizenden jaren lang is hierin in stilte werk verricht om de hoogste graad van deze kennis te bereiken – de eenheid van de mens met de zuivere natuur en met God.

Dit grote doel, God en natuur, waarheen alles zich beweegt, is aan de mens in elke religie symbolisch voorgesteld: alle symbolen en heilige glyphen zijn slechts de letter, waardoor de mens, stap voor stap, de verhevenste van alle mysteriën, goddelijk, natuurlijk en menselijk, weer kan bereiken, of, met andere woorden, waardoor hij de middelen kan leren kennen om zijn ongelukkige toestand te genezen in de eenheid van zijn wezen met de zuivere natuur en met God.

Wij hebben dit tijdstip onder Gods leiding bereikt. De godheid, zich haar verbond met de mensen herinnerend, heeft de middelen tot genezing verschaft, de middelen voor het herstel van de mens tot zijn oorspronkelijke waardigheid, van zijn eenheid met God, de bron van zijn geluk.

Uit: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis (bron: De wolk boven het heiligdom van Karl von Eckartshausen)
Hoofdstuk: Karl von Eckartshausen

MYSTERIEN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS – BESTEL BOEK