Boeken over Tao van Rozenkruis pers: Elly Nooyen, Henri Borel, E.J. Welz, C. van Dijk, J. van Rijckenborgh en C. de Petri

Uitgeverij Rozenkruis Pers heeft momenteel de bovenstaande zes uitgaven over Tao in haar fonds. Hieronder volgen korte beschrijvingen.

1. Mysteriën van Tao en de Daodejing, Elly Nooyen en Henri Borel
Tao is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, in de bergen en stenen. In cellen en atomen. Tao is ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Verdiep je in thema’s van de Daodejing van Chinese wijze Lao Zi. In dit boek zijn ook opgenomen alle 81 verzen van de Daodejing in modern Nederlands, gebaseerd op de alom geprezen eerste Nederlandse vertaling uit het Oud-Chinees door Henri Borel. Dat is een klassiek geschrift waardoor je je hele leven kunt laten inspireren.

LEES MEER OVER MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING

BESTEL MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING

2. Hart voor Tao, Elly Nooyen
De Tao Teh Jing van Lao Zi is door de eeuwen heen herkend als universele wijsheid die een leidraad kan vormen voor het dagelijks leven. Deze universaliteit vormt de grondtoon in ‘Hart voor Tao’. De auteur laat zien dat de 81 verzen verschillende thema’s vertegenwoordigen, zoals het bekende Wu Wei. Daarnaast verduidelijken de verzen elkaar. Vers 70 zegt dat Tao als een kostbare schat in het hart verborgen ligt. Deze godvonk is de basis om Tao te volgen. Vers 48 maakt duidelijk dat wie een studie volgt dagelijks meer wordt, maar wie Tao volgt dagelijks minder wordt. Dit ‘doet’ hij door niet te doen, Wu Wei. De betekenis daarvan voor wie de weg van Tao wil volgen vormt de essentie van het boek.

LEES MEER OVER HART VOOR TAO

BESTEL HART VOOR TAO

3. Weg in Tao, de kunst van innerlijke alchemie, Elly Nooyen

Gezien door de ogen van een denkbeeldige leerling-wijze wordt diens weg tot in Tao beschreven. Dit is de weg van universele innerlijke alchemie, of transfiguratie. Het is een onzichtbare weg, als de vlucht van een vogel. Terwijl de tijdelijke mens deze volgt, verdwijnt iedere tweeheid die tussen hem en Tao in staat. Tegelijkertijd ontwikkelt zich geleidelijk een heel andere mens, een waarvan de blauwdruk zich in ons hart bevindt. Een mens, gezien als een onsterfelijke energieconcentratie, die in harmonie is met de volkomen eenheid in Tao.

LEES MEER OVER WEG IN TAO

BESTEL WEG IN TAO

4. De wijsheid van het grondeloze Tao , Dianne Sommers, Dan Vercammen, Elly Nooyen en Frans Baggen
Lao Zi houdt ons in strofe 14 van de Daodejing voor: Als wij het Tao van de oudheid, waaruit alles ontsprong, doorgronden, kunnen we over het bestaan van het heden regeren. Wie het begin kent van het oorspronkelijke, heeft de draad van Tao in handen. Op het symposion ‘De wijsheid van het grondeloze Tao’ was dat het cruciale punt, waarop de sprekers en meer dan 400 deelnemers in hun zoektocht naar Het in gezamenlijkheid uitkwamen. De voordrachten van die dag vindt de lezer in deze bundel bijeengebracht. De sprekers gingen in op de Nei Ye, de Chinese alchemie en de wijsheid van Lao Zi.

LEES MEER OVER DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO

BESTEL DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO

5. De Chinese Gnosis, J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri
Een verhelderend commentaar op de Daodejing van Lao Zi waarin overtuigend wordt aangetoond dat de gnostieke boodschap én universeel én van alle tijden is – en waarin de nog steeds aanwezige mogelijkheid tot de bevrijding van de mensheid uit haar staat van gevallenheid wordt aangegeven. Er verschijnen tegenwoordig nog steeds nieuwe vertalingen van de Laozi en commentaren daarop. De Chinese Gnosis is uniek omdat de schrijvers de Laozi zien als een gnostiek geschrift en de tekst op gnostieke wijze belichten.

LEES MEER OVER DE CHINESE GNOSIS

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

6. Tao, universeel bewustzijn – Teh, universele bewustwording door E.J. Welz en C. van Dijk
Een eigenzinnige vertaling van de Tao Teh King, direct uit het Chinees vertaald door E.J. Welz en de al even eigenzinnige berijming daarvan door C. van Dijk zijn in deze uitgave van Rozekruis Pers bijeengebracht. Beide publicaties zijn al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. C. van Dijk heeft het werk uit vele bestaande vertalingen, hoofdzakelijk uit de Duitse versie van Alexander Uhlar, vervaardigt. Voor de zoekende mens bieden zijn Paraphrasen inzicht en verdieping en de lezer kan zeker momenten van schoonheid en troost ondergaan.

LEES MEER OVER TAO EN TEH

BESTEL: TAO, UNIVERSEEL BEWUSTZIJN – TEH, UNIVERSEELE BEWUSTWORDING