De weg der velen – strofe 70 van de Tao Teh King van Lao Tse vertaald door E.J. Welz en een berijming door C. van Dijk

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

Mijn woorden zijn gemakkelijk te begrijpen en te betrachten.
De wereld wil ze echter niet begrijpen en volgt ze niet op.
Mijn woorden hebben een diepe grond,
en mijn daden hebben een hoge meester:
de wereld wil dit echter niet zien en acht mij gering.
Zoveel vererender zijn de weinige goede verstaanders!
De Wijze verbergt zijn kostbaarheden onder schamele kleding.

De weg der velen – zeventigste spreuk 

613

Mijn leer is zoo eenvoudig te verstaan
En hare regels simpel na te leven,
Maar wien laat aardsche glans onaangedaan?
Wie kan het laten naar bezit te streven?

614

De velen sluiten zich hermetisch af
En ziende blind zoo gaan zij er hun wegen.
Voor hen gaat ied’re weg van wieg tot graf,
Hun levenslot is veel meer vloek dan zegen.

615

Mijn leer is in één simp’len zin gezegd,
Mijn hand’len streng aan dezen zin gebonden,
Maar door den mensch veelzijdig uitgelegd,
Is z’als een kluwen om de kern gewonden.

616

Doch ik, die weg weet in het labyrinth,
Laat mij niet door de dwaallichten misleiden.
Ik houd den draad die mij met kern verbindt,
‘k Zie rustig toe waar and’ren doelloos strijden.

Aldus spreekt de Volmaakte:

617

Ik speel geen rol op ‘s wereld’s praal-tooneel,
Daarom schijn ‘k nietig aan de ijd’le menschen
Toch jagen z’allen naar een deel van veel.
Mij is ‘t Heelal – wat kan ik meer nog wenschen?

Bron: Tao, Universeel bewustzijn – Teh, Universeele bewustwording van E.J. Weltz en C. van Dijk (verschenen in oktober 2019)

BESTEL TAO EN TEH