Weg in Tao – boek van Elly Nooyen – inspiratieavond in Amsterdam op dinsdag 21 november 2023

BESTEL WEG IN TAO

Op dinsdag 21 november 2023 verzorgt auteur Elly Nooyen in de Embassy of the free mind in Amsterdam een inspiratie-avond over de innerlijke weg in het taoïsme. Dit is de derde avond in de negendelige serie over de innerlijke weg.  Elly Nooyen beschrijft die weg uitvoerig in haar boek Weg in Tao – de kunst van innerlijke alchemie dat eind oktober 2019 verscheen bij Rozenkruis Pers. Het sluit aan bij en gaat dieper in op onderwerpen die in haar eerdere boeken Hart voor Tao en Mysteriën van Tao en de Daodejing zijn genoemd. Hieronder volgen de inleiding en de inhoudsopgave van Weg in Tao.

INLEIDING

‘De titel van dit boek, ‘Weg in Tao’, roept misschien vragen op als: wat is dat voor een weg? Of: Wie gaat er weg in Tao, ben ik dat? Waarom moet er een weg tot Tao gegaan worden? Is Tao dan niet hier? 

De oude taoïsten kwamen met een antwoord dat ook in onze tijd verrassend actueel is: ‘Wij leven in een wereld die tijdelijk is, maar deze wereld is niet de enige werkelijkheid. Wij maken deel uit van een oneindig groot veld van zijn.’ Tegenwoordig zouden we dit kunnen vergelijken met de reikwijdte van ons gezichtsvermogen. Wij zien maar een minuscuul deel van het gehele elektromagnetisch spectrum. Dit spectrum is maar liefst zo’n tien biljoen keer groter dan ons zichtbare licht (10.000.000.000.000). Dit is zo immens groot dat we ons er amper iets bij voor kunnen stellen.

Zo kunnen we ook naar onze wereld kijken. Wij leven in een veld van bestaan dat gebonden is aan een ruimte, ons universum. Alles daarin is tijdelijk. Daarnaast heeft alles daarin twee kanten, een plus en een min. Maar wat we niet zien is dat ons bestaan ingebed ligt in een spectrum van ‘zijn’ dat oneindig is. Daarin zijn geen tijd of ruimte, en is niets gepolariseerd. Dit spectrum wordt door de oude taoïsten ‘het Ene’ genoemd. Het kenmerk van het Ene is dat het Een-zonder-twee is, het is één in zichzelf.

Het Ene staat zó dicht bij Tao, dat beide vaak in één adem genoemd worden. Steeds werkt dóór het Ene heen het mysterie dat wij ‘Tao’ noemen.
Het Ene doorstraalt het minieme deeltje van het spectrum dat onze tijdelijke wereld is, en het vele dat daarin is.

De mens in onze maatschappij wil zich kunnen ontplooien, zijn potentie verwerkelijken. Maar hoe kunnen wij dat doen wanneer we ons alleen focussen op dat één biljoenste deel van ons zijn, en niet op het grote geheel waarbinnen we ingebed liggen? Hoe kunnen we ten diepste Mens zijn wanneer we ons wel verbinden met het vele, maar voorbijgaan aan Een-zonder-twee?

De oude taoïsten hadden als antwoord op die vraag: Ga de weg van Innerlijke Alchemie. Innerlijke alchemie houdt in dat de twee, alle duale aspecten van deze wereld, tot één gemaakt worden. En hierin is de hele mens betrokken: zijn denken, voelen, handelen, maar ook zijn lichaam. De mogelijkheid tot één maken komt vanuit de kracht die van Tao uitgaat. Dit is een kracht die in het midden van al het bestaande verborgen ligt. Bij ons mensen is dat in ons hart.

Het is een wonderlijke weg, want wie deze weg gaat, gaat weg in Tao. Dat houdt in dat alles in ons dat Tao in de weg staat in een alchemisch proces wordt omgezet. Daarin vinden vele transformaties plaats, en dat gaat net zolang door tot we ons bewust worden van Een-zonder-twee, en mogelijk nog lang daarna.

Innerlijke alchemie is het oplossen van iedere vorm van afgescheiden zijn. Geleidelijk, maar vast en zeker. De beoefenaar wordt hierdoor, bij wijze van spreken, als een kleine vonk van een immens groot vuur. En hij straalt het licht en de warmte ervan spontaan weer uit. Dat verandert niet alleen zijn eigen leven, maar werkt ook uit in de gehele tijdelijke wereld. Deze wordt erdoor verwarmd en verlicht en transformeert in zekere mate mee. De innerlijke alchemist gaat zijn weg dan ook nooit voor zichzelf alleen.

Als eerbetoon aan de Daodejing van Lao Zi is dit boek in 81 paragrafen geschreven. Iedere paragraaf begint met een regel uit de Daodejing, die dan de leidraad vormt voor het thema dat besproken wordt. Een bijpassend gedeelte uit de schatkamer van de vele oude taoïstische geschriften besluit iedere paragraaf.

Op het omslag van dit boek staat in het Chinees:

Wanneer niet-doen wordt gedaan blijft niets ongedaan

Deze mysterieuze gedachte toont in één enkele zin de basis van de innerlijke alchemie. Wie (de) ‘Weg in Tao’ gaat, zal ervaren dat alles gedaan wordt.

Elly Nooyen

September 2019

BESTEL WEG IN TAO

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

Hoofdstuk 1:  Tao en Teh
1 Tao
2 De Teh
3 De Teh als net
4 De Teh als verbinding
5 Teh als eenheid
6 Teh als liefde
7 De Teh als transformator

Hoofdstuk 2: Tao – Kosmos – Mens
8 Kosmologie samengevat
9 De tijdloze qi
10 Het Ene
11 De oerchaos
12 Oerbeelden
13 Spirituele essenties
14 Oerzaad
15 Het oerbeeld van de mens
16 Het taoïstische denken
17 De Twee
18 De Drie

Hoofdstuk 3: Monade – Kosmos – Mens
19 De macrokosmos
20 Yin enYang in de macrokosmos
21 De microkosmos
22 De mens als belofte

Hoofdstuk 4: Inzicht en Zelfkennis
23 Val of ontwikkeling
24 You wei, hebbende handelen; begeerten
25 You wei; onszelf centraal stellen
26 You wei; polarisatie en strijd
27 Handelen
28 De wijze mens
29 De verlatene en behoeftige
30 Zi Ran
31 Omkeren

Hoofdstuk 5: Het Gereedschap voor de innerlijke alchemie
32 Het lege midden
33 Het grote inzicht
34 De poort
35 De basis van de koning
36 Innerlijke alchemie
37 Drievoudigheid
38 De drie tijdloze schatten
39 Ademen door de hielen
40 Drie schatten in ons lichaam

Hoofdstuk 6: Weg in Tao
41 Water en vuur
42 Tao, de basis van de innerlijke alchemie
43 De draad van Tao
44 De verborgen verbinding
45 Sluit de poorten
46 De qi ondersteunen
47 De qi verhogen
48 De hoge waarde van het lage

Hoofdstuk 7: Blokkades tussen Tao en ons
49 Aannemen en verwerpen 1.
50 Aannemen en verwerpen; 2. Samenbrengen
51 Aannemen en verwerpen; 3.Vasten van het hart
52 Kennis en kunnen 1.
53 Kennis en kunnen 2. Sluiers wegnemen
54 Kennis en kunnen 3. Het is niet wat het lijkt
55 Geven en nemen 1.
56 Geven en nemen 2. Het lege hart
57 Geven en nemen 3. Drie wegen
58 Het vierkant zonder hoeken

Hoofdstuk 8: De oorspronkelijke natuur
59 De qi in beweging brengen
60 De alomvattende code
61 De eeuwige qi
62 De oorspronkelijke natuur
63 Twee soorten jing
64 De klop op de poort
65 De Gele Vrouwe
66 Het innerlijke land
67 Twee worden tot één
68 Monade en microkosmos
69 Weerstand ontmoeten

Hoofdstuk 9: Transfiguratie
70 De ketel verwarmen
71 Druk op de ketel
72 Het hart van de leerling-wijze
73 Sluit de poorten
74 Spreken
75 Zelfkennis
76 De hitte koelen
77 Het gouden elixer
78 De gouden pil
79 De verborgen verbinding
80 Verbonden met het Ene
81 De nieuwe Mens

Afbeelding innerlijke land

Nawoord

Bibliografie

BESTEL WEG IN TAO

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER HET TAOÏSME VAN ROZENKRUIS PERS