Gevaren op het pad – hoofdstuk 12 uit ‘Het universele pad’

 

BESTEL HET UNIVERSELE PAD

De onderstaande tekst is hoofdstuk 12 uit het boek Het universele pad dat J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri publiceerden aan het einde van de de jaren veertig in de twintigste eeuw. Daarin geven deze stichters van de geestesschool van het Rozenkruis hun visie op Gevaren  op het pad.

Zoals in de School van het Rozenkruis keer op keer de blik wordt gericht op het pad van verlossing, zo is het ook noodzakelijk van tijd tot tijd te spreken over de gevaren op het pad.

Wij doelen hier niet op de belemmeringen en problemen die u zelf vanwege uw ikcentraliteit en uw zelfhandhaving opwerpt, doch op werkelijke gevaren die om u heen en in uw mikrokosmische stelsel zijn, door uw binding, uw nauwe relaties met de dialectische natuurorde. U bent in en ván deze natuur. Iedere lichaamscel, iedere vezel van uw wezen, is uit de substantie van deze natuur opgebouwd en de krachten van deze natuur laten hun prooi niet zo gemakkelijk los.

Er zijn dan ook gevaren op het pad die niet zozeer ontstaan door levensfouten of gerichtheid op het zelf, doch die louter en alleen tot ontwikkeling komen door uw structurele verbondenheid met de aarde-aards. Deze gevaren moet u niet, zoals de ouden dat deden, gepersonifieerd schouwen, als duivels, als aan de aarde gebonden geesten, als demonen of elementalen, doch als directe gevolgen van magnetische wetten die in deze natuur optreden. De gehele aardesfeer is een gecompliceerd magnetisch veld, waarin verscheidene spanningen, vibraties en radiaties optreden, krachten die op volkomen natuurlijke wijze alle leven dat zich op aarde in de een of andere vorm uitdrukt, vasthouden en in wielwenteling of spiralengang laten circuleren.

De leerling die door het universele geestveld geroepen wordt, uitgenodigd wordt tot oorspronkelijk, menselijk leven en dientengevolge diverse transfiguristische veranderingen moet ondergaan, wordt feitelijk aangetrokken door een Ander magnetisch veld, namelijk dat van het Onbeweeglijk Koninkrijk. Het magnetische geestveld is geheel anders van aard dan het magnetische veld van de dialectische natuurorde. De leerling staat dus voor de opgaaf een magnetisch veld te ontvluchten waarmee hij zeer wetmatig en op volkomen natuurlijke wijze verbonden is.

Dat dit niet gemakkelijk is, behoeft geen nader betoog. Om aan de wetmatige greep van het aardmagnetisme te ontvluchten, is een ingrijpend proces van zelfvrijmetselarij noodzakelijk. Een proces dat opgaat in een strijd tussen de leerling en de greep van een magnetisch veld, in een worsteling om met het gehele wezen als het ware gevangen te worden genomen door een ander magnetisch veld. Dit proces brengt derhalve een aantal zeer particuliere natuurwetenschappelijke problemen met zich mee.

Met opzet bezigen wij een enigszins natuurwetenschappelijke terminologie, omdat de glorievolle en heilige universele Broederschap enkele groepen van universeel strevend leven en enkele wereldwerkers, die op de een of andere manier autoriteit hebben, gereed heeft gemaakt voor een nieuw reveil en voor een nieuwe boodschap aan de wereld. Deze nieuwe boodschap is gereedgemaakt, om met ingang van de tweede helft van deze eeuw (de twintigste eeuw) aan de mensheid te worden overgedragen, als een laatste roep tot allen die nog luisteren kunnen. En het is met innige dankbaarheid en biddende gedachten dat wij over deze nieuwe activiteit van de Broederschap mogen spreken. Het gaat voorlopig slechts om een aanduiding, terwijl een nadere bestudering later zal plaatsvinden.

De boodschap van de Broederschap, die een nieuwe fase van de grote kosmische revolte zal inluiden, zal nieuw licht ontsteken over de structuur van het heelal, over de hoedanigheid van universeel leven, over de onbenulligheid van materieel leven en streven. Zij zal de bijl zetten in de kunstmatige wetenschap die theologie genoemd wordt en zij zal op een wijze die de mensen niet mogelijk hebben geacht, de grondslagen van de universele leer der transfiguratie voor het drievoudige dialectische bewustzijn geheel en al veilig stellen.

Wanneer dan ook de boodschap is gebracht en geheel en al zal zijn doorgewerkt, zal het slechts gaan tussen hen die willen en hen die niet willen. Vele sluiers en valse schemeringen zullen wegvallen en het zo vermoeiende en slopende werk van onophoudelijk zich declareren en het strijden tegen imitaties zal niet meer nodig zijn. Allen zullen zonder omwegen moeten kiezen voor het nieuwe óf voor het oude leven. Intellectueel, mystiek, of praktisch, hun zal geen andere mogelijkheid overblijven.

De boodschap waarvan hier wordt gesproken draagt een naam. Het is de verschijning van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels, waarvan in de Bijbel gezegd wordt dat ieder oog Hem zal zien. Deze verschijning heeft geen betrekking op een luchtverschijnsel dat enige uren of dagen zal duren, doch op een proces, op een grootse declaratie van de universele Broederschap, die met de aanvang van de tweede helft dezer eeuw wordt ingezet.

Al onze medegenoten worden uitgenodigd de Heer tegemoet te gaan als Hij zal verschijnen. Deze verschijning is inmiddels een feit geworden en het is hierover dat wij u, bij wijze van inleiding willen informeren.

Een magnetisch veld is een zwaartekrachtveld. Zulk een veld houdt niet slechts een levende vorm binnen zijn kracht besloten, doch de aard van deze vorm, het leven dat erin huist, het bewustzijn dat erin woont, de zintuiglijke vermogens die het bezit, de celstructurele openbaring enzovoort, zijn geheel en al uit dat zwaartekrachtveld te verklaren. Zij zijn er geheel één mee.

Als u in een bepaald magnetisch veld wordt aangetrokken — en dat wordt u door de zwaartekracht van deze wereld — bent u in de meest volstrekte zin één met deze wereld. Als dus een andere magnetische kracht macht over u krijgt, als uw zwaartepunt in een ander zwaartekrachtveld komt te liggen, dan kan het niet anders of een microkosmische revolte is daarvan het gevolg. De microkosmos wordt dan uit het ene magnetische veld verbroken. De vorm, het leven, het bewustzijn, de zintuiglijke vermogens, de cel-structurele openbaring die uit dit magnetische veld te verklaren zijn, gaan onder, en een geheel nieuw ander leven gaat zich met talloze consequenties openbaren.

Kortom, er ontwikkelt zich een transfiguratie. Een proces van ondergang en opgang, van een afscheid en een ontmoeting. Een proces waartoe wij u al jaren uitnodigen. Een proces waarvoor u in de naaste toekomst zult worden geplaatst met een absoluutheid en een onafwijsbaarheid als nimmer tevoren. Waarom? Omdat de Zoon des Mensen verschenen is op de wolken des hemels!

Als u dit woord niet goed begrijpt, zullen wij het voor u vertalen. Het wil zeggen dat, zoals een mikrokosmos gegrepen kan worden, geroepen kan worden door een ander magnetisch veld, zo ook een macrokosmos, een wereld, kan worden aangetast. Wij duiden dit proces aan als een kosmische revolte, zoals u weet. Het zal deze kosmische revolte zijn die u voor de onafwijsbare keuze stelt: als vormopenbaring in een magnetisch veld het natuur-wetmatige lot van dat veld geheel en al te delen, of tijdig en nadrukkelijk de weg van transfiguratie te gaan, en aldus in een ander magnetisch veld op te gaan.

Als u deze laatste weg kiest, dient u derhalve de strijd te aanvaarden om aan het aardmagnetisme te ontsnappen. Deze strijd brengt met zich mee dat de leerling natuurwetenschappelijke weerstanden overwint, die de ouden als gevaren personifieerden, of waarvoor zij symbolische figuren kozen, om ze op een gemakkelijke wijze aan te duiden.

Wij bedoelen u te zeggen dat de problemen van aardmagnetisme en zwaartekracht in de universele leer van alle tijden gekend werden, in al hun aanzichten en eveneens wat betreft hun oplossingen. De Broederschap heeft voor een bepaalde categorie zoekers deze problemen en hun oplossingen vastgelegd in een aantal onvergankelijke verhalen. Twee van deze verhalen willen wij voor u aanduiden, omdat zij voor miljoenen westerlingen van kindsbeen af sterk tot de verbeelding hebben gesproken. Wij denken hier aan de kindermoord te Bethlehem en de vlucht naar Egypte van Jozef en Maria met het kind Jezus.

Deze historie is zo met uw fantasie verweven, u hebt er zulk een duidelijke voorstelling van, de kunst van alle eeuwen heeft de vlucht naar Egypte op zoveel wijzen uitgebeeld, dat u zich nauwelijks kunt voorstellen dat deze dramatische gebeurtenissen doelen op zuiver natuurwetenschappelijke, magnetische werkingen, die hoogst actueel zijn en die nog iedere dag gelden voor iedere leerling die werkelijk het pad wil gaan.

U weet wellicht wat moet worden verstaan onder de geschiedenis van de drie wijzen uit het oosten. De drie aanzichten van het dialectische bewustzijn verheffen zich in de vastbesloten leerling en van een beginpunt, een dageraadspunt, het oosten, wenden zij zich teneinde de Christus, de heilige Ster, te zoeken. Zodra deze zoekende wijzen uit het oosten hun reis aanvangen, komen zij natuurwetmatig in aanraking met Herodes, de vorst der natuur, de koning van het land. Dat wil zeggen: er ontwikkelt zich een conflict tussen het magnetische veld van de gewone natuur en het streven van de leerling.

Dit conflict ligt voor de hand. Immers, de gewone natuur, het gewone leven, staat in volkomen vijandschap met het hogere, ándere leven van het Onbeweeglijk Koninkrijk. Compromis is hier uitgesloten!

Anders geformuleerd: als de microkosmos van de leerling iets van het universele Geestveld als magnetische kracht ondergaat, zal dit pasgeboren nieuwe beginsel onmiddellijk conflict in het systeem brengen. Het zal onmiddellijk tot een teken zijn dat wedersproken zal worden, zegt de messiaanse Jesaja. Het gestoorde, natuurlijke, magnetische veld, dat zowel microkosmisch als macrokosmisch functioneert, zal dus trachten het verbroken evenwicht te herstellen. Herodes zal het kind zoeken te doden.

U weet uit de gewone natuur dat een magnetische storing stormen teweegbrengt, atmosferische bewogenheid, aardbevingen en dergelijke. Wat geldt voor de macrokosmos, geldt ook voor de microkosmos. De aanraking met het magnetische veld Christi brengt in uw leven natuurwetmatig een hevige bewogenheid. Deze bewogenheid zouden wij kunnen aanduiden als een ziek worden.

Inderdaad zal zulk een bewogenheid in het eigen leven, als de leerling serieus zijn pad gaat, een aantasting ten gevolge kunnen hebben van wat hij zijn gezondheid noemt. Nerveuze toestanden, lichamelijke moeilijkheden liggen dan voor de hand. Het is duidelijk dat als begeleidend verschijnsel van deze nervositeit, ook verkeerde handeling naar voren komt, tengevolge waarvan hij conflicten zal maken met bijvoorbeeld relaties. Uiterst verwarde situaties weven dan als het ware een spinneweb, waarin hij blijft hangen. Zo wordt dan het conflict met het aardse magnetische veld een volkomen overwinning voor Herodes. Zijn nieuwe begin, zijn pasgeboren kind der vernieuwing, wordt door Herodes uitgeroeid.

Duidelijker wordt misschien voor u dit gevaar, wanneer wij u zeggen dat een conflict met de aardse magnetische velden zeer krachtig inwerkt op de interne secretie. Een onjuiste interne secretie kan uw activiteit machteloos maken, of deze omwenden in zeer ongewenste richtingen.

Gezien dit hoogst actuele en altijd moderne gevaar, geeft de Bijbel ons nu een waarschuwing. Deze waarschuwing is vervat in de vlucht naar Egypte.

Er staat in de heilige verhalen dat de ene wijze uit het oosten Herodes niet verder inlicht en dat Jozef in de droom vermaand wordt te vluchten. U begrijpt dus dat hier het bewustzijn geattendeerd moet zijn op het komende, het nadere conflict. Inderdaad wordt iedere leerling gewaarschuwd, als er een conflict met het magnetische veld in aantocht is. Hem wordt echter niet aangeraden te vechten, doch te vluchten.

Wij hopen dat u deze waarschuwing begrijpen zult. Als u vecht, zult u verliezen, althans, er ontwikkelen zich dan zulke gevaren dat een nederlaag voor de hand ligt. Doch als u ‘naar Egypte’ vlucht, zult u gered zijn uit alle gevaren die uit deze magnetische bewogenheden voortvloeien.

De tocht naar Egypte duidt hier op een neutraliteitstoestand. Zoals men in de natuurwetenschap instrumenten ongevoelig maakt voor magnetische invloed door ze te omgeven met een loden laag, of op wellicht nog andere wijzen die ons niet bekend zijn, zo kan de leerling, door in sommige opzichten bij de nadering van het bedoelde gevaar niet langer actief bezig te zijn, de uiterste voorzichtigheid te betrachten en een afwachtende houding aan te nemen, zich tegen de bedoelde invloeden isoleren.

Het gaat hier vooral om het volkomen rustig houden van het drievoudige bewustzijn, en vol van geloof te bewaren hetgeen het ontvangen heeft. Als het bewustzijn weet wat er gaande is, zich rustig houdt en in evenwicht blijft, zich niet forceert of nerveus maakt, zal het aardmagnetische veld geen enkele invloed op de interne secretie kunnen uitoefenen. Het drievoudige bewustzijn moet zich voor het ontvangen goddelijke geschenk offeren met goud, wierook en mirre (geloof, hoop en liefde):

het goud van het gelovige open hart,
de wierook van de levend makende hoop,
en de mirre uit de louterende lijdenskelk der liefde

Bron: Het universele pad door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri, hoeksteenserie 2

INHOUDSOPGAVE VAN ‘HET UNIVERSELE PAD’

 1. Religieuze reclame
 2. De deur achter de sluier
 3. De tempel van Osiris
 4. Het mysterie van het adytum
 5. De tempel van de geest
 6. De tempel van de natuur
 7. Midzomernachtsdroom
 8. De verheven wijsheid van LaoTse
 9. Spiralengangenvibratie
 10. Idealiteit en realiteit
 11. Het mysterie en de roeping van Hiram Abiff, de meester-bouwer
 12. Gevaren op het pad

Bron: Het universele pad door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri, hoeksteenserie 2

BESTEL HET UNIVERSELE PAD

LEES MEER OVER DE HOEKSTEENSERIE