Crystalserie: juweeltjes van boeken uit de schatkamer van de Gnosis uitgegeven door Rozekruis Pers

In deze reeks uit de schatkamers van de Gnosis treft de lezer een paar bijzondere juweeltjes aan, zoals De castigatione animae, een tekst van Hermes de Driemaal Grote, (Vermaning van de Ziel); Over de Kennis die Verlicht (het Evangelie van Maria); over de tijdloze heelkunde en filosofie van Paracelsus en een bloemlezing uit het werk van Jacob Boehme dat eertijds door L. de Hartog-Meyjes, vrouw van de vermaarde professor A.H. de Hartog, werd samengesteld: De roede des drijvers verbroken. Verder bevat de reeks beschouwingen over:  Rozenkruisers toen en nu; Roos en Kabbala; de Graal en de Rozenkruisers; Mysteriedieren en Gnosis als innerlijke religie.

Crystalserie 1: Vermaning van de ziel
Hermes Trismegistos | softback | 209 x 114 mm | 80 blz. | € 7,50
bestelnr. 1104 | 9789067321068
De ziel, die door Hermes vele malen vermanend wordt toegesproken, gaat eindeloos haar weg door de stoffelijke wereld. Totdat innerlijk wordt verstaan wat Hermes haar zo dikwijls heeft gezegd. Dan keert de ziel zich om en verlaat deze wereld die haar zolang in verwarring heeft gebracht en keert terug naar de Bron waaruit zij is voortgekomen. Het onzegbare kan natuurlijk niet gezegd worden; hoogstens kan één straal van het Universele Licht enigermate opgevangen en beschouwd worden. Zo’n lichtstraal is dit werk van Hermes Trismegistus, waarin de lezer wordt aangespoord eeuwige beginselen te integreren in zijn wezen, zodat ze hem tot eigendom worden.

LEES GEDEELTEN UIT VERMANING VAN DE ZIEL

BESTEL VERMANING VAN DE ZIEL

Crystalserie 2: Mysteriedieren
Diverse auteurs  | softback | 214 x 110 mm | 77 blz. | € 7,50
bestelnr. 1109 | 9789067321143
Om de mens op toegankelijke wijze bewust te maken van de innerlijke processen die zich voordoen op de spirituele ontwikkelingsweg, maakten wijsheidsscholen en spirituele leraren veelvuldig gebruik van beeldtaal – o.a. van mythische, sprookjesachtige figuren zoals mysteriedieren. Mysteriedieren zoals de sfinx, de eenhoorn en de griffioen staan in dit boekje centraal. Zij symboliseren de tweevoudigheid van de mens: het aardse en het hemelse in één, het dier-menselijke en het god-menselijke nog ongescheiden samengebonden. Door vele eeuwen heen hielpen verhalen over mysteriedieren de mens de eigen tweevoudigheid te onderkennen.

LEES EEN GEDEELTE UIT MYSTERIEDIEREN

BESTEL MYSTERIEDIEREN

Crystalserie 3: Over de kennis die verlicht
Diverse auteurs  | softback | 209 x 115 mm | 62 blz. | € 7,50
bestelnr. 1111 | 9789067321631
Het Evangelie der waarheid laat ons zien hoe de gnosis – de ware kennis – de onwetendheid vernietigt en zo de mens verlost en weer met God verenigt. Het Evangelie naar Maria beschrijft de strijd in de mens die het gnostieke pad van bevrijding gaat. Het is de strijd tussen het dwalende ik met al zijn aardse gewoonten en de wedergeboren, verlichte ziel die zich wil richten op haar ware vaderland, die verlangt naar geestelijke menswording.

LEES EEN GEDEELTE UIT DE KENNIS DIE VERLICHT

BESTEL OVER DE KENNIS DIE VERLICHT

Crystalserie 4: Over de terugkeer tot de oorsprong
Diverse auteurs  | softback | 209 x 114 | 67 blz. | € 7,50
bestelnr. 1115 | 9789067321655
In Het geheime boek van Johannes wordt beschreven hoe een ziel op zoek gaat naar haar afkomst. Eerst is er een lofzang. Daarna wordt tegengewerkt door krachten in deze wereld die haar de kennis over het oorspronkelijke goddelijke leven willen onthouden. Eenzaam en teleurgesteld trekt de ziel zich terug. In deze verlatenheid en stilte voltrekt zich het inwijdingsproces. De geest openbaart zich en leidt de ziel door vijf ontwikkelingsfasen heen. De eenheid wordt hersteld. Zo komt de zielen-mens als geest-mens weer Thuis.

LEES EEN GEDEELTE UIT OVER TERUGKEER NAAR DE OORSPRONG

BESTEL OVER TERUGKEER NAAR DE OORSPRONG

Crystalserie 5: Gnosis als innerlijke religie
Diverse auteurs  | softback | 209 x 114 mm | 125 blz. | € 10,50
bestelnr. 1116 | 9789067321891
Er is, in diepse zin, slechts één waarheid. Alle wereldreligies dragen deze diepste waarheid als kern met zich. In elke religie kan deze kern als een innerlijke religie worden herkend.  Door dit universele beginsel wordt waarheid openbaar, als innerlijke kennis van het grote plan van God. Iedere zielen-mens die op de gnostieke stralingswerkzaamheid kan reageren verkrijgt zo de innerlijke kennis: de Gnosis. Gnosis brengt de bewuste verlichting, de stralingswerkzaamheid die de zielen-mens herschept tot geestmens.

LEES EEN GEDEELTE UIT GNOSIS ALS INNERLIJKE RELIGIE

BESTEL GNOSIS ALS INNERLIJKE RELIGIE

Crystalserie 6: Rozenkruisers toen en nu
Dietzfelbinger, K.  | softback | 209 x 113 mm | 157 blz. | € 10,50
bestelnr. 1121 | 9789067321990
De manifesten van de rozenkruisers stammen uit de 17e eeuw. In onze tijd werkt die opwekkende impuls dóór in het moderne Rozenkruis. De rozenkruisers van toen en nu worden in dit boek gevolgd. Wat waren toen en wat zijn nu hun uitgangspunten? Een belangrijke rol speelt de Trigonum Igneum, de ‘vurige driehoek’ van de goddelijke drie-eenheid: de geest, de ziel en de persoonlijkheid, die in samenwerking en samenbinding de uiteindelijke heelmaking mogelijk maakt.

LEES EEN GEDEELTE UIT ROZENKRUISERS TOEN EN NU

BESTEL ROZENKRUISERS TOEN EN NU

Crystalserie 7: De roede des drijvers verbroken
Boehme, J.  | softback | 209 x 114 mm | 43 blz. | € 7,50
bestelnr. 1122 | 9789067322416
In deze bloemlezing draagt Jacob Boehme (1575-1624) de universele wijsheid over aan zijn tijdgenoten. Hij sprak vanuit de eenvoud die hem zo kenmerkte. ‘De mens moet opnieuw geboren worden, wanneer deze het Rijk van God wil zien, dat is het ware doel!’ ‘Het Rijk dat verloren was moet weer teruggevonden worden.’ Deze en vele andere aansporingen om tot diepe zelfkennis te komen en om het verlangen te versterken om God-Zelf in het hart te ontmoeten, laten de roeping van Jacob Boehme zien.

LEES EEN GEDEELTE UIT DE ROEDE DES DRIJVERS VERBROKEN

BESTEL DE ROEDE DES DRIJVERS VERBROKEN

Crystalserie 8: Paracelsus, zijn tijdloze heelkunde en filosofie
Bielau, K.  | softback | 207 x 113 mm | 81 blz. | € 7,50
bestelnr. 1125 | 9789067322546
Paracelsus (1493) was een geniaal mens. Hij bezat een onmetelijke wijsheid, een kennis, alleen verkregen voor zijn roeping en opdracht. De uitspraak van Paracelsus ‘laat men geen ander zijn, als men zichzelf kan zijn’ gaf aan dat de mens vrij in zijn denken moest zijn, een zelfautoriteit. Hij bracht de mensheid het hemelse medicijn, het universele geneesmiddel, een kracht uit de hemel neergedaald, een zegen die onze aardse natuur te boven gaat.

LEES EEN GEDEELTE UIT PARACELSUS, ZIJN TIJDLOZE HEELKUNDE EN FILOSOFIE

BESTEL PARACELSUS, ZIJN TIJDLOZE HEELKUNDE EN FILOSOFIE

Crystalserie 9: De Graal en het Rozenkruis
Diverse auteurs  | softback | 209 x 114 mm | 89 blz. | € 7,50
bestelnr. 1145 | 9789067322782
Verhalen als dat van de onwetende Parzival, die als ridder de graal zoekt of het verhaal van de Schaal van Yamshid uit Perzië zijn al zo oud als de mensheid. De graal is in deze verhalen een beschermd en beschermend levensveld waardoor de zoekende ziel haar weg naar de eeuwigheid kan vinden. Het is een geestelijke brug, een verbond tussen de volmaakte en de onvolmaakte wereld. In deze uitgave zijn verschillende graallegenden uit diverse landen opgenomen.

LEES EEN GEDEELTE UIT DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

Crystalserie 10: Roos en kabbala
Kleiberg, B.  | softback | 209 x 114 mm | 100 blz. | € 10,50
bestelnr. 1148 | 9789067322867
Het kabbalisme is ontstaan door het bestuderen van de heilige joodse geschriften én de invloed van de wijsheidsleer van de School van Pythagoras. De joodse esoterische symboliek van de roos vinden wij ook in het westen terug. Elk woord en naam kreeg een getal. Dit getal was voor de kabbalist de sleutel om te komen van een uiterlijk naar een innerlijk geestelijk leven. Ook in het kabbalisme is er sprake van een roos des harten, net zoals bij de rozenkruisers. Dit boek gaat over de overeenkomsten tussen die twee wijsheidsstromingen.

LEES EEN GEDEELTE UIT ROOS EN KABBALA

BESTEL ROOS EN KABBALA