LP met opnamen – muziek in concertgebouw in Amsterdam opgedragen aan J. van Rijckenborgh – jubileumconcert

Op zondag 27 september 1964 vond in het Concertgebouw in Amsterdam een concert plaats waarvan een langspeelplaat is gemaakt. Dat concert werd opgedragen aan de de heer J. van Rijckenborgh door zijn toenmalige dankbare leerlingen ter herdenking van het veertig jarig bestaan van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis. De hoes van de LP, die uiteraard niet meer nieuw verkrijgbaar is, wordt hierboven getoond. Hieronder volgen teksten en foto’s uit het album en alle negen (gedigitaliseerde) geluidsopnamen van de langspeelplaat.

VOORWOORD

Met meer dan tweeduizend leerlingen mochten wij op zondagmiddag 27 september 1964 het feit herdenken, dat in 1924 de heer J. van Rijckenborgh met een kleine groep medewerkers van de school van het moderne Rozenkruis stichtte.

Ter herdenking van dit feit werd op het feestelijk versierde podium van het Concertgebouw te Amsterdam door musici en balletgroep de dank vertolkt van de gehele leerlingenschaar aan de grootmeester van de jong-gnostieke broederschap.

Dit album wil een blijvende herinnering zijn aan dit feestelijk gebeuren. Op de plaat vindt u een bloemlezing uit het programma; de opnamen zijn authentiek, en dus niet speciaal voor deze plaat vervaardigd. U hebt hier het concert in een ‘notendop’.

Wie op 27 september de eenheid met al die tweeduizend vrienden en vriendinnen uit binnen- en buitenland heeft ervaren en daarvan een aandenken wil bezitten zal gelukkig zijn met deze prachtige herdenkingsplaat.

KANT 1

1 Heilig, heilig is de Vader (muziek van J.S. Bach)

 

Heilig, heilig is de Vader, heilig is mijn God en Heer !
Onaantastbaar is Gods glorie, eeuwig, eeuwig is zijn eer !

Het teken der slangen wekt in ons ’t verlangen
te vinden het Pad dat de Gnosis ons zond.
Betreden wij heden die heilige grond,
en volgen ’t symbool van het Nieuwe Verbond.

Heilig, heilig is de Vader, heilig is mijn God en Heer !
Onaantastbaar is Gods glorie, eeuwig, eeuwig is zijn eer !

Wij breken de banden met krachtige handen,
en volgen de ziel op de weg die wij gaan.
Zo willen wij stillen de storm van de waan,
om sterk en eendrachtig in ’t werkveld te staan.

Heilig, heilig is de Vader, heilig is mijn God en Heer !
Onaantastbaar is Gods glorie, eeuwig, eeuwig is zijn eer !

 

2 Het leed dat het Pad mij in mensendienst brengt (Tempelzang 38)

 

Het leed dat het Pad mij in mensendienst brengt,
is niets bij het leed van den Heer,
die stralend van liefde zich dagelijks schenkt,
met een smart zonder maat, keer op keer.
En daarom, zonder klacht
ga ik voort met het werk dat mij wacht.

Het heimwee dat in ons als koortsvlagen woelt,
ik ruk het als onnut van mij,
want God onze Vader heeft mijn reis bedoeld,
als een toets of ik trouw ben als Hij.
En daarom, zonder klacht,
ga ik voort met het werk dat mij wacht.

Ik ledig de beker die Christus mij reikt,
ik neem vol van vreugde haar aan,
want Hij toch is met mij, in zijn liefde prijkt
’t lichtend doel van mijn hart, van mijn daân.
En daarom, zonder klacht,
ga ik voort met het werk dat mij wacht.

3 O, preist aus Herzensgrund (muziek van J.W. Frank, koor o.l.v. Ad Pronk jr.)

 

O, preist aus Herzensgrund des Vaters Namen weit !
Aus Stätten tiefer Nacht hast Du Dein Volk befreit.
Dich grüssen wir, o Licht, das uns jetzt hat gefunden;
der Stern von Bethlehem hat alle uns verbunden.
Die Rosenknospe is von Dir nun wachgeküsst.
Heilig, heilig, heilig bist Du, o Siebengeist,
der jetzt herniedersinkt, mit Liebe uns umringt.
Heilig!

So sind wir hier vereint, und rufen alle nun:
‘O folgt mit uns dem Pfad, zu Gnosis’ Ehr und Ruhm !
Nehmt alle mit uns teil an einem heil’gen Leben;
zum Gold’nen Rosenkreuz zu wollen und zu streben.
Zu heben aus dem Schmerz dies arme Menschenherz.’
Friede, Friede, Friede ist unser ewig Teil.
Shamballas Zinnenkranz erstrahlt in goldnem Glanz.
Friede!

So stehe alle wir im Heil’gen Bruderband,
und ziehen voller Freud’ zum ew’gen Vaterland.
O, dass wir Herz an Herz, die Liebe nun verbreiten;
dann sind wir alle einst auch Gnosis’ Eingeweihte.
Und singen für und für ein Lied zu Deiner Ehr’.
Glorie, Glorie, Glorie sei Dir, o Siebengeist,
der durch die dunkle Nacht uns nun hat heimgebracht.
Halleluja !

4 Sonate op. 2 nr. 7 in g-mineur (G.F. Händel)

 

andante – allegro – arioso
Jaap Hoogenberk, viool – Herman Tuinman, viool – Hans van Dooremalen, piano

KANT B

5 Concert voor hobo en piano in d-mineur (G. Ph. Telemann)

 

adagio – allegro
Lex v.d. Brul, hobo – Han Leene, piano

 

6 O Liefdestroom van Gnosisstralen (Tempelzang 87)

 

O Liefdestroom van Gnosisstralen,
Uw adem roer’ de Rozenhof.
Doe Uwe vuurvlam in ons dalen,
En hef de Roos op uit haar stof.
Dat nu de Bloem haar kelk ontvouwe,
Haar kleuren tone in het Licht,
En ’t nieuwe ras, Uw roep getrouwe,
Niet meer voor aardse krachten zwicht.

Zo wil ik uit de CIRKEL leven,
en door de DRIEHOEK aangedaan,
Al bouwend op het VIERKANT streven,
En zó op het TAPIJT gaan staan.
De schijn moet worden uitgedreven,
De Waarheid maak’ Haar krachten vrij;
Wat eens in Gods Rijk werd geheven,
Ziet, Het herrijst: De God in Mij!

Renova – doe uw muren rijzen !
Wij treden saam uw poorten in.
Geen huis zijt gij voor aardse wijzen,
In d’oude platgetreden zin.
O, Gnosis wijs als nu Renova,
De weg die niet voor laksen geldt.
Wie mét ons gaat – die toont Renova
In ’t bloedgeboren levensveld.

 

7 Mijn God, wij danken U (muziek van J.S. Bach)

 

Koor o.l.v Ad Pronk Jr.

Mijn God, wij danken U voor wat G’ons hebt gegeven.
Wij willen voortaan nu in Uw Kracht opwaarts streven.
U zij ons ganse hart en hoofd nu toegewijd;
verdwenen is de smart voor Uwe Heerlijkheid.

De kruisboom staat geplant in ’t oude veld van leven.
Ons wenkt het nieuwe Land; gaat ‘Zielekleed dan weven,
door positieve daad, door trouw aan Gnosis Werk,
ondanks weerstand van ’t kwaad, gesteund door Gnosis’ Kerk.

De toekomst is nabij, dat wij het Licht ontmoeten.
Komt, voegt U in de rij om Christus te begroeten.
Verlaat uw oude staat, verbreek uw oude lot;
’t is tijd en daarom: gaat, keert weer tot uwen God.

 

8 Halleluja (uit The Messiah van G.F. Händel)

 

Koor en orkest o.l.v Ad Pronk Jr.

Halleluja !
Denn Gott der Herr regieret allmächtig.
Halleluja !
Das Königreich der Welt ist fortan
das Königreich des Herrn und seines Christs,
und Er regiert auf immer und ewig.
Halleluja !
Herr der Herrn, der Welten Gott.
Halleluja !

 

9 Dankwoord door J. van Rijckenborgh

 

Beste vrienden, diep onder de indruk van al het gehoorde, dat ons zo heel dicht bracht bij het ene doel van onze arbeid, richten wij nu het woord tot u om u uit de grond van ons hart te danken voor alles wat wij in deze uren van u ontvangen mochten. Zo ooit, dan is dit een getuigenis van het machtige gnostieke rijk in Europa waar wij toch, nietwaar, uit zovele landen bijeengekomen zijn, en deze grote ruimte van het Concertgebouw in Amsterdam tot de laatste plaats toe mochten vullen.

En vindt u goed, broeders en zusters, dat wij nu niet spreken – althans niet overvloedig – over het jubileum, doch over het feit dat wij nu, na zovele jaren van zwoegen, om het onzichtbare doel van onze arbeid tot een zichtbare bekroning te stuwen, dat wij nu enigermate ondergaan, de overweldigende resultaten van al deze arbeid.

Broeders en zusters, wij danken u, wij danken u voor alles wat gij in dienst van de geestesschool hebt gedaan. Wij zouden gaarne u nog hartelijk dank willen zeggen voor de vele liefde- en sympathiebewijzen die wij zo in de afgelopen maand ter ere van ons 40-jarig jubileum ontvangen mochten. Ik bid allen die aan deze verlossingsarbeid medewerken de zegen toe van allen die zegen verspreiden mogen en kunnen.

Amen.

BELUISTER DE BOVENSTAANDE LANGSPEELPLATEN VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS