Kwantumsprong in het licht 2: voordracht van Harry Croon over bewustzijnsniveaus, bewustzijnssprongen en tunneling

BESTEL OP VLEUGELS VAN VUUR – SYMPOSIONREEKS 29

De uitgave Op vleugels van vuur bevat alle teksten van een symposion over pioniers van een nieuwe samenleving dat gehouden is op het conferentiecentrum Renova . Pioniers die universele wijsheid herkennen en haar uitdragen. Hieronder volgt het tweede en laatste gedeelte uit de toespraak ‘Kwantumsprong in het licht’ van Harry Croon, gevolgd door de inhoudsopgave van ‘Op vleugels van vuur’. 

LEES DEEL 1 VAN ‘KWANTUMSPRONG IN HET LICHT

Ons denken bepaalt slechts in geringe mate ons doen en laten. Hoe vaak moeten we in ons leven niet constateren dat we weer iets gedaan hebben dat tegen onze eigen principes ingaat? Dat wat ons doen en laten werkelijk bepaalt noemen we ons bewustzijn. Willen we ons doen en laten, onze houding naar wereld en mensheid, een stap verder brengen, dan is de kwantumsprong in ons denken niet genoeg. Nodig is een kwantumsprong in ons bewustzijn. Laten we dat onderwerp eens nader onderzoeken. 

Kantumsprongen in ons bewustzijn

Wat is bewustzijn? Daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. We zullen hier een indeling maken in drie vormen van bewustzijn. Dat is slechts bedoeld als denkmodel, niet als de enig mogelijke opvatting. 

Bewustheid

Het ervaren dat we er zijn, gevoed worden door innerlijke waarneming van ons denken en voelen, van ons lichaam, kortom door onze voortdurende terugblik naar binnen, wordt door velen aangeduid als ons bewustzijn. Het is dat wat ons doet zeggen: ‘ik ben, ik besta’. Je zou het ook ons ego-bewustzijn kunnen noemen. We zullen dit bewustzijn verder aanduiden als ‘bewustheid’, een term afkomstig van Daniël Ackermann.

Karmisch bewustzijn

Een andere benadering van het begrip bewustzijn is het complex van de vaak onderbewuste drijfveren die ons doen reageren en initiatief nemen zoáls we dat doen. Dus dat wat ons als realiteit doet leven, wat ons werkelijk bezield. Het advies mens ken uzelf is een aansporing om steeds dieper door te dringen in die onderbewuste lagen van ons wezen en ze als het ware omhoog te halen. Want, zodra we ons onderbewuste gaan kennen, zijn we in staat het handelen dat daaruit voortvloeit, in vrijheid vorm te geven. Dit bewustzijn gaan we ‘karmisch bewustzijn’ noemen (omdat het samenhangt met karma). Karmisch bewustzijn is dus de bron van onze levensuitingen.  

Maagdelijk bewustzijn

We kunnen nog een derde bewustzijnslaag benoemen. Dat is het ‘maagdelijke bewustzijn’, een potentieel aan drijfveren die ons een volmaakt mens zouden doen zijn, waar vanuit we zouden dienen te leven. Het is het bewustzijn dat eenheid, vrijheid en liefde wil leven. Het is ook de bewustzijnslaag die bij ieder van ons nog maar weinig tot manifestatie is gekomen. 

Levensweg

Het is onze levensopdracht steeds meer ons maagdelijk en ons karmisch bewustzijn en onze bewustheid tot een eenheid te maken. Het uiteindelijke doel daarvan is het tot manifestatie brengen van ons maagdelijk bewustzijn. Deze manifestatie moet nog gevonden worden en heeft voor ieder individu een geheel eigen gezicht. Het zoeken naar deze manifestatie is een weg van vallen en opstaan. De sporen van onze vergissingen en successen vinden we terug in ons karmisch bewustzijn. Het karmisch bewustzijn is ons ‘to do’ lijstje dat we moeten afwerken om tot de manifestatie van ons maagdelijk bewustzijn te komen. 

Als we kijken naar de kwantumtheorie als beschrijving van een diepere structuur van de schepping, dan moet je stellen dat die ‘kwantumkennis’ in ons maagdelijk bewustzijn verankerd is. Immers ons diepste zijn, ons bewustzijn, maakt op een basale wijze deel uit van de schepping en moet dus natuurnoodzakelijk deel hebben aan de eigenschappen van die realiteit. Maar noch onze bewustheid noch ons karmische bewustzijn bevatten dit reeds echt ook al hebben we er verstandelijk mee kennis gemaakt. Willen we deze nieuwe kennis gebruiken in onze zoektocht, dan moet die kennis indalen in ons karmisch bewustzijn en in onze bewustheid en daarmee ons doen en laten gaan beheersen. Hoe kan dat verlopen?

Eerste bewustzijns-kwantumsprong: een ander uitzicht

Laten we zeggen dat een deel van de mensheid de kwantumsprong in denken heeft gemaakt. We kunnen nadenken over materie als trillingsverschijnsel en afzien van haar vastheid zijnde illusie waar we duizenden jaren aan hebben gehangen. Daarbij kijken we nog slechts uit het venster van het juist dat we bewonen: we zien dat materie een ander gezicht heeft maar we leven nog met en in het oude gezicht. Onze waarneming is nog als vanouds: we ervaren de stof als vaststaand.

Als eerste verandering van ons bewustzijn staat dus voor de deur dat we de wereld, onze medemens, het dieren- en het plantenrijk gaan zien als trillingsverschijnselen, als straling. Dat als deze verschijningsvormen een diepe bron hebben, de ware realiteit achter de illusioire verschijningsvormen het scheppende Woord. Dat we de wereld om ons heen en ook ons persoonlijke leven vanuit die brongedachte moeten gaan respecteren en er rekening mee houden. Dat maakt dat we anders gaan aankijken tegen uitbuiting van de natuur, het behandelen van dieren, en zeker het omgaan met onze medemens. 

Wat is geld ons waard? Gaat het in ons leven om de zekerheid van ons stoffelijk bestaan of om die van onze bestaansbron? Durven we onze (schijn)zekerheden los te laten en door alles heen te vertrouwen op die kosmische kracht, het woord achter ons trillende bestaan? Het inzicht dat onze realiteitservaring illusie is, het verlies van het oude denken, drijft ons tot een nieuw beleven, tot een nieuwe bezieling. 

Hoe lijven we deze verstandelijke kennis in als een samenstellend deel van ons karmisch bewustzijn? Daarbij is de volgende wetmatigheid belangrijk: in ons karmisch bewustzijn daalt datgene in waarvan we de volle consequenties daadwerkelijk aanvaarden. 

Het lijkt erop dat ik hier heldhaftigheid predik. Maar de geschiedenis heeft wel geleerd dat heldhaftigheid slechts tijdelijke resultaten oplevert. Juist kleine stapjes zijn effectief. Die kleine stapjes komen voort uit een steeds gericht zijn op het nieuwe kijken, op de nieuwe opvatting over de wereld, de mensheid, het leven. Kwantumsprongen in het atoom betreffen slechts miniem kleine energiestapjes. Ook onze bewustzijnsgroei gaat in kleine stapjes, die in hun totaal toch een geweldige groei met zich meebrengen. 

De tweede bewustzijnssprong: het andere zijn  

Als we die andere kijk op materie langere tijd hebben aanschouwd en aanvaard, zal er een overgang merkbaar worden waarin ons levensgevoel geheel in de nieuwe visie besloten ligt. We voelen dan trilling, we zijn dan trilling in plaats van een brok vlees en been, en … we voelen ook steeds meer de verbinding met het Woord dat ons voortbrengt. We kijken niet meer door een venster naar buiten, we leven buiten. We bevinden ons in een nieuwe atmosfeer. 

Door deze bewustzijnstoestand zijn onze mogelijkheden en onze bezieling ten zeerste veranderd. Het gewone leven tast ons niet meer aan. We voelen daarom, vanzelfsprekend, de vrijheid om alles wat we in dit leven ervaren op een geheel nieuwe manier tegemoet te treden. Maar we ervaren het niet meer als nieuw, het is onze gewone manier van doen geworden. Oordeel komt niet meer in ons op. Leven is nu puur realisme, niet meer gezien vanuit het ego, maar begrepen in een kosmisch perspectief.

Derde bewustzijnssprong: leven vanuit maagdelijk bewustzijn

Als het hele ’to do’ lijstje van het karmisch bewustzijn is afgewerkt is er ruimte om het maagdelijk vanuit bewustzijn te leven. Het heeft dan toegang gekregen tot zowel ons karmisch bewustzijn als tot onze bewustheid. De drie bewustzijnslagen zijn één geworden. Daaruit leven we dan en het doel van onze menswording is bereikt. Bespiegelingen over de aard en gedaante van een mens die in dit bewustzijn leeft zou een aangename bezigheid zijn, maar het lijkt beter om daarover vanuit ons oude bewustzijn niet te speculeren. Zelfs onze huidige lichamelijke verschijning zal niet meer geschikt zijn dit bewustzijn te leven.

Tunneling

We keren ons nog even tot de kwantummechanica. Daarin is een verschijnsel bekend dat ‘tunnelen’ wordt genoemd. Wat is dit?

Stelt u zich voor dat u een bal wegrolt en dat die bal de helling van een heuvel opgaat. Uit ervaring weet u wat er gebeurt. Als de bal te weinig snelheid heeft, staat hij ergens op de helling stil en rolt vervolgens terug. Hoe sneller de bal rolt, hoe verder hij de heuvel opkomt. En bij een flinke snelheid kan hij de top bereiken en eroverheen rollen. Dit verschijnsel is in de klassieke natuurkunde hecht onderbouwd: de snelheid van de bal vertegenwoordigt een zekere hoeveelheid energie. 

Als de bal de heuvel oprolt en dus hoger komt, wordt de snelheidsenergie omgezet in hoogte-energie. Die omzetting kun je terugdraaien door de bal de heuvel af te laten rollen. Nu kan er nooit meer hoogte-energie worden verkregen dan er snelheidsenergie vooraadig was. Dus als er niet voldoende snelheidsenergie in de bal zit, kan hij niet over de heuvel geraken. Dat is het verhaal van de kassieke natuurkunde en het strookt met onze ervaring. 

Nu het kwantummechanisch verhaal. Heisenberg formuleerde in 1927 het onzekerheidsprincipe. Dat zegt dat de snelheid en de positie van een voorwerp nooit allebei vastliggen. Je kunt van een voorwerp nooit zeggen dat het precies daar is. Zo is het in principe ook met de bal. Die is eigenlijk ook een beetje bovenop de heuvel en daardoor is er een kans dat hij eroverheen rolt ook al is zijn energie ontoereikend. 

In werkelijkheid zullen we dit bij een bal nooit waarnemen, daarvoor is de bal te groot. Maar met een wolk van losse elektronen gaat het wel. Een deel van die elektronen komt door dit kansmechanisme door de barrière heen. En dat heet tunneling. Waar komt de benodigde energie dan vandaan? Die verkrijgen de getunnelde elektronen ten koste van de energie van de andere elektronen uit die wolk. De energiebalans blijft dus wel kloppen. 

We hebben drie bewustzijnsniveaus onderscheiden. Daarbij zagen we dat het maagdelijk bewustzijn het doel is en het karmisch bewustzijn het ‘to do’ lijstje dat moet worden afgewerkt. voordat het maagdelijk bewustzijn zich kan manifesteren. Het karmisch bewustzijn vormt dan een barrière op de weg naar maagdelijk bewustzijn. Maar er is tunneling mogelijk. Die tunneling wordt vaak aangeduid als verlossing of bevrijding. 

Onze weg naar maagdelijk bewustzijn kent zijn wetmatigheid, maar die wetmatigheid heeft een ontsnappingsmogelijkheid. De energie die hiervoor nodig is komt uit de wereld van de maagdelijke geesten. Zij doen een stapje terug om ons door de barrière heen te trekken. Voor de mens die in zijn bewustzijn zo ver is gevorderd dat hij/zij genegen is van deze tunnelings-mogelijkheid gebruik te maken, staat deze weg open. De laboratoria, de werkplaatsen, waarin de betreffende tunnelingsprocessen zich kunnen afspelen zijn hier op aarde ingericht. Wij hoeven er slechts naartoe te gaan en ons open te stellen.

INHOUDSOPGAVE 

Bron: Op vleugels van vuur, symposionreeks 29

BESTEL OP VLEUGELS VAN VUUR – SYMPOSIONREEKS 29