Zichtbare en onzichtbare bouwstukken Gods – toespraak van Catharose de Petri – inwijding centrumgebouw

BESTEL ARBEID IN MENSENDIENST

DOWNLOAD WORK IN SERVICE OF HUMANITY (PDF, 80 PAGES)

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) hield op op 22 augustus 1982 een toespraak bij de inwijding van een nieuw centrumgebouw van het Lectorium Rosicrucianum in Den Haag. Hieronder volgt een gedeelte van die toespraak, die is opgenomen in het boekje Arbeid in mensendienst. De geluidsopname ervan is afgespeeld tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van de School van het Rozenkruis.

Na deze actieve taakvervulling, die in een vorm tot uitdrukking moest komen, kan nu de grote opdracht worden vervuld en tot haar recht komen. U weet, de uiterlijke vorm is het middel waardoor de geestesschool zich openbaart. De vorm, het uiterlijke aanzicht van de geestesschool, hebt u, centrumleden van Den Haag, met uw liefdevolle handen tot zijn nieuwe taak geheel toebereid. Ook hierin hebt u de volhardende kracht van de geest in u en door u heen bewezen. Als zodanig hebt u tezamen en, het zijn ook gezegd, met bovendien nog andere toegewijde broeders búiten uw centrum, een gnostiek magisch gebeuren tot stand gebracht.

De grote zending van de geestesschool is immers: de boodschap van het levende heil, dat in de gnosis te vinden is, te brengen aan allen die vanuit hun zielestofstaat door een transmutatieproces zich tot geest-zielemensen willen verheffen. Om dit te bereiken wordt u nu onder meer door middel van onze tempels en gewijde werkplaatsen met die kracht Gods geconfronteerd. Het feit nu dat oudere en jongere leerlingen van het Lectorium Rosicrucianum met de inzet van al hun gerichte en liefdevolle krachten getracht hebben, in het centrum Den Haag gedurende een vijftigtal jaren door alle moeilijkheden en tegenstand heen de geest van de tempel primair te stellen en zij daardoor bereikt hebben de ziel van het centrumtehuis levend te houden, siert ongetwijfeld allen die daaraan hebben meegewerkt.

De heilige vlam is u hedenmiddag allen in deze nieuwe vorm wederom gereikt. Daar waar geest is, is leven. Wij vinden dan toegang tot de ineigen tempel. Dit magische woord dient u nu ononderbroken bewust met u mee te dragen. De geest schenkt ons de mogelijkheid met grote vrucht te handelen, in dienst van het licht, voor onszelf, maar bovenal voor anderen. Als iemand weet goed te kúnnen doen en het niet doet, is het hem tot zonde tegen het heilige vuur, tegen de zevenvoudige geest. Daar waar geest is, is leven. Wij vinden dan toegang tot de ineigen tempel. En, mijne beste vrienden en vriendinnen, wanneer u nu mocht vragen: ‘Maar geldt dit ook voor mij?’ Ga dan, ouderen en jongeren tezamen, geheel op in de levensvernieuwing. Sta in het nu, in het levende heden.

Wij zouden dit woord graag nog nader voor u uiteen willen zetten. Als deelgenoot van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis hebt u de zekerheid dat de scheppende hiërarchieën met wijsheid en overleg de mens geboren doen worden in een omgeving, land of ras waar hij krachtens zijn geestelijke kwaliteit thuis behoort. Iedere beweging waarvan de leiders en volgelingen niet aan deze eis voldoen, is gedoemd als een kaartenhuis in elkaar te storten, of kan slechts in stand gehouden worden óf met stoffelijk geweld, óf met zwarte magie. Willen wij dus onvergankelijke zielebouw verrichten, een vorm die dus niét vergaat, dan zullen wij aan de volgende drie eisen moeten voldoen:

  • In het Oude Testament schenkt God ons de idee, waarnaar wij moeten leven, door de mond van zijn profeten.
  • In de Christus schenkt hij ons het voorbeeld ter navolging.
  • de Heilige Geest schenkt Hij ons, door zijn scheppingskracht, de mogelijkheid tot die navolging.

Wat wil dit nu zeggen? Dat wij ons ten eerste moeten openstellen voor de goddelijke idee, om het werk in overeenstemming te doen zijn met zijn scheppingsplan. Dat wij, ten tweede, onze liefde belangeloos en geheel moeten offeren voor de verwerkelijking van deze idee. En ten derde moeten wij het werk verrichten en dragen met al de energie waartoe de in ons ontwaakte Heilige Geestkracht ons in staat stelt.

Maar om zielebouw te doen slagen, moeten wij het geheim van zijn structuur kennen. Alle zichtbare bouwwerken Gods hebben een geraamte, waaromheen het lichaam geconstrueerd is. En zo nu dienen ook onzichtbare bouwwerken – en denken hierbij aan geestzielebouw – een geraamte te hebben, want ook deze zielesubstantie kan slechts gevormd worden rondom een geraamte. Welk geraamte? Natuurlijk: het kruis – het kruis, waaromheen zeven nieuwe krachtcentra, zeven chakra‘s, in een nieuw slangenvuurlichaam volledig tot ontwikkeling komen.

Doch bedenk nu, zonder het kruis van de Christus te aanvaarden zullen wij nimmer zielebouw verrichten. Want dan zou u het structurele geraamte missen. Om de ziel te kunnen bouwen, moeten wij dus het offer van onze persoonlijkheid brengen. En, let wel, met liefde, Liefde met een hoofdletter. Willen wij echter slagen, dan zal alle gewonnen zielekracht bovendien dáárin moeten worden achtergelaten. Wij zullen de pure, zuivere krachten, de krachten van zuiver astraal-etherisch licht, daarvoor moeten offeren, want daardoor schenken zij aan ons bouwwerk een nieuw lichaam, een nieuw etherisch lichaam, waardoor het in staat is te leven en vruchten te dragen. Dat is zielebouw. Voelt u, ouderen onder ons, de belangrijkheid van gnostiek weten?

Onze jeugd leert in onze geestesschool op jeugdige leeftijd de ervaring die ouderen in een heel leven opdoen. Daardoor zullen wij stellig bereiken dat jongeren reeds op achttienjarige leeftijd de rijpheid des geestes bezitten van ontelbare ouderen. En daarom is het zo nodig dat er een nauw contact is tussen het grote werk en de jeugd met haar leiders. Opdat de daarin opgedane ervaring kan worden doorgegeven. Blijkt dat er onder onze kinderen reeds gerijpte geesten zijn, dan kunnen zij op vrij jonge leeftjd reeds belangrijk werk vervullen. Dit verhindert, althans beperkt, het gevaar van kristallisatie.

Dit is juist het tragische met volwassenen: meestendeels ontvangen zij de leringen te laat om door ernstige naleving daarvan nog tot pionier uit te groeien. Bedenk wel dat het de uit de jeugdopleiding voortgekomen werkers waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn het werk op de bereikte hoogte te handhaven en, wat nog belangrijker is, het daarboven te verheffen. Een werk als het onze moet een bloeiend jeugdwerk achter zich hebben, anders wordt het topzwaar en daarom, jongens en meisjes onder ons, door júllie activiteit, doorzetting en voorbeeldigheid wordt de waarde van óns werk bewezen.

Wees ondernemend. Durf het leven aan. Voor hen die het leven bewust aanvaarden om er lessen uit te putten, ook al zijn die lessen bitter, zullen zeker alle dingen mee ten goede werken. Wij moeten onze liefde belangeloos en geheel offeren voor de verwerkelijking van deze idee. Wij moeten het werk verrichten en dragen met al de energie waartoe de ontvangen Heilige Geestkracht ons in staat stelt.

Wij allen tezamen: houd hart en hoofd, door zuivere gerichtheid op het ene bevrijdende doel, in het reine astrale Christuslicht en de zegeningen van geheel de Universele Broederschapsketen Christi kome rijkelijk over u en in u.

U allen behoort aan de nieuwe dag, die God ons gesteld heeft, en zij die deze nieuwe dag toebehoren, zij wandelen in het licht, gelijk Hij in het licht is. Uw gewijde tempelwerkplaats en de gehele overige accommodatie van uw centrumgebouw Den Haag behoort van dit moment de Gnosis en haar Broederschap des waren Levens, het Corpus Christi.

Bron: Arbeid in mensendienst

BESTEL ARBEID IN MENSENDIENST

DOWNLOAD WORK IN SERVICE OF HUMANITY (PDF, 80 PAGES)