Het Pinksterfeest in drie tekstgedeelten van Z.W. Leene uit ‘De vuurgloed van de ontstijging

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING – TIJDELIJK VAN € 29,50 VOOR € 15,00

Aspiratie’ en ‘vriendschap’ – twee woorden die het leven en het werk kenmerken van Z.W. Leene (Wim, fakkeldrager van het Rozenkruis 20), de man en geestelijke pionier aan wie De Vuurgloed van de ontstijging is gewijd. Naar die twee begrippen leefde hij in een zelfvergeten dienen aan een bewust ervaren opdracht.  Dit boek is te beschouwen als een ouverture op het boek Geroepen door het Wereldhart. De Vuurgloed van de ontstijging is één van de acht boeken die in april, mei en juni 2023 aan te schaffen met een flinke korting: van € 29,50 voor € 15,00. Hieronder volgen drie gedeelten uit het boek die betrekking hebben op Pinksteren.  

1. De gouden ster

O, Pinksterfeest van innerlijke groei,
wanneer de tempel wel is toebereid
en een gebroken en onzeker leven
zijn fundament krijgt in Gods eeuwigheid!

Wanneer de geest de tempel wijdt tot woon
van deze vlam, die uit de hemel leeft,
verkeert de laatste twijfel in een weten,
dat eerst de mogelijkheid tot kennis geeft.

Dronken van geestesvreugde, nu het dienen
uit kracht van liefde wint een wijder veld,
voelt de verwerver hoe op poort des levens
hijzelf als pentagramma is gesteld.

Uit: De vuurgloed van de ontstijging
Hoofdstuk: De gouden ster

2. Het Pinksterfeest voor het individu

Geboren uit de vormenpracht – herboren door het wezen van de waarheid – terugkeer in het vlammenvuur van de geest. Zo is het één voorwaarde voor het ander. Ziehier het Pinksterfeest voor het individu dat zijn vrijheid wil vieren in het wezen van de waarheid. Ziehier de uiterste mogelijkheid van de tegenstellingen. Geboren uit de diepste der duistere watervloeden naar de vorm, terugkeer tot het Licht, het vuur van de geest. Hiervoor kwam het Licht in de wereld, om ons dit te leren in de diepste duisternis.

Waar de eenheid Gods wordt afgedwongen in de torenbouw van Babel, waar de mensheid de eenheid zoekt door het zichtbare teken, wordt de eenheid verstoord en is er spraakverwarring. Maar waar de eenheid wordt gevierd in tegenstellingen naar zijn innerlijke wezen, herboren door Christus’ geest, daar wordt Pinksterfeest gevierd. Daar wordt de volheid Gods niet openbaar in het uiterlijke, maar in het innerlijke.

‘En ziet, men spreekt enerlei taal, Galileeërs, Parthen, Meden, Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea, en Cappadocië, Pontus en Azië, Frygië en Pamfylië, Egypte en de delen van Libië, dat bij Cyrene ligt, en zij die uit Rome zijn gekomen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzers en Arabieren, wij horen ze in onze talen de grote werken Gods spreken.’ (Handelingen 2: 8-11) Dat is Pinksterfeest, het feest van het pentagram, het lichtende gouden bruiloftskleed dat in tongen van ons uitstraalt.

Uit: De vuurgloed van de ontstijging
Hoofdstuk: Tegenstellingen

3. Het Pinkstergebeuren en de liefde

Het is de kracht van de liefde die alle toestanden opbreekt en omzet tot heil. Het is de kracht van de liefde die ons tot beeldenstormer maakt. Het is de kracht van de liefde die ons stelsels doet slopen en het bloed der aarde doet aanvaarden om Gods wil. Het is de kracht van de liefde die ons de tempels van de koninkrijken der aarde doet neerstorten om het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid te bevestigen. Het is de kracht van de liefde die ons de eigen geestelijke mogelijkheden doet vergeten om dienstbaar te zijn om Gods wil.

Liefde is de bewondering en het vermogen om eer te bewijzen. Het is het allerschoonste woord dat de mensheid bezit. Het is het woord voor de verschillende gevoelens van bewondering en verwondering, eerbied en ontzag, nederigheid, karakterkracht, zielekracht en nobelheid van geest. Liefde is het woord van die intelligentie die peilen kan tot op het diepste van ons wezen. Waar we dit woord kennen, worden we steeds eenzamer in dit begrip, tot we het verliezen in onszelf om het terug te vinden in God. Om het terug te vinden in de verlosser Christus, de heer van liefde en wijsheid.

Daarom bidt hij: ‘O, mijn verlosser!’ De liefde voor het Al is de verlossing van onszelf, waar de goddelijke trouw de dolende mens hoedt en thuisbrengt. Als een pinkstergebeuren, waar deze verlossing in hem wordt geboren als een intense vreugde. De getuigenis der liefde van God zelf, die neerdaalt in Christus en zovelen die haar aannemen en verwerkelijken kracht geeft om te overwinnen. Dat is die overwinning waar alle onzekerheid rust aan de bewogenheid Gods, die meetorst en meetilt.

Uit: De vuurgloed van de ontstijging
Hoofdstuk: Het gebed

INHOUDSOPGAVE

Opdracht
Voor mijn broeder
Het verborgen vuur
‘… in dit alles is onze aspiratie onveranderd gebleven…’
Inleiding

DEEL I

HET BLOEDZEGEL VAN CHRISTIAAN ROZENKRUIS
Een beschouwing over het leven en werk van Z.W. Leene

 • Het vuur van Z.W. Leene
  De beginkracht
 • De eerste lezing in Holland’ 
 • Openbare activiteiten

Een sociale paragraaf. Een rol in het maatschappelijk bestel
De geestelijke achtergronden van de rozenkruiswerkzaamheid
in de nieuwste tijd

De Orde van het Rozenkruis. Een spirituele paragraaf
De nieuwe impuls van 1604

1908-1909. Jaren van vrijbreken
Rudolf Steiner, Max Heindel, H. Spencer Lewis, George R.S. Mead

 • Vriendschap, aspiratie, vurige bezieling, geestelijk onderzoek
  Haarlem en Den Haag 1924-1935
 • Drie vrienden. De rol van Cor Damme
 • Het bloedzegel van CRC

Het concept van de Jehovistische natuurorde
De eerste steen

De vuurtempel van het Rozenkruis

 • De wijding
 • Een Boodschap – ‘Al het oude is nieuw geworden’. Brief van Cor Damme
 • Mogen de rozen bloeien op uw kruis. Brief van Z.W. Leene

Vrucht dragen. Het overlijden van Z.W. Leene
Vonk – Vlam – Vuur – Licht
Een mandaat wordt manifest

Het werk is blijvend, de mens is een voorbijganger

DEEL II

DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING
Voordrachten

 • Gebed om toewijding bij ons streven
 • Verantwoording
 • Het vlammende vuur
 • Aspiratie
 • Tegenstellingen
 • De witte loge
 • De tempel van Salomo
 • God is Licht
 • Inwijding
 • Het onvervreemdbare geestelijk bezit
 • Waakzaamheid
 • De tempelreiniging
 • Goden in ballingschap
 • Hemeltaal
 • De zuurdesem van Aquarius
 • Ontmoeting met Krishnamurti
 • De grijze oceaan
 • De kracht van gedachten
 • Opstanding
 • De gouden ster
 • De twee zwaarden
 • Innerlijke bewogenheid
 • Z.W. Leene, broeder C.R.C. +

DEEL III
HET RITUAAL VAN DE ROZENKRUISERS

 • Magische ritus
 • Het gebed
 • Het latente vuur
 • Het is volbracht
 • De wijdende kracht van de liefde
 • De duistere rede
 • Kerstfeest
 • De gekruisigde god
 • Het wezen van de geestelijke gemeenschap
 • De belangen van anderen
 • Van de vrees en de vreugde
 • Slotbede

Bronvermelding bij deel II en III

Register

Verklaring van alchemistische symbolen

Bron: De vuurgloed van de ontstijging door Z.W. Leene en Peter Huijs

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING – TIJDELIJK VAN € 29,50 VOOR € 15,00