De twaalf artikelen van de ware Lichtgemeenschap – tekst van Karl von Eckartshausen uit Catechismus van de hogere chemie

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR VAN € 14,00 VOOR € 7,50

Aan het einde van het boek ‘De magische krachten van de natuur’ van Karl von Eckartshausen is een klein geschrift opgenomen van dezelfde auteur met de titel ‘Catechismus van de hogere chemie’. Het is een dialoog waarbij een belangstellende steeds vragen stelt en een ingewijde die vragen beantwoordt. In mei 2023 is ‘De magische krachten van de natuur blijvend verlaagd van € 14,00 naar € 7,50 euro. Von Eckartshausen schrijft over vier kernpunten, waarvan het eerste kernpunt hieronder is weergegeven.  

EERSTE KERNPUNT
Over de gehechtheid aan het licht

Vraag: Welk is het eerste kernpunt van de ware leer van het licht?
Antwoord: De gehechtheid aan en de kennis van het licht; want zonder deze gehechtheid en kennis is het niet mogelijk kracht te doen, iets tot stand te brengen en te vervolmaken.

Vraag: Waaraan moet iedere zoon van het licht geloven en wat moet hij volgen?
Antwoord: Hij moet dat geloven en volgen wat de Broeders van het Licht in de twaalf artikelen van de ware Lichtgemeenschap onderwezen en vastgesteld hebben.

Vraag: Welke zijn de twaalf artikelen van de ware Lichtgemeenschap?
Antwoord:

 1. Ik volg en geloof aan een scheppende vuurkracht, waaruit hemel
  en aarde, het Extensum en het Concretum, het vervlietende en het
  vaste, ontstaan zijn.
 2. Ik geloof aan een door deze vuurkracht voortgebracht licht, de
  gebieder van de wereld, of de alvermogende kracht in de natuur.
 3. Dit reine, uit het vuur voortkomende licht is ontvangen door de
  reinste geest en geboren uit de reinste vorm.
 4. Het moest echter in het rijk van het onreine lijden, gescheiden
  worden, gedood en in de aarde begraven worden.
 5. Dan daalt het licht af tot in het binnenste van de materie, en na drie tijdvakken, dat wil zeggen: na drie verenigingen van drie geestelijke krachten met drie gereinigde vormen, staat het, levend, weer op.
 6. Het stijgt op tot de hoogste volmaaktheid als een glanzende lichtkracht van het alom werkzame vuur.
 7. Na het bereiken van deze hoogste volmaaktheid is het in staat alles wat dood is levend en alles wat onvolmaakt is volmaakt te maken.
 8. Ik geloof aan de Lichtgeest die uit vuur en warmte voortgekomen is, en ik ken Hem.
 9. Ik geloof aan de heilige, algemene, ware Lichtgemeente, aan de gemeenschap en verbondenheid van hen die ontvankelijk zijn voor het licht.
 10. Ik geloof aan de uitdelging van ziekten en ellende.
 11. Aan de vernieuwing van ons wezen.
 12. Aan de hoogste gelukzaligheid van het leven.

Vraag: Wat is de wezenlijke inhoud van deze twaalf artikelen?
Antwoord: Hij bestaat hierin dat een mens die ontvankelijk is voor het licht, gehoorzaam is aan de wetten van het licht, die hij door middel van het verstand herkent en door middel van de wil uitoefent; voorts, dat er slechts één al-kracht bestaat (universale), in één substantie en wezenheid, en dat deze een drievoudige ontwikkeling kent, namelijk als vuurkracht of het scheppende, als lichtkracht of het verbindende en als geestkracht, die uitgaat van vuur en licht en die alle dingen vorm geeft. Deze uitgaande geest brengt alles tot volmaaktheid en door geordende middelen tot de hoogste voleinding.

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR VAN € 14,00 VOOR € 7,50

INHOUDSOPGAVE

Inleiding door prof. Antoine Faivre

De magische krachten van de natuur
Woord vooraf van de uitgever van de eerste Duitse druk
Over magie in het algemeen
De astrale geest
De wetenschap
Grondbeginselen
De oorsprong van de toverkunst
Het goddelijke en het menselijke
Over de morele vervolmaking van de mens

Catechismus van de hogere chemie
Vraag en antwoord
Eerste kernpunt: Over de gehechtheid aan het licht
Tweede kernpunt: Over de zeven hulpmiddelen om het licht deelachtig te worden
Derde kernpunt: Over de tien lichtgeboden
Vierde kernpunt: Het Onze Vader en de groet der engelen
Vijfde kernpunt: Een volgeling van het licht reinigt het onreine en bewerkstelligt het goede

Slotopmerkingen

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR VAN € 14,00 VOOR € 7,50

LEES OVER DE BOEKEN VAN KARL VON ECKARTSHAUSEN