8 van 12 Zaligsprekingen: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid 2 – J. van Rijckenborgh

 

HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 3HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 6HOOFDSTUK 7HOOFDSTUK 8HOOFDSTUK 9HOOFDSTUK 10HOOFDSTUK 11 – HOOFDSTUK 12

 

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

In de Bergrede in de Bijbel nemen de zaligsprekingen een bijzondere plaats in. Gewoonlijk worden ze beschouwd als een beloning in de toekomst voor een moreel hoogstaand leven. De verklaringen van J. van Rijckenborgh in Het mysterie der zaligsprekingen maken duidelijk dat de teksten van een heel andere orde zijn, met een zeer actuele waarde. De negen zaligsprekingen stellen ons voor het negenvoudige pad tot ware menswording. Hieronder volgt hoofdstuk 8 met de titel ‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden 2.’

Deze zaligspreking, die tot ons klinkt van de heilige berg, is een grote vertroosting voor ieder die haar kan verstaan. Het zou misleiding zijn deze woorden te vatten in de begripsgerichtheden der dialectische natuur, daar de gerechtigheid der gewone natuur, zoals u weet, bepaald wordt door land, volk en ras, zeden en gewoonten. Bovendien speelt steeds de tijd waarin men leeft een zeer grote rol.

Het recht van de mensheid was en is zeer veranderlijk. Volgens het recht van de mensheid werden door alle tijden heen de kinderen Gods vervolgd, geradbraakt, gestenigd of verbrand.
Volgens het recht van Calvijn, die zich een godsgezant noemde, werd Michel Servet indertijd op afschuwelijke wijze omgebracht, een gruweldaad waardoor het calvinisme het recht verloren heeft zich in één adem te noemen met de heilige naam van Jezus Christus, die licht en liefde is. Volgens het recht der mensen vielen in onze jaartelling – en wat zijn die paar duizend jaren in de grote gang van de Arische bedeling! – miljoenen vrouwen op de afschuwelijkste wijzen ten offer aan heksenprocessen.

Keren wij ons echter af van al deze uiterst zwarte bladzijden van de menselijke rechtshistorie en bezien wij de algemeen menselijke rechtsgevoelens en rechtspraktijken, zoals die bij de massa en bij haar vertegenwoordigers leven. Wij constateren dan evenzeer de alom bekende dialectische grilligheid en tegengesteldheden en wij weten dan heel zeker dat een dergelijke honger naar gerechtigheid nimmer verzadigd zal worden. God beware ons daarvoor!

Het gaat in deze zaligspreking om de gerechtigheid die bij en van de Gnosis is, het goddelijke recht, de rechtsorde van de goddelijke mensenstaat, de wereld der levende zielen. In die orde is alles goddelijk volmaakt. In die orde is alles wonderbaarlijk heerlijk. In die orde ontvangen allen gelijkelijk de genade, de heerlijkheid en de kracht van al Gods gaven, van de gehele ideatie Gods. Het is een orde waarnaar tallozen hebben gezocht. Het is de rechtsorde waarover tallozen hebben gedacht, gedicht of gezongen.

Een mateloos verlangen lag aan dit alles ten grondslag en een mateloos verdriet was het gevolg, omdat velen van hen in de aanvang hun dorst naar de gerechtigheid Gods uitvierden in de wereld der dialectiek en slechts de scherven van al hun verlangens in de hand hielden.
De aspecten van het goddelijke recht zijn talloos. Ieder gevoelt bij intuïtie dat liefde, blijdschap, geluk en harmonie ertoe behoren. Maar ach, wat een teleurstelling heeft deze honger naar gerechtigheid reeds gebracht in mensen die ernaar streefden! Wat is er op harten getrapt en hoe verkeerden ook hierin de dingen tot hun tegendeel! Daarom hebben velen tenslotte ernstig getwijfeld aan de waarheid van deze zaligspreking. Hadden zij niet, zonder banaliteiten, werkelijk gehongerd en gedorst naar de gerechtigheid? En was de verzadiging niet mijlenver van hen verwijderd gebleven?

En toch, als er één woord van de Bijbel volkomen waar is, dan is het wel dit. Een leerling van de gnostieke Geestesschool zal het volkomen kunnen verstaan. Maar: de goddelijke gerechtigheid vindt geen ingang in de wereld der dialectiek. De goddelijke gerechtigheid kan hier, in de materie, geen gestalte aannemen, omdat de atoomstructuur van het licht en de kracht die het drijft, van een geheel andere geaardheid is dan de gerechtigheid van de dialectische natuur.
De poging op de horizontale lijn, in het gewone bestaansveld de goddelijke gerechtigheid te verankeren, loopt dan ook altijd op een negatief resultaat uit. Daarom moet men zulk een poging maar liever niet ondernemen, want de goddelijke gerechtigheid is niet van déze natuurorde.

Daarom wendt de serieuze leerling van de gnostieke Geestesschool zich vanaf het begin tot de Godsorde zelf. Dat is mogelijk doordat hij deel heeft aan een gnostiek Levend Lichaam. Dit stelt hem in staat het pad van bevrijding te betreden en het ook verder te bewandelen. Hij zet, als verloren zoon, zijn voet in de richting van het Vaderhuis. Vol geloofskracht en daadkracht streeft hij naar dit grootse doel, met heel zijn honger en dorst naar bereiken. En dan, ja dan komt de Vader, zoals in de gelijkenis, hem van verre tegemoet.

De gnostieke volheid openbaart zich aan en in de jonge gnostieke Broederschap, terwijl zij nog maar nauwelijks op weg is. En golven van verzadiging vloeien uit over allen die in de groep staan. Dit is het geheim, het mysterie van de zesde zaligspreking:‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’

Dat tallozen dit mysterie in zich verwerkelijken mogen! Het is aan allen die waarachtig hongeren en dorsten vergund: het zevenvoudige gnostieke lichaam is voor hen in deze duistere wereld geopenbaard.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

  1. Zalig zijn de armen van geest (1)
  2. Zalig zijn de armen van geest (2) 
  3. Zalig zijn die treuren (1)
  4. Zalig zijn die treuren (2)
  5. Zalig zijn die treuren (3)
  6. Zalig zijn de zachtmoedigen
  7. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid (1)
  8. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid (2)
  9. Zalig zijn de barmhartigen
  10. Zalig zijn de reinen van hart
  11. Zalig zijn de vreedzamen
  12. Zalig zijn die vervolgd

   

 1. Woordverklaring

Bron: Het mysterie der zaligsprekingen van J. van Rijckenborgh

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID