De Poortwachter, toegang tot Tao’ – het nieuwste boek van Elly Nooyen


BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

Elly Nooyen, auteur van onder andere Hart voor Tao en Weg in Tao, werd diep getroffen door het werk van Yin Xi. Zij maakt dit werk toegankelijk voor een breed publiek in haar nieuwste boek ‘De Poortwachter – Toegang tot Tao’ dat op zondag 4 juni 2023 werd gepresenteerd in Pentagram boekwinkel in Haarlem. Zij verzorgde toen een voordracht die gebaseerd is op dat boek, waarin teksten vergezeld gaan van prachtige tekeningen en afbeeldingen.

Yin Xi bewaakte, hoog in de bergen, de poort aan de grens van China. Toen Lao Zi deze grens wilde passeren, was het Yin Xi die hem overhaalde om eerst zijn wijsheid over Tao en Teh op schrift te stellen. Toen Lao Zi na een verblijf van drie jaar vertrok, ordende Yin Xi alle notities tot bij elkaar behorende verzen, en kalligrafeerde alle karakters. Zo ontstond wat later bekend zou worden als ‘Het boek van Tao en diens werking’, de Daodejing.

Yin Xi besefte de grootsheid van de wijsheid van Lao Zi. Maar door zijn contacten met de mensen die de berg opkwamen om Tao de vinden, begreep hij ook dat vele teksten zo ondoorgrondelijk waren dat een toelichting nodig was om hun betekenis voor het dagelijks leven te begrijpen. Deze toelichting gaf hij aanvankelijk mondeling aan zijn leerlingen. Later stelde hij deze op schrift. Zo ontstond een boek met de naam: Guan Yin Xi wat betekent: Poortwachter Yin Xi. Het werd later bekend onder de naam: ‘Het volmaakte geschrift van de opperste mystieke Tao’. Lao Zi en Yin Xi werden als gelijkwaardig beschouwd. Daarom schreef Zhuang Zi:

‘O! Grenswachter Yin Xi!
O! Lao Zi!
Jullie waren de allergrootste ware Mensen uit de oudheid!’

WOORD VAN DE UITGEVER

Het verheugt ons om u opnieuw een boek van Elly Nooyen te kunnen aanbieden. Ditmaal staat Yin Xi centraal, de Poortwachter en spirituele broeder die Lao Zi overhaalde tot het op schrift stellen van de Daodejing. Maar Yin Xi liet zelf ook teksten na. Elly neemt steeds een citaat van Yin Xi als uitgangspunt voor een hoofdstuk. Oorspronkelijk verschenen als blogs op haar website, vormen de 28 hoofdstukken in dit boek een wonderschone sfeer die de lezer verheft en verandert.

Het taoïstische gedachtengoed in dit boek sprankelt, wat wordt bevorderd door de directe taal van Yin Xi. We worden erdoor in beweging gebracht. Tegelijkertijd blijven het mysterieuze en het ongrijpbare van Tao intact. Dat kan ook niet anders. Immers, Tao kan niet in woorden worden uitgedrukt. En Yin Xi zegt: ‘De wijze mens weet van een theorie zonder ik, daarom beschermt hij de werkelijke waarheid.’

Het boek volgt een ontwikkelingslijn,maar u kunt het ook gewoon openslaan en daar beginnen te lezen waar het openvalt.Yin Xi en Elly Nooyen geven u op elke bladzijde ‘stof’ waarmee gebeurtenissen en ervaringen in het dagelijks leven in een ander licht worden gezet.

Wij hopen dat dit kleinood u inspireert op uw Weg in Tao.

Hannie te Grotenhuis,
Rozenkruis Pers

LEES OVER DE BOVENSTAANDE KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

BESTEL KAARTENSET DE POORTWACHTER 1

De Poortwachter
Toegang tot Tao

Het taoïsme is in het westen vooral bekend door de kleine, maar beroemde Daodejing van Lao Zi, en het lijvige boek van Zhuang Zi. Beide zijn als dikke stammen van de onmetelijk grote, taoïstische boom.

De wortels ervan zijn stevig in de aarde gegrond en staan voor een wijsheid die is voortgekomen uit de duistere diepten van het onnoembare Tao. De takken reiken naar de hemel en symboliseren de vele geschriften die door taoïstische wijzen zijn nagelaten, om hen die zoeken de Weg te wijzen.

Eén van hen was de Poortwachter die Lao Zi aanspoorde om diens Daodejing te schrijven. Zijn naam is Yin Xi. Zhuang Zi noemt hem in één adem met Lao Zi wanneer hij zegt:

‘O! Poortwachter Yin Xi!
O! Lao Zi, Oude Langoor!
Jullie waren de allergrootste ware Mensen uit de oudheid!’

Deze uitspraak maakte mij nieuwsgierig naar Yin Xi de Poortwachter. In het westen is hij vrijwel onbekend, maar in Chinese oude boeken is te vinden dat hij rond 500 voor onze jaartelling leefde. Hij leidde een spirituele gemeenschap, steunde Lao Zi bij het schrijven van de Daodejing,en schreef zelf ook een boek.

De Daodejing is in vaak cryptische taal geschreven. Yin Xi neemt de Daodejing als uitgangspunt, maar richt zich op meer praktische wijze tot zijn lezers. Zijn boek stond lange tijd als belangwekkend bekend, maar is later voor vele eeuwen in de vergetelheid geraakt. Daar kwam verandering in toen enkele decennia geleden in China een boek verscheen over het werk van Yin Xi, samen met een commentaar op diens tekst.

In 2006 werd het Chinese Tekst Project opgericht, een organisatie die zich tot doel stelt om premoderne Chinese teksten digitaal en vrijelijk ter beschikking te stellen (www.ctext.org/).Tot nu toe werden meer dan dertigduizend titels uitgegeven, waaronder het werk van Yin Xi. Omdat er van diens werk, voor zover mij bekend, nog geen integrale vertaling in een westerse taal is verschenen, heb ik de publicatie van het Chinese Tekst Project als uitgangspunt genomen.

Het boek van Yin Xi is in negen hoofdstukken geschreven en bestaat uit 13.000 Chinese karakters. Dat is meer dan twee keer zoveel als de Daodejing. In ieder hoofdstuk wordt een bepaald thema uitgediept. Deze variëren van inzichten over de aard van het universum, via inzichten in de menselijke natuur, tot aan uitgebreide besprekingen over de Innerlijke Alchemie. Ze geven bij elkaar een zeer compleet inzicht in wat het gaan van de Weg inhoudt en meer speciaal voor hen die daar al zeer intensief mee verbonden zijn.

Dit boek wil een eerste kennismaking zijn met het werk van Yin Xi voor de mens van deze tijd en cultuur. Om die reden heb ik gekozen voor het bespreken van enkele thema’s uit zijn boek die van praktisch belang zijn voor wie zich wil bezinnen op de Weg tot Tao. Ze gaan over het Onnoembare, over leven en dood, maar vooral over zelfkennis.

Ik heb vrijelijk geput uit de vele korte zinnen die Yin Xi in verschillende hoofdstukken aan een thema wijdt en die het thema uitdiepen en aanvullen.

Het Chinese denken en leven is verbindend van aard. Er is oog voor de gehéle boom in heel diens rijke schakeringen. Dit drukt zich uit in allerlei aspecten van het leven. Zo vormen in de beeldende kunst afbeelding en tekst een eenheid, zoals de takken en bladeren niet zonder elkaar kunnen. In navolging daarvan heb ik bij de teksten in dit boekje gezocht naar afbeeldingen die in hun eigen taal iets toevoegen aan de woorden.

Dat ‘De Grote Klank zonder geluid’ die door de woorden van Yin Xi de Poortwachter heen klinkt moge resoneren in ontvankelijke harten, opdat de Poort die nooit gesloten was zich opene.

Elly Nooyen, maart 2023

INHOUDSOPGAVE VAN DE POORTWACHTER

Inleiding

 1. Lao Zi en de Poortwachter
 2. De Daodejing ontstaat
 3. Vertrek naar Chengdu
 4. Het werk van Yin Xi
 5. Leegte
 6. Ziekte en dood
 7. Leven en dood
 8. Macrokosmos kosmos microkosmos
 9. Onze Tao natuur
 10. Onze aardse natuur
 11. De brug
 12. Tao en wij
 13. Yin Xi en wij
 14. De verborgen sleutel
 15. Twee naturen; één kracht
 16. Twee mogelijkheden
 17. De eeuwige essentie
 18. De dubbele koers
 19. Het menselijk vermogen
 20. De heilige mens
 21. Van kennis tot wijsheid
 22. Tao in het midden
 23. Verlichting
 24. Spoken en geesten
 25. Vasten van het hart
 26. De gouden Weg
 27. Oude patronen
 28. Het ‘niet’ in ons

Nawoord

BESTEL DE POORTWACHTER – TOEGANG TOT TAO

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER TAO EN TAOÏSME