Woord vooraf in ‘Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens’ door Doride Zelle

 

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

Vrijwel dagelijks denken we aan de toekomst. Aan onze eigen toekomst, aan die van onze dierbaren en soms ook aan de vooruitzichten voor de maatschappij en voor de planeet aarde. Keuzes die we in ons leven maken, laten we voor een belangrijk deel bepalen door onze ideeën en inzichten over wat goed is voor de toekomst. We kiezen een beroep, we verbinden ons met bepaalde mensen en groepen, en we hebben affiniteit met ethische en morele principes waar we naar trachten te leven. Daarbij laten we ons leiden door het beeld dat we hebben van de mens, van de wereld en misschien ook van God of het goddelijke. 

In ons leven komen we in aanraking met allerlei visies en methoden om zelf richting te geven aan ons leven. Die zijn bijna allemaal afgeleid van drie grote stromingen die al millennia bestaan: de materialistische weg (de weg van het lichaam), de mystieke weg (de weg van het hart) en de occulte weg (de weg van het hoofd). De oplossingen die we realiseren vanuit deze drie benaderingen, hebben directe gevolgen voor onze zijnstoestand, onze levens en onze omgeving.

In vele religies, levensbeschouwingen en spirituele bewegingen wordt er gesproken over een ideale, materiële of spirituele werkelijkheid die er is of die gerealiseerd kan worden. Door zulke ideeën kunnen we ons laten inspireren, maar ze veranderen niets aan het feit dat we sterfelijk zijn.

Er zijn talloze methoden ontwikkeld waarvan wordt gezegd dat ze ons in staat stellen de sluiers die ons bestaan omhullen te doorbreken, zodat we kunnen doordringen tot een dieper begrip en zo ons lot in eigen hand kunnen nemen. Denk aan bijvoorbeeld astrologie, magie, alchemie en ook aan natuurwetenschappen en neurowetenschappen. Die bieden ons inderdaad mogelijkheden om een machtiger mens te worden in de driedimensionale werkelijkheid. Ze zijn echter ongeschikt om ons van onszelf te bevrijden.

De gnostieke weg, die centraal staat in dit boek wijst een andere richting. Daar gaat het niet primair om mij, maar om de Andere in mij die de weg van de mysteriën kan gaan. Die Andere, dat is de onsterfelijke en goddelijke mens die in mij verborgen ligt, kan in mij ontwaken en groeien, zodat ik geleidelijk mijn leven in dienst kan stellen van dat goddelijke in mij.

Deze omkering van rollen vindt plaats in een proces dat transfiguratie wordt genoemd. Dat vernieuwingsproces begint met een diep innerlijk verlangen en kan op geen enkele manier worden geforceerd. Toch is een juist begrip noodzakelijk om de weg van transfiguratie te kunnen bewandelen.

Dit boek, Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens, maakt deel uit van de boekenserie Spirituele teksten bibliotheek. De uitgaven daarvan zijn handreikingen voor mensen van de 21ste eeuw die in hun dagelijkse leven een weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing willen gaan. Ze zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde klassieke spirituele teksten en heldere beschouwingen daarover, vanuit de meer dan vier eeuwen oude levende traditie van de rozenkruisers. Alle boeken van Spirituele teksten bibliotheek zijn geestelijk geïnspireerd, breed georiënteerd en diep geworteld. Ze zijn ideaal als uitgangspunt voor levensbeschouwelijke leesgroepen en verdiepingskringen, mede omdat ze ook beschikbaar worden gesteld als gratis online-programma’s op de website www.spiritueleteksten.nl, waar alle teksten kunnen worden gelezen en beluisterd.

Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens is het derde en laatste deel van een trilogie over de gnostieke mysteriën die betrekking hebben op het pad van transfiguratie. Die drie boeken kunnen worden herkend aan een zon op het omslag. De mysteriën hebben van nature een universeel karakter en zijn dus niet exclusief gekoppeld aan een bepaalde religie, filosofie of spirituele beweging. De universele wijsheidsleer komt tot uitdrukking in vele en uiteenlopende tradities, maar helaas treden daarin vaak vervlakkingen, kristallisaties en degeneraties op, zodat de geest zich daaruit terugtrekt. 

Het eerste deel van de trilogie, Mysteriën en symbolen van de ziel, is vooral gebaseerd op klassieke spirituele teksten uit diverse authentieke spirituele tradities. Het tweede deel Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood is gefundeerd op de joods-christelijke traditie, met name bijbelteksten waardoor wij ons kunnen laten inspireren. Dit derde deel ‘Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens’ is opgebouwd aan de hand van teksten uit de hermetische traditie, die afkomstig zouden zijn van de legendarische Egyptische ingewijde Hermes Trismegistus.

Bij het grote publiek en ook bij professionals als theologen, psychologen, pastors en geestelijk verzorgers zijn de teksten van de driemaal grote Hermes nog grotendeels onbekend. Toch kunnen die een belangrijke hulp zijn voor de mens die zoekt naar levensvernieuwing en levensvervulling. In de loop van de eeuwen zijn ze vrijwel onaangetast gebleven en hebben niets van hun zeggingskracht verloren. Ze maken duidelijk hoe de mens onderdeel is van een goddelijk scheppingsplan, en geven aanwijzingen over hoe de mens geschikt kan worden om mee te werken aan de uitvoering daarvan.

J. van Rijckenborgh (1896-1968), één van de stichters van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, maakte in de jaren vijftig van de vorige eeuw kennis met de hermetische geschriften en ontdekte de grote waarde die deze kunnen hebben in de ontwikkeling van de mensheid. Hij verzorgde een nieuwe Nederlandse vertaling en voorzag die van uitgebreide commentaren, die gepubliceerd zijn in de vier delen van de boekenserie De Egyptische Oergnosis. De hermetische citaten in dit boek komen uit die boekenserie en ook uit het boekje dat in het Nederlands is gepubliceerd onder de titel ‘Vermaning van de ziel’. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een kort gedeelte uit de toelichtingen van J. van Rijckenborgh.

In het eerste deel van ‘De Egyptische Oergnosis’ beschrijft J. van Rijckenborgh de toestand van de mens die gebonden is aan het tijdelijke, terwijl de eeuwigheid zijn bestemming is. Het tweede deel behandelt uitvoerig hoe je daarvan vrij komt. Als uitgangspunt neemt hij het inzicht dat de mens in zijn huidige bestaan God niet kent. Neem afstand, zegt hij, laat de binding met de natuurkrachten los. De moeilijkheden die je als strevende mens bij dit proces tegenkomt, beschrijft de auteur in deel drie. Deze bestaan onder meer uit de verwarring omtrent goed en kwaad, de werking van het verstand, en tenslotte de neiging van de mens om alles voor ‘eigen zaak’ te gebruiken. Een hoogtepunt bereikt de schrijver in het vierde deel, waarin hij diep doordringt in de reiniging van het hart en het denken, door waarheid een zuiverende vibratie, toe te laten.

De mensen en de maatschappij veranderen voortdurend. Daarom is het belangrijk dat de gnosis steeds weer op een nieuwe manier wordt uitgedragen, zodat mensen van nu bereikt, aangesproken en ook innerlijk geraakt kunnen worden. De drie uitgaven van de genoemde trilogie geven tezamen een goede indruk van de wijsbegeerte van het rozenkruis. Daarbij gaat het niet om een vastomlijnde leer, maar om een gewaad waarin de universele wijsheidsleer, die niet in woorden kan worden uitgedrukt, zich tijdelijk kan hullen. Anders geformuleerd aan de hand van een metafoor uit hoofdstuk 7: de drie boeken vormen de vaten die het mogelijk maken dat de wijn kan worden ontvangen.

Het eerste deel van dit boek, ‘Mysteriën van God, kosmos, mens’, bestaat uit negen spirituele teksten uit het zogeheten Corpus Hermeticum en negen bijbehorende, thematische beschouwingen. Zij richten zich zowel tot het hart als het hoofd. Het tweede deel, ‘Lofzangen van God, kosmos, mens’, is samengesteld uit 22 lofzangen uit de spirituele wereldliteratuur.

Wij hopen van harte dat deze uitgave zal bijdragen aan de herkenning van de roep van de gnosis tot de zelfverwerkelijking in het heden en dat tallozen zich zullen kunnen voorbereiden de sleutel van bevrijding van zichzelf, de mensheid en de wereld te gaan hanteren.

Rozekruis Pers,
Doride Zelle

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS