De mysteriën van de dertiende eoon – hoofdstuk 27 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Wij hebben u in de voorgaande hoofdstukken een van de merkwaardigste en belangrijkste mysteriën onthuld uit de leer der transfiguratie. Hierdoor kon u duidelijk het wezen en de gevolgen van de tweede siderische geboorte voor u zien.

Wie de eerste fase van het werkelijke pad, de fase van ik-verbreking, in de genade van de roos te volbrengen weet – in heilbegeren en zelfovergave – heeft het magnetische stelsel van de gewone natuur, dat hem regeert en dirigeert, in het hoofdheiligdom verbroken. Zulk een mens is van stonde aan een vrijgemaakte, niet meer van de natuur des doods, hoewel in de natuur des doods. Hij heeft de eonen der natuur, met betrekking tot hem, van het derde deel hunner kracht beroofd en zij kunnen generlei invloed meer op hem uitoefenen.

Men kan dus met zekerheid vaststellen en met grote dankbaarheid en blijdschap constateren dat het werkelijke pad der transfiguristische mysteriën niet eindigt, doch begint met een volstrekte uitredding van de betrokken kandidaat. Alles wat zich na dat begin openbaart, is een ongestoorde, machtige ontwikkeling, een vreedzame, boeiende en heerlijke terugkeer tot het Onbeweeglijk Koninkrijk. Als de Bijbel juichend spreekt: ‘Gij zijt tot vrijheid geroepen’, dan wordt de aandacht gevestigd op deze vrijheidsgang, waartoe allen worden geroepen die zich gereedmaken voor het nieuwe ras.

Als in die vrijheidsgang der transfiguristische mysteriën een nietige eenling uit de machtige, gigantische greep van het ganse universum des doods kan worden uitgetild, is dit gelijk een wonder. Om zulk een merkwaardig heerlijk gebeuren nog nader te verklaren wordt in het twintigste hoofdstuk van de Pistis Sophia gezegd:

Maria zei: “Heer, zullen alle mensen die het mysterie van de magie van alle archonten van alle eonen kennen, en de magie van de archonten van het lot, en van die van de sfeer, zoals de zondige engelen het hun onderwezen hebben, en als zij hen in hun mysteriën aanroepen, dat wil zeggen, in hun zwarte magie, om de goede dingen te belemmeren, zullen zij ze, van nu af aan, volbrengen, of niet?”

Jezus gaf Maria ten antwoord: “Zij zullen ze niet volbrengen op de wijze zoals zij ze van het begin af volbracht hebben, omdat ik een derde deel van hun kracht heb weggenomen. Maar zij zullen kracht vragen van hen die de mysteriën der magie van de Dertiende Eoon kennen. En als zij de mysteriën der magie van hen die zich in de Dertiende Eoon bevinden, aanroepen, zullen zij ze wis en zeker volbrengen, omdat ik, overeenkomstig het bevel van het Eerste Mysterie, uit dat gebied geen kracht heb weggenomen”.’

Het is goed om het gehele beeld der ook nu snel naderende en zich reeds ingezet hebbende ontwikkeling klaar en duidelijk voor uw bewustzijn te plaatsen:

 1. Wij weten nu dat de kandidaat die de tweede siderische geboorte ingaat, het gewone magnetische stelsel in het brein verbreekt en zich aldus vrij maakt van alle dialectische banden. Als velen die weg bewandelen, verkrijgt men een situatie die wij reeds meermalen besproken hebben.
 2. Een grote groep vrijgemaakten staat nog op de horizontale lijn van het dialectische levensveld, doch is geboren in de magnetische sfeer der Christushiërofanten.
 3. Zij ontwikkelen als groep een nieuw magnetisch veld.
 4. Zij spreiden dat veld rondom het gewone levensveld en van stonde aan ontwikkelt zich met betrekking tot het gewone leven een gehele reeks magnetische storingen.
 5. Deze storingen verstoren alle mysteriën der magie van alle archonten der eonen.
 6. Deze verstoring wordt steeds dynamischer, tot geen enkele der magische mysteriën in geen enkel opzicht meer zal kunnen worden volbracht.

Deze gang van zaken zal, zoals vanzelf spreekt, uiterst dramatische gevolgen hebben en op zichzelf reeds zo revolutionair zijn, dat alle sociale, politieke en economische perikelen daarbij verre in het niet zullen verzinken.

U zult dat inzien, als u zich eens afvraagt achter welke groepen en bewegingen in deze wereld de magnetische krachten van archonten en eonen staan. Bij enig nadenken zal uw antwoord luiden: ‘Achter alle groepen en bewegingen.’

Achter alle mystieke en religieuze groepen, zowel groot als klein, staan spiegelsfeerverlengstukken die in de Pistis Sophia de ‘archonten der sfeer’ worden genoemd. En daarachter staan de verschillende hiërarchieën in hun opeenvolging. Al deze krachten regeren en dirigeren de mystieke en religieuze massa met de u bekende bedoeling: het Christusrijk of een andere heilsopenbaring te imiteren en aldus het rijk der begoocheling mystiek veilig te stellen.

Achter alle ethische en humanistische groepen staan volkomen gelijke krachten, met geheel dezelfde bedoelingen. Achter alle landen der aarde, achter alle belangengroepen in die landen, achter alle meer internationale groeperingen, zoals de landen verenigd in het Atlantisch pact, de Arabische statengemeenschap, Israël, achter de landen van de Russische belangensfeer, hoewel hun regeringen zich historisch-materialistisch noemen, achter al die groepen, landen en gemeenschappen staan spiegelsfeerverlengstukken, met meer of minder raffinement van deze of die geaardheid, doch in wezen volkomen één in hun handhaving van de dialectische natuur.

Een schier onafzienbare rij mysteriën dus, doch van bovenaf als door één hand geleid, al mogen de schijnbaar zo uiteenlopende groepen en belangen hevig met elkaar kampen. Want strijd en bloedstorting zijn de methoden van de dialectische eenheid.

Door de ontwikkeling van het nieuwe magnetische veld wordt aan al die onzichtbare machten en machtjes het derde deel van hun kracht ontnomen, met het ene en uitsluitende gevolg: een procesmatige en totale ineenstorting van het gehele huidige maatschappelijke leven in al zijn veelvormige geaardheid. Wat men ook zal trachten, nieuw leven zal in deze uiteenvallende ontwikkeling niet meer ingeblazen kunnen worden.

En wanneer de begeesterende invloeden niet meer kunnen toevloeien, zullen de worsteling, het hevige kampen, de voortdurende inspanningen gestaakt worden. Een algemene moedeloosheid, een verbijsterende stilte zal ontstaan, een lethargie zal over de mensheid vallen en zelfs het demonisme moet ophouden met zijn orgiën, omdat de zwartheid gebonden zal liggen.

Zo zal de mensheid, als aan het strand geworpen na een schipbreuk, bij het wrak van het eigen leven en dat van de maatschappij staan. En in het zwijgen van verbazing en ontzetting, een zwijgen stiller dan het graf, zal de ontwikkeling van de zonen Gods zich zeer duidelijk aan ieder openbaren. Allen die waarlijk Christus en zijn rijk hebben gezocht, waartoe bloed en geboorte hen gedreven hadden, zullen nu kracht gaan vragen aan de mysteriën van de Dertiende Eoon en geen der oude machten zal het hun kunnen beletten.

Wat zijn de mysteriën van de Dertiende Eoon? Het zijn de mysteriën van de Universele Broederschap, die zich in het hart van de natuur des doods bevinden, of, zoals Jacob Boehme zegt: ‘Het is Christus, die het hart der gevallen natuur heeft aangegrepen.’ De Dertiende Eoon is het universele krachtveld, dat in het vijfde basiselement van de oersubstantie altijddurend aanwezig blijft. U zult nu ook ontdekken welk een ongehoorde en ongewone vlucht het heilige werk in die snel naderende stonde der wereldhistorie zal nemen.

Vanuit de Geestesschool worden deze mysteriën van de Dertiende Eoon van binnenuit en in een wijd verlangen aangeroepen, doch de vervulling van deze mysteriën gaat angstig traag en gebrekkig. Zolang de tweede siderische geboorte nog niet voltrokken is, worden allen die hunkerend uitzien nog belemmerd door alle andere mysteriën. Daarom zijn de mysteriën der vervulling in deze natuur nog als een zwak schijnsel.

Wanneer de belemmerende factoren door de geschetste ontwikkeling zullen ophouden te bestaan, zullen de goddelijke mysteriën met ongewone kracht gaan lichten. Tallozen zullen met grote snelheid datgene waarop tevoren slechts hun hart gericht was, kunnen vervullen en realiseren. In het grote zwijgen van de dialectische ineenstorting zal deze glorie een groot aantal misleiden aangorden tot nader contact. En met deemoed en ongehinderd zullen ook zij mee kunnen gaan op het pad der nieuwe mysteriën. Dan zal het woord vervuld worden, dat de sterken voor de zwakken de genade hebben verkregen.

Nog moet alles gedaan worden om het nieuwe magnetische veld voldoende sterk te maken, opdat alle hunkerende armen van geest de eerlijke kans der bevrijding zullen kunnen ontvangen. Daarom worden mensen gevraagd die zich volledig geven om de eigen doorbraak tot de tweede siderische geboorte te mogen vieren. Werk dan zolang het dag is om de mogelijkheden te prepareren, opdat voor de zwakken en misleiden eveneens spoedig de tijd daar zal zijn. Hef u op aan dat bekende woord:

‘Verheug u en verblijd u, want gij zijt het die de wereld zult redden.’

Door het gehele universum des doods, in alle gebieden van dialectische openbaring, zijn mysteriën van de Dertiende Eoon gevestigd en werkzaam. Het gehele nieuwe levensveld en het ganse nieuwe ras existeert bij de gratie van deze uitzonderlijke mysteriën en ook wat genoemd wordt het vacuüm van Shamballa. Een weids en goddelijk heerlijk systeem van hulp voor allen die in of buiten het lichaam zijn en zich de Universele Broederschap toekeren.

De zeven geopenbaarde mysteriën zullen in juiste samenhang het Grote Werk in zijn vervulling zeer kunnen bevorderen, dat wil zeggen dat u een zevenvoudige sleutel bezit tot de Dertiende Eoon. Er is geen sprake van dat u zou behoeven te wachten op meer gaven en hulp van de Heilige Geest. Alles wat u nodig hebt is u in bezit gesteld. En de voornaamste der te volbrengen activiteiten is het wegnemen van het derde deel van de kracht van de eonen der natuur.

Deze ontwikkeling zal de magnetische greep van de natuureonen op allen die zoeken zozeer verzwakken dat met oneindig veel minder inspanning dan dit nu het geval is de hunkerenden zullen kunnen worden verlost uit de levenszee.

INHOUD

Ten geleide
Woord vooraf

boek I van de Pistis Sophia – tekst

beschouwingen

   1. De onkenbare mysteriën
   2. Vijf psychologische processen
   3. De fundamentele verontrusting
   4. De leerling voor de tweesprong
   5. Het openbaringsbewustzijn
   6. De magnetische storm
   7. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
   8. De aanraking met de Geestesschool
   9. De vurige driehoek
   10. De Meester van de Steen
   11. De archonten der eonen
   12. De Johannesgeboorte
   13. De kracht van de kleine Jao , de Goede
   14. De kracht van de grote Sabaoth
   15. De vijf helpers
   16. Het wonder van het oeratoom
   17. Bloed, vuur en rookdamp
   18. Gij zijt het die de ganse wereld zult redden
   19. De Heer kent ons allen bij name
   20. Het oostelijke en het westelijke venster
   21. Het lichtkleed der vernieuwing
   22. Overwin de gravitatiewet
   23. De archonten, machten en engelen vrezen zeer
   24. De dierenriem – een twaalfvoudige gevangenis
   25. De onttroning van de vier Heren van het Lot
   26. De blijde boodschap van de moderne Geestesschool
   27. De mysteriën van de Dertiende Eoon
   28. De schepping van de Dertiende Eoon
   29. Het einde van de horoscopie
   30. Bezieling ten dode – en bezieling ten leven
   31. Een nieuwe zon en een nieuwe maan
   32. De droefheid van de Pistis Sophia
   33. De invloed van de Authades
   34. Het magnetische conflict
   35. De kracht met de leeuwenkop
   36. Jaldabaoth: vuur en duisternis
   37. Het dertienvoudige berouw
   38. Eerste boetezang: het Mensheidslied
   39. Tweede boetezang: het Bewustzijnslied
   40. Derde boetezang: het Lied van de Ootmoed
   41. Vierde boetezang: het Lied van de Verbrijzeling
   42. Vijfde boetezang: het Lied van de Berusting
   43. Het mysterie van de vijfde boetezang
   44. Zesde boetezang: het Lied van het Vertrouwen
   45. Het mysterie van de drie lichtkrachten
   46. Zevende boetezang: het Lied van de Beslissing
   47. Achtste boetezang: het Lied van de Achtervolging
   48. Negende boetezang: het Lied van de Doorbraak
   49. De muur van de twaalf eonen
   50. De fundamentele oorzaak van ziekte en dood
   51. De stralingskracht Christi
   52. Jakobus, de mens die Gnosis bezit

Bron: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia van J. van Rijckenborgh

Uit: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia door J. van Rijckenborgh

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA