Het openbaringsbewustzijn – hoofdstuk 5 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ – J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Aan de hand van de Pistis Sophia hebben wij u nu het mysterie van de nieuwe menswording binnengeleid en te zamen de eerste fasen van het pad van verschillende zijden bestudeerd en wij hebben vastgesteld dat de elementaire basis der nieuwe menswording het bezit van een geestvonkatoom óf de rozenknop is, welk beginsel zich aan de top van de rechterhartkamer bevindt.

Iedere mens die dit beginsel bezit, nóg bezit, wordt dit gewaar uit een elementaire toestand-van-zijn. Een toestand, die het gehele karakter, het gehele gedrag van zulk een mens, vrijwel van jongsaf, typeert. Deze toestand duiden wij aan als verontrusting. Wij spreken van heilige verontrusting, want deze toestand bedoelt heilbrengend, genezend te zijn.

Deze toestand kan worden verklaard uit een vatbaarheid voor een bepaalde groep van elektromagnetische invloeden, die niet uit de natuur te verklaren zijn en die door het bewuste geestvonkatoom worden opgenomen en door het gehele stelsel worden verspreid. Deze elektromagnetische stralingen worden uitgezonden door de Universele Broederschap, die via haar zeven werkvelden in ons levensveld zulk een magnetisch stralingsveld bewust onderhoudt.

Het is zeker dat iedere geestvonkatoom-entiteit daarop zal en moet reageren en erdoor wordt verontrust. Dit is de nuchtere werkelijkheid met betrekking tot de roepstem Gods, die naar mystiek-poëtische opvatting tot een ieder zou uitgaan. Dit is eveneens de nuchtere werkelijkheid met betrekking tot de persoonlijke reactie Gods op het individuele gedrag van iedere mens.

De kinderlijke mysticus zegt: ‘God ziet alles en God hoort alles.’ Daar ligt een zekere waarheid in, want ieder magnetisch veld reageert nauwgezet op het gedrag van de lichamen die door de invloed van dat veld worden getroffen. De handeling van een mens, in binding met een magnetisch veld, bepaalt de werkingswijze van dat magnetische veld.

Zo stellen wij dus vast dat door de straling van een bewust uitgezonden magnetisch veld, dat als een net wordt neergelaten in de grote mensenzee, iedere rozenknopbezitter daardoor wordt aangeraakt, aldus tot verontrusting wordt gestuwd en niet met rust wordt gelaten, bij dag noch bij nacht. Zo een mens wordt geconfronteerd met het nieuwe leven, in de zin van het mysterie.

Het mysterie omringt zulk een mens en hij kan er zich niet van bevrijden. Dus wordt hij een zoeker. Een die levensvragen stelt. Een die de oorzaken van het bestaan peilt. Een die zich vreemdeling weet op aarde. Een die van huis uit een romanticus is, zoekend het andere, de Andere, het wonderbare.

Wanneer het levensveld der mensen aldus is toebereid, gaan er van de Universele Broederschap dienaren uit. En zij stichten scholen. Of zij trekken op andere wijzen leerlingen tot zich. En zij spreken van de heilige verontrusting. En zij verklaren de bedoeling daarvan. Zij getuigen van de Gnosis, van dat roepen Gods, van dat magnetische veld.

En als er nu zoekers zijn die luisteren willen en luisteren kunnen, dan gaan zij verder en spreken over het oorspronkelijke leven en ontmaskeren de dialectiek. Zij verklaren de huidige toestand-van-zijn van de zoeker.

Hun bedoeling ligt nu zeer voor de hand. Zij proberen hun leerlingen te voeren tot een zeer innige, harmonische en particuliere verhouding tot het bewuste magnetische spanningsveld. Deze harmonische verhouding kan men ‘geloof’ noemen. Geloven in het nieuwe leven, hopen op de verinniging daarmee, liefhebben van de School en haar arbeid. En bijgevolg een steeds meer om zich heen grijpende vervreemding van het dialectische leven. Men kan ook spreken van een mateloos, alles vervullend verlangen.

Maar ook is het mogelijk, zoals wij eerder bespraken, dat er een afwijzing van deze verinniging ontstaat, een fundamentele angst daarvoor, omdat men nog niet vastgelopen is in de materie en er nog geen voldoende ervaringsbewustzijn aanwezig is om afscheid van deze natuur te kunnen nemen.

Doch wanneer het mateloze verlangen in een mensenziel groeien gaat en de volle stroom van het gnostieke magnetische veld bij de kandidaat via het oeratoom binnenstroomt, ontstaat er een geheel nieuwe toestand. De glans, de glorie en de majesteit van het nieuwe leven worden nu aan de kandidaat geopenbaard en zij vervullen hem met grote dankbaarheid, blijdschap en tomeloos enthousiasme.

U moet goed verstaan dat hier gesproken wordt van openbaring en niet van vervulling of bereiken. Het gaat hier slechts om een hogere trap van geloofsweten, die ‘openbaring’ wordt genoemd. En die openbaring brengt een zeer particuliere kennis met betrekking tot de ware aard van de Gnosis.

Wij schakelen echter eerst op een ander onderwerp over. Als enige occulte broederschap, enige hiërarchiale dialectische macht invloed van praktische aard wil uitoefenen op de mensheid, dan geschiedt dat altijd door middel van een magnetisch veld als basis en men dient het dus zo te zien, dat er in de menselijke levenssfeer vele magnetische velden zijn.

Er worden heel wat netten neergelaten in de mensenzee om zielen te vangen. U behoeft hier slechts te denken aan de Tibetaanse invloeden die over de wereld gaan of aan sommige kerken, die door hun magisch stelsel eveneens zulk een veld onderhouden. Men kan dus met zekerheid zeggen dat er heel wat magnetische invloeden op de mensheid worden uitgeoefend en tevens, dat heel wat magnetische invloeden het magnetische veld van de Universele Broederschap volkomen parodiëren.

Is dat niet om angstig te worden? Kan de mens dan niet misleid worden? Nee, misleiding is voor een serieuze zoeker volkomen uitgesloten, omdat, naar het wezen van de universele magnetische wetten, ieder magnetisch veld op zeker punt gedwongen wordt zich naar zijn ware aard te openbaren. Zou deze openbaring iets openbaren dat volkomen in strijd is met de fundamentele aard van de kandidaat, dan kan deze zich altijd aan de invloed van het magnetische veld onttrekken en zijn aanvankelijke belangstelling neutraliseren. Daarom is openbaring niet slechts een bewustzijnsverruiming, doch ook een toetsing, een controlemiddel.

Een openbaring bewijst de waarheid en de ware aard met betrekking tot de kernkracht van het bewuste magnetische veld. Er is geen mens die onbewust wordt geslachtofferd. Alles wat daarvan gezegd wordt, is voor het overgrote deel onzin. Wanneer een geestvonk-entiteit waarlijk bevrijding zoekt, dan kan hij volledig de geesten beproeven of zij uit de Gnosis zijn. Hij kan het controlemiddel toepassen.

Ieder magnetisch veld is namelijk gedwongen zich desgewenst te openbaren. Geschiedt dat niet, dan wordt de openbaring ook niet gewenst en gevoelt de betrokkene zich buitengewoon prettig in de elementaire straling van de een of andere invloed. Hij laat zich om de tuin leiden door de boodschappers die van het betrokken veld uitgaan. Een signatuur van dergelijke boodschappers is, dat zij van hun volgelingen eisen, te geloven in overgeleverde leerstellingen en inzettingen, die als onaantastbaar goddelijk worden voorgesteld. Deze leerstellingen vormen als het ware een barrière tegen serieus onderzoek.

Om de neiging naar kennis te bevredigen wordt een wetenschap uitgevonden. Men laat studenten deze leerstellingen in het Grieks en Latijn van buiten leren, een Griekse en Latijnse studie wordt noodzakelijk. Men laat hen onderduiken in andere oude talen en men laat hen kennis nemen van vele andere auteurs en zij moeten weten wat die over schrift en belijdenis hebben gezegd. Maar ‘openbaring’ blijft verre van hen, want hun openbaring is de letter en de intellectuele kennis, die zo vergaard werd.

Mogen wij u vragen, lezer, steunt uw overtuiging op de inhoud van uw boekenkast of op de intellectuele inhoud van uw hersenen? Dat is dan uw eigen schuld, want u hebt u dan laten slachtofferen door de invloed van enig magnetisch veld der gewone natuur. Men belette u om tot openbaring te komen.

Keren wij nu terug tot het punt van uitgang. Wie door het geloof in de Gnosis, door middel van het geschetste proces, vervuld wordt van dat mateloze verlangen, wordt voortgeleid tot openbaring. Zulk een kandidaat dringt, vanwege zijn harmonische verhouding tot de Gnosis, door tot het punt waarop de kern van het magnetische veld zich aan hem gaat openbaren, zich gaat openvouwen, zich gaat declareren.

In de Openbaring van Johannes wordt dit voorgesteld als een confrontatie van de kandidaat met Hem, die de eerste en de laatste is, de ware oorspronkelijke mens. Hij, de kandidaat, is die nieuwe mens niet, nog lang niet! Maar Hij wordt aan hem getoond, zeer particulier. Ontdekt u nu het verschil tussen openbaring en kennis?

U moet er echter op letten dat zulk een openbaring niet eenmalig is, doch dat dit proces een onophoudelijke reeks van dergelijke openvouwingen met zich brengt. Zo kan het zijn dat zich plotseling zoiets machtigs, zoiets heerlijks voor u gaat ontvouwen, dat u als stamelend uitroept: ‘Welk een openbaring!’ En u bent vervolgens sprakeloos van dankbaarheid. En evenals de discipelen op de Olijfberg in de Pistis Sophia voelt u: ‘Wij zijn gezegend boven alle mensen.’

Dit openbaringsbewustzijn is het Jupiterbewustzijn, waarvan sommigen gewagen dat dit komen zal in een verre toekomst. Doch u kunt het grijpen in het nu, wanneer u het geschetste pad maar gaat!

Wanneer u dit bewustzijn zou bezitten, dit openbaringsbewustzijn – u zou spreken, zien en ondergaan, op hetzelfde moment. U zou staan, zoals men het mystiek kan zeggen, aan het eeuwige Vaderhart der dingen.

Dit openbaringsbewustzijn is nog maar slechts één fase, een eindfase in de gang van de Johanneïsche mens. Het is dus nog een zuiver dialectische toestand. Dit bewustzijn der openvouwing dient nu de basis te worden voor de laatste en beslissende keuze.

INHOUD

Ten geleide
Woord vooraf

boek I van de Pistis Sophia – tekst

beschouwingen

   1. De onkenbare mysteriën
   2. Vijf psychologische processen
   3. De fundamentele verontrusting
   4. De leerling voor de tweesprong
   5. Het openbaringsbewustzijn
   6. De magnetische storm
   7. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
   8. De aanraking met de Geestesschool
   9. De vurige driehoek
   10. De Meester van de Steen
   11. De archonten der eonen
   12. De Johannesgeboorte
   13. De kracht van de kleine Jao , de Goede
   14. De kracht van de grote Sabaoth
   15. De vijf helpers
   16. Het wonder van het oeratoom
   17. Bloed, vuur en rookdamp
   18. Gij zijt het die de ganse wereld zult redden
   19. De Heer kent ons allen bij name
   20. Het oostelijke en het westelijke venster
   21. Het lichtkleed der vernieuwing
   22. Overwin de gravitatiewet
   23. De archonten, machten en engelen vrezen zeer
   24. De dierenriem – een twaalfvoudige gevangenis
   25. De onttroning van de vier Heren van het Lot
   26. De blijde boodschap van de moderne Geestesschool
   27. De mysteriën van de Dertiende Eoon
   28. De schepping van de Dertiende Eoon
   29. Het einde van de horoscopie
   30. Bezieling ten dode – en bezieling ten leven
   31. Een nieuwe zon en een nieuwe maan
   32. De droefheid van de Pistis Sophia
   33. De invloed van de Authades
   34. Het magnetische conflict
   35. De kracht met de leeuwenkop
   36. Jaldabaoth: vuur en duisternis
   37. Het dertienvoudige berouw
   38. Eerste boetezang: het Mensheidslied
   39. Tweede boetezang: het Bewustzijnslied
   40. Derde boetezang: het Lied van de Ootmoed
   41. Vierde boetezang: het Lied van de Verbrijzeling
   42. Vijfde boetezang: het Lied van de Berusting
   43. Het mysterie van de vijfde boetezang
   44. Zesde boetezang: het Lied van het Vertrouwen
   45. Het mysterie van de drie lichtkrachten
   46. Zevende boetezang: het Lied van de Beslissing
   47. Achtste boetezang: het Lied van de Achtervolging
   48. Negende boetezang: het Lied van de Doorbraak
   49. De muur van de twaalf eonen
   50. De fundamentele oorzaak van ziekte en dood
   51. De stralingskracht Christi
   52. Jakobus, de mens die Gnosis bezit

Bron: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia van J. van Rijckenborgh

Uit: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia door J. van Rijckenborgh

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA