De sluiers tussen leven en dood – hoofdstuk 2 van ‘De grote omwenteling’ van J. van Rijkcenborgh en Catharose de Petri

 

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

Achttien van de talloze toespraken die Jan van Rijckenborgh, de stichter van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft gehouden zijn door Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) verzameld, geredigeerd en bijeengebracht in het boek ‘De grote omwenteling’. Die uitgave is het derde deel van de zesdelige hoeksteenserie. Hieronder volgt hoofdstuk 2 met de titel ‘De sluiers tussen leven en dood.

Wij maakten de opmerking, dat door alle atmosferische bewogenheid zeer vreemde verschijnselen de aandacht der mensheid zullen opeisen, bijvoorbeeld het wegvallen van vele natuurlijke sluiers tussen deze en gene zijde van de dood, door de krachtige werkzaamheid van het edelgas B, dat veel van hetgeen tot nu toe verborgen was tot onthulling zal voeren. Het is noodzakelijk hierop in te gaan.

Het zal de lezer bekend zijn dat het scheikundige element fosfor onmisbaar is bij het tot stand komen van materialisaties tijdens sommige spiritistische experimenten. De zich manifesterende entiteiten onttrekken fosfor aan de kleine hersenen van het medium en van de overige deelnemers aan de seance en plooien deze fosforescerende substantie rondom vormen van astrale stof, die zij de vergaderden willen laten zien. Het bloed, de weefsels, de zenuwen en het beenderstelsel van de mens bevatten fosforsubstanties van verschillende potentie en samenstelling en het moet met behulp hiervan, voor entiteiten die hun ‘vak’ verstaan, vrij eenvoudig zijn spiritistisch zoekenden enige bevrediging te schenken.

In vrijwel alle gevallen is een dergelijke materialisatie echter een scène en geen werkelijkheid. Een scène in deze zin, dat de controlerende entiteiten een bepaalde fantastische vorm van eigen smaak in de astrale stof projecteren en deze vorm met fosforescerende stof bekleden en belevendigen. Zo zagen wij eens bij esoterisch onderzoek de lieflijke gestalte van een jong meisje en de majestueuze figuur van een oosterling in wit gewaad, terwijl de belevendigers van deze beelden een heel wat minder indrukwekkend en aangenaam gezicht opleverden en door hun zeer terugstotend uiterlijk grote afschuw opwekten.

Ook in het gewone grofstoffelijke levensgebied komt het veelvuldig voor dat de mens een zekere vorm naar geest, ziel en lichaam naar buiten projecteert, die in werkelijkheid in het geheel niet de zijne is. Er is soms heel wat moeite, spanning en verdriet voor nodig om de schijn van het wezen te kunnen onderscheiden.

Aan gene zijde van de sluier kan men, althans voor hen die nog in de stof verkeren, veel gemakkelijker de schijn als een perfide wapen hanteren. De astrale stof is zeer plooibaar, gedachtevormen laten zich zeer gemakkelijk omkleden met ethers en zelfs met vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Zoals de mens in zijn eigen aurische sfeer een pantheon van zelfgeschapen, min of meer belevendigde gedachtenvormen van intellectuele en religieuze aard in stand houdt, zo zijn er tal van aan de aarde gebonden geesten die door middel van astrale projectie de menselijke begoochelingen vermeerderen – dit althans trachten te doen – en er helaas bij talloze onwetenden maar al te zeer in slagen.

In een nabije toekomst zal door de invloed van het edelgas B de dampkring van de stoffelijke wereld op een bepaalde wijze worden gefosforesceerd. In sommige streken van de aardbol is een dergelijke toestand al reeds geforceerd in het leven geroepen door middel van kernbomexperimenten. Door het radioactief maken, gedurende vele dagen tot weken, van aanmerkelijk grote oppervlakten, heeft zich boven deze aardgedeelten een grote edelgasconcentratie ontwikkeld, tengevolge waarvan de atmosfeer dermate ingrijpend werd veranderd dat zich zeer eigenaardige verschijnselen ontwikkelden.

De gevolgen van zulk een fosforescering zult u wel kunnen vermoeden. Alle entiteiten die in de etherische sfeer verblijf houden, zoals vele natuurkrachten en natuurgeesten, maar vooral ook de aan de aarde gebonden geesten – dat zijn zij die om de een of andere reden, hoewel gestorven, toch onze aardse sfeer niet willen of niet kunnen verlaten en die zich met alle mogelijke middelen aan deze sfeer en aan de nog in het lichaam verkerende mensen blijven vastklemmen – zullen tegen wil en dank zichtbaar worden voor het stoffelijke oog.

Deze algemene ontmaskering zal diverse gemoederen zeer heftig in beroering brengen en zal onder andere een einde maken aan de algemene spiritistische golf die over de wereld slaat en die verantwoordelijk is voor veel vreselijk onheil. Indien algemeen zichtbaar wordt wat tot nu toe voor het gewone gezichtsvermogen onzichtbaar was, zullen duizenden die zich tot nu toe, geleid door een zwoele geheimzinnigheid, met deze experimenten inlieten, zich vol afschuw afwenden. Door deze algemeen afwijzende houding zullen dezen een dermate sterke, terugstotende, magnetische kracht ontwikkelen, dat de aan de aarde gebonden geesten gedwongen zullen worden zich van de etherische sfeer der stoffelijke wereld te distantiëren.

Zo zien wij hoe de atmosferische revolutie naast vele precaire situaties ook veel zegen zal kunnen brengen, mits men op de juiste wijze zal willen reageren. Men kan zulk een reactie van tevoren vaststellen. Als algemeen zichtbaar en controleerbaar wordt welke entiteiten zich aan de seancetafels manifesteren en op welke wijze zij zich voordoen als overleden bloedverwanten, en hoe het mogelijk is zulk een bedrog vol te houden, dan zal met een algemene kreet van afschuw de gehele spiritistische groep haar geestenexploitatie de rug toekeren.

Doch dit zichtbaar worden van veel wat tot nu toe verborgen was, zal eveneens aanleiding kunnen zijn voor grote verwarring en zeer betreurenswaardige vergissingen. De fosforescerend-etherische sfeer zal namelijk de natuurreligieuze mens parten gaan spelen. Zij zal de tijden kunnen terugroepen waarin oervolken natuurgeesten tot goden verhieven, voor hen in aanbidding knielden en daardoor het ene nodige vergaten.

Deze situatie zal er tevens oorzaak van kunnen zijn dat sommige kerken tijdelijk een hoogconjunctuur zullen beleven. Het zichtbaar worden van de natuurgeesten en hun werkzaamheid zal namelijk tot gevolg hebben dat talrijke mensen, door gebrek aan natuurwetenschappelijke kennis, sommige natuurgeesten zullen aanzien voor engelen, voor entiteiten van bovenmenselijke gedaante en heerlijkheid.

Dit gevaar is niet denkbeeldig wanneer men bedenkt dat bijvoorbeeld aan het opbouwen van een eucharistische vorm tijdens het bedienen van een mis tal van natuurgeesten, die geheel ten onrechte als engelen worden aangeduid, meewerken. Het opbouwen van een eucharistische vorm is een natuurlijk, een biologisch proces, een plooien en rangschikken van diverse ethersubstanties die, met behulp van magie magnetisch gemaakt, uiteraard tal van andere krachten aantrekken.

Men kan zich voorstellen wat er zal gebeuren als men in vrij algemene zin een dergelijk proces zal kunnen gadeslaan en de verbijsterde gemeente een natuurgeest van majestueuze gestalte – er zijn er van vier à vijf meter groot – door een kerk ziet zweven, kennelijk constructief deelnemend aan de mismagie. Men kan reeds nu met zekerheid zeggen hoe de reactie zal zijn. Een formidabele propagandistische munt zal daaruit worden geslagen, met alle gevolgen van dien. Het zal heel wat moeite kosten aan zulk een perplex staand milieu duidelijk te maken dat het hier niet gaat om een goddelijke openbaring en evenmin om een bijzondere verhevenheid van het publiek, dat plotseling etherprocessen ziet, doch dat hiervoor alleen de atmosferische revolutie verantwoordelijk is.

Daarom is het goed al deze gebeurtenissen reeds nu aan te kondigen en de geestesschool van het Gouden Rozenkruis acht zich dan ook verplicht al haar geestverwanten en belangstellenden hieromtrent in te lichten. Als de lezer uit de esoterische literatuur enigszins georiënteerd is terzake van alles wat in de etherische sfeer leeft, en hoe vanuit deze sfeer het leven van plant en dier in vele opzichten wordt bestuurd, dan zal hij zich kunnen voorstellen welk een onbeschrijflijke verandering in menselijke bezinning en menselijk gedrag zal losbreken en welk een reeks van nieuwe begoochelingen macht over de duizenden zal krijgen.

De vier groepen natuurgeesten die in de etherische sfeer aanwezig zijn, zijn in de loop der wereldgeschiedenis dikwijls voor zwartmagische praktijken gebruikt. Meestal geschiedde dit door diverse priestergroepen, die op deze wijze hun greep op de massa trachtten te verstevigen. Ook nu zal men ten gevolge van de atmosferische revolutie een veelvoud van priesterlijke activiteit tegemoet kunnen zien. Doch evenals voorheen zal ook deze activiteit in het tegendeel van haar bedoelingen verkeren, vanwege de werkzaamheid der Christushiërarchie en, door haar, van die der geestesschool. De geestesschool bereidt zich uiterst snel voor op een grote krachtsinspanning en ook zij zal bij haar arbeid gebruik maken van de nieuwe atmosferische mogelijkheden.

Door de verbijzondering van de twee interkosmische hogere ethers zal de geestesschool aan hen die het pad van nieuwe menswording gaan, in een bepaald stadium van het bereiken een nieuw onderscheidingsvermogen schenken. Met dit onderscheidingsvermogen zal men het absolute goed ten duidelijkste kunnen onderkennen van schijngoed en kwaad, omdat alles wat van deze natuur is, zowel het kwaad als het zogenaamde goed, zich onmogelijk in deze hogere ethers kan hullen.

In het bijzonder zal de komende tijd zeer genadevol kunnen zijn voor scheppende kunstenaars uit toonkunst en schilderkunst. In de aard der atmosferische revolutie ligt de ontwikkeling van het zichtbare kleurenspectrum, en dus ook van onze bekende klankenreeks, van zeven naar negen. Het infrarood en het ultraviolet zullen zichtbaar worden en de daarmee corresponderende klanken tevens hoorbaar, omdat tegelijk met het gezichtsvermogen ook het gehoor zich daarbij zal aansluiten. Een nieuwe vormopenbaring in de schilderkunst zal het verafgelegene dichterbij brengen en als zodanig verlossend kunnen worden. Moderne schilders, die walgen van het schilderen van plaatjes en die van binnenuit ook hun extremisme niet langer kunnen volhouden, zullen de geestesschool altijd behulpzaam kunnen zijn door een schilderkunst van verbreking en verlossing. Het zal duidelijk zijn dat ook de toonkunst hierin haar vlakheid van het moment te boven zal komen en tot nieuwe mogelijkheden zal doorbreken.

Een formidabele, donkere wolk vertoont zich hierbij evenwel aan de hemel: ook de technische wetenschap zal van de gevolgen der atmosferische revolutie gebruik maken en een soort geluidsbom met ultraviolet stralingsveld ontwikkelen. Deze geluidsbom, die een zeer hoge doordringende klank zal voortbrengen, zal geen explosie veroorzaken, doch een plotselinge ontbinding, verpulvering van alle vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. De uitwerking van deze klankbom zal heel wat vreselijker zijn dan die van de atoombom.

Wij willen ons echter niet langer bezighouden met een verdere prognose van deze wonderlijke toekomst. Dit hoofdstuk zou dan wat al te spectaculair worden, wij zouden ons doel voorbijstreven en onze lezers eenzijdig inlichten. De atmosferische revolutie, met al haar uiterst gecompliceerde gevolgen, is namelijk slechts één aspect in de nieuwe alwording. De serieuze en belangstellende onderzoeker van de toekomst zal over een veelzijdige en intelligente aandacht dienen te beschikken en de esoterische student van de nieuwe tijd zal in geen enkel opzicht kunnen gelijken op die van voorheen.

Er gaat momenteel over de wijde wereld een roep tot alle esoterisch gevoeligen, zich te bezinnen op een nieuwe tijd, op een nieuwe taak en, in overeenstemming daarmee, op een geheel ander inwijdingsmysterie. Wanneer wij dat constateren, tasten wij daarmee niets en niemand aan. Wij willen de glans der ouden niet verzwakken en ook wij zijn vol dankbaarheid voor hetgeen onze voorgangers ons brachten. Zij hebben onze geest onttrokken aan het lager zelf, zij hebben onze aandacht gericht op hoge, verheven en waardevolle dingen. Doch zij wensen dat wij ons nu afstemmen op de roep en de eis van het moment.

Het initiatief dat het moderne Rozenkruis momenteel in de wereld neemt, mag niet gezien worden als een activiteit van een afgescheiden groep. Hetgeen deze geestesschool te bieden heeft is bestemd voor allen. De geestelijke revolutie zal in Europa aanvangen en vandaaruit haar zegezang over de wereld voortzetten. Het geestelijke veld boven Europa is zwanger van gebeurtenissen die spoedig geboren zullen worden en iets van deze komende gebeurtenissen hebben wij in dit hoofdstuk willen schetsen, opdat hun komst de lezer niet geheel onvoorbereid zal vinden.

INHOUDSOPGAVE VAN DE GROTE OMWENTELING

Voorwoord

 1. De atmosferische revolutie
 2. De sluiers tussen leven en dood
 3. Een reis naar de hel
 4. Een reis naar de hemel
 5. De strijd om de zuidpool
 6. De bevrijding van de hemelse mens
 7. De mysteriën van Krishna
 8. Gnostieken, Rozenkruisers en Vrijmetselaren
 9. Pistis Sophia
 10. Het geheimenis van het endura
 11. Bevrijding
 12. De drie kandelaren
 13. Aanschouwing – doorschouwing – beleving
 14. De kemelsharen mantel
 15. Oorzaken van ziekte
 16. Grepen uit de Pistis Sophia
 17. Het vleesgeworden woord
 18. Sluiting van het jaar

Bron: De grote omwenteling door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

LEES MEER OVER DE HOEKSTEENSERIE