De atmosferische revolutie – hoofdstuk 1 van ‘De grote omwenteling’ – hoeksteenserie 3

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

De overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk gaat gepaard met grote veranderingen, en het lijkt erop dat eerst al het onwaarachtige aan het daglicht moet komen. Alles declareert zich, ongeacht grenzen, ras of volk, en iedereen wordt er mee geconfronteerd. De schrijvers tonen aan dat deze veranderingen het gevolg zijn van kosmische invloeden. Het boek ‘De grote omwenteling’ van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri uit het begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw toont de bijzondere mogelijkheden van de nieuwe tijd. Het biedt iedere geïnteresseerde zoeker een vreugdevol, bevrijdend levensperspectief. Hieronder volgt hoofdstuk 1 met de titel ‘De atmosferische revolutie’.

1 DE ATMOSFERISCHE REVOLUTIE

De atmosfeer van onze oude Moeder Aarde is uiterst gecompliceerd van samenstelling. Behalve de bekende gassen zuurstof, stikstof, koolzuur en waterstof bevat zij ook edelgassen of verbindingen daarvan. Voorts treden er interplanetaire en kosmische stralingen in op en vele geestelijke krachten. Zonder enige overdrijving kan men zeggen dat alle natuurlijke, kosmische en geestelijke krachten elkaar in onze atmosfeer ontmoeten. Als in een formidabele cocktailshaker worden al deze krachten, vibraties en gassen met elkaar vermengd, ons steeds weer een andere levensatmosfeer opdringend. Zoals de invloeden van zon en maan de geweldige watermassa’s van oceanen en zeeën met onweerstaanbare kracht periodiek doen rijzen en dalen, zo zijn andere invloeden oorzaak van geweldige periodieke bewegingen in de atmosferische substantie.

Het is onzes inziens een grote vergissing te veronderstellen dat de atmosfeer die wij bijvoorbeeld tien jaar geleden inademden, van dezelfde samenstelling is als die van nu. Bij enig nadenken zal men tot de conclusie komen dat een bepaalde geprepareerde atmosfeer van onzaglijke invloed moet zijn op alle natuurlijke, morele en geestelijke gedragingen van de mensheid en van de andere natuurrijken.

Eenvoudige voorbeelden kunnen ons dat duidelijk maken. Bepaalde gasachtige substanties kunnen, als wij ze inhaleren, bewust of onbewust, ons lichaam in korte of langere tijd vernielen, ons zenuwstelsel prikkelen, ons morele gedrag sterk beïnvloeden en onze algemeen geestelijke houding veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de kunstmatig geprepareerde ademvelden, zoals die in sommige kerken in stand worden gehouden met behulp van de kennis omtrent wierook. Denk ook aan ons spraakgebruik, dat spreekt over een bedompte, een aangename, een gevaarlijke of een verheven atmosfeer. Een atmosfeer dus die een directe, een kennelijke invloed heeft op onze fysieke gesteldheid en op onze geestelijke werkzaamheid. Wie heeft nog nimmer tot zichzelf gezegd: ‘In zulk een atmosfeer kan ik niet leven’?

Al deze dingen moeten ons leren dat de moderne mens nog veel te weinig studie heeft gemaakt van deze noodzakelijk te kennen invloeden en ze moeten tevens het bewijs geven dat de atmosfeer, zowel in particuliere als in algemene zin, van twee zijden wordt beïnvloed, namelijk van onderen op en van bovenaf.

Ieder mens schept en prepareert zijn eigen geestelijke ademveld, in overeenstemming met zijn staat van zijn. In wisselwerking daarmee worden van buitenaf krachten toegevoerd, of worden door krachten voorwaarden geschapen die hun uiteindelijke gevolg in het leven doen gevoelen. Alles wat men verstaat onder atmosferische revolutie, de huidige bijzondere bewogenheid van onze dampkring, is dus een werkzaamheid die zich geheel voltrekt in overeenstemming met de staat van zijn der mensheid. De gehele mensheid is er debet aan, het is een consequente, historische bezegeling.

In dit verband moet men ook denken aan de evangelische mededeling dat de Christus zijn wederkomst zal vieren in de wolken des hemels en dat ieder oog Hem zien zal. Vele zogenaamd verlichte zielen denken hier schouderophalend en glimlachend aan mystieke overdrijving. Maar de mens die, gedreven door gnostiek wetenschappelijke bezinning, een dergelijke evangelische uitspraak onderzoekt, komt tot de ontdekking dat alle krachten van de Christushiërarchie, zowel de natuurlijke als de geestelijke, hem in de dampkring ontmoeten, letterlijk ‘in de wolken des hemels’. En ieder mens wordt in zijn gehele levensstelsel met deze krachten geconfronteerd.

Wij menen dus dat het een zeer redelijke eis is dat de moderne mens zich afvraagt: ‘Welke krachten bewegen momenteel onze atmosfeer? Wat is er gaande? Hoe moet mijn reactie zijn?’ Reactie kan niet uitblijven, ze is noodzakelijk. Als de mens niet reageert, wordt hij gedwongen te reageren. Daarom wordt er gezegd: ‘Christus komt tot een opstanding of tot een val’. Het is goed dit woord nu eens te verstaan, heel nuchter, in natuurwetenschappelijke zin. Mystieke franje, die dikwijls zoveel realiteit bedekt, moet hier worden verwijderd. Het is een zaak van proefondervindelijk esoterisch weten, dat de atmosferische krachten de mensen lichamelijk, moreel en geestelijk tot een crisis stuwen die moet eindigen in een radicale verbreking, in een verstikken in de zich toespitsende atmosferische spanningen.

Onder invloed van al deze spanningen, van deze bewogenheid in de wolken des hemels, zijn vele zaken in deze wereld bezig hun beëindiging tegemoet te snellen. Er heerst in onze atmosfeer een vernietigingsdrift. Tal van symptomen daarvan dringen zich momenteel zeer krachtig aan het menselijke bewustzijn op, zoals bijvoorbeeld mag blijken uit de vele dramatische vliegtuigongelukken die zich in de jaren 1946/47 en in latere korte periodes voordeden.

De publieke opinie had zich in die jaren op het standpunt gesteld dat het vliegwezen zijn technische volmaaktheid principieel bereikt had, dat de bedrijfszekerheid ervan zonneklaar bewezen was en dat het bedienende personeel in ieder opzicht voor zijn taak berekend was. Inderdaad menen ook wij dat in het algemeen geen enkele luchtvaartmaatschappij zich wat dit betreft ook maar enige zorg of verwijt behoefde te maken, ook al zal de ene maatschappij uitmuntender zijn dan de andere door haar accuratesse en niets aan het toeval overlaten. Wat er gedurende de bedoelde periode in het luchtruim is geschied, ging uit boven technische volmaaktheid, bedrijfszekerheid en kundigheid van het personeel. Het was eenvoudig een force majeure, een symptoom van de atmosferische revolutie.

Na esoterisch onderzoek nemen wij als voor ons vaststaand aan dat al de plaats gehad hebbende ongelukken veroorzaakt werden door het vliegen in edelgasconcentraties, die veel meer dan voorheen in onze atmosfeer aanwezig zijn. Deze edelgasconcentraties veroorzaken door hun bijzondere en ongekende intensiteit en kracht bij de piloten momenten van bewusteloosheid, die één tot twee seconden kunnen duren, en ook ogenblikken van zintuiglijke afwijking, eveneens van zeer kortstondige aard. De vatbaarheid van de ene piloot is minder dan die van de andere, de geestelijke en biologische toestand speelt daarbij een grote rol, doch het is zeker dat als de bedoelde atmosferische situaties zouden hebben voortgeduurd, het vliegwezen onherroepelijk had moeten worden gestaakt.

De edelgasconcentraties waren evenwel voorbijgaande verschijnselen in de atmosferische revolutie, zij zullen zich opgelost hebben en andere verbindingen aangegaan hebben, teneinde onze atmosfeer te prepareren tot een bepaald doel.

Daarom behoren de luchtrampen, in een zo snelle en dramatische opvolging, tot het verleden en zullen geheel andere en vreemde verschijnselen de aandacht der verbaasde en onthutste mensheid gaan opeisen, zoals het wegvallen van vele natuurlijke sluiers tussen deze en gene zijde van de dood, door de krachtige werkzaamheid van het edelgas B (esoterische aanduiding). Opzettelijk vermijden wij de aanduiding van natuurwetenschappelijke bijzonderheden, omdat de ervaring ons heeft geleerd dat daardoor aan de hoofdzaken, de atmosferische revolutie en haar diepste wezen, wordt voorbijgezien, dat veel van wat tot nu toe verborgen was tot onthulling zal voeren.

Vele edelgassen bezitten, wanneer ze in een bijzondere vibratie verkeren, in een overigens sterk elektromagnetische atmosfeer, een geweldig doordringingsvermogen. Zogenaamd luchtdichte metalen cabines vormen voor deze edelgassen geen onoverkomelijke hinderpaal.

Vooral moet de aandacht gevestigd worden op het edelgas A (esoterische aanduiding), dat reeds verscheidene jaren een steeds grotere invloed uitoefent op het natuurlijke leven van de mens. Wanneer A in een bepaalde toestand optreedt, veroorzaakt het momenten van bewusteloosheid, van zintuiglijke abnormaliteit, van afstomping van het gevoel. Het brengt storingen teweeg in de ademhalingsorganen en het is verantwoordelijk voor vele hartziekten.

De piloot van het vliegtuig zal, wanneer hij met zijn machine een rustige koers volgt, weinig of niets bemerken van zijn lichamelijke, snel voorbijgaande edelgasreactie, doch onder moeilijke omstandigheden, in mist, storm en bij landingsmanoeuvres kunnen zij, zoals de feiten geleerd hebben, fataal zijn.

Voorts mag als een niet te verwaarlozen factor de aandacht worden gevestigd op een veel sneller dan voorheen het geval was optredende vermoeidheid van metalen en gesteenten. De tegenwoordige atmosferische concentraties hebben een sterk oxyderend en opbrekend vermogen. De ultra-violette en dus verbrekende kosmische stralen, in combinatie met de daarmee polaire edelgasconcentraties, maken in onze tijd een einde aan veel wat tot nu toe als eeuwentrotserend werd beschouwd en zij zijn verantwoordelijk voor storingen en afwijkingen in motoren en instrumenten.

De ziekte die de Notre Dame, dat wonderbaarlijk schone gotische monument in Parijs, heeft aangetast, vormt in dit verband eveneens een uiterst leerzame les. De muren, gesteenten en beeldhouwwerken van de Notre Dame en verscheidene andere grote Franse kerkgebouwen en monumenten zijn namelijk door een verteringsproces (steenpest) aangetast. Gehele brokken steen vallen verpulverd en door en door voos naar beneden. En wat men ook doet, het ziekteproces schijnt niet te stuiten. Zelfs nieuwe stenen, die ter reparatie werden ingevoegd, deelden spoedig hetzelfde lot. Mocht men dus geen afdoende tegenweermiddelen vinden, dan moet het einde van deze bouwwerken, die tot nu toe eeuwen getrotseerd hebben, binnen afzienbare tijd zeker zijn.

Men kan zich afvragen waarom juist zoveel Franse kerkgebouwen aan deze ziekte ten offer vallen. De oorzaak is gelegen in het feit dat zich boven de Franse landen zeer bijzondere atmosferische constellaties samenpakken, die verband houden met komende Europese gebeurtenissen.

Wat de Notre Dame betreft, is er nog een bijkomende oorzaak, die de nieuwe kosmische invloeden in een speciaal licht plaatst. De Notre Dame is een maçonniek bouwwerk. Dat wil niet zeggen dat deze gotische kathedraal door vrije metselaars in binding met een geestesschool opgericht werd, doch door kerkelijke prelaten die aan magie deden, om daarmee het publiek nog beter te kunnen grijpen dan met behulp van de gewone kerkpraktijken reeds het geval was.

De Notre Dame is gebouwd door een aartsbisschop die tegelijkertijd het occultisme beoefende in dienst van de kerk. Op hem rust jegens het Franse volk aansprakelijkheid voor de drie zeer magische ‘rozen’ die zich in de beide transepten en boven de orgelgalerij bevinden. Deze drie rozen werken onafscheidelijk in op de drie lichaamsheiligdommen van de in de kerk aanwezige mensen en zij hebben, etherisch gezien, een duidelijk draaiende beweging van links naar rechts, in overeenstemming met de wijzers van een klok. Deze invloeden veroorzaken een krachtige binding van het publiek aan het kerkelijke krachtveld. Tegelijkertijd zetten zij het gebouw, met behulp waarvan deze invloeden tot stand komen, in een sfeer die het klaarblijkelijk zeer vatbaar maakt voor de verbrekende ultraviolette werkzaamheid in de atmosfeer.

Deze uiteenzetting over vliegrampen en steenpest, als inleiding op alles wat in de navolgende hoofdstukken zal worden behandeld, meenden wij onze lezers te moeten geven, om hen te prikkelen tot nadere bezinning op de atmosferische revolutie, die momenteel zo krachtig om zich heengrijpt. Alle natuurrijken zullen door de bewogenheid ‘in de wolken des hemels’ worden aangetast. In de Geestesschool maken al deze werkzaamheden de leerling klaar wakker. Zij wekken hem tot serieus onderzoek en drijven hem tot een levenshouding die de vernietigingsdrift doorkruist en hem verbindt met de heiligende en bouwende krachten der structurele wedergeboorte, die hem als in een nieuwe wereld willen voeren.

Een groot drama voltrekt zich in de wereldhistorie tengevolge van de atmosferische revolutie, een drama waarin vliegrampen en vertering van cultuurmonumenten slechts bijkomstige verschijnselen zijn. De atmosferische krachten zullen onder andere opbrekend werken in de lichamen van allen die zich blijven vastklemmen aan de aardse natuur. Zij zullen onder andere door beïnvloeding van de interne secretie de medici voor zeer zware opgaven plaatsen. Een enkele toelichting moge dit illustreren.

De twee bijnieren, die tot nu toe een verzachtende en kalmerende invloed bezaten op de menselijke emoties, zullen ernstig in hun werkzaamheden worden verstoord, waardoor bijvoorbeeld het aantal suikerzieken sterk zal toenemen. Een verminderde miltwerking zal aansprakelijk zijn voor de toeneming van diverse soorten bloedarmoede. Kindersterfte zal verband houden met een veranderde werkzaamheid van de thymus. Naar is gebleken, vraagt reeds nu een overstelpend aantal schildklieraandoeningen alle medische aandacht. Het toenemende aantal geboorten van abnormalen moet in verband worden gebracht met de hypofyse, terwijl de beangstigende symptomen van toenemende krankzinnigheid de aandacht vestigen op de pinealis.

Dit is een weinig rooskleurig beeld, doch het is zeker dat een nieuwe revolutionaire geestelijke oriëntering en een daarmee overeenkomstige levenshouding een geheel andere groep van grote levenskrachten voor de mens kan ontsluiten. De komende tijd zal ons leren dat het geen zin heeft beschouwend en overwegend aan de kant te blijven staan, doch dat de mens gedwongen zal worden tot een positieve levenskeus. Alzo is voor de een de atmosferische revolutie de signatuur van de dood, voor de ander een doorgang tot hoger goed.

De Geestesschool van het Rozenkruis wekt haar leerlingen tot een nieuwe geestelijke bewustwording en tot een regeneratieve ontmoeting met de Christuskrachten in de wolken des hemels.

INHOUDSOPGAVE VAN DE GROTE OMWENTELING

Voorwoord

 1. De atmosferische revolutie
 2. De sluiers tussen leven en dood
 3. Een reis naar de hel
 4. Een reis naar de hemel
 5. De strijd om de zuidpool
 6. De bevrijding van de hemelse mens
 7. De mysteriën van Krishna
 8. Gnostieken, Rozenkruisers en Vrijmetselaren
 9. Pistis Sophia
 10. Het geheimenis van het endura
 11. Bevrijding
 12. De drie kandelaren
 13. Aanschouwing – doorschouwing – beleving
 14. De kemelsharen mantel
 15. Oorzaken van ziekte
 16. Grepen uit de Pistis Sophia
 17. Het vleesgeworden woord
 18. Sluiting van het jaar

Bron: De grote omwenteling door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

LEES MEER OVER DE HOEKSTEENSERIE