Het vijfvoudige heiligingssysteem – hoofdstuk 5 van het boekje ‘Transfiguratie’ van Catharose de Petri

 

HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 3HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 6HOOFDSTUK 7

BESTEL TRANSFIGURATIE VOOR € 2,50

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00

Zhuang Zi, een der beroemdste volgelingen van Lao Zi, schrijft in een van zijn werken:

‘Hij die zijn dwaasheid inziet, is niet zo heel dwaas meer, en wie weet dat hij onder begoocheling leeft, is niet meer zo erg op een dwaalweg. Hij die erg misleid is, zal nooit de verblinding van zich af kunnen schudden; die erg dwaas is, zal zijn leven lang niet scherpzinnig worden. Als drie mannen tezamen wandelen en een ervan is in verdoling, dan kunnen zij toch nog het doel bereiken, want de dwalende is in de minderheid; maar wanneer twee hunner in dwaling verkeren, bereiken zij het doel niet, want de dwalenden zijn in de meerderheid. Tegenwoordig, nu de ganse wereld in begoocheling leeft, kan ik, hoewel ik de mensen aanspoor in de goede richting te gaan, hen daartoe toch niet overreden. Is het niet jammerlijk?’

Ongetwijfeld zult u, na kennisneming van deze uitspraken, de betekenis en de bedoeling van de eerste trap der vijfvoudige universele Gnosis begrijpen, met name het inzicht.

Inzicht ontvangen, in de zin van de Gnosis, is echter niet zo zonder meer enige kennis verkrijgen, enige kijk krijgen op een min of meer ingewikkeld probleem, doch het gnostieke
inzicht, als eerste trede op het pad, beduidt in de eerste plaats zelfontmaskering. Daarom wordt er in de oude wijsheidsleer gezegd: ‘Hij die zijn dwaasheid inziet, is niet zo heel erg dwaas meer, en wie weet dat hij onder begoocheling leeft, is niet meer zo erg op een dwaalweg’. Want de mens die de eigen dwaasheden ontdekt en de sluiers der begoocheling schouwt waarin hij gewikkeld is, zal tegelijkertijd een groeiend verlangen ondergaan om aan die dwaasheden en begoochelingen te ontkomen. Door de eerste trede van het zelfontdekkende inzicht wordt dus ook reeds de tweede trede, die van het heilbegeren, als noodzakelijk gevoeld.

Het is duidelijk dat de misleide mens nimmer de verblinding van zich af zal kunnen schudden; hij zal er ook geen behoefte aan hebben. Wie door misleiding verblind is, leeft in een waan, namelijk in de waan, niet in de begoocheling te leven. Daarom, welk een genade is het reeds, de eigen dwaasheden te leren inzien! Wie dat doet geeft blijk bezig te zijn het dwangbuis der misleiding te verscheuren.

De menselijke ziel heeft vijf aanzichten; ze kent vijf toestanden-van-zijn; ze bezit vijf fluïden. In overeenstemming daarmee is ook de vijfvoudige universele Gnosis. Elke trede van dit vijfvoudige heiligingssysteem voorziet namelijk in de reiniging en verandering van een der zielefluïden, en elke trede heeft voorts ook haar invloed op alle andere zielefluïden, om ze gereed te maken voor de hun eigen ontwikkeling.

Het bloed is de basis; de bloedsverandering maakt open; daarom is de weg van het inzicht bloedspurificerend. Daarop volgt het hormoonfluïde, dat nauwgezet het bloedsveranderingsproces volgt; en als een zucht glijdt het heilbegeren door het gehele wezen. Zo wordt het slangenvuur toebereid, de directe, actuele ikneiging tot zelfovergave siddert door het bloed, uit de bron van de plexus sacralis opwellend. En, hoe kan het anders, het gehele zenuwfluïde drijft nu tot nieuwe handeling, tot nieuwe levenshouding, tot het volgen van de paden Gods; zodat, ten vijfde en ten slotte, het zevenvoudige astrale bewustzijnsfluïde verandert en aldus de wedergeboorte van de ziel tot een feit maakt.

Welk een voorrecht heeft dus de mens, die de eigen dwaasheid ontdekt in het ontmaskerende licht van de Geestesschool ! Zoals in een laboratorium de eigenschappen van diverse stoffen worden onderzocht, zo wordt in het alchemische laboratorium van de Geestesschool iedere leerling geplaatst in de retorten, die gevuld zijn met het ontdekkende licht van de Broederschap. En heil de leerling die blijkt te kunnen reageren, als met een nieuwe zintuiglijkheid. Wie niet reageert, en dus in de dialectische dwaasheid gevangen blijft, zal zijn leven lang niet scherpzinnig worden.

Zie nu ten slotte nog een aspect van de genadevolle werkzaamheid der Geestesschool in. Stel dat in de alchimische werkplaatsen der School ondanks alle pogingen een derde deel der leerlingen negatief zou reageren, doordat het noodzakelijke begin van inzicht, om welke reden dan ook, vooralsnog bij hen ontbreekt, terwijl het overige tweederde deel wél blijken zou geven van goede reactie, dan is het mogelijk dat het tweederde deel der begrijpenden het éénderde deel als meevoert tot het doel: ‘Als drie mannen te zamen wandelen, en een ervan is in verdoling, dan kunnen zij toch nog het doel bereiken.’

De verhoudingen mogen zich evenwel niet ongunstig wijzigen, zodat de dwalenden in de meerderheid zouden komen. Daarom zult u nu het grote belang van de groepseenheid schouwen. Een kleine, vastbesloten groep kan onophoudelijk tallozen tot grote zegen zijn.
Wie de processen van de wedergeboorte van de ziel binnengaat, groeit in de stralende genade bij God en de mensen.

Bron: Transfiguratie, Catharose de Petri

BESTEL TRANSFIGURATIE VOOR € 2,50

 

BELUISTER OF LEES MEER OVER DE VIERDELIGE ROZENSERIE

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00