Tekstvoorstel: Herziene verklaring van verbondenheid kerken en geloofsgemeenschappen – profetische versie

VOORSTEL VOOR EEN HERZIENE VERKLARING VAN VERBONDENHEID 29 MEI 2020

Wij horen bij Christus en daarom bij alles en iedereen

Wij ondergetekenden, vertegenwoordigers van de gehele mensheid, verklaren bij dezen plechtig dat wij erkennen dat we fundamenteel verbonden zijn met alles en iedereen, dat de universele Christusgeest ieder mens stuwt tot innerlijke bewustwording en vernieuwing op een wijze die aansluit bij zijn bewustzijn en omstandigheden. Daarom zijn wij een voorstander van pluriformiteit en bevorderen wij dat vele bloemen zullen bloeien, ongeacht zij geworteld zijn in de Bijbel of niet.

Wij erkennen dat we de Heilige Geest en elkaar nodig hebben en zijn bereid van elkaar te leren en elkaar te steunen teneinde geschikt te worden mee te werken aan de uitvoering van het godsplan, waarvan we door onze toestand van  bewustzijnsvernauwing – waar we allemaal mee te kampen hebben – nog vrijwel niets weten. 

Wij zijn ons ervan bewust dat onze theologische concepten zwaar verouderd, grotendeels onjuist en daardoor niet te verteren zijn. Daarom geven we gezamenlijk graag al onze dwalingen op en gaan met een verlangend hart op zoek naar wat de mensen nu, en wij zelf in het bijzonder, aan voeding voor de ziel nodig hebben zodat ons bewustzijnsniveau toeneemt en wij met Gods hulp de wonderbare spijziging tot stand kunnen brengen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat wij ons dienen in te spannen om de goddelijke idee (de Vader) te begrijpen, met de goddelijke idee te werken (de Zoon) en de goddelijke idee te verwerkelijken (de Heilige Geest). 

Wij sluiten een verbond

Wij weten ons innig verbonden met alle gemeenschappen waar mensen de weg gaan of zijn gegaan, en dus ook met de oude christelijke mysteriën en de universele geloofsbelijdenis.  Wij beseffen heel goed dat een geloofsbelijdenis een lofzang is, een vorm die nooit letterlijk waar kan zijn, maar die bedoeld is om ons te helpen om zelf waar te worden. En dat geldt dus ook voor de Apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis uit het Evangelie van de Heilige Twaalven.

Wij sluiten daarom een ‘verbond’ met God in ons, met Immanuël.  Die immanente God, die tegelijkertijd transcendent is, heeft eerst zijn verbond met met ons gesloten, doordat Jezus van Nazareth de Christusgeest toegankelijk heeft gemaakt voor alles en iedereen. In dat verbond mogen wij vertrouwen op de liefde van de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

In overeenstemming met de reis door de woestijn van het aardse leven van het volk van God – waartoe allen behoren die de weg gaan uit Egypte , het huis van de slavernij (de toestand van bewustzijnsvernauwing) naar het beloofde land (de nieuwe mens) – sluiten wij nu ook zo’n verbond met elkaar om eindelijk te kunnen gaan bijdragen aan de vervulling van het godsplan.  

Wij spreken uit dat wij elkaar liefhebben, elkaar helpen en met elkaar bouwen. In het verleden hebben wij vaak langs elkaar heen geleefd. Wij leven nu in een totaal andere tijd, waarin steeds meer mensen in innerlijke zin christen zijn en zich daarom niet aangetrokken voelen tot kerkelijke instituten of belijdeniscatechese. Nu, aan het begin van het Aquarius Tijdperk verootmoedigen wij ons en wij verklaren dat wij God, elkaar en het Schone, het Goede en het Ware, blijvend zullen zoeken.

Wij aanvaarden samen onze persoonlijke roeping en onze roeping in de samenleving

Als geloofsgemeenschappen en kerken weten wij ons geroepen voor onze taak die we in eerste instantie innerlijk en pas in de tweede instantie in de samenleving dienen uit te voeren. We beseffen heel goed dat ons werk weinig oplevert als wij ons laten bespelen krachten die ons gevangen houden in onze toestand van bewustzijnsvernauwing. We kunnen anderen pas bevrijden als we zelf deel hebben aan de bevrijding.

God heeft de wereld zo lief dat hij zijn Licht (Zoon) schenkt aan allen die zich daarvoor openstellen. Wij willen in de wereld getuigen van die liefde vanuit een vernieuwde toestand van zijn. Voor het bewerkstelligen van die innerlijke vernieuwing hebben wij de Geest en elkaar heel hard nodig. 

Wij sluiten daarom dit verbond onder aanroeping van de naam van de Here onze God en in de kracht van de Geest van Jezus Christus. Hij heeft zijn Vader gebeden voor de eenheid van allen die in hem geloven ‘opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden’ (Johannes 17: 22.23). 

Deze eenheid gaat uiteraard ver uit boven organisatorische of institutionele eenheid. Tegelijk roept deze eenheid in Christus – die er niet zomaar is, maar waaraan wij hard dienen te werken – ons op om onze verbondenheid vanuit de inspiratie door de Geest zoveel mogelijk te versterken en concreet vorm te geven. Wij hopen dat het verbond dat wij iedere dag opnieuw sluiten daaraan mag bijdragen. 

Wij verlangen naar de verhoring van het gebed van onze Heiland en van onszelf, zodat de wereld Gods liefde kan gaan zien in alles en iedereen. Wij bidden om de kennis van God die voortdurend geopenbaard wordt, de liefde van Jezus Christus die redding is, en de bevrijdende daden die ononderbroken mogelijk worden gemaakt door de Heilige Geest.

Wat gaan we op basis van dit verbond concreet doen om onszelf en de samenleving te transformeren  ? 

VOORSTEL TEKSTWIJZIGING 29 MEI 2020

Via de volgende vijfvoudige overeenkomst – die zal bijdragen aan de geboorte van de innerlijke mens (Spirituele Kerst) en de opstanding van de innerlijke mens (Spirituele Pasen) – spreken met elkaar af:

  1. Wij stemmen ons dagelijks af op het goddelijke Licht, zodat het ons kan genezen van onze blindheid, onze doofheid en onze verlamming.
  2. Wij ontmoeten elkaar maandelijks – deels fysiek en deels via videoconferencing – om ons grondig te bezinnen op universeel christendom en eventueel ook andere authentieke spirituele tradities die al vele decennia alom bekend zijn, maar die we tot nu toe geheel ten onrechte hebben afgewezen of genegeerd. 
  3. Wij faciliteren van harte het geloofsgesprek tussen alle mensen die daarvoor open staan in ons land door de deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen, gedragen en vanuit wijsheid, liefde en kracht  begeleid. De inhoudelijke verdieping en voorbereiding daarvoor zal plaatsvinden op de onder 2. genoemde maandelijkse vergaderingen.
  4. Wij onderzoeken met elkaar de mogelijkheden voor vormen die bijdragen aan innerlijke bewustwording en vernieuwing in alle lagen van geloofsgemeenschappen, kerken en de samenleving.  
  5. Wij besluiten dat wij met dit werk doorgaan, van incarnatie tot incarnatie, totdat de gehele mensheid zal zijn uitgered.