Symboliek in het verhaal over de wonderbare spijziging

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

Het diep-symbolische verhaal over de wonderbare spijziging – dat ook bekend staat als de vermenigvuldiging van de vijf broden, het mirakel van de vijf broden en de spijziging van de menigte – is één van de wonderen die worden toegeschreven aan Jezus en die aan bod kwamen op de tentoonstelling ‘Allemaal wonderen’ die van 28 februari tot en met 23 augustus 2020 werd gehouden in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het verhaal staat in alle vier evangeliën van de Bijbel. De broden staan symbool voor geestelijke voeding. De twee vissen kunnen symbool staan voor het teken Pisces van de zodiak, voor het Vissentijdperk, voor Jezus (Ichtus), voor transformatie en voor dualiteit. De twaalf manden staan symbool voor de volheid, evenals bijvoorbeeld de twaalf discipelen, de twaalf stammen van Israël en de twaalf poorten van het Nieuwe Jeruzalem. Hieronder volgt de versie uit het evangelie van Mattheüs.

En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen; en de menigte, die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden.

En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte, en hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. 

Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden: Deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen.

Jezus zei echter tegen hen: Het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun te eten.

Maar zij zeiden tegen Hem: Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen.

Hij zei: Breng ze hier bij Mij.

En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de vijf broden en de twee vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, twaalf manden vol.

Zij die gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegeteld.

Bron: Herziene Statenvertaling, Mattheüs 14:13-21

 

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING