Het vlammende vuur – voordracht uit 1935 van Z.W. Leene, de eerste leider van het hedendaagse Rozenkruis

LEES MEER OVER Z.W. LEENE

LEES MEER OVER DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

BESTEL DE VUURGOED VAN DE ONTSTIJGING

EN ONTVANG HET PROCES VAN TRANSFIGURATIE BIJ UW BESTELLING

‘Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil ik, indien het alrede ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe bange is mij, totdat het volbracht zij! Meent u, dat ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie.’ (Lukas 12: 4-53)

In gepeins verzonken stond de mens voor het mysterie van het vuur. Hij zag de spitse, veelkleurige tongen kronkelen en draaien. Hij keek toe hoe het vuurgordijn stond te wapperen en te trillen in de stille lucht. Hij hoorde het suizen en grommen van de vuurslangen en bemerkte hoe het vonnis onafwijsbaar voltrokken werd. De materie ging op in de vlammenzee. ‘Een vuur ben ik komen werpen op de aarde,’ spreekt de Algeest. ‘Opdat de materie onderga in het vlammenfeest.’

De materie – het is het kristalliserende. Het is het stollingsproces, de omkorsting en de ompantsering, het is de gevangenis en het knellende dwangbuis. Daarom braken de vuurgoden hun gloeiende lavastromen uit, opdat de materie ondergaat in het vlammenfeest.

In gepeins verzonken stond de mens voor het mysterie van het vuur. Voor het laaiende vuur van het eigen wezen. Hij herkende het godsvuur, hij zag zijn heer, de Christus, die zei: ‘Een vuur ben ik komen werpen op de aarde; hoe wenste ik dat het alrede ontvlamd ware.’ Want het vuur dat in vele harten brandt, het is het onheilige vuur. Het is het rode vuur van de lagere driften. Het zijn de vlammende dolkentanden van de natuurnoodzakelijkheid. De materie, dat is het gekristalliseerde vuur. Het vuur dat dofrood blakert en verbleekt in het gouden zonnelicht. ‘Het gouden zonnelicht ben ik komen werpen op aarde, hoe wenste ik dat het alrede ontvlamd ware.’

Als de neofiet van de bonafide mysterieschool uitziet over de wijde aarde ziet hij in heilige verbazing het werk Gods zich voltrekken. Miljoenen geelgouden vlammenspitsen van de geweldige geestelijke zon treffen de aarde over haar ganse oppervlak en hun aanraking is gelijk een ontploffing. De heilige naam van de planeetgeest omstrengelt de aarde in een vurige omarming en op tal van plaatsen stijgen de vlammen ten hemel. ‘Meent u, dat ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, niets dan verdeeldheid. Want een vuur ben ik komen werpen op de aarde; hoe wenste ik dat het alrede ontvlamd ware.’ Zo spreekt dit gedeelte van het Lukasevangelie ons van een vlammend vuur en vermoedelijk zult u dit vuurmysterie ten volle met mij doordrongen hebben en kan ik slechts spreken wat in uw hart leeft en in uw ziel is opgebouwd, want tot ons allen heeft de Algeest gesproken:

Als het witgloeiende zonnevuur daal ik tot u;
ik kom u brengen de brand in uw hart,
ik werp de laaiende toortsen van het Godsvuur in uw geest,
opdat de materie onderga in het vlammenfeest.

De filosofie van de rozenkruisers, de verrukkelijke conceptie van het esoterisch christendom verklaart u het Christusvuur en zijn taak in deze wereld. Het is het louterende Aquariusevangelie. Wat bedoelt Aquarius? Het is het symbool van de volstrekte mens, van de mens in evenwicht. Het is het symbool van de evenwichtige wereld waarin de mensen leven in bewuste vrede, vriendschap en gelijkwaardigheid. Het is de mens en de wereld die als manifestaties diametraal staan tegenover het tegenwoordige wereldbeeld en de tegenwoordige mens.

En daarom is Aquarius revolutionair. Het wil breken met het oude en vermolmde – het wil wegbranden het verkeerde en het duivelse – het wil louteren het lagere en het perverse. Wereld en mens moeten gedoopt worden, herdoopt worden tot een nieuwe wereldorde – tot een betere wereldorde – tot een betere samenleving – tot een meer logische structuur. ‘Een doop zal ik moeten ondergaan, maar hoe bange is mij, totdat hij zal zijn voltrokken.’ Begrijpt u het, een doop is het die wij moeten ondergaan, een herscheppingsproces, een daad moeten wij tillen in ons wezen. Individueel en collectief. Als mens en als samenleving.

Het herscheppende vuur is er – de mogelijkheid staat er – het licht straalt er, en ach, hoe wensen wij allen dat het reeds ontvlamd ware en hoe bang is het ons totdat de herschepping zal zijn voltrokken. Want wij weten, als wij rekening houden met de realiteit, als wij niet speculeren op ‘het zal wel eens komen’, dat het zuivere vuur nog latent ligt bij de meesten en dat er een verzet is tegen de Aquariusopenbaring op ieder gebied. De mens klemt zich vast aan zijn bloedsdrift en aan zijn egoïsme en aan zijn primitiviteit en daarom moet de mens, de lagere mens, moet de wereld gebroken worden.

‘Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, maar het zwaard.’ Het waarachtige geestelijke vuur duldt geen compromissen, het keert zich tegen al het halve en onbegrepene. En daarom ontstaat de verdeeldheid. Het is de opdracht van ieder mens het volstrekte in zichzelf te cultiveren en zo ligt het ideaal nu nog als een gebrokenheid in de harten en hoofden van de mensheid. De innerlijke revolte moet opwaken – en ze zal alleen komen als de innerlijke strijd volkomen is gestreden. Uit de gedeeldheid moet de eenheid zich openbaren. Het aanzicht van die strijd in het leven en de ontwikkeling van de esoterische student, van de leerling op het pad wordt in dit Lukasgedeelte treffend en onnavolgbaar geschetst. ‘Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie.’

U begrijpt dat deze uitspraak niet letterlijk opgevat moet worden. Er zijn er niet steeds vijf in een huis verdeeld. Soms meer, soms minder. Een meer of minder, het effect blijft hetzelfde. Overigens kan het ons volmaakt onverschillig blijven of zes of vijf mensen in onmin leven. De letterlijke exegese is zeer banaal. En daarom moet de esoterische uitleg ons helpen de schoonheden en waarheden te ontdekken.

Zie uw persoonlijkheid dan als een huis – het tehuis van uw geest. In dat huis zijn vijf mogelijkheden – vijf krachten – vijf ontwikkelingen. En deze vijfvoudigheid wordt gesymboliseerd door het pentagram, door de vijfpuntige ster achter het kruis. Het kruis is niet slechts het religieuze symbool van de kerken. Het symboliseert u, mij, de mens, en in die mens kan en moet het pentagram tot ontwikkeling komen. Dat vijfvoud van krachten komt tot ontwikkeling als de neofiet het pad van de Mercurius bestijgt. U weet wellicht dat Mercurius gesymboliseerd wordt door het getal vijf. Het pad van Mercurius, het pad van inwijding.

Zodra de innerlijke Christus tot ons spreekt: ‘Een vuur ben ik komen werpen op de aarde’ en ‘Een doop is het die ik moet ondergaan’, zodra wij iets van dat vuur zien en ervaren hoe het ons aangrijpt, hebben wij de eerste schrede op het pad gezet. Het vuur is bezig te ontvlammen.

Er is een oude verborgen waarheid die zegt: ‘Zij die het heilige vuur hebben gezien, moeten sterven.’ Zij moeten sterven naar hun lagere aard – zij moeten uitbreken uit het kristalliserende. En daarom moet onmiddellijk na de eerste schrede op het pad de tweede worden gezet, want de innerlijke stem spreekt weer: ‘Meent niet dat ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde en in uw wezen. Nee, zeg ik u, niets dan verdeeldheid.’

Veel mensen denken dat zodra het verborgen vuur hen heeft aangeraakt de innerlijke rust en de volstrekte vrede in hen dalen. Dat is onmogelijk – want zij dienen volkomen uit te breken uit hun lagere aard. De verdeeldheid: dat is de beproeving. De verdeeldheid is innerlijke strijd en de gespletenheid – zij kenmerken de proefleerling. De strijd is zwaar – het pad is ontzaglijk steil.

‘Drie tegen twee en twee tegen drie zullen zij verdeeld zijn.’ Er zijn twee ontwikkelingen die de proefleerling van een mysterieschool kenmerken. Daar is de ontwikkeling van het hoofd en de ontwikkeling van het hart. De verstandelijke ontplooiing – de ontwikkeling van het weten, en de ontwikkeling van het zuivere gevoel – het wezen van de liefde. Met twee mogelijkheden is de mens toegerust, het zijn de twee basispunten van het pentagram. De zuivere goddelijke rede – het hogere denken – én de volstrekte, onpersoonlijke liefde.

Als de esoterische student deze tweeheid tot ontwikkeling brengt, niet als theoretische waarde maar als praktische werkelijkheid, ontwikkelt hij de drievoudige zielekwaliteiten en wordt hij de hogere mens, de Jupitermens, waarin de zuivere goedertierenheid tot werkelijkheid is gekomen. Het is de mens van wiens hoofd het vlammende vuur wordt gezien, namelijk de bovenste punt van het pentagram. De drieheid en de tweeheid hebben zich verbonden tot de vijfvoudigheid en de persoonlijkheid staat te lichten en te stralen als een zuiver wit kruis.

Maar voor het zover is wordt het pad van de verdeeldheid gelopen. Een ontzaglijke innerlijke strijd moet worden gevoerd. Alle krachten moeten worden ingespannen. Zielekwaliteiten worden alleen verkregen na belangrijke louteringsprocessen. Iemand met zielekwaliteiten heeft de strijd gekend, de smart en de diepe ellende. Alle mogelijkheden hebben in hun nog onvolkomen-zijn in hem rondgewoeld. En eindelijk gaat iets van het hemelse vuur in hem lichten. De aandoeningsziel, de verstandsziel en de bewustzijnsziel, de drie hogere punten van het pentagram, manifesteren zich in de aura van de gevorderde mens.

De strijd van twee tegen drie en drie tegen twee wordt evenwel ook nog op een andere wijze gestreden. U kunt de tweeheid zien als het positieve en het negatieve, het uitstralende en het ontvankelijke – het scheppende en het voortbrengende beginsel. Zo toegerust doet het drievoudig ego, de drievoudige geest ervaring op in het nadir van stoffelijkheid, daartoe gewekt door het Christusvuur, de witte roos op het kruis.

Men kan de strijd tussen de tweeheid en de drieheid zo op veelvuldige wijze benaderen en verklaren en hij of zij die deze strijd kent, weet dat voor hem het vuur op de aarde is geworpen, en dat Christus voor hem is gekomen om hem te wekken uit het graf van het lager zelf. ‘Een vuur ben ik komen werpen op de aarde,’ spreekt de Algeest.

Als het witgloeiende zonnevuur daal ik tot u;
ik kom u brengen de brand in uw hart,
ik werp de laaiende toortsen van het Godsvuur in uw geest,
opdat de materie onderga in het vlammenfeest.

INHOUDSOPGAVE VAN DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

Opdracht
Voor mijn broeder
Het verborgen vuur
‘… in dit alles is onze aspiratie onveranderd gebleven…’
Inleiding

DEEL I

HET BLOEDZEGEL VAN CHRISTIAAN ROZENKRUIS
Een beschouwing over het leven en werk van Z.W. Leene

 • Het vuur van Z.W. Leene
  De beginkracht
 • De eerste lezing in Holland’ 
 • Openbare activiteiten

Een sociale paragraaf. Een rol in het maatschappelijk bestel
De geestelijke achtergronden van de rozenkruiswerkzaamheid
in de nieuwste tijd
47

De Orde van het Rozenkruis. Een spirituele paragraaf
De nieuwe impuls van 1604

1908-1909. Jaren van vrijbreken
Rudolf Steiner, Max Heindel, H. Spencer Lewis, George R.S. Mead

 • Vriendschap, aspiratie, vurige bezieling, geestelijk onderzoek
  Haarlem en Den Haag 1924-1935
 • Drie vrienden. De rol van Cor Damme
 • Het bloedzegel van CRC

Het concept van de Jehovistische natuurorde
De eerste steen

De vuurtempel van het rozenkruis

 • De wijding
 • Een Boodschap – ‘Al het oude is nieuw geworden’. Brief van Cor Damme
 • Mogen de rozen bloeien op uw kruis.Brief van Z.W. Leene

Vrucht dragen. Het overlijden van Z.W. Leene
Vonk – Vlam – Vuur – Licht
Een mandaat wordt manifest

Het werk is blijvend, de mens is een voorbijganger

DEEL II

DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING
Voordrachten

 • Gebed om toewijding bij ons streven
 • Verantwoording
 • Het vlammende vuur
 • Aspiratie
 • Tegenstellingen
 • De witte loge
 • De tempel van Salomo
 • God is Licht
 • Inwijding
 • Het onvervreemdbare geestelijk bezit
 • Waakzaamheid
 • De tempelreiniging
 • Goden in ballingschap
 • Hemeltaal
 • De zuurdesem van Aquarius
 • Ontmoeting met Krishnamurti
 • De grijze oceaan
 • De kracht van gedachten
 • Opstanding
 • De gouden ster
 • De twee zwaarden
 • Innerlijke bewogenheid
 • Z.W. Leene, broeder C.R.C. +

DEEL III
HET RITUAAL VAN DE ROZENKRUISERS

 • Magische ritus
 • Het gebed
 • Het latente vuur
 • Het is volbracht
 • De wijdende kracht van de liefde
 • De duistere rede
 • Kerstfeest
 • De gekruisigde god
 • Het wezen van de geestelijke gemeenschap
 • De belangen van anderen
 • Van de vrees en de vreugde
 • Slotbede

Bronvermelding bij deel II en III

Register

Verklaring van alchemistische symbolen

Bron: De vuurgloed van de ontstijging door Z.W. Leene en Peter Huijs

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

LEES MEER OVER Z.W. LEENE

LEES MEER OVER DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING

BESTEL DE VUURGOED VAN DE ONTSTIJGING

EN ONTVANG HET PROCES VAN TRANSFIGURATIE BIJ UW BESTELLING