Het lezen van de rota – hoofdstuk 18 uit ‘Zeven stemmen spreken’ van Catharose de Petri

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN VOOR € 7,50

BESTEL DE ROZENSERIE VAN € 25,00 VOOR € 15,00

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) schreef ‘Zeven stemmen spreken’ over onder andere de zeven stralen van de gnostieke volheid voor leerlingen van de School van het Rozenkruis. Iedere mens die het pad van bevrijding wil gaan zal dienen te leren op de juiste wijze op de stralen te reageren. Dit boekje bevat vele aanwijzingen die kunnen worden herkend in het Nieuwe Testament van de Bijbel en die die de kandidaat tot grote zegen kunnen strekken. Hieronder volgt de tekst van het achttiende hoofdstuk getiteld ‘Het lezen van de rota’. 

U kent de uitdrukking ‘het lezen van de Rota’. En u weet dat dit lezen van de Rota een schouwen van de ziel in de eigen microkosmische hemel zou zijn, waarin het licht Gods is neergedaald. Als wij aan dit alles denken, zinkt daarbij alle aardse kennis als een niets ineen. Men heeft bijvoorbeeld de innerlijke kennis van het raadplegen der Rota – welke kennis alleen voor de leden van de Orde der Volmaakten is weggelegd – op dialectische wijze trachten te achterhalen. Deze poging kennen wij als de astrologie. Allen die in het verleden astrologische studies verricht hebben, zullen verstaan hoe al het desbetreffende als kinderspel is vergeleken bij het werkelijke ‘lezen van de Rota’.

Wij lezen in de Fama Fraternitatis R.C. hoe de oude Broeders van het Rozenkruis de graftempel van Christiaan Rozenkruis vonden. Althans, zij vonden de deur tot die tempel. Alvorens deze deur binnen te gaan, raadpleegden zij ijverig hun Rota. En eerst de volgende morgen betraden zij eerbiedig de heilige ruimte van het gewelf.

De Rota lezen is een wonderheerlijk en heilig gebeuren. Het is: luisteren naar de stem Gods! Het is: de stem Gods vernemen en verstaan. Uit de Rota leven is: gaan aan de hand Gods. Geen stap doen zonder de wil des Vaders. Dit alles heeft betrekking op een hoge verheven mystiek, die niet steunt op een of ander gevoelsleven, al of niet gepaard gaand met ascetisme, doch op de verheven kennis van de sprake van het licht. God spreekt iedere seconde in het magnetische uitspansel van de zesde microkosmische bol. De zuivere taal Gods kan daarin worden vernomen, ja, als het ware met alle zintuigen worden ontvangen.

Het licht bezit, zoals u zult weten, zeven primaire aanzichten en een gelijk aantal secundaire aanzichten. Voorts bezit het licht talloze nuanceringen van sterkte, vibratievermeerdering of vibratievermindering. Ook mengt de ene straal zich op talloze wijzen met de andere. Aldus ontwikkelt zich een uiterst rijke taal: de taal der hemelen, de taal Gods.

Indien een broeder of zuster geadeld is tot het eerstehands schouwen van zijn Rota — indien dus de lichten van de zesde magnetische bol voor hem of haar ontstoken zijn en al deze lichten dus hun stralen uitzenden naar de mens die in het midden staat — kan het niet anders of de kandidaat kan iedere seconde de taal der hemelen zien, en horen, en ondergaan.

Het lezen van de Rota is dus: zich meditatief bewust plaatsen in het midden van zijn Rota, de lichten daarvan luisterend op zich laten inwerken, de taal, de sprake Gods verstaan; en eerst dan, op grond van het beluisterde, tot handeling overgaan, of tot niet-handeling besluiten.

U begrijpt dat deze stem, deze raad Gods nimmer kan falen en onder geen enkel beding speculatief kan worden geacht. Want de Rota past zich aan bij iedere microkosmos, en de sprake van het licht is dus uitsluitend voor die microkosmos bestemd. Het is dus uitgesloten dat degene die deze taal kan lezen en vernemen, misleid zou kunnen worden. De heilige taal geeft dan ook van deze onwankelbaarheid en betrouwbaarheid Gods door alle tijden heen overvloedig getuigenis. En u wilt er wel op letten dat de taal Gods alleen zuiver is indien zij tot u komt vanuit het magnetische uitspansel van de zesde magnetische bol.

De taal van de zevende bol is misleidend. Daarin doen zich namelijk tevens de stemmen der natuureonen gelden en alles wat daarmee verbonden is. Daarom is het voor de kandidaat die nog niet volkomen tot zijn Bethlehem gekomen is en die het mysterie van de Graal nog naderende is, moeilijk de zuivere taal Gods te verstaan. Want op de weg naar Bethlehem spreken twee stemmen tot hem, namelijk de lichtstem van de lipika der gewone natuur en die van de nieuwe natuur. Eerst wanneer de kandidaat zich volkomen ik-loos en niets voor het zelf vragend opheft tot de Gnosis, zuiver gericht op mensendienst, breekt het licht van de Gnosis door de wolken der verduistering heen en kan de stem Gods worden vernomen.

U zult nu begrijpen welk een onvergelijkelijk voorrecht het voor iedere leerling is dat, zolang hij de stem Gods nog niet zuiver van zijn Rota kan lezen, het de stem van de School is die hem raad geeft, die hem leiding wil geven, die hem in alles wil bijstaan, die hem in een volkomen liefdeoffer voorgaat, opdat hij niet verdwalen zal in het labyrint der dialectiek.

De School is, en u kunt het weten, de Gnosis-in-openbaring, de vleesgeworden Gnosis, om u in de moeilijke periode van uw levensgang bij te staan tot aan de laatste schrede. De School is de vleesgeworden bode des Heiligen Geestes, die de vertroosting van Bethlehem, het licht der hulpe, uitstraalt tot ieder die dat nodig heeft.

Iedere ware gnostieke School gaat een vaste gang. ledere gnostieke School voltrekt zich volgens een program, waaraan zij steeds te herkennen is en dus te controleren valt.

Wij spreken de biddende hoop uit dat het steeds meer mensen geschonken zal mogen worden, na en door het plaatsvervangende offer der School, hun Rota zuiver te kunnen raadplegen.

INHOUD VAN ‘ZEVEN STEMMEN SPREKEN’

Woord vooraf

 1. Het zevenvoudige bewijs van broeder- en zusterschap
 2. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie
 3. De stem van de School en de stem van de ziel
 4. Jesus mihi omnia
 5. Chrestos – de zielegeboorte, Christos – de overwinning van de ziel
 6. De adem des levens
 7. De Trigonum Igneum
 8. De stralingswerkzaamheid van de School der jonge Gnosis
 9. De zeven genezende zielestromen
 10. De levende tempel
 11. De drie universele lichamen
 12. De ene bron van het leven
 13. De astrale levensatmosfeer
 14. Geloof – hoop – liefde
 15. De verborgen omgang met God
 16. Geopenbaarde waarheid
 17. De glutenfactor van de persoonlijkheid
 18. Het lezen van de Rota
 19. Het oprichten van de tafel
 20. De tien sefiroth
 21. Iedere ziel heeft deel aan de opstanding Christi
 22. Het prototype der nieuwe zieleopenbaring

Bron: Zeven stemmen spreken van Catharose de Petri, Rozenserie 3

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00