De getuigenis van Jezus is de geest der profetie – hoofdstuk 2 van ‘Zeven stemmen spreken’ van Catharose de Petri

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN VOOR € 7,50

BESTEL DE ROZENSERIE VAN € 25,00 VOOR € 15,00

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) schreef ‘Zeven stemmen spreken’ over onder andere de zeven stralen van de gnostieke volheid voor leerlingen van de School van het Rozenkruis. Iedere mens die het pad van bevrijding wil gaan zal dienen te leren op de juiste wijze op de stralen te reageren. Dit boekje bevat vele aanwijzingen die kunnen worden herkend in het Nieuwe Testament van de Bijbel en die die de kandidaat tot grote zegen kunnen strekken. Hieronder volgt de tekst van het tweede hoofdstuk getiteld ‘ De getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’

Wij willen dit hoofdstuk inleiden met het aanhalen van de verzen 5 tot 10 uit hoofdstuk 19 van het Boek der Openbaringen:

‘Toen ging er een stem uit van de troon, en deze sprak: “Loof onze God, gij allen, zijn dienaars, gij die Hem vreest, kleinen en groten. En ik hoorde als het gejuich van een talrijke schare, als het geruis van vele wateren, als het rollen van een geweldige donder: Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons blijde zijn en juichen, en Hem glorie geven. Want gekomen is de bruiloft van het Lam, en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. In blinkend rein lijnwaad mag zij zich kleden. In lijnwaad: dat is de gerechtigheid der heiligen.
Toen sprak Hij tot mij: Schrijf op. Zalig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En Hij vervolgde: Dit zijn de waarachtige woorden van God. Toen viel ik voor zijn voeten neer om Hem te aanbidden. Maar Hij sprak tot mij: ‘Houd op. Ik ben uw mededienstknecht en die uwer broeders, die de getuigenis van Jezus bezitten. Gód moet ge aanbidden. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’

Op de laatste tekst willen wij uw aandacht het allereerst vestigen: ‘Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’ Hiermee wordt de historische betekenis van alle heilige taal in haar volheid gegrepen. De historische betekenis van de Universele Leer is dáárin gelegen, dat men haar ervaren moet in het ‘levende heden’. Als zuiver historisch gegeven is de heilige taal meestal min of meer onbeholpen, zeer zeker onvolledig; met zichzelf dikwijls in tegenspraak en ook niet in overeenstemming met feiten die eveneens op andere wijzen kunnen worden vastgesteld. Doch wanneer wij in de mededelingen van de heilige taal steeds ‘de geest der profetie‘ puren, een profetie die zich door de tijden heen steeds bevestigen kan in hen die de Gnosis zoeken, dan valt al het vage en onvolledige onmiddellijk weg en bezitten wij een schat, een overvloed van gegevens, aanwijzingen en richtlijnen.

De zogenaamde historische sleutel van de heilige taal moet dan ook niet verstaan worden als ‘op die dag van dat jaar geschiedde deze gebeurtenis onder de navolgende omstandigheden’, doch als ‘een mens of groep kreeg deel aan de nieuwe levensstaat door het vervullen van de gnostieke wet’.

Wat weten wij in dialectisch-historische zin van Jezus? Vele verslagen spreken elkaar tegen en dienvolgens is de mensheid in vele kampen verdeeld. Toch vergapen allen zich aan het dialectisch-onkenbare gebeuren van tweeduizend jaar her. Toch verliest men zich in die talloze mystieke doezelarijen en blijft men deze aanbidden, gezonken op de knieën, vol van devotie.

Doch de heilige taal spreekt als met een uitroepteken: ‘Houd op – de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’ Doe in het heden wat Hij gedaan heeft. Vervul eveneens de heilige wet. Wij zijn geen goden, wij zijn mensen als gij, doch wij staan in het opstandingsveld, waarin ook gij kunt staan. Ga binnen in het nieuwe gnostieke rijk. Want de bruiloft van het Lam is ook nu en voor ú gekomen. Zijn vrouw heeft zichzelve bereid in blinkend rein lijnwaad.

U zult dit woord wellicht verstaan. Het opstandingsveld is ook in onze dag gereedgekomen. Het Levende Lichaam van de School spreidt zich uit over de gehele wereld. Het is toebereid om allen te ontvangen die het pad van de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis willen bewandelen.

Dat dit nieuwe veld rein is, en sprankelt in een lichtende zuiverheid als van glanzend lijnwaad, zult u verstaan. Daarom dient u intens verheugd en blijde te zijn, omdat u zulk een serene, zulk een ontzaglijke goedheid betoond wordt, zulke geweldige mogelijkheden ontsloten worden.

Zo zult u toch volkomen kunnen omvatten dat wanneer een ernstige leerling zich positief wendt tot dat pad van bevrijding en geheel en al in de Gnosis gaat ademen, zo een, wetende dat de getuigenis van Jezus de Geest der profetie is, op een gegeven moment het opstandingsveld als het ware zal proeven, als een vibratie van gejuich zal horen, als het geruis van het waarlijk levende water zal ondergaan.

Welnu, zo kunt u zich afstemmen op deze onvergankelijke blijdschap, dat het opstandingsveld een ‘levend heden’ is. En de Gnosis loven als waarachtige dienaren en dienaressen.

INHOUD VAN ‘ZEVEN STEMMEN SPREKEN’

Woord vooraf

 1. Het zevenvoudige bewijs van broeder- en zusterschap
 2. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie
 3. De stem van de School en de stem van de ziel
 4. Jesus mihi omnia
 5. Chrestos – de zielegeboorte, Christos – de overwinning van de ziel
 6. De adem des levens
 7. De Trigonum Igneum
 8. De stralingswerkzaamheid van de School der jonge Gnosis
 9. De zeven genezende zielestromen
 10. De levende tempel
 11. De drie universele lichamen
 12. De ene bron van het leven
 13. De astrale levensatmosfeer
 14. Geloof – hoop – liefde
 15. De verborgen omgang met God
 16. Geopenbaarde waarheid
 17. De glutenfactor van de persoonlijkheid
 18. Het lezen van de Rota
 19. Het oprichten van de tafel
 20. De tien sefiroth
 21. Iedere ziel heeft deel aan de opstanding Christi
 22. Het prototype der nieuwe zieleopenbaring

Bron: Zeven stemmen spreken van Catharose de Petri, Rozenserie 3

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00