Woord vooraf in het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ door Doride Zelle

Mysterien en symbolen van de ziel het pad van geestziele-ontwikkeling.066Als mensheid leven we niet alleen in een tijdperk van verandering, maar vooral ook in een verandering van tijdperk. We staan aan het begin van een periode van 2160 jaar die bekend staat als het waterman tijdperk of de Aquarius era. Bestaande structuren raken in verval, omdat nieuwe krachtwerkzaamheden vanuit de kosmos de mensheid stuwen tot bewustwording en vernieuwing. Het betreft hier een ontwikkeling die geheel en al past binnen het goddelijke plan: een ontwikkeling van materieel naar etherisch, met als doel om vanuit degeneratie te komen tot regeneratie.

De sterk veranderende omstandigheden dwingen ons ertoe om ons bewust te worden van onze ziel en daaruit te gaan leven. Hoe kunnen we dat doen? Daar is geen pasklaar antwoord op te geven. We kunnen ons in ieder geval laten inspireren door klassieke heilige teksten uit meerdere tradities en door geschriften van spirituele fakkeldragers. Die kunnen onze visie op de relatie tussen God, kosmos en mens veranderen, onze zielevlam ontsteken, en de spirituele weg voor ons verlichten.

Ieder mens is bezield, maar het is o zo moeilijk om uit te leggen wat de ziel is. De ziel is onzichtbaar en onmeetbaar. Er zijn wetenschappers geweest die het bestaan van de ziel hebben proberen aan te tonen door het lichaam voor en na het overlijden te wegen. De gemiddeld 21 gram gewichtsverschil die dat opleverde maakt de ziel echter nog steeds niet tastbaar. Zij is namelijk etherisch van aard, net als radiogolven: ze zijn er wel, maar we zien ze niet. Elke ziel die verbonden is met een lichaam, geeft kleur en inhoud aan het mens-zijn.

De mens van den beginne was een geest-zielemens, waarbij de oorspronkelijke ziel als middelaar fungeert, als een instrument om lichaam en geest met elkaar te verbinden. De ziel, deze middelaar tussen lichaam en geest, kan opnieuw gevormd worden. Het beginsel van deze ethergestalte is gelegen in de rechter hartkamer en is een vonk van de geest, een goddelijk atoom. Het is het oeratoom van waaruit een nieuwe mens geboren kan worden.

Dit oeratoom is een wonder op zich. Het is een zevenvoudig atoom van stralende schoonheid. Als in de mens het geboortefeest van de innerlijke Christus plaatsvindt en de herschepping in die mens aanvangt, dan spat door de aanraking van het gnostieke vuur het zevenvoudig atoom als het ware uiteen. Daarbij blijft één van de zeven beginselen achter in het hart. Een tweede beginsel vormt het lichtkleed in de vorm van een pentagram. En de vijf overige beginselen bevinden zich binnen dat lichtkleed corresponderend met hoofd, handen en voeten.

Het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ verschijnt in het jaar waarin wordt herdacht dat 500 jaar geleden de reformatie is begonnen toen Maarten Luther in Duitsland een plakkaat met 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg timmerde met als doel om de misstanden in de toenmalige kerk aan kaak te stellen. De reformatie heeft aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de mensheid, maar is wel gepaard gegaan met veel strijd en rivaliteit, en heeft geleid tot een enorme fragmentatie en kristallisatie in de christelijke wereld.

In de laatste decennia zien de kerken hun ledenaantallen sterk afnemen. Tegelijkertijd bespeuren we een trend dat kerkgenootschappen en spirituele organisaties meer dan ooit openstaan voor samenwerking. Niet alleen vanuit financiële en praktische overwegingen, maar vooral vanuit het innerlijke besef dat het beter is om uit te gaan van dat wat ons verbindt dan van dat wat ons scheidt

Zo’n honderd jaar na de start van de reformatie in 1517 werd bij velen duidelijk dat deze niet had opgeleverd wat men ervan had gehoopt. Dogmatisme en godsdiensttwisten vierden hoogtij. Vandaar de dringend noodzakelijke impuls van het Rozenkruis die aan het begin van de zeventiende eeuw tot uitdrukking kwam in met name Tobias Hess en Johann Valentin Andreae in Zuid-Duitsland, Jakob Boehme in Oost-Duitsland, John Dee in Engeland en Jan Amos Co-
menius in Tsjechië. Zij en vele anderen spanden zich in om op basis van tijdloze mysteriewijsheid wetenschap, religie en kunst met elkaar te verbinden om te komen tot een algehele wereldhervorming. Zij werkten voor de toekomst door zaden te zaaien waarvan pas nu
op grote schaal de vruchten kunnen worden geoogst.

Als mensheid staan we nu voor een algehele wereldhervorming op basis van universele spirituele principes die door steeds meer mensen worden herkend en begrepen. Het internet speelt daarbij een cruciale rol. Al in 1641 voorzag Comenius dat er zoiets zou komen als dat wat we nu kennen als het world wide web. Hij noemde het allen-alles-alom.

De teksten van dit boek zijn ontwikkeld binnen de school van het Rozenkruis. Pentagram boekwinkel heeft het mogelijk gemaakt dat het eerste deel kan worden gelezen en beluisterd via het 9-delige online-programma ‘Mysteriën van de ziel’ via de website www.spiritueleteksten.nl. Dit boek is het derde deel van de spirituele teksten bibliotheek van Rozekruis Pers. De eerste twee delen van deze reeks – ‘Spirituele Kerst’ en ‘Spirituele Pasen en Pinksteren’ – zijn geschreven vanuit de traditie van het esoterische of gnostieke christendom en zijn ook beschikbaar als online-programma’s.

In ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ worden de ziel en het pad van geestziele-ontwikkeling besproken aan de hand van beschouwingen over negen heilige teksten uit verschillende tra-
dities: advaita vedanta, hermetisme, kabbalah, gnostiek christendom, raja yoga, jodendom, boeddhisme, zoroastrisme en paulinisch christendom. Aan het taoïsme wordt bewust geen aandacht besteed omdat Tao centraal staat in het geplande vierde boek van de spirituele teksten bibliotheek: ‘Mysteriën van Tao’.

De auteur van dit boek is erin geslaagd om abstracte en complexe onderwerpen als de ziel en het pad van geestziele-ontwikkeling op een nieuwe, heldere en praktische wijze te behandelen.
In het gedeelte ‘Symbolen van de ziel’ verwijst hij naar spirituele principes die we onder meer kunnen herkennen in mythen, parabels en sprookjes.

Het laatste hoofdstuk met de titel ‘De ziel is een wereldwerker’ gaat over het grote belang van samenwerking op het gebied van spiritualiteit. Dit boek is ideaal om mee te werken in een ver-
diepingskring, want door de inhoud in een groep gelijkgezinden met elkaar te bespreken en te belevendigen is het mogelijk om te komen tot een dieper begrip en tot verwerkelijking in het eigen leven. Het doel is immers om een door de geest bezield mens te worden die meewerkt aan de heelwording van wereld en mensheid, en aan de verwerkelijking van het goddelijke plan.

Rozekruis Pers,
Doride Zelle

Bron: Mysteriën en symbolen van de ziel