Spirituele spreuken uit ‘Het boek van Mirdad’ van Mikhail Naimy, vonken op het Pad naar God

 

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD

Vonken op het Pad naar God. Spirituele spreuken uit hoofdstuk 35 van Het boek van Mirdad van Mikhaïl Naimy

MIRDAD: In de stilte van deze nacht zou Mirdad enkele vonken willen sprenkelen op uw Pad naar God.

Vermijdt disputen. Waarheid is een axioma; zij heeft geen bewijs van node. Wat met argument en bewijs geschraagd moet worden, wordt vroeg of laat met bewijs en argument geveld.

Iets bewijzen is het tegenovergestelde weerleggen. Het tegenovergestelde bewijzen is het andere weerleggen. God heeft geen tegengestelden. Hoe zult ge Hem bewijzen of weerleggen?

Om een instrument voor de Waarheid te zijn moet de tong nimmer een dorsvlegel zijn, noch een giftand, een weervaan, een acrobaat, of een straatveger.

Spreekt om de sprakelozen tot hulp te zijn. Weest sprakeloos om uzelf te helpen.

Woorden zijn schepen, die de zeeën der Ruimte bevaren en vele havens aandoen. Let erop waarmede ge ze laadt; want wanneer ze hun route hebben afgelegd, zullen ze tenslotte hun lading voor uw poort lossen.

Wat de bezem is voor het huis, is zelfonderzoek voor het hart. Veegt uw hart grondig.
Een goed-gereinigd hart is een onaantastbare vesting.

Op de wijze waarop gij leeft ten koste van mensen en dingen, zo leven zij ten koste van u. Weest gezond voedsel voor anderen, zo gij niet vergiftigd wilt worden.

Wanneer ge in twijfel zijt over de volgende stap, sta dan stil.

Wat uw liefde niet heeft, heeft u niet lief. Schenkt het uw liefde en laat het wat het is; verwijdert zo een obstakel van uw pad.

De ondraaglijkste last is alles als een last te beschouwen.

Ge moet kiezen: óf alles bezitten, óf helemaal niets. Een middenweg is er niet.

Ieder struikelblok is een waarschuwing. Leest de waarschuwing terdege, en het struikelblok zal een lichtbaken worden.

Het rechte is de broeder van het kromme. Het eerste is de kortste weg tot het doel; het tweede een omweg. Hebt medelijden met het kromme.

Geduld is heilzaam wanneer het steunt op geloof. Zonder Geloof is het verlamming.

Zijn, gevoelen, denken, inzicht verwerven, weten: ziedaar de volgorde der voornaamste stadia in de kringloop van het menselijke leven.

Neemt u ervoor in acht lof te geven of te ontvangen, ook al is die nog zo oprecht en verdiend. En wat vleierij betreft, weest doofstom voor haar arglistige uitspraken.

Ge ontvangt ter leen alles wat ge geeft, zolang ge u het geven bewust zijt.

In werkelijkheid kunt ge niets geven wat het uwe is. Ge geeft anderen slechts wat ge voor hen in bewaring hebt. Wat van u en van u alleen is, kunt ge niet weggeven, al zoudt ge het wensen.

Bewaart uw evenwicht, en ge zult de hefboom en de schalen zijn, waarmede de mensen zich meten en wegen.

Er is geen armoede en geen rijkdom. Het gaat er slechts om hoe men de dingen gebruikt.
De werkelijk arme is hij, die wat hij heeft verkeerd gebruikt. De werkelijk rijke is hij, die wat hij heeft goed gebruikt.

Zelfs een oude korst brood kan een onschatbare rijkdom zijn. Zelfs een kelder vol goud kan een troosteloze armoede zijn.

Wanneer vele wegen samenkomen, aarzelt dan niet welke ge moet volgen. Voor een God-zoekend hart leiden alle wegen naar God.

Nadert alle vormen van het Leven met eerbied. In de nietigste is de sleutel tot de hoogste verborgen.

Alle werken van het Leven zijn vol zin – ja, wonderbaarlijk, weergaloos en onnavolgbaar. Het Leven houdt zich niet bezig met beuzelarijen.

Om uit de werkplaatsen der Natuur te voorschijn te komen, moet iets de liefhebbende zorg en de onverdroten schoonheidswerking der Natuur waardig zijn. Moet het dan niet minstens uw eerbied waard zijn?

Zo muggen en mieren uw eerbied waard zijn, hoeveel te meer dan uw medemensen?

Veracht niemand. Beter door iedereen veracht te worden, dan ook maar één mens te verachten. Want een mens verachten is de Micro-God in hem verachten. En de Micro-God in enige mens verachten, is Hem verachten in uzelf. Hoe zult gij ooit uw veilige haven bereiken, indien ge uw enige gids naar de haven veracht?

Ziet omhoog, om te zien wat beneden is. Ziet omlaag om te zien wat boven is.

Daalt evenveel af als ge opwaarts gaat; anders zult ge uw evenwicht verliezen.

Heden zijt ge leerlingen. Morgen zult ge leraren zijn. Om goede leraren te zijn moet ge goede leerlingen blijven.

Tracht niet het Kwaad in de wereld uit te wieden; want ook onkruid geeft een goede mest.

Verkeerd gebruikte vurige ijver doodt maar al te vaak de ijveraar.

Hoge, statige bomen alleen vormen nog geen woud. Wat kreupelhout en woekerende klimplanten ertussen zijn altijd nodig.

Huichelarij kan onder een dekmantel gejaagd worden, maar slechts een poosje! Zij kan daar niet voor altijd blijven; ook kan zij niet worden uitgerookt en verdelgd.

Donkere hartstochten planten zich voort en gedijen in het duister. Laat ze vrij aan het licht komen, zo ge hun broedsel wilt verminderen.

Zo ge van duizend huichelaars er één tot eenvoudige eerlijkheid weet terug te brengen, is voorwaar uw succes groot.

Richt een lichtbaken op, en ga niet rond om de mensen op te wekken het te zien. Zij die licht van node hebben, hebben geen uitnodiging voor het licht nodig.

Wijsheid is een last voor de half-wijze en dwaasheid voor de dwaas. Helpt de half-wijze met zijn last en laat de dwaas met rust; de half-wijze kan hem meer leren dan gij.

Dikwijls zult ge uw weg onbegaanbaar, somber en eenzaam vinden. Weest wilskrachtig en zwoegt voort; en voorbij iedere bocht zult ge een nieuwe metgezel vinden.

Geen weg in de onmetelijke Ruimte is onbetreden. Waar de voetafdrukken gering en ver uit elkaar zijn is de weg veilig en recht, hoewel nu en dan oneffen en eenzaam.

Gidsen kunnen de weg wijzen aan hen die dit wensen; zij kunnen hen niet dwingen hem te gaan. Denkt erom dat gij gidsen zijt. Om een goede gids te zijn moet ge een goede gids hebben. Vertrouwt op uw Gids!

Velen zullen tot u zeggen: ‘Wijs ons de weg.’ Maar weinigen, zéér weinigen, zullen zeggen: ‘Wij smeken u: ga ons voor op de weg.’

Op de weg naar de overwinning tellen de weinigen meer dan de velen.

Kruipt waar ge niet kunt lopen. Loopt waar ge niet kunt snellen. Snelt waar ge niet kunt vliegen. Vliegt waar ge niet binnen in u het gehele universum tot stilstand kunt brengen.

Niet eenmaal, tweemaal of zelfs honderdmaal moet ge de mens overeind helpen, die struikelt terwijl hij uw leiding tracht te volgen; maar blijft hem overeind helpen tot hij niet meer struikelt, want houdt in gedachte dat ook gij eens baby’s waart.

Zalft uw hart en hoofd met vergevensgezindheid, opdat ge gezalfde dromen moogt dromen.

Het Leven is een koorts van uiteenlopende hevigheid en geaardheid, al naar de bezetenheid van iedere mens; en de mensen verkeren altijd in delirium. Gezegend zijn zij die bevangen zijn door een delirium van de Heilige Vrijheid, die de vrucht is van het Heilige Inzicht.

De koortsen der mensen kunnen getransmuteerd worden. De oorlogskoorts kan getransmuteerd worden in een vredeskoorts. De koorts tot het vergaren van rijkdommen in een koorts tot het vergaren van liefde. Dit is de alchemie van de Geest, die gij geroepen zijt in praktijk te brengen en te onderrichten.

Verkondigt het leven aan de stervenden, en aan de levenden de dood. Maar verkondigt de bevrijding van beide aan hen die hunkeren naar de overwinning.

Spirituele spreuk uit het boek van Mirdad verkondigt het leven aan de stervenden 570

Onmetelijk is het verschil tussen ‘bezitten’ en ‘bezeten worden’. Ge bezit slechts wat ge liefhebt. Wat ge haat bezit u! Past op ‘bezeten’ te worden.

Niet één, doch meer aarden wentelen hun banen door de domeinen van ruimte en tijd. De uwe is de jongste der familie; en het is een zeer gezonde, sterke baby.

Een stille beweging – welk een paradox! Toch is zó de beweging van de werelden in God.

Kijkt naar de vingers van uw handen, zo ge wilt weten hoe ongelijke dingen gelijk kunnen zijn.

Het toeval is de speelbal der wijzen. Dwazen zijn de speelbal van het toeval.

Beklaagt u nooit over wat ook. Wie over iets klaagt maakt er een gesel van voor de klager.
Wie het goed verdraagt, geselt het goed. Maar wie het begrijpt, maakt er een getrouwe dienaar van.

Het gebeurt dikwijls dat een jager, wanneer hij bij voorbeeld op een ree richt, de ree mist en een haas doodt, die hij in het geheel niet had opgemerkt. Een verstandige jager zal in dat geval zeggen: ‘In werkelijkheid heb ik op de haas gericht, en niet op de ree. En ik heb mijn wild geraakt.’

Richt goed, en ieder resultaat is een goed resultaat.

Wat tot u komt is van u. Wat op zich laat wachten, is niet waard erop te wachten. Laat het wachten!

Ge mist nimmer een doel, zo wat ge najaagt ook u najaagt.

Een doel missen is altijd een doel bereiken. Laat uw hart ontoegankelijk zijn voor teleurstelling.

Teleurstelling is een wouw (noot vertaler: een roofvogel) die door zwakke harten is uitgebroed, en grootgebracht op de kadavers van hun onvervulde verwachtingen.

Een vervulde hoop wordt de moeder van vele dood-geboren verwachtingen. Past op uw hart niet aan de hoop ten huwelijk te geven, tenzij ge het in een kerkhof wilt doen verkeren.

Eén van de honderd eieren van een vis komt misschien tot rijpheid. Toch zijn de negenennegentig niet verloren. Zo kwistig is de natuur, en zo doelbewust werkt zij zonder ook maar enig onderscheid te maken. Weest gij even kwistig en maakt gij even doelbewust geen onderscheid wanneer ge uw hart en hoofd in de harten en hoofden der mensen uitzaait.

Zoekt geen beloning voor welk werk ook dat gij hebt gedaan. Het werk is zelf voldoende beloning voor de werker die zijn werk liefheeft.

Denkt aan het Scheppende Woord en het Volmaakte Evenwicht. Eerst wanneer ge dat Evenwicht door Heilig Inzicht hebt bereikt, zult ge overwinnaars zijn geworden, en dan zullen uw handen met Gods handen samenwerken.

Moge de vrede en stilte van deze nacht in u vibreren, tot ge ze zult doen opgaan in de stilte en de vrede van Heilig Inzicht.

Zo leerde ik Noach.
Zo leer ik u.

Bron: Het boek van Mirdad door Mihail Naimy

BESTEL HET BOEK VAN MIRDAD