Vijf boeken met aandacht voor John Dee

1 De magie van John Dee, Lode Melis
Op 26 maart 1609 stierf John Dee op tweeëntachtigjarige leeftijd. Met deze veelzijdige humanist werd een hoofdstuk over wetenschap, filosofie, astronomie, geschiedkunde en alchemie afgesloten en bijgeschreven in de geschiedenis van de 16de eeuw. Onder zijn contacten treffen we bekende staatsmensen en wetenschappers aan. Onder anderen waren koningin Elizabeth, Gerard Mercator, Abraham Ortelius, Gemma Frisius, Guillaume Postel … maar enkelen die belangrijke bijdragen leverden in de woelige en boeiende tijden van het renaissancedenken. In zijn zoektocht naar de identiteit van deze 16de-eeuwse magiër vond auteur Lode Melis een schat aan informatie. Hij geeft er in dit boek niet alleen gestalte mee aan de levensloop van deze man, maar schetst bovendien, aan de hand van talrijke kaderteksten, een breed tijdsbeeld waarin deze veelzijdige homo universalis leefde en werkte.

LEES MEER OVER DE MAGIE VAN JOHN DEE

BESTEL DE MAGIE VAN JOHN DEE

2 Er is geen ledige ruimte, J. van Rijckenborgh
De spreuk en het boekje Er is geen ledige ruimte getuigen van het inzicht dat de gehele ruimte gevuld is met oersubstantie. ‘In deze eenheid van substantie vloeit de goddelijke adem,’ schrijft J. van Rijckenborgh, en hij schetst het grote beeld van kosmos, microkosmos en macrokosmos, de onderlinge samenhang en de invloed van de mensheid, ja, van de ene mens daarop. John Dee komt aan bod in een gedeelte over de legende van Hoël Dhat. Ieder tijdsgewricht kent zijn eigen problemen. En iedere tijd kent ook altijd mensen, vindt ook altijd geopende harten, die zich samenvoegen in een zuivere gerichtheid op het licht van de oorsprong. Een groep, die uitgroeit tot een kosmos die de gouden schakel smeedt van de geest van liefde en wijsheid. Een schakel die zich hecht aan de broederschap van het licht opdat het licht voor allen die nog komen niet verloren zal gaan.

LEES MEER OVER ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE

BESTEL ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE

3 Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, André de Boer
Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met het herhalen van het verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijke vernieuwing. Wanneer je gaat leven vanuit de Ene Bron, openbaart zich in jezelf een innerlijk weten dat kan leiden tot een vervullend leven dat bijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording en vernieuwing. Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van het Rozenkruis die sinds de renaissance waarneembaar is in de samenleving. Die blijmare wordt steeds weer opnieuw geformuleerd en uitgedragen aan de hand van onvergankelijke principes op een manier die aansluit bij de tijdgeest, de cultuur en de omstandigheden. John Dee wordt in dit boek gepresenteerd als fakkeldrager van het Rozenkruis 2.

LEES MEER OVER MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

4 Het mysterie rond Francis Bacon, Jaap Ruseler
In zijn revolutionaire visie The Great Instauration, die hij in 1620 ontwikkelde, gaf Francis Bacon (fakkeldrager van het Rozenkruis 4) een belangrijke impuls aan een nieuwe tijd van bewustzijnsontwikkeling voor de mens. In dit plan benadrukte hij dat de essentie hiervan de algehele vernieuwing van de mens is, zoals deze als inwijdingsweg symbolisch beschreven werd in de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459. The Great Instauration een groot appèl van Francis Bacon en van de Broederschap van het Rozenkruis om die weg in te slaan en boven alle verdeeldheid uit tot de eenheid te komen. Jaap Ruseler beargumenteert waarom hij Bacon beschouwt als grootmeester van het Rozenkruis. In  de onvoltooide roman Nieuw Atlantis (ook bekend als ‘Het land van de rozenkruisers’) worden de nieuwe kunsten en wetenschappen, die in The Advancement of Learning en Novum Organum beschreven zijn, in praktijk gebracht; niet als een utopie, maar als een te realiseren toekomst. In de Shakespeare-toneelstukken, die door velen aan Bacon worden toegeschreven, richt Francis Bacon zich tot een veel breder publiek. Ook dit kan gezien worden in het kader van de opdracht die hij kreeg in het visioen dat hij op jeugdige leeftijd ontving. Bacon was hoogstwaarschijnlijk een leerling van onder anderen John Dee.

LEES MEER OVER HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

5 De engel van het westelijk venster, Gustav Meyrink
Volgens Gustav Meyrink is er de mens in deze wereld, en het oorspronkelijke leven, de innerlijke mens. De zoekende mens heeft geen inzicht en schept illusies die hem te gronde richten. Die illusies noemt Meyrink ‘engelen van het westelijk venster’. Als we God willen vinden, moeten we de binding houden met het juweel met de twaalf vlakken, zo schrijft hij. Dit alles vertelt hij aan de hand van het levensverhaal van John Dee, alchemist in de tijd van Elisabeth I (1533-1603).

LEES MEER OVER DE ENGEL VAN HET WESTELIJK VENSTER

BESTEL ‘DE ENGEL VAN HET WESTELIJK VENSTER