Twaalf in inloopochtenden ‘Eeuwige wijsheid nu!’ in Haarlem en Arnhem in de eerste helft van 2024

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VOOR DE LEERGANG EEUWIGE WIJSHEID NU!

In de eerste helft van 2024 worden in Haarlem en in Arnhem twaalf inloopochtenden gehouden die aansluiten bij de driejarige leergang Eeuwige wijsheid nu! Deze gaan over de mysteriën voor mensen van de 21ste eeuw en zijn gebaseerd op twaalf hoofdstukken uit de bovenstaande drie boeken: Mysteriën en uitdagingen van geboorte leven en doodMysteriën en symbolen van de ziel en Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens. Hieronder volgen aankondigingen van de inloopochtenden over eeuwige wijsheid op dinsdag in Haarlem die gehouden worden van 10.00 tot 11.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur) op het adres Zakstraat 2. De inloopochtenden in Arnhem vinden meestal drie dagen later plaats op vrijdag. Zie het activiteitenoverzicht.

8 GELUK BEVORDEREN
Wij kunnen ervaren dat geluk ons niet dankbaar maakt, maar dat onze dankbaarheid ons gelukkig maakt. Ons gevoel van welbevinden wordt voor een groot deel bepaald door de inhouden van ons bewustzijn en door onze vaardigheid om ons denken te besturen. Positieve gedachten, geconcentreerde gedachten en gedachten waarin ons zelf geen rol speelt, maken ons gelukkiger dan negatieve gedachten, dwaalgedachten en gedachten over onszelf. Hoe minder we ons bekommeren om ons eigen geluk, des te meer geluk kunnen we ervaren. Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) zegt het zo: ‘Zelfvergetend dienstbaar zijn voor anderen is de veiligste en meest blijde weg tot God.’
Haarlem: dinsdag 9 januari
Arnhem: vrijdag 12 januari

9 DE INNERLIJK TEMPEL BOUWEN
Ons hele menselijke stelsel kunnen we zien als een tempel die in verval is geraakt, ontwijd is en krachteloos is geworden. Daarom kunnen we in de evangeliën de uitnodiging herkennen om die oude tempel af te breken en in een drievoudig proces een nieuwe tempel op te bouwen: de tempelmens. Dat is innerlijke tempelbouw. In de oudste bekende geschriften van het christendom, dat zijn de brieven van de apostel Paulus die hij waarschijnlijk schreef tussen de jaren 52 en 58 na Chr., wordt het belang van de innerlijke tempel al benadrukt. Over de individuele innerlijke tempel schrijft Paulus in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe: ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont’? (1 Korinthe 3:16) In zijn brief aan Efeze schreef hij over een collectieve onzichtbare tempel waaraan alle leden kunnen meebouwen.
Haarlem: dinsdag 23 januari
Arnhem: vrijdag 26 januari

10 WERKEN MET DE NEGEN GEESTELIJKE GAVEN
Natuurlijk zijn er meer dan negen geestelijke gaven, maar als het gaat om het in groepseenheid komen tot gnostieke vervulling, is het voldoende om ons in eerste instantie te beperken tot de gaven en deze steeds in hun onderlinge samenhang te beschouwen. Alle vermogens zijn nodig, en aangezien deze niet gelijk verdeeld zijn over de leden van de gemeenschap, is het belangrijk dat zij samenwerken. Harmonische samenwerking is niet alleen essentieel om elkaars tekorten op te vangen of elkaar aan te vullen ten aanzien van persoonlijke vaardigheden, maar vooral ook om een krachtveld te ontwikkelen waarin zich een overvloed aan heilige geestkracht kan uitstorten die innerlijke vernieuwing bewerkstelligt.
Haarlem: dinsdag 13 februari
Arnhem: vrijdag 16 februari

11 HET GODDELIJKE ERVAREN
Wie of wat is dan God? Alles wat we over God zeggen of schrijven is beperkt en daardoor niet volledig juist. Dat wordt prachtig verwoord in de eerste regels van de Daodejing die wordt toegeschreven aan de Chinese wijze Lao Zi: ‘Kon Tao uitgezegd worden, dan zou het de eeuwige Tao niet zijn; kon de naam genoemd worden, dan zou het de eeuwige naam niet zijn’.
Haarlem: dinsdag 27 februari
Arnhem: vrijdag 1 maart

12 DIMENSIES ONDERSCHEIDEN
In authentieke religie en spiritualiteit gaat het er om dat hogere dimensies van jezelf, met name de ziel en de geest, ontwaken en steeds krachtiger werkzaam worden in de persoonlijkheid en in het lichaam. Waarom? Omdat je dan pas waarlijk mens wordt zoals bedoeld in het godsplan.
Haarlem: dinsdag 12 maart
Arnhem: vrijdag 15 maart

13 BEWUST WAARNEMEN, DENKEN EN DOEN
Op de gnostieke weg wordt de leerling zich geleidelijk steeds meer bewust van zijn gedachten, gevoelens en wilswerkingen, en tracht zodanig sturing te geven aan zijn leven dat verdere innerlijke ontwikkeling mogelijk wordt en zo uiteindelijk bijdraagt aan de verwerkelijking van het godsplan.
Haarlem: dinsdag 26 maart
Arnhem: vrijdag 29 maart

14 ESOTERISCH ONDERRICHT ONTVANGEN
Wie zich heeft losgeworsteld uit de massa, voelt zich misschien eenzaam, maar wordt onherroepelijk door de universele Broederschap geleid naar plaatsen waar het  innerlijke licht kan opvlammen. Is de leerling klaar, dan is de meester daar!
Haarlem: dinsdag 9 april
Arnhem: vrijdag 12 april

15 REINIGINGEN REALISEREN
De leerling die binnen de exoterische cirkel uitgebreid kennis heeft genomen van een authentieke spirituele traditie en de weg van de godsvrucht wil gaan, staat voor de opdracht om zich vrij te maken van de hoofdzonden en andere belemmerende conditioneringen. Niet door ertegen te vechten, maar door zich innerlijk te verheffen en zich bewust te worden van dat wat er in hemzelf speelt.
Haarlem: dinsdag 23 april
Arnhem: vrijdag 26 april

16 GOD LOFPRIJZEN
Mensen die zich door innerlijke verheffing openstellen voor het ‘levende water’, dus voor de genezende en transformerende stralen van de zevengeest, gaan vanuit een innerlijke behoefte soms gedichten, liederen en muziek maken waarin iets doorklinkt dat het gewone bewustzijn ver overstijgt.
Haarlem: dinsdag 10 mei

17 GEESTELIJKE KRACHTEN ASSIMILEREN
Het mengvat waar Hermes over spreekt, is een krachtveld waarin de krachten van de geest, gesymboliseerd door wijn, werkzaam zijn, maar in een dusdanige concentratie dat deze opgenomen kunnen worden door mensen die deel uitmaken van dat krachtveld. De vibratie in zo’n krachtveld is aanzienlijk hoger dan de algemene vibratie in de atmosfeer.
Haarlem: dinsdag 28 mei
Arnhem: vrijdag 31 mei

18 DE WEG VAN DE GODSVRUCHT GAAN
Er zijn vele manieren om op een juiste wijze te spreken of te schrijven over de weg van de ware godsvrucht of het pad van inwijding. Het gaat daarbij altijd om benaderingen van de werkelijkheid, en niet om de werkelijkheid zelf, die alleen maar kan worden ervaren.
Haarlem: dinsdag 11 juni
Arnhem: vrijdag 14 januari

19 DE GNOSIS VERKONDIGEN
Dienstbaar zijn binnen een geestesschool begint met het bewust deelnemen aan bijeenkomsten. Er is ook altijd veel praktisch werk te doen waarbij enthousiaste vrijwilligers heel hard nodig zijn. Leerlingen van een geestesschool worden zo in staat gesteld om het vermogen om te doen te ontwikkelen, om van het aanpakken en het met aandacht en liefde uitvoeren van werkzaamheden een gewoonte te maken, steeds met als doel de bevrijdende gnosiskracht vrij te maken en werkzaam te laten worden.
Haarlem: dinsdag 25 juni
Arnhem: vrijdag 28 juni