Natuurbrand en geestesbrand – een gedeelte uit ‘Volmaakt Licht’ van Peter Huijs

 

BESTEL VOLMAAKT LICHT

Volmaakt Licht, essays over de wetenschap van de ziel gaat beeldend in op de achtergronden van een groot aantal individuele menselijke kenmerken, die door de geschiedenis heen belangrijk zijn geweest bij de ontwikkeling van het denken. Peter Huijs toont aan dat geest, geestkracht het begin van de schepping is en dat de mens door onrust gedreven wordt, tot het moment dat hij deze kracht van de geest begrijpt en met begrip– gnosis– toepast. De vele innerlijke conflicten verliezen dan hun dwangmatig karakter. De mens wordt eenvoudig, spiritueel ‘gezond’, en herkent het grootse verband waarin hij staat. Leven, zijn en bewustzijn vallen samen en de gescheidenheid is opgeheven. Vanaf 1 augustus 2023 wordt het boek blijvend in prijs verlaagd: van € 19,50 voor € 10,00 . Hieronder volgt een gedeelte uit het hoofdstuk ‘Natuurbrand en geestesbrand’.

Wijsheid die opgeslagen ligt in boeken werkt alleen wanneer de lezer al iets van wijsheid in zich heeft, en als hij verder wil leren. Leren op een manier die nogal verschilt van de gewoonlijke schoolopleiding. Een scholing die de gehele mens opnieuw organiseert en fundeert. Soms hoor je wel eens over zo’n scholing, over de leer en de kracht van een bij­zondere mens, een leraar of een school.

Het begin van wijsheid ontstaat op het moment dat men zich bewust wordt mens te zijn. Wanneer deze mens zichzelfbewust waarneemt en zonder masker onder ogen ziet. Sommigen schrikken van de hartstochten die ze koesteren waarvan zij zich niet eerder zo bewust waren. Of ze schrikken van de doelen die ze najagen. Toch hoeft dit bewustworden niet negatief te zijn. Het is een herkennen van een nieuw soort mogelijk­heid, een perspectief. Je onderkent: er bestaat disharmonie tussen de richting van je levensgang en de gewaarwording van het oerbeeld mens. Door deze disharmonie te zien ontstaat het begin van wijsheid. Dat is het moment dat men ‘de roep’ hoort.

De innerlijke mens ontwaakt, en de mens krijgt een begin van inzicht. Dit inzicht uit zich door flarden bewustzijn van het oorspronkelijke iin het eigen leven! Dit wordt van essentieel belang. Door dit besef wordt de mens zich geleidelijk bewust van een hogeschool voor de menselijke ontwikkeling. Men gaat een school binnen, die door Eckartshausen (1752-1803) de ‘wijsheidschool van de heilige geest’ wordt genoemd. Deze school kan een geestesschool genoemd worden.

Wat is dan het soort onderricht in deze wijsheidsschool? Dikwijls komt men een dergelijke school binnen als men zich onzeker voelt. Je denkt dat men een duidelijke keuze maakt. Het tegendeel is waar. Doordat je op de roepende energie reageert, wordt contact gemaakt met de lichtkracht. Het gevolg daarvan is dat de onrust in de mens wordt ver­sterkt en dat je gaat zoeken naar een verklaring voor die onrust, en van daaruit, naar de reden, aard en doel van het bestaan.

Dit gebeurt in feite op onbewuste wijze. Tot dan toe was alles duidelijk; er was geen reden tot onzekerheid. Alles wat je tot dan toe deed, was in de meeste gevallen legitiem en daarom goed. Tot het moment dat de roep je in contact brengt met het licht. Dan is het menselijke systeem, ons menselijke stelsel, feitelijk in verwarring.

Meestal ervaren we ons als een geheel, als een persoon. Dit is een misvat­ting. De mens is een hoogst ingewikkeld organisme dat weliswaar rond een centraal beginsel is gegroepeerd, maar in zijn momentele situatie niet van dat beginsel uitgaat. Dat is een beangstigende conclusie. Als wij hierover nadenken zien wij dat we als verschijnsel mens samengesteld zijn uit een groot aantal functies. Het beangstigende ligt in de simpele waarheid: als de functies ophouden, besta ik in feite niet meer.

De belangrijkste functies worden door hoofd, hart en wil gerealiseerd. Die kunnen naar hun activiteit onderscheiden worden in denken, voelen en realisatie. Op het moment dat je de roep verneemt, is het een hoge uitzondering als deze drie centra niet in verwarring zijn. Dit is niet bedoeld in de zin van ontoerekeningsvatbaar. Wel in de zin van functio­nerend op een oneigenlijke manier. Het verstand dat zich in het hoofd bevindt, het kennisorgaan bij uitstek, is getraind en zeer goed in staat om de driedimensionale ruimte te ver­ kennen, te beoordelen, in te delen, te rubriceren: van het collectieve geheugen van de orale tradities uit de oudheid, via de middeleeuwse en huidige universitaire bibliotheken tot het collectieve geheugen van de moderne mens in de eenentwintigste eeuw, het internet-weten.

Het oorspronkelijke weten is er niet in te vinden. Het weten dat een wereld van zuiver leven op het niveau van de ziel bestaat, terwijl het tegelijk het menselijke leven kent. Het weten dat liefde de sleutel is, tot de andere mensen, en tot het andere in het eigen binnenste.

Het oorspronkelijke weten wordt in en met het hart waargenomen. Het gaat immers om een ‘invoelend’ weten, en het hart is immers het gevoelsinstrument bij uitstek. Voor elk gevoel dat door de mens waargenomen kan worden, is hartwerkzaamheid noodzakelijk. Maar de meeste gevoelens hebben met het wezenlijke van de mens maar weinig uitstaande. De echte stilte van het oorspronkelijke veld – ‘God’ – dat volledig bui­tenzintuiglijk in de mens aanwezig is , is er niet in te vinden.

De wil, de krachtige uitvoerder van verlangen en denken, zet vol energie aan tot daden, tot iets ondernemen. Waarbij van geluk gesproken kan worden als het opbouwende daden zijn. Geweldige prestaties als de bouw van de Golden Gate Bridge of de spaceshuttle kunnen indruk maken. Maar er zijn genoeg redenen tot bedenkingen als je het doel van de wetenschap wilt analyseren. Het is opvallend dat de uitvindingen van de mens zelfhandhaving en maar al te vaak de vernietiging van anderen tot doel hebben. De evolutiewet ‘samenwerken om te overleven, nieuwe gemeenschappen vormen op een hoger niveau’ wordt niet begrepen. ‘De beste wapens zijn instrumenten van onheil,’ schreef Lao Zi ver voor onze jaartelling. De glanzende kracht en helderheid van de zuivere wil is strijdloos, maar doelgericht. Haar wapens zijn intuïtie, inspiratie, con­centratie, harmonie,  mededogen en begrip.

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide

Proloog: Prometheus en Epimetheus

Deel l Aarde – Maan – Zon
Plato’s feest. Aardesfeer en zonneleven
De maan: de religies van de wederkeer
De levende gnosis
De eerste beweging

Deel II Tijd
Een modern paradijsbeeld
Evolutie maar dan anders
Wereldleraren, gezondenen en scholen

Deel III Mens
Natuurbrand en geestesbrand
De religies van de mens
Heb je iets aan geloof?
Waarachtig zijn

Deel IV Verandering
De vreemdeling
Handreiking aan het westen
De alchemie van geest en ziel

Deel V Opstanding
Over opstanding nu
Valentinus’ verhandeling over de opstanding

Deel V Bijlagen
Bijlage I – Evolutie maar dan anders: Johann Arndt
Bijlage II – Rusland
Bijlage III – Alchemie, de techniek van het proces

Literatuur

Colofon

BESTEL VOLMAAKT LICHT

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN PETER HUIJS