Woord vooraf van het boek ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden’

 

LEES DE AANKONDIGINGEN VAN DE ZEVEN INLOOPOCHTENDEN IN HET NAJAAR VAN 2023

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

Hieronder volgt de integrale tekst van het woord vooraf van boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte leven en dood. Deze is geschreven door Doride Zelle en kan hierboven worden beluisterd.  

Al vele decennia maken we als mensheid een enorme versnelling door. Wat meerdere generaties in het verleden meemaakten, ervaren we nu in één leven. Ontwikkelingen op technisch, medisch, economisch, sociaal, cultureel en politiek terrein gaan razendsnel. We zijn gedwongen om individueel en collectief steeds keuzes te maken want als we dat niet doen wordt er voor ons gekozen.

Als we onze ervaring van de uiterlijke omstandigheden willen veranderen, zullen we moeten gaan werken aan ons innerlijk want de wereld die we uiterlijk ervaren, is een weerspiegeling van ons innerlijk. De uitdagingen waar we als mens van de 21ste eeuw mee te maken hebben, zijn niet te boven te komen met hard werken maar door met het hart te werken.

Als mens zijn we nog lang niet af. We zijn wezens in wording, en ware menswording begint vanuit het goddelijke principe in het hart. Zo komen we bij dat wat wel de kennis van het hart wordt genoemd: gnosis. Dat is een weten van binnenuit. Gnosis is niet voorbehouden aan een bepaalde filosofie of religie. Zij is universeel omdat zij samenhangt met de menselijke ervaring.

Er zijn vele stromingen die als gnostiek kunnen worden aangeduid. Die hebben gemeenschappelijk dat de mens wordt beschouwd als een tweevoudig wezen: sterfelijk en eeuwig. Zij leren dat wij een weg kunnen gaan waarbij wij steeds meer gaan leven uit het eeuwige, waardoor wij gaan voldoen aan onze innerlijke roeping en tot een nieuwe mens worden herschapen.

Dit boek gaat vanuit een gnostieke visie in op onderwerpen die voor ieder mens van belang zijn: geboorte, leven en dood. Geboorte is het tegengestelde van dood, maar leven heeft geen tegenpool. Het leven was, is en zal altijd zijn. Het is een mysterie, we zullen het nooit helemaal begrijpen maar we kunnen er wel dieper in doordringen.

Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn? Verdwijnt dat ook? Of neemt dat dan juist toe? Zou ik naar de hemel gaan of kom ik weer terug op aarde in een ander lichaam? Waarom leef ik hier op aarde? Wat zou ik hier moeten doen? Dit zijn essentiële levensvragen die overal door mensen worden gesteld, ongeacht hun cultuur, opvoeding, godsdienst of opleiding. Als we zulke levensvragen voortdurend levend houden, dan krijgen we geen antwoorden, maar dan lossen de vragen geleidelijk op en worden wij zelf het antwoord.

De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of we werkelijk levend zijn voor de dood. Onze visie op leven en dood is bepalend voor de wijze waarop we ons leven vormgeven en ervaren. Als we ons leven serieus nemen, zullen we ook de dood serieus moeten nemen. Leven en dood zijn geen puzzels die we kunnen oplossen, maar mysteriën die we bewust kunnen ervaren zodat ons leven betekenisvoller, intenser en waardevoller wordt.

Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden is het vijfde deel van de Spirituele teksten bibliotheek, een serie handreikingen voor mensen van de 21ste eeuw die in hun dagelijkse leven een weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing willen gaan. Deze boekenreeks is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde klassieke spirituele teksten en beschouwingen daarover, vanuit de meer dan vier eeuwen oude en levende traditie van de rozenkruisers.

Alle uitgaven van de Spirituele teksten bibliotheek zijn geestelijk geïnspireerd, breed georiënteerd en diep geworteld. De boeken zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd zodat ze tezamen een rijk geschakeerd inzicht bieden in de mysteriën van leven, sterven en herleven. Ze bevatten vele aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan en zijn dan ook ideaal om er mee te werken in verdiepingskringen.

Dit boek is een vervolg op Mysteriën en symbolen van de ziel –  een door de geest bezielde mens worden, dat vooral in het teken staat van eenheid. Op een dieper niveau is alles met alles verbonden. De veelheid die wij voortdurend ervaren, komt voort uit de eenheid. Als mens zijn we geroepen om een levende verbinding te zijn tussen de eenheid en de veelheid door zelf een eenheid te worden van geest, ziel en lichaam.

In ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood’ staat vrijheid centraal. Wanneer we belemmerende verbeeldingen en gehechtheden kunnen loslaten – dat is een vorm van innerlijk sterven – bereiken we een hoger niveau van vrijheid, waardoor we een grotere bijdrage kunnen leveren aan het grote geheel. Ook komt er dan iets in ons tot ontwikkeling dat eeuwig is en dus niet gebonden aan cycli van opgaan, blinken en verzinken.

In het eerste deel van deze uitgave worden mysteriën van geboorte, leven en dood besproken aan de hand van bijbelgedeelten, steeds geïnspireerd vanuit het omvangrijke oevre van J. van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902- 1990), stichters van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Alle hoofdstukken worden voorafgegaan door een citaat uit hun boeken Elementaire wijsbegeerte en Het levende woord. Deze publicaties zijn beide samengesteld uit voordrachten die gehouden zijn tussen 1950 en 1980. Aan bod komen niet alleen algemeen bekende begrippen als hel, vagevuur en hemel, maar ook reïncarnatie, karma en transfiguratie.

De bijbelcitaten die zijn opgenomen in dit boek, zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling uit 2016. Ook wordt er in dit boek regelmatig geciteerd uit het apocriefe Evangelie van Thomas.
Steeds is het nodig dat ontwikkelingen in de samenleving worden bezien vanuit tijdloze en universele wijsheid. Daarom worden in het tweede deel van dit boek praktische en ethische vraagstukken belicht vanuit de spirituele visie die in dit boek wordt ontvouwen.

De kwaliteiten van de dood kunnen ons verrijken wanneer we niet langer krampachtig vasthouden aan materieel, lichamelijk en persoonlijk bezit, en we onszelf openen voor invloeden van de ziel. Dan staan we aan het begin van een weg van zelfinwijding, waarop een onsterfelijk opstandingslichaam tot stand komt en waardoor we verlichting en bevrijding ervaren.

Tot slot willen wij Daniël van Egmond van harte bedanken voor de mooie en diepzinnige overwegingen waarmee hij dit boek inleidt.

Rozekruis Pers,
Doride Zelle

INHOUDSOPGAVE

woord vooraf door Doride Zelle

inleiding door Daniël van Egmond

DEEL 1: MYSTERIËN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

1  het woord aannemen
2  incarneren op aarde
3  kringlopen doorzien
4  verliezen verwerken
5  de twee tot één maken
6  talenten gebruiken
7  vrij komen van begoocheling
8  het opstandingslichaam verwerven
9  het eeuwige nu ervaren

DEEL 2: UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD (ESSAYS)

10  het leven respecteren – essay 1
11  geboorten verwelkomen – essay 2
12  veroudering accepteren – essay 3
13  het bewustzijn verruimen – essay 4
14  de liefdewet uitdragen – essay 5
15  geluk bevorderen – essay 6
16  misleiding voorkomen – essay 7
17  het stervensproces begrijpen – essay 8
18  de innerlijke tempel bouwen – essay 9

Literatuurverwijzingen

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

LEES OVER DE DRIEJARIGE ONLINE LEERGANG ‘EEUWIGE WIJSHEID NU!’