Twaalf online-bezinningen van het Gouden Rozenkruis – beluisteren en/of lezen

BELUISTER BEZINNINGEN OP ROZENKRUIS.NL (PODCASTS)

 

bezinning 1bezinning 2bezinning 3bezinning 4bezinning 5bezinning 6bezinning 7bezinning 8bezinning 9bezinning 10bezinning 11bezinning 12

1. De komende nieuwe mens
De mensheid is nog in ontwikkeling. De huidige tijdelijke mens is een bewoner van een microkosmos die je een eeuwigheidswezen zou kunnen noemen. Een godmens in wording. De ontwikkeling van de mens als microkosmos, als een kleine wereld waarin het goddelijke Licht zich kan uitdrukken, duurt al miljoenen jaren. Nu, bij het aanbreken van de Aquarius periode, bevindt deze microkosmische mens zich opnieuw in een overgangsfase.

2. Oorspronkelijke levensvragen
Een belangrijk aspect van de universele leer is het gegeven dat de mens voortdurend wordt geconfronteerd met de oorspronkelijke levensvragen, zoals de vragen van de sfinx: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? In deze bezinning hebben we een aantal vragen vermeld die je kunt beschouwen als levensvragen, iets dat je zou kunnen raken in de uitgangspunten die je hanteert in het leven.

3. De innerlijke beleving van de jaarfeesten
Deze keer willen wij ons bezinnen op de innerlijke beleving van de jaarfeesten. Reeds vele miljoenen jaren gaat de mensheid door diepe ervaringen heen, teneinde opnieuw een reis te kunnen aanvangen. En het uiteindelijke doel van die reis is de terugkeer tot het goddelijke geestveld. Dat is het oorspronkelijke levensveld van de mens. Reeds miljoenen jaren wordt vanuit dit geestveld gepoogd de mensheid te bewegen haar hoge roeping te vervullen, namelijk het bewerkstelligen van transfiguratie. Deze transfiguratie maakt het levensstelsel geschikt voor opname in het goddelijke geestveld. De mogelijkheid daartoe is organisch in elk mens aanwezig en is gelegen in het denkvermogen, dat daartoe tot volle ontplooiing moet worden gebracht.

4. De innerlijke Christus
Wie is Christus? Christus is liefde, wijsheid, kracht, de bron die het licht van binnen voortbrengt. Meent niet dat Jezus Christus een goddelijk wezen is dat buiten u staat. Christus, de grote heilbrenger, ligt reeds vanaf het allereerste begin in u verborgen, als een zaadkorrel, als een rozenknop als een laatste overblijfsel van uw oorspronkelijke goddelijke wezen. Als wij ons nu gaan wijden aan dat laatste overblijfsel, dat zich alleen in de straling van de bron van alle leven kan openbaren, wordt uit dat verhulde zaad geboren: een Jezus-mens. Dat wil zeggen: de volstrekte zielemens.

5. Ware identiteit
Deze keer willen wij de verwerkelijking van onze ware identiteit aan de hand van het gedachtegoed van de wijze Lao Zi als uitgangspunt voor onze bezinning nemen. De inzichten van Lao Zi getuigen van de magistrale universele wijsheid in zijn boekje Daodejing. De beeldentaal die daarin wordt gebruikt werd voor ons onsloten door de heer Jan van Rijckenborgh (in De Chinese Gnosis). Zo willen wij elkaar dan plaatsen voor enkele woorden die verwijzen naar het mysterie en de essentie van alle openbaring, de oergrond aller dingen: Tao.

6. Het mysterie van de graal
Er is een sleutel die de deur tot die oorspronkelijke toestand, dat oorspronkelijke rijk, dat koninkrijk opent. Die sleutel is met de mens in zijn val meegezonden. Het is de graal. Als een steen der wijzen ligt het geheim van de verlossing in het hart van het gevallen aarderijk verborgen. Het diepste zoeken van de mens is in feite terug te voeren tot het vinden van de heilige graal, de connectie met de goddelijke werkelijkheid. De graal is echter altijd bij de mens, en is altijd bij de mens geweest.

7. Het hart als beginpunt voor spirituele ontwikkeling
De mysteriën van het hart zijn veelvuldig, diep, en voor ons verstand maar tot op zekere hoogte toegankelijk. In alle spirituele leringen en tradities die het pad van bevrijding wijzen, speelt het hart een centrale rol. Het is het begin van het pad, het midden van het pad en het nooit eindigende einde van het pad. Waarom vervult het hart zo’n bijzondere functie in het proces dat wij aanduiden als: bevrijding, hereniging met het goddelijke leven. Hart betekent ook: centrum, kern, middelpunt. Leven openbarend en leven instandhoudend middelpunt.

8. Kind zijn in deze tijd
Deze bezinning staat in het teken van het kind en het kind zijn in deze tijd. Wat is het belang van dit onderwerp. Is het het biologische verschijnsel mens dat klein en zich nog van niets bewust met het leven begint, dat opgroeit en zich weer voorplant zodat de mensheid kan blijven bestaan? Of is dit nieuwe leven een wonder om lyrisch te bezingenWe kennen vreugde en verdriet. We kunnen genieten, maar ook met angst en beven het wereldleed ondergaan. Er zijn situaties in onze tijd die velen tot de overweging voeren dat het misschien helemaal niet wenselijk is om nu kinderen op de wereld te zetten. Maar is deze tijd zo heel anders dan een andere tijd die voorbij is?

9. Vermaning van de ziel
Je moet, o ziel, ware kennis verkrijgen over je eigen wezen en over zijn vormen en aanzichten. Denk niet dat enig aanzicht waarover je kennis wenst te verkrijgen, buiten je is. Nee, alles waarover je kennis dient te verwerven, is binnenin je. Hoed je er daarom voor op een dwaalweg te worden geleid, waardoor je dat wat in je bezit is, elders zou zoeken. Velen vergeten waar inzicht gevonden moet worden en zoeken ernaar buiten zichzelf en worden daardoor misleid. Maar later zullen zij zich herinneren dat alles in hen is en niet buiten hen.

10. De innerlijke stilte
In de dynamiek van het moderne leven ontstaat een herwaardering van de stilte. Deze herwaardering danken we wellicht aan de invloed van uiteenlopende veelal oosterse stromingen waarin meditatie en stilte wezenlijke onderdelen van de religieuze beleving zijn. Maar ook in de westerse mystiek is de stilte fundamenteel. Er is in mensen een verlangen naar uiterlijke stilte én een verlangen naar innerlijke stilte.

11. Bevrijding uit de wereld van de waan
Eens is de mens vanuit een geheel andere hoedanigheid, een ander gebied, een andere dimensie in de grofstoffelijke wereld terecht gekomen. Het is de wereld die wij ervaren als de natuur waarin wij leven, de wereld die wij door middel van onze zintuigen gewaar worden, de wereld waarin de ontelbare tegenstellingen elkaar in evenwicht houden. We kennen dag en nacht, leven en dood, vreugde en verdriet, mooi en lelijk, hoop en wanhoop, arm en rijk, vrede en strijd. Er zijn dus twee werelden, twee levensvelden. Ten eerste een oorspronkelijk geestelijk scheppingsveld waar de oorspronkelijke zielemens deel van uitmaakte. Ten tweede een stralingsveld van lagere vibratie waaruit tijd en ruimte zijn ontstaan en waarin de oorspronkelijke mens als het ware gevangen ligt.

12. Bewust zijn
Bewustzijn is leven. Leven en bewustzijn bepalen elkaar. Alles wat leeft, al wat is, vindt zijn oorsprong in het hoogste bewustzijn. Dat bewustzijn is alomvattend, is goddelijk. Bewustzijnsstaat is levensstaat. Levensstaat is bloedsstaat. Bloedsstaat is onafwijsbare daad in niet te stuiten levenshouding. Wat wij denken, willen en voelen neemt naarmate we er meer mee bezig zijn steeds duidelijker vormen aan. Zij worden tot beelden, begrippen en inzichten. Ons wils-, denk- en handelingsleven is met deze vormen verbonden. Ze bepalen onze zijnstoestand, ons bewustzijn. Deze vormen laten ons niet los en het is niet zo gemakkelijk ze weer te doen verdwijnen.

bezinning 1bezinning 2bezinning 3bezinning 4bezinning 5bezinning 6bezinning 7bezinning 8bezinning 9bezinning 10bezinning 11bezinning 12

BELUISTER BEZINNINGEN OP ROZENKRUIS.NL (PODCASTS)