De Levende Natuur – voordracht van Beinsa Douno (Peter Deunov) uit ‘De meester spreekt’

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)

LEES OVER HET SYMPOSION ‘MENS EN NATUUR’ OP ZONDAG 29 MEI IN BILTHOVEN

De Levende Natuur is, in haar geheel gezien, een manifestatie van intelligente krachten en van intelligente wezens van verschillende niveaus, die in volledige harmonie, verbondenheid en eenheid leven. Ze hebben allemaal een verheven doel dat we God noemen, dat wil zeggen dat wat geen begin grens heeft, dat wat geen begin heeft, dat waarin alles bestaat, beweegt en zich ontwikkelt. 

Het is duidelijk dat we met de ‘Levende Natuur’ niet bedoelen wat de huidige natuurwetenschappers eronder verstaan. Voor ons is de Natuur iets groots, niet alleen door haar organisatie, maar ook door de intelligentie en de hoogste wijsheid die zij manifesteert. De Levende Natuur is een geheel van denkende wezens die de ‘atomen’ vertegenwoordigen van de grote onmetelijke wereld. De hele ruimte waarin we leven en bewegen is vol wezens van allerlei aard. 

Dus als we over het universum spreken, bedoelen we de totale som van intelligente wezens wier onderlinge relaties volkomen harmonieus zijn. Deze wezens geven waarde aan de kosmos. Daarom is vanuit de visie van hen die kosmisch bewust zijn de hele kosmos, samen met de natuur, die er deel van is, een levend wezen, waarin alles met elkaar verbonden is. Deze kosmos kan ‘begrensd’ of ‘onbegrensd’ zijn, groot of klein: een belangrijk kenmerk van dit Eeuwige Principe is dat Het elke vorm kan aannemen die Het wil.

Volgens de spirituele visie van alle grote ingewijden van alle tijden en tijdperken, manifesteert het totale universum, ook de ‘macrokosmos’ genoemd, zich in de vorm van een mens – de grote Hemelse Mens. Door het beschouwen van deze Kosmische Mens hebben de ingewijden de overeenkomsten ontdekt, die er tussen Hem en de kleine mens, de microkosmos bestaan. Daarom zeg ik jullie dat een mens, van wie iedere cel van zijn lichaam ontwaakt en bewust is, kan communiceren met de totale Levende Natuur.

Je ziet de sterren als heldere punten ver weg in de hemel. Maar iedere ster van de melkweg of van welke melkweg dan ook, heeft zijn receptoren in het menselijke brein. De mens kan onmiddellijk de impulsen ontvangen die van de diverse sterren komen. In deze zin zeg ik dat de mens kan communiceren met de gehele kosmos. Voor mensen op de aarde mogen de sterren niets anders zijn dan heldere punten, maar voor een engel zijn ze werelden die bewoond worden door miljoenen wezens. Deze wezens hebben een cultuur die veel hoger is dan die van de mens.

Daarom noemen we de intelligente Levende Natuur, dat wat geopenbaard is. En dat wat nog niet geopenbaard is noemen we de ideale ziel van de schepping. Het ideale, het eeuwige, het heilige, het ongeopenbaarde is God, het begin van alle leven. Het is verbonden met het gemanifesteerde. Dat is de reden waarom sommigen zeggen dat de Natuur het lichaam van God is. Dit is maar een manier van spreken, maar sommigen zijn zo geboeid door deze vorm dat zij beweren dat de Natuur en God één en hetzelfde zijn.  Maar als God en de Natuur één en hetzelfde zijn dan zou God een beperkt wezen zijn. We weten met zekerheid dat de Natuur het geopenbaarde is en God het ongeopenbaarde, het oneindige, dat zich eeuwig openbaart en toch ongeopenbaard blijft. 

De gewone mensen, die slechts een klein stukje van de wereld zien, denken dat de Natuur iets mechanisch en onintelligents is, waarin het toeval regeert. Zij projecteren zich kennelijk in de Natuur. Er is in feite niets toevallig, niets willekeurigs in de Natuur. In de Natuur is alles opgebouwd en georganiseerd volgens de onveranderlijke wetten van de goddelijke mathematica. Zo is elk van de daden van de Natuur op een nauwkeurige en intelligente wijze bepaald. 

De wijsheid van de Levende Natuur is overal duidelijk. Als we een organisme onderzoeken en zijn structuur en zijn functies, met al hun regelmaat en nut, nauwkeurig en diepgaand bestuderen, an zullen we overtuigd zijn van de grote wijsheid van de Natuur die alles beheert. Natuurlijk zijn hiervoor een zeer intelligente en een scherpzinnige geest vereist, evenals hoog ontwikkelde vermogens en de gave van een subtiele en heldere waarneming om alle subtiliteit van de intelligentie die in de Natuur wordt onthuld te begrijpen. 

De Levende Natuur heeft haar eigen taal, en als de mens de natuur wil begrijpen, moet hij haar taal leren. De Natuur gebruikt altijd beelden en spreekt altijd in beeltenissen en symbolen. Deze taal is niet als de taal van de hedendaagse mensen – de dorre opvattingen en de gebrekkige logische vormen  van het analytische intellect. De taal van de Natuur is levendig, beeldend en symbolisch, het is de taal van een grote en prachtige verscheidenheid. 

De natuur verdraagt geen uniformiteit of herhaling. Zij houdt van verscheidenheid in een vooruitstrevende en opgaande lijn. Wanneer daarom de mensen alles in het leven willen herleiden tot een mechanische eenvormigheid, zijn ze verkeerd bezig. Wanneer de mensen scheppen volgens de wetten van verscheidenheid en harmonie, zoals de natuur doet, zijn ze goed bezig. 

De Levende Natuur houdt van verscheidenheid en overvloed, maar tolereert geen verkwisting. Als haar energieën niet verstandig worden gebruikt, als ze worden belemmerd in hun onophoudelijke vooruitgang en transmutatie, als ze beperkt worden binnen de gesloten cirkel van uniformiteit, dan reageert de natuur onmiddellijk. De Natuur staat niet stil. Er is een voortdurende beweging in haar, een eeuwige schepping, gecreëerd volgens intelligente wetten. We beseffen dat er een ritme en een periodiciteit in deze wetten is, die diep geworteld zijn in de essentie van de Schepping, in de manier waarop ze zich openbaart.  

Dat kosmische ritme vormt de basis voor de twee grote processen van de Levende Natuur – involutie, waarbij er een beweging is van het middelpunt naar de periferie en evolutie, waarbij de beweging van het leven gaat van de periferie naar het middelpunt. Deze twee grote processen scheppen de omstandigheden waarin het universele leven zich kan manifesteren.

Er zijn twee grote stromingen – één vanuit het oneindige, die zich geleidelijk inperkt en afdaalt naar het oneindig kleine, naar de cel; de andere, de voortgaande groeiende stroom vanuit het oneindig kleine, de cel, naar het grote, het grenzeloze. En wanneer deze twee stromen elkaar ontmoeten in de mens, dan worden de grote krachten en deugden van de menselijke ziel geboren.

De Levende Natuur omvat alles in zijn aura. Deze aura is stralend, zuiver, rationeel en goed. Het is de Levende Natuur die alles in de mens gezaaid heeft en die hem iedere minuut van zijn leven helpt om de zaden te ontplooien die in zijn ziel geplant zijn. Als een tedere moeder zorgt ze er voortdurend en op allerlei manieren voor dat zijn bewustzijn helder is en dat zijn aandacht zich op alles richt dat om hem heen gebeurt.

De mensen van deze tijd vergissen zich enorm wanneer ze denken dat ze de Natuur kunnen overwinnen. Als ze er werkelijk in zouden slagen dat te doen, dan zou de hele aarde verneitigd worden en er zou geen levend wezen overblijven. De Levende Natuur zal zich niet onderwerpen aan overheersing. Het enige dat zij toestaat is dat haar energieën aan het werk gezet worden. Maar alleen de wijze mens die trouw blijft aan de wetten van de Natuur kan ongestraft haar krachten werkzaam laten zijn. Iedereen die zich niet houdt aan haar wetten zal vernietigd worden.

De ervaring leert dat allen die zich ingebeeld hebben dat zij de Natuur konden overheersen zijn begraven onder het stof van hun eigen verwoeste fantasieën. De mensen die dachten dat zij de Natuur moesten bevechten, zijn altijd wreed teleurgesteld in hun hoop, wanneer zij het einde van hun strijd naderden en ernaar uitzagen om de vruchten ervan te plukken. op het laatste moment berooft de Natuur hen van de vruchten van hun inspanningen en laat hen opnieuw aan het werk gaan, zodat ze zich inspannen om hun fouten en vergissingen goed te maken.

De mens moet de Natuur niet bevechten, omdat hij altijd verslagen zal worden. En weet je wat zijn nederlaag is? De dood! De reden voor de dood van de mens is dat hij voortdurend de levende intelligente Natuur bevecht, die hij tevergeefs probeert te overwinnen. We moeten niet vergeten dat de Natuur niet gemakkelijk vergeeft. De mens zou tien keer berouw kunnen hebben over zijn zonden, maar toch zouden ze niet vergeven worden. De Natuur vergeeft de mens alleen wanneer hij zich begint te houden aan haar wetten, niet op een uiterlijke mechanistische manier, maar bewust.

Allen die proberen de natuur te beheersen, allen die de Natuur bevechten, die haar weerstand bieden, staan er vanuit een hoger gezichtspunt bezien, ‘buiten’. Dat is een allegorie. De deur van de Natuur is voor zulke mensen gesloten; voor hen is zij een gesloten wereld. En weten jullie welke schoonheden er in deze wereld zijn, welke wezens er leven?

Alle mensen die tegenwoordig de aarde bevolken kunnen ‘achtergebleven leerlingen’, de gevangenen genoemd worden. In die zin staan zij er werkelijk ‘buiten’. De Natuur heeft haar tuchtscholen voor deze mensen. En vaak komt ze daar op bezoek met haar bestraffende stok!

Maar voor de wijze mensen is de Levende Natuur een prachtige georganiseerde wereld – een wereld van harmonie, muziek en schoonheid. En op een dag, wanneer de oren van de mensen geopend zijn, zullen ze over de hele wereld de verheven muziek van de Natuur horen. De natuur heeft haar speciale muziek. Maar zij zingt niet altijd. Soms is zij stil. Op zo’n moment heerst er een onuitsprekelijke stilte, want diep in haar schoot wordt een groots idee gevormd en de Natuur blijft stil totdat het ontwikkeld is en geboren wordt. Wanneer de idee geboren is begint de natuur een nieuw lied te zingen.

En als je een bewust leven leeft, als je ziel wakker is en liefdevol gestemd is ten opzichte van alle levende wezens, zul je de goddelijke muziek horen van de Natuur die als een levende impuls door je hele lichaam zal stromen. De gedachten van alle levende wezens zullen op jou overgebracht worden in deze muziek. Het leven van alle redelijke wezens in de levende Natuur zal op jou overgebracht worden met een snelheid groter dan die van het licht en je zult voelen dat je een burger bent van het grote koninkrijk van de Natuur.

Titels van de voordrachten in ‘De meester spreekt’

 1. Het Leven
 2. De Ziel
 3. Waarheid
 4. De Liefde
 5. De Wijsheid
 6. Rechtvaardigheid
 7. God
 8. De Mens
 9. De Geest
 10. Het Goede
 11. Vrijheid
 12. Het Licht
 13. De essentie van het Goddelijke Onderricht
 14. De Levende Natuur
 15. De Grote Universele Broederschap
 16. De vier grondslagen
 17. De Meester
 18. De Leerling
 19. Het heilige Vuur
 20. Het Liefdeslichaam
 21. Christus

Uit: De meester spreekt van Beinsa Douno (Peter Deunov)

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)

LEES OVER HET SYMPOSION ‘MENS EN NATUUR’ OP ZONDAG 29 MEI IN BILTHOVEN