Symboliek van Saturnus en de Saturnus-inwijding in het christelijke inwijdingsmysterie (Dei Gloria Intacta)

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

Het wonder van de Saturnus-inwijding is zeer veelomvattend, en wij willen ons daarvan een min of meer uitgebreid beeld vormen, opdat dit perspectief een ieder zou kunnen sterken voor een toekomstige taak.

Alle esoterische studenten weten dat Saturnus de heerser is van het stoffelijke lichaam, in het bijzonder van de harde delen, zoals het geraamte. De werkzaamheid van de oude Saturnuskrachten in het stoffelijke lichaam is verantwoordelijk voor alle kristallisatieprocessen.

De astrologen van alle tijden hebben ons Saturnus dan ook afgeschilderd als de kracht van belemmering, verschrompeling en verval. Doch de nieuwe Saturnus vormt een geheel nieuw stoffelijk lichaam, dat de fatale kristallisaties met hun gevolgen niet kent. Hij openbaart een harmonisch stofwisselingsproces, waarin het natuurlijke sterven van de lichaamscellen geheel en al wordt opgevangen door de vernieuwing van de stoffelijke cellen en celgroepen.

De cellen en celgroepen van de gehele lichaamsgestalte ontvangen in de nieuwe Saturnus nieuwe eigenschappen. Het geestelijke beginsel in iedere cel aanwezig, de celkern, ontleent aan de nieuwe Mars een voortdurend stralend, lichtend, magnetisch-voedend vermogen.

Procesmatig wordt door deze werkzaamheid het gehele oude lichaam opgebroken en vervangen door een ander. Dat andere zal openbloeien als het onsterfelijke lichaam van de opgestane mens.

De leerling moet begrijpen waarom de oude Saturnus dit grootse werk niet volbrengen kan. De taak van Saturnus is, alle waarden, krachten en resultaten van het leven te synthetiseren en in hun juiste vormen te openbaren. Zijn taak is de gehele som van het zijn in een eenheid van wezen tot uiting te brengen naar geest, ziel en lichaam.

Saturnus demonstreert al het door ons geschapene, hij is de openbaarder. Daarom wordt hij voorgesteld als ‘de man met de zeis’, als de hiërofant van de dood. Immers alle waarden van de dialectische en satanische mens, alle resultaten van de ik-zucht, het gehele worden van het lagere leven, worden door hem op een psychologisch moment aan het daglicht gebracht. Saturnus is Vader Tijd – Chronos – die ‘tot hiertoe en niet verder’ gebiedt.

Wanneer nu de mens, na fundamentele verandering en na de openbaring van zijn goddelijk wezen, geheel volgens de oorspronkelijke wet leven en werken gaat en het gehele wezen daardoor beantwoorden kan aan andere waarden, krachten en resultaten, die in de ziel verankerd worden, en gelouterd en beproefd zijn door het Jupiterwerk, moet ook de som van déze dingen door Satunus tot openbaring worden gebracht. Dat is de nieuwe Saturnus: geboren uit de manifestatie van de hemelse mens.

Het schepsel, de Godszoon, moet de grootheid van God bewijzen en het verduisterde Licht vlekkeloos maken. En zoals nu de grote hiërofant van de bevrijde mensheidshiërarchie met al zijn dienaren ‘als in barensweeën zucht tot op dit uur, om het grote heilsfeit te voleinden, zo zal de leerling, het kleine schakeltje in het reddende algebeuren, nu diep doordrongen zijn van de zekerheid dat de bekroning van het Godsplan mede van hem afhankelijk is.

De leerling heeft niet slechts het eigen lot in handen, hij oefent niet alleen maar invloed uit op het lot van de mensen die zijn krachtveld binnenkomen, hij draagt ook medeverantwoordelijkheid, in overeenstemming met zijn staat-van-zijn, voor de gehele activiteit van de Christus-hiërarchie.

Dat Saturnus volkomen met de Heilige Geest verbonden kan worden, blijkt overvloedig uit de Heilige Taal van alle eeuwen. De oude joden waren sterk aan Saturnus gebonden; de geest van Saturnus was hun leid-ster. Eén van hun opdrachten was uit hun bloedswezen voort te brengen een geschikt stoffelijk voertuig voor de zaligmaker van de wereld, Jezus Christus.

Jehovah, de god van de Joden, betekent dan ook in een bepaalde afleiding Saturnus en de joodse ‘dag van de Heer’ was gesteld op zaterdag, de Saturnusdag. De grootste joodse zonde was, dat zij steeds weer opnieuw terugkeerden tot de grove materie en daardoor tot kristallisatie, de lagere Saturnus.

Als de leerling evenwel in de eerste Zevenkring zijn zaak op de juiste wijze volvoert en de godenzoon, de hemelse mens, in hem geboren kan worden, wordt hij het beloofde land, de Kanaän van de Godsorde, binnengevoerd.

Uit de slavernij van de duisternis wordt hij verlost, door de woestijn van deze wereld gaat zijn pelgrimage en eindelijk wordt het hem vergund door de poort van Saturnus een blik te werpen op de Godsorde van de dingen. Onder de vleugelen van de Heilige Geest is uit hem geboren een nieuwe mens.

Bon: Hoofdstuk 8 van Het christelijke inwijdingsmysterie (Dei Gloria Intacta) van Jan van Rijckenborgh

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *