Twaalf maandthema’s van Rozenkruisers Compendium, gebaseerd op boeken(series) van het Gouden Rozenkruis

Wie zich indivudueel of in een groep(je) intensief wil verdiepen in het gedachtegoed van het Rozenkruis, kan dat doen aan de aan de hand van twaalf maandthema’s die gerelateerd zijn aan de bovenstaande boeken of boekenseries van de stichter(s) van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis: J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Hieronder volgen bloemrijke en diep symbolische wandkleden uit het boek Draden van licht van Truus Waszink, links naar de betreffende boeken(reeksen) en een bijpassend couplet uit een hymne.

wandkleed 13

JANUARI

DE KOMENDE NIEUWE MENS

De metgezel woont in ons wezen,
als wonder uit de Rozenhof
Zijn stem spreekt van het ene leven,
juicht in ons wijd nirwana’s lof.
Laat ons die stem als baken volgen,
de weg gaan die dit roepen wijst.
Dan zingt na nacht, in licht verzwolgen
het lied dat overwinning prijst.

hymne 4

wandkleed 17

FEBRUARI

DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD

Hoog laait de vlam van het zielevuur
door al de vijandschap heen.
Zij brandt het pad tot ’t ene doel weer,
tot nieuwe horizont heen.
Nu is het rijk weer voor allen vrij,
vrij is het rijk van de ziel.
Leugen en schijn vertroebeld tot één,
vallen tot niets nu ineen.

hymne 15

wandkleed 9

MAART

HET LICHT DER WERELD

Ziet, Johannes’ levenskracht
heeft het wonder ons gebracht.
door de sluiers van de nacht
gaat hij voort van kracht tot kracht.
Niets kan hem nu binden meer
aan de aardse levenssfeer.
Ziel en lichaam toebereid,
vrijmaakt voor de eeuwigheid.

hymne 14

wandkleed 19

APRIL

HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

Met een vurig stralend hart,
boven vijandschap en smart,
zal de leerling kunnen gaan
tot de wondere Jordaan,
waar het levend water wacht
en hem opneemt in zijn macht.
Ziel en lichaam toebereid,
vrijmaakt voor de eeuwigheid.

hymne 14

wandkleed 10

MEI

DE CHINESE GNOSIS

Een hunkerende ziel
kan gnosis’ licht omvangen.
In machtig heilsverlangen
stroomt ’t Licht de harten in.
En ziet dit vuur
gaat ’t leven dopen,
en in de bloemengaarde
breekt stalend open
de rozenknop.

hymne 6

JUNI

wandkleed 1

JUNI

HET UNIVERSELE PAD

Zeven lichten, zie, verlichten
alle paden in de nacht.
Zeven wegen voeren huiswaarts,
naar het Vaderland, dat wacht.
Zeven vreugdezangen klinken
als een welkom, wonderschoon…
Kom dan, vrienden! Wacht niet langer!
Word opnieuw een godenzoon.

hymne 13

wandkleed 20

JULI

DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTS SOPHIA

‘k Dacht mij een eenzaam mensenkind.
Nu weet ik, dat ik word bemind,
dat er ontelb’re broeders zijn,
en zusters die mijn vrienden zijn,
die al zo heel lang wachtend zijn,
in liefde en trouw,
of ‘k komen zou.

hymne 11

wandkleed 21

AUGUSTUS

HET LEVENDE WOORD

O, gij broederschap van liefde,
Gods gewijde hart,
gij wilt nu omvatten
al wat ons benart.
Met uw gouden zielestralen,
vol sereniteit
daalt uw stil erbarmen
eeuwig in den tijd.

hymne 12

wandkleed 18

SEPTEMBER

DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

Neig U tot mij, vervul mij van Uw machten.
opdat ik Licht mag brengen aan wie viel.
Met heel mijn bloed getuig ik van Uw Leven.
Uw Licht waarin ‘k geloof met heel mijn ziel.
Mogen wij heilig worden, U gewijd,
zoals Gij, Vader, eeuwig heilig zijt.

hymne 9

wandkleed 6

OKTOBER

DE GEHEIMEN VAN DE BROEDERSCHAP VAN HET ROZENKRUIS

Heer, het lied der nieuwe aarde
splijt ons wezen als een zwaard
en in deze stervensure
zien wij hoe de morgen klaart.
Het kruis met rozen hoog en wijd,
een witte burcht gelijk,
vonkt in het reine morgenlicht:
de poort van ’t Koninkrijk.

hymne 10

wandkleed 22

NOVEMBER

HET MYSTERIE VAN LEVEN EN DOOD

Wie nu zijn levensgang wijdt aan ’t licht
en het endura doorleeft,
zal als een godskind herrijzen gaan,
dat naar de eeuwigheid streeft.
Ziekten en dood zijn geen tekens meer
van ’t zondeleven in stof,
maar nu een voortgang van kracht tot kracht.
Reis naar de heerlijkheid wacht.

hymne 15

wandkleed 8

DECEMBER

DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

Grote dag werpt nu zijn licht,
ziet zijn dageraad!
En het werk dat zegen sticht
maakt ons nu paraat.
Machtig klinkt de leeuwenkreet
tot de mens die nad’rend weet:
Maakt u nu geheel gereed,
voor ge binnengaat!
Het is tijd! Weest bereid!
Nieuwe taak ligt er voor u
in de nieuwe tijd!

hymne 16