Noverosaklanken – langspeelplaat van het jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis – liederen, teksten en muziek 

LEES OVER BOEKEN VAN HET JEUGDWERK VAN HET ROZENKRUIS

In de jaren zeventig is een langspeelplaat uitgebracht met 26 geluidsopnamen van het internationale jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis. De bovenstaande foto toont de voorkant van de hoes van de plaat Noverosaklanken met gezongen jeugdliederen en gesproken teksten in meerdere talen en lichte instrumentale muziek. De LP is uiteraard niet meer nieuw verkrijgbaar, maar deze is wel gedigitaliseerd. Via de audiospelers op deze webpagina kunnen alle geluidsopnamen van de plaat worden beluisterd. De Nederlandse gedeelten van de langspeelplaat zijn ook in de vorm van tekst weergegeven. 

KANT A

1 In Noverosa’s rozentuin (blokfluit) en de tempelklokken

 

2 Jeugdlied 49 – Nederlandse jeugd

 

Eerbiedig, en met zachte tred
betreden wij dit Huis,
gewijd aan U, o Broederschap
van ’t Heilig Rozenkruis!
Wij danken U, want door Uw kracht,
Uw Liefde, Uw Geduld,
is nu de jarenlange wens
van onze jeugd vervuld!

En biddend wenden wij ons thans
tot ’t Gouden Liefdelicht:
“Dat immer, Heer, ons jonge hart
op u blijve gericht!
Dat ook bij vreugde of verdriet
bij worsteling of pijn
Uw heilig roepen in ons klinkt!
Uw Licht om ons mag zijn!

Leidt Gij, o Heer, uit ’t wereldveld
Uw kind’ren naar Uw Huis,
dat ’t heilig Licht hen roepen zal
tot ’t Gouden Rozenkruis.
Moge dan, Heer, ontelbaren
deez’ tempel binnengaan
En één met allen, hand in hand
Uw Liefdewoord verstaan!”

3 Intermezzo – Keltische volksmelodie (blokfluit en harp)

 

4 Portugese tekst

 

5 Jeugdlied 8 – Braziliaanse jeugd

 

6 Intermezzo – Sarabande van Willem Corbet (twee blokfluiten en piano)

 

7 Jeugdlied 55 – Duitse jeugd

 

8 Jeugdlied 29 – Nederlandse jeugd

 

Een schip met blanke zeilen
vaart naar de overkant.
Het heeft zijn gouden steven,
gewend naar ’t Nieuwe Land! (bis)

Het is gebouwd uit Lichtkracht,
veel zangers zijn aan boord.
Zij zingen vreugdelied’ren:
“Hoort! Broeders, zusters, hoort!” (bis)

“Trekt uit de duistre oorden.
Met ons naar ’t Lichtland heen!
Laat al het aardse achter:
Behoudt de Liefd’ alleen!” (bis)

En ’t Hemelschip, het vult zich
Met velen, groot en klein
De Liefde heeft geroepen!
Zij maakt de harten rein! (bis)

Zo varen wij tezamen,
het Lichtland tegemoet!
het kruis met gouden rozen
meedragend’ in ons bloed! (bis)

9 Nederlandse tekst

 

Het landschap gaat langzamerhand veranderen. Wat een vreugde als de groep reizigers en Jodeus aan de horizon hoge, hoge bergtoppen ontdekken. Daar, in het oosten, ligt het land van Vuur en Water, het land waar de waarlijk reinen zullen leven. Het is nog nacht als ze de voet van de Heilige Vuurberg bereiken. Ieder vindt daar een plek om te rusten , tussen de rotsblokken en hoge varens, een plaats om te rusten.

Ben Sidi hoort nog iets. Hij loopt een ruisend, klaterend geluid na en hij roept als hij achter een rotsblok water heeft gevonden. Dan staan allen rond een klein bekken, dat in de rotsen is uitgehold en in het bekken stroomt vanuit een klein, zilveren bergstroompje het water van de Vuurberg.

Misschien denk je, dat allen gretig van het water gaan drinken. Maar er gebeurt iets heel anders … Deze dappere, moedige vrienden, die heel de woestijn hebben doorkruist om hun reine bokalen tot hier te brengen, zijn door deze reis veel veranderd.

Zij denken niet het eerst aan zichzelf. Zij kennen het Plan dat God heeft met alle mensenkinderen die in de woestijn dolen. Zij bezitten de grote Liefde om dit Plan van God door hun daad mede te laten slagen. En daarom besluiten zij dat het Water van de Vuurberg, dat in dit kleine bekken wordt opgevangen, hier aan de rand van de woestijn, niet mag worden tegengehouden … Het moet gaan stromen.

Als allen hebben geholpen het rotsblok weg te duwen, dat het water nog tegenhoudt, stroomt het als een zilveren koord door de woestijn. Dan staat daar aan de voet van de Vuurberg een groep mensen met de gereinigde bokaal in haar handen en zij mag drinken van het Levende Water. Ziet, daar staan de dienaren van de Heilige Graal. Zij zullen redden, wat nog te redden is.

10 Het lied van de karavaan – Nederlandse jeugd (melodie van Jacques Dalcroze)

 

Wij vormen tezamen een karavaan
die naar het Oosten gaat reizen.
Wij volgen het spoor, de gids gaat ons voor
om nieuwe wegen te wijzen.

Al wie gelooft, zijn hart, zijn hoofd,
zij houden hun schip aan ’t licht dat hen bindt
verlaat wat hij heeft en reist dag en nacht
naar ’t lichtende land dat hen wacht.

En al wie zich richt op het goddelijk vuur,
vervuld van blijde verlangen
zal in zijn bokaal, de heilige graal
het Levend Water ontvangen.

Hij zal voortaan als helper gaan
tot in de woestijn waar duisteren zijn.
Zo brengt hij als ieder voor roos en kruis
zijn broeders voor eeuwig weer thuis.

11 Jeugdlied 71 – Franse jeugd

 

12 Jeugdlied 68 – Portugees, solozang

 

BELUISTER DE BOVENSTAANDE LANGSPEELPLATEN VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

KANT B

13 Jeugdlied 9 – Nederlandse jeugd

 

Let op de taal der klokken;
zij galmen breed en luid,
hun lied van dood en leven,
verdriet of vreugde uit. (bis)

Zij wijzen alle uren
op de kortstondigheid
van al het aards gebeuren
en op Gods eeuwigheid

Zij roepen tot Gods kindren:
“Doet toegewijd uw werk,
opdat Uw licht zal stralen
in Gods gewijde Kerk. (bis)

Wist ge dat ook in mensen
een klok verborgen lag,
vaak heel diep weggesloten
soms open als de dag?

Dat klokje heet “geweten”,
’t is Christus die het luidt.
’t Verklankt voor God de mate
van onze zuiverheid, (bis)

 

14 Franse tekst

 

15 Intermezzo – Berceuse van Gabrel Fauré (dwarsfluit en piano)

 

16 Jeugdlied 60Duitse jeugd

 

17 Intermezzo – piano-improvisatie

 

18 Duitse tekst

 

19 Het lied van de rozenboom – Nederlandse jeugd, melodie van W.J. Kirkpatric, arr.: D. Willcocks (track 19)

 

De wereld is zo donker en geen plekje is stil,
maar de rozenboom fluistert voor wie luisteren wil.
Zij fluistert van de Liefde en haar stem klinkt zo zacht
maar wie stil is kan horen het geheim dat zij bracht.

Want diep in alle mensen die willen horen in nacht
ligt een bloemknop verborgen die ons zonnelicht wacht.
Wanneer nu alle harten voor het Licht open gaan,
wordt het gouden geheimnis uit het Lichtland verstaan.

Geheimis is de boodschap van de vreugde die wacht.
Kom wij weven ons feestkleed en verlaten de nacht.
De bloemknop in de wereld voelt het zonlicht en groeit
tot zijn geurend en kleurend als een rozenboom bloeit.

20 Hongaarse volksmelodie (blokfluit en harp)

 

21 Jeugdlied 64 – Nederlandse jeugd

 

Geloof in de Liefde.
Geloof in het Licht.
Geloof in de Heilige vreugd.
Want al wat een kind voor de Gnosis verricht
dat heeft Haar nog immer verheugd.
Zij schenkt ieder hart
dat gelooft in haar macht
een vlam van haar reinheid,
een vlam van haar kracht.
Opdat ieder kind dat Haar lichtwoord verstaat
Haar dienen en volgen gaat.

Ontsteek dan je fakkel
aan ’t Heilige Vuur,
en hef haar omhoog in je hand
Ontvang van de Gnosis je taak in dit uur,
je taak in dit duistere land.
Verspreid zo de lichtgloed der Liefde rondom,
schenk vriendschap en trouw
en bereidheid alom.
Opdat ieder kind dat dit lichtwoord verstaat,
het duister der wereld verlaat.

22 Jeugdlied 54 – Zweedse jeugd

 

23 Engelse tekst

 

24 Intermezzo – menuet van D.Scarlatti (vier blokfluiten)

 

25 Jeugdlied 3 – Braziliaanse jeugd

 

26 Jeugdlied 71 – pianosolo

 

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN HET JEUGDWERK VAN HET ROZENKRUIS