2 Ik ben bewustzijn – André Roumen over het Backster-effect en brainet – boeklancering in Haarlem op 19 april 2024

LEES MEER OVER DE LANCERING VAN ‘IK BEN BEWUSTZIJN’ EN AANMELDEN

BESTEL ‘IK BEN BEWUSTZIJN’

DEEL 1-1 ☆ DEEL 1-2 ☆ DEEL 1-3 ☆ DEEL 1-4 ☆ DEEL 1-5

U bent welkom om de lancering van het boek Ik ben bewustzijn van André Roumen mee te maken. Deze zal plaatsvinden in de zaal bij Pentagram boekwinkel in Haarlem op vrijdagmiddag 19 april 2024. Hieronder volgt een gedeelte over het Backster-effect en brainet uit hoofdstuk 1. 

Het Backster-effect

Als we het bewustzijn zelf niet kunnen kennen, bestaat het dan wel? Bewustzijn doet zich aan ons voor als eenheid van veld (‘niet-zijn’) én beeld (‘zijn’). Ieder gedachte-, ervarings- of gevoelsbeeld is een tijdelijke verschijningsvorm binnen het veld van bewustzijn. Niets van wat ons bewust verschijnt, is daarvan uitgezonderd. Dat dit veld geen persoonlijk bezit is en dat het zich zelfs niet beperkt tot de actieradius van mijn eigen bewustzijnsleven, werd overtuigend bewezen door Cleve Backster eind jaren veertig van de vorige eeuw, toen hij voor de CIA werkte aan de leugendetector met behulp van EEG-apparatuur.

In 1965 stichtte hij in San Diego de Backster Research Foundation, waar hij pas na jaren van voorbereiding in 1986 wetenschappers getuige liet zijn van het feit dat menselijke lichaamscellen ook met elkaar blijven communiceren als ze van het lichaam zijn verwijderd. Onze bloedcellen blijken op afstand te reageren op onze emoties. Bij onderzoek in de Backster School of Lie Detection ontdekte hij dat planten reageren op onze gedachten. Hij sloot elektroden aan op een philodendron om te zien of deze zou reageren als hij er een lucifer onder hield. Alleen al bij die gedachte schoot de registratiepen plotseling uit: de plant reageerde heftig.

Ook leerde de plant al gauw of die gedachte alleen maar een voornemen was of dat hij het ook werkelijk zou gaan doen: was het geen serieus voornemen, dan was de reactie niet of veel minder sterk. Dit resultaat bleek zelfs niet afhankelijk van de plant als geheel; zelfs nadat deze was vermalen bleken de deeltjes het genoemde effect te vertonen. Ook afstand bleek niet van significante invloed. Toen hij op een dag de stad inliep en plotseling ontdekte dat hij zijn beurs was vergeten, bleek bij terugkeer dat de plant dat moment exact had geregistreerd.

Overtuigd van het feit dat er een bewustzijnsveld moet bestaan dat alle bestanddelen van de schepping met elkaar verbindt, breidde Backster zijn experimenten uit naar dieren. Hij kocht onbevruchte kippeneieren en ontdekte hierin onverklaarbare pulsaties, met een frequentie gelijk aan die van een kuiken-embryo (160-170 per minuut); maar dat kuiken-embryo was in de geteste eieren (nog) niet aanwezig… Ook bleken eieren heftig te reageren op andere eieren die in kokend water werden gedompeld. En ook hier gold een leereffect. Wat Backster opviel was dat dit leereffect niet geldt voor menselijke lichaamscellen: ‘Die ontdekking liet me schrikken. Wat is er zo uitzonderlijk aan het leven van de mens? Vertegenwoordigen wij soms het topje van de hiërarchie? En zo ja, welke implicaties heeft dat dan voor het eenheidsconcept?’

Het onderzoeksterrein werd uitgebreid. Harald Burr ontdekte dat zich rond een onbevrucht eitje van een salamander een energieveld bevindt dat de vorm heeft van een volwassen salamander. Blijkbaar is de contour van dit veld al als energielichaam aanwezig voordat het zich conform deze matrix als concreet waarneembare vorm manifesteert. Ook Jacobo Grinberg-Zylberbaum baarde opzien met zijn experimentele bevinding dat twee personen rechtstreekse communicatie met elkaar in stand kunnen blijven houden nadat ze van elkaar zijn verwijderd en in een kooi van Faraday zijn geplaatst, en dus van alle elektromagnetische velden zijn afgeschermd.

Hersenonderzoek (EEG) toonde aan dat er hier toch potentialen werden overgedragen, en wel dezelfde potentialen met dezelfde sterkte. Deze onderzoeken leveren niet alleen het bewijs van het bestaan van bewustzijn, ze laten ook zien dat we opgenomen zijn in een bewustzijnsveld, en dat dit niet kan worden beperkt tot ons brein. Bewustzijn, als een alomtegenwoordig veld, laat zich begrijpen als verbindende instantie tussen wat wij scheiden in binnen- en buitenwereld. De eenheid van binnen en buiten, van kenner en gekende, is gelegen in het bewustzijn.

Brainet

Vergelijkbaar onderzoek heeft uitgewezen dat er een primair waarnemingsvermogen bestaat bij cellen, ongeacht hun biologische functie. Amoeben, cellen van vruchten en groenten, schimmelculturen, menselijke mond-, bloed- en zaadcellen: ze lijken allemaal te reageren op onze gedachten. Mag hieruit worden geconcludeerd dat er een bewustzijnsveld bestaat waar iedereen aan bijdraagt en uit put? En is daarop de hypothese van toepassing dat we via morfogenetische velden (Rupert Sheldrake) zijn aangesloten op een centrale intelligentie?

Morfogenetische velden (letterlijk: vorm- of soortscheppend) hebben een cumulatief geheugen, ontwikkeld op basis van voortdurend herhaalde ervaring. Daarom ‘herinneren’ dier- en plantensoorten zich hoe zich te gedragen en hoe zich aan te passen aan nieuwe situaties. Dit geheugen lijkt zich ergens in de ons omgevende ruimte (the cloud) te bevinden als een scheppend veld van ‘ideeën’ die resoneren van generatie op generatie. Hoe vaker gerepeteerd, hoe krachtiger het veld, en hoe gemakkelijker het is voor nakomelingen aan de onderliggende ‘idee’ te beantwoorden.

Recent onderzoek door Miguel Nicolelis heeft aangetoond dat hersenen met elkaar in harmonie kunnen komen en dan gesynchroniseerd raken, zelfs wanneer hun dragers niet bij elkaar in de buurt zijn. Er bestaat een zogenaamd brainet. Al langer was bekend dat de maandelijkse cyclus bij vrouwen die regelmatig en langdurig in elkaars omgeving verkeren (secretaresses, nonnen) een hoge mate van synchronisatie vertoonde.

Niet minder verbazingwekkend is het dat metronomen, die helemaal geen organische substantie bevatten, in de maat gaan lopen wanneer ze naast elkaar op een beweeglijke ondergrond worden opgesteld. Als we gaan samenwerken, gaan we blijkbaar letterlijk met elkaar op dezelfde golflengte zitten. Dat daarmee ook een stukje eigen besluitvorming en controle overboord wordt gegooid, kan zowel positief als negatief op een samenleving uitwerken.

Nicolelis: ‘Het universum biedt een zee aan potentiële informatie die door het brein wordt gebruikt om er een mentale representatie van te maken.’ En Nikola Tesla: ‘Het universum heeft een kern van waaruit wij kennis, kracht en inspiratie ontvangen. Mijn brein is slechts een ontvanger.’ Dankzij genoemde ontdekkingen is het niet langer vol te houden dat we als mens een volkomen zelfstandige plaats in de natuur innemen, dat we een wezen zijn dat een volkomen eigen bewustzijn heeft, of dat het onze hersenen zijn die onze werkelijkheid creëren.

We zijn als levensvorm opgenomen in een onoverzienbaar veld van relaties, informatie en verbondenheid. Een veld waar alle levensvormen aan deelhebben, niet in afzonderlijke lichamen te lokaliseren. Als verbindingsfactor is het letterlijk tussen levende wezens werkzaam. We zijn als mens op dit collectieve veld afgestemd, als persoonlijke varianten op een collectief thema. Onze hersenen fungeren daarbij als interface, als intermediair. Ze werken niet alleen als ontvanger maar vooral ook als filter die selectief te werk gaat. Zonder deze filter zouden we overspoeld en gek worden.

Enig zelfonderzoek laat al gauw zien dat wij het niet zelf zijn die onze gedachten produceren. Ze komen als vanzelf bij ons op, alsof gedachten communiceren met gedachten. Denken we of worden we gedacht? Is ons denken een meedenken met de natuur waarvan we deel uitmaken, is het een nadenken?

Waarom is ons ervaren van de natuur zo ver verwijderd van de wijze waarop bijvoorbeeld Baruch Spinoza de Natuur begreep, getuige zijn uitspraak: ‘Wie tot het juiste inzicht is gekomen dat alles volgt uit de noodzakelijkheid van de goddelijke aard en geschiedt volgens de eeuwige wetten en regels der Natuur, zal zeker niets vinden dat haat, hoon of verachting verdient, noch zal hij medelijden met iemand hebben; maar, voor zover de menselijke deugd reikt, zal hij – zoals men zegt – pogen wel te doen en zich te verheugen.’

Inzicht in de Natuur heeft bij Spinoza dus een morele connotatie. De Natuur heeft talloze niveaus van verwerkelijking, ook de menselijke natuur. Het is de kwaliteit van bewustzijn die bepaalt op welk niveau we zijn afgestemd. Maar we kunnen die afstemming bewust wijzigen, volgens het principe ‘zoals je vraagt, zo word je geantwoord’. Dat is onze relatieve vrijheid. Relatief omdat we als natuur in relatie staan tot de Natuur. Jalal ad-Din Rumi (dertiende eeuw): ‘Alles wat je ziet heeft zijn wortels in de ongeziene wereld. De vormen veranderen, maar de essentie blijft dezelfde. De bron waaruit ze voortkomen is eeuwigdurend en groeit, breidt zich uit en schenkt nieuw leven en nieuwe vreugde.’

BESTEL ‘IK BEN BEWUSTZIJN’

LEES MEER OVER DE LANCERING VAN ‘IK BEN BEWUSTZIJN’ EN AANMELDEN

INHOUDSOPGAVE

1 Het terrein
Bewustzijn, de enige werkelijkheid. Bewustzijn is onderwerp. Ik ben bewustzijn. Hersenonderzoek en boeddhisme. Het Backster-effect. Brainet. Akasha. Ethiek. Synchroniciteit. Kwaliteit van bewustzijn. Geesteswetenschap

2 Eenheid
Ken uzelf. Bewust-zijn. Het Ene. Ik ben. Ik, ‘ik’, ego en persoon. Eerste-persoonperspectief. Ontdekking ‘ik ben ik’. Bewustzijn is licht. Lichtmetafysica. De lichtzuil

3 Uit-een-vallen
Tegenpolen. Twee werkelijkheden. Ik denk, dus ik ben. Materialisme. Geestelijk materialisme. ik-bewustzijn: winst en verlies. Objectbewustzijn. Differentiatie. Dissociatie. Het antahkarana

4 Veel-eenheid
Meerdimensionaal bewustzijn. Transcendent – immanent. Dualiteit, geen dualisme. Het subject. ‘ik’ en persoon. Identiteit. Body-mind. Zelf-herkenning. Vrijheid en lot. Voorzienigheid. Persoon worden

5 Relatie
De buitenstaander. Vrijblijvendheid. Het primaat van bewustzijn. Bewustzijn is een werkwoord. Dialogisch bewustzijn. Context-horizon-betekenis. Gelijk-oorspronkelijk. Relatief en absoluut. Taal. Ontmoeten. De taal van de Ziel. Het symbool. De Naam

6 Het Midden
Levenskunst. De slinger. Pre-/trans-fallacy. De baan. De Getuige. Waarden. Leegte (sunyata). Het wiel. Water en vuur. Hart en hoofd

7 Too far East is West
De spiltijd. De antieke en de klassieke Grieken. Plotinus en het Ene. De drie-ene mens als microkosmos. Verbeelding, ratio en intuïtie. De moderne tijd.Van object naar subject. Het supra-individuele Ik. De evolutie van de Geest. Zelf-bewustzijn

8 Non-dualiteit
Drie assen van oriëntatie. Antwoord op Job. De übermensch. Geest én natuur. Fenomenologie. Zien-wat-is. De spagaat van zelfkennis. Vallen naar jezelf. Verlangen

9 Archetypen en chakra’s
Het archetype. Individuatie en integratie. Psychodynamiek.
Het bipolaire archetype. Het zelf. Alchemie. Archetypus-an-sich. Psychologisme. Onderbewust én bovenbewust. De chakra’s

10 Psyche en ziel
Subject zijn. Een buitengewoon boek. De kracht van het gebeuren. Psychodynamiek. Groeipsychologie. Alles of niets. Psychosynthese. De wil. Vrije wil. De Diamantbenadering

11 Het creatieve Nu
Creativi-tijd. Identiteit. Vrijheid. Kairos. Geestelijke spankracht. Ontwaken in het nu. Kinderen van het ogenblik

12 De bewustzijnparadox
Numen en lumen. Grondstemming. Numineuze reductie. Totaalvereenzelviging. Transformatie. Totaalontkenning als bevestiging. Trillingsfrequentie. Hawkins scale

13 De cirkel, het Oog
Spiegels. Mystiek.Ver-ening of vereniging. De spijker. Ik-loosheid of ik-ontlediging? Nabij-de-dood-ervaring. Morele ruimte. Het Oog

14 Het nieuwe denkvermogen
De omstulping. Manas, Mens, Denker. Waarnemen en denken. Het denken en Ik. Het denkvermogen. Geestwetten. Mundus imaginalis. Ik als getuige. Het Ik als wilskracht. Microkosmos: Oog van Vuur

Literatuur

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER BEWUSTZIJN