Vrijheid en de rotatierichting van de chakra’s – gevaren van televisie – TV als instrument der verborgen machten

Wij hebben gepoogd (in dit boekje Televisie als instrument van de verborgen krachten uit 1982) TV aan de kaak te stellen als een ongelooflijk gevaarlijke bedreiging voor het fysiologische en psychologische welzijn van de mensheid in het algemeen en van de leerling op het transfiguristische pad in het bijzonder. Wij hebben dit verschijnsel, dat erin geslaagd is de wereld in slechts luttele tientallen jaren te veroveren, vanuit verschillende gezichtshoeken te bezien, in een poging u volledig te doen verstaan waarom de school van het Gouden Rozenkruis TV afwijst. 

De leerling op het pad kan het zich niet permitteren bij voortduring ‘gespleten’ te zijn tussen de brullende krachtsmanifestaties van de wereld van de illusie enerzijds, en de subtiele suggesties die uitgaan van het goddelijke koninkrijk anderzijds. Hij moet kiezen. 

Meer nog dan een louter persoonlijke keuze betreft het hier in de eerste plaats een beslissende stap die genomen dient te worden door de groep. Iedere indiviuduele leerling moet zich ten volle bewust zijn van zijn of haar verntewoordelijkheid met betrekking tot de groep. De groep moet worden gezien als een progresserende kosmos-in-ontwikkeling, ook genoemd het levende lichaam. De groep progresseert door middel van een beslist afscheid nemen van de wereld van de dialectiek. Wil de leerling één zijn met de groep in het naderen van het nieuwe leven, dan moet hij zeker één zijn met de groep in het wegbreken uit het oude leven. Iedereen moet dit begrijpen. 

TV is niet het enige gevaar. TV is de exponent van een ontwikkeling die soms wordt aangeduid als de communicatie-revolutie, of de communicatie-explosie. In het boek ‘Human Connection and the New Media’ (Menselijke betrekkingen en de nieuw media), een bloemlezing van essays, gepubliceerd door Barry N. Schwartz, Pretence-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1973), wordt een beeld opgeroepen van hoe de mensheid een ‘nieuwe era’ binnengaat die geregeerd wordt door de nieuwe media: radar, radio, telefoon, videofoon, twee-richtingkabeltelevisie, microfilm, satellieten, holografie, videotape, cassettes, videospelen, microgolf-circuits, huiscomputers, lasers, glasvezel opto-elektronica enzovoort.

Het verwonderlijke dat uit dit boek omhoogkomt is dat het snel oprukkende leger van techno-communicatiemiddelen in de bezemwagen zaken meevoert als: hypnose, reïncarnatie, buitenzintuiglijke waarneming, LSD, telepathie, biofeedback, meditatie, geestverruiming, veranderende bewustzijnstoestanden enzovoort. Nog maar enkele tientallen jaren geleden zou het meeste van de tafel zijn geveegd als ‘occulte lariekoek’ of ‘esoterische nonsens’, maar nu wordt het wetenschappelijk benaderd met behulp van parapsychologie, psychiatrie, scheikunde, neurofysiologie, bionica, elektronica, cybernetica en wat al niet meer.

Een snelle wijziging van het menselijke bewustzijn is een duidelijke zaak. De menselijke ‘deuren der waarneming’ worden wijder en wijder geopend – maar op totaal negatieve wijze – toegang gevend tot psychedelische ruimten, hallucinatoire rijken, oceanen van beelden en geluidsprojecties, grazige weiden van tot nu toe onbekende zintuiglijke en buitenzintuiglijke waarnemingen en sensaties. Het mensdom blijkt collectief de poorten binnen te gaan van de spiegelsfeer. De nieuwe media verschaffen aldus een nieuwe opiumpijp. 

Aquarius heeft geklopt en breekt de aarde-atmosfeer open met zijn ontmaskerende stralingen. Naaktheid en leegheid zijn het resultaat – een stilte waarin het woord weerklinkt: ‘Manas, waar zijt gij? Ontwaak uit uw doodslaap!’ Maar de mens wil niet ontwaken en hij bedekt zijn naaktheid met elektronisch tuig – zichzelf narcotiserend door zijn vacuümbestaan te omhullen met een audiovisuele schijnrealiteit. 

Men kan zich de mensheid, de aarde voorstellen als draagster van een elektromagnetische mantel van zinsbegoocheling. In de inleiding van het bovenvermelde boek wordt gezegd: ‘Communicatie zal in de nabije toekomst bestaan uit een universeel wereldnet van elektriciteit en energie, met het vermogen tot transformatie tot talloze vormen en variaties binnen vormen.  

Aldus kan de aarde ingekapseld zijn in een elektrische communicatiesfeer die de aarde omcirkelt. Een nieuwe toren van Babel is bezig te worden opgericht, verder verstorend en verduisterend het woord eenmaal gesproken door de mens, dat hij opnieuw moet spreken – de vlietende echo van zijn goddelijke oorsprong. 

Wij moeten de nadruk leggen op het inkapselende en gevangennemende effect van TV en andere nieuwe media. Zie de aarde roteren als een ‘aangeslagen’ wereld, met zijn miljoenen en miljoenen menselijke wezens vrijwel ‘stoned’ – verloren in welke synthetische fantasiepakketten ze ook maar mooi vinden, overspoeld met wat voor ‘trip’ ze ook maar hebben ingedrukt in hun bedieningspanelen. 

Wat staat hier achter? De gehele ontwikkeling van de communicatie-explosie is niets anders dan een welbewuste, planmatige negatieve reactie op de toenemende stralingen van Aquarius. Aquarius roept de mensheid – en deze roep wordt gehoord. De mensheid vertoont tekenen van een massal ontwaken. En dit vormt een rechtstreekse bedreiging van … de hiërarchieën die hun domicilie hebben in de spiegelsfeer. Zouden zij de hun aanbiddende kudden in de stofsfeer verliezen, hun heerschappij zou verbrokkelen tot niets – en zij weten dat! Vandaar die gigantische machinatie teneinde miljoemen binnen de kring van hun betovering te houden – in wanhopige zelfhandhaving.

Het groeiende innerlijk besef van het ware pad van terugkeer in talloze mensen moet worden tenietgedaan door de voortdurende nietsontziende pogingen de massa’s gefascineerd te houden, geamuseerd. Het groeiende innerlijke zien moet blind gemaakt worden door kunstmatige beelden: het groeiende innerlijke horen moet doof gemaakt worden met geluid; het innerlijke ontwaken moet ondergedompeld worden in sensatie. Een medium als TV moest worden uitgevonden om een reactie van eeuwigdurende verbazing teweeg te brengen, een van de ene in de andere verbazing vallen, een ‘Fantastisch, moet je kijken! reactie.

Laten wij nog iets dieper doordringen in de werking van het mechanisme van de gevangenschap van de mensheid. Stel u voor ogen de menselijke aura, en speciaal de zeven energiecentra die bekend staan als chakra’s. De chakra’s wentelen met verschillende rotatiesnelheden, maar alle roteren in dezelfde richting. Hoe meer ontwikkeld en krachtig het chakra is, hoe sneller het roteert. Hoe meer men geïnteresseerd is in en betrokken bij de diverse aspecten van het dialectische leven, hoe sneller de chakra’s van zulk een persoon roteren. Hij of zij is als een vlammende fakkel, die brandt in de vuren die de illusie in stand houden van deze natuurorde – vuren van de sterfelijkheid. 

Door de fundamentele verandering, zoals beschreven in het boek Dei Gloria Intacta, het christerlijke inwijdingsmysterie van J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21), wordt de natuurlijke rotatie van de chakra’s vertraagd, in overeenstemming met de mate waarin de leerling zijn belangstelling in het oude leven verliest. Vervolgens bewerkt het proces van transfiguratie een beginnen de rotatie van de chakra’s in tegengestelde richting. De chakra’s kunnen niet liegen over de feitelijke situatie van de leerling. Zij vertellen precies waar hij staat: of het proces van omkering van de rotatierichting van de chakra’s begonnen is, of niet. Indien de omkering begonnen is, kunnen wij de betrokken leerling zien als een ‘omgekeerde’, een bekeerde. Het woord ‘bekering’, hoewel in de hedendaagse kerkreligie niets dan een holle frase, heeft een diepe en prachtige betekenis. 

De communicatie-explosie wijst op een schaamteloze poging van de spiegelsfeer-broederschappen de menselijke aura’s als het ware te galvaniseren, de chakra’s te stimuleren en ze zo gepolariseerd te houden als ze nu zijn, op een wijze die zijn weerga niet kent. Dit is geen opheffende invloed, die de mensheid uitheft boven de begrenzingen van het natuurgeboren bestaan, in overeenstemming met de roep van Aquarius. Nee, dit is precies het tegengestelde – en een pogen ten koste van alles de mensheid te verhinderen de rotatierichting van de chakra’s om te keren, hetgeen bevrijding van het wiel van geboorte en dood zou kunnen betekenen en neutralisatie van de momentele giftige staat van de spiegelsfeer, met al haar hirarchieën en broederschappen. 

Dit is een worsteling die de mensheid aan het verliezen is en die, zou hij onwetend zijn, ook de leerling stellig zou moeten verliezen. Paulus, de christen-ingewijde, vermaande zijn leerlingen: ‘Wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers der duisternis dezer wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6)’ – dus: tegen de spiegelsfeer. 

In de tijden die komende zijn, zullen er slechts twee mogelijkheden zijn – overeenkomstig de twee mogelijke rotatierichtingenvan de chakra’s: er zal regeneratie zijn, of verdere degeneratie. Zij die verlangen opgewekt te worden uit hun doodsslaap zullen de helpende hand dienen te grijpen van de Broederschap des Levens, in een vast besluit. Laat de stroom u niet meevoeren de afgrond in. Grijp de hand, niet morgen, maar vandaag!

Eén enkele bevrijde, werkzaam in de wereld, zijn chakra’s wentelend in omgekeerde richting, bevrijd van de greep van de natuur, is een onmetelijk sterke. Hij brandt niet in de vuren van de sterfelijkheid, maar hij spreidt het licht van de onsterfelijkheid – als een baken in storm en duisternis. Hij zal in staat zijn velen te helpen. 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

  1. Inleiding tot het verschijnsel televisie
  2. Wat is televisie?
  3. Het licht van Fohat
  4. Het stralingsgevaar
  5. Fotobiologische effecten
  6. De ogen, het denken en de ziel
  7. Elektronisch ritme zonder ziel
  8. ‘Mondiaal dorp’
  9. Qube, het Rode Boekje en Grote Broer
  10. Vrijheid en de rotatierichting van de chakra’s

Woordverklaring