Televisie als instrument der verborgen machten – uitverkocht boekje over gevaren van TV 1982

In het medium televisie schuilen grote gevaren. Die worden uiteengezet in het boekje ‘Televisie als instrument der verborgen machten’ dat Rozekruis Pers uitgaf in 1982 (ISBN 9070196875), zo’n veertien jaar voordat internet ingeburgerd raakte. Gevaren schuilen niet alleen in de gebezigde straling, maar ook in dat wat  J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) ‘het grote spel ‘ noemde. Dit medium, dat zijn grijpgrage tentakels heeft uitgestrekt tot in de huiskamers van miljoenen mensen over de gehele wereld, geeft een ieder die het weet te hanteren een huiveringwekkende macht over massa’s. Hieronder volgen het woord vooraf, hoofdstuk 1 met de titel ‘Inleiding tot het verschijnsel televisie’ en de inhoudsopgave.

WOORD VOORAF

Met dit boekje beoogt de Internationale School van het Gouden Rozenkruis haar leerlingen te informeren met betrekking tot de directe gevaren en de diepere achtergronden van het verschijnsel televisie. Wie de eertijds door de Rozekruis Pers uitgegeven publicatie ‘Televisie als gevaar voor het individu’ heeft gelezen, zal geïnteresseerd zijn in deze aanvullende uitgave, waarin vele van de nieuwste ontwikkelingen terzake zijn verwerkt.

Wij hopen en verwachten dat, naast de leerlingen van de School van het Rozenkruis, ook andere zoekers naar waarheid, die zich bewust worden van de schijnrealiteit waarin wij leven en die, evenals wij, verlangend zijn een nieuwe zielestaat te realiseren, met belangstelling van deze publicatie kennis zullen nemen.

De uitgeefster

INLEIDING TOT HET VERSCHIJNSEL TELEVISIE

Televisie beïnvloedt de levens van miljoenen – van nagenoeg elk mens die leeft in de zogenaamde beschaafde wereld. Deze uitvinding wordt beschouwd als een onmisbaar medium in de moderne massacommunicatie. Een leven zonder TV zou – vanuit vrijwel ieders gezichtspunt – ondraaglijk en ondenkbaar zijn.

De leerling van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis wordt ogenblikkelijk geconfronteerd met de vraag hoe hij of zij persoonlijk dient te handelen ten aanzien van deze ongenode gast. Het wordt immers als de normaalste zaak van de wereld, ja als uiterst wenselijk, beschouwd dat deze binnendringt in onze woonkamers, zitkamers, slaapkamers en – het ergste van alles – in onze zielen. ‘TV kijken’ is uitgegroeid tot een uiterst fascinerende en hoogst geliefkoosde bezigheid, waaraan bijvoorbeeld alleen al in de Verenigde Staten van Noord-Amerika gemiddeld meer dan 80 miljoen mensen zich dagelijks bijna vier uur lang overgeven. Stel u voor: 80 miljoen zielen vastgekleefd aan de miljoenen TV-schermen die in het bezit zijn van 99 procent van de Amerikaanse gezinnen.

Intuïtief kan men aanvoelen dat deze praktijk onverenigbaar is met de levenswijze van een leerling op het geestelijke pad. Het is dan ook niet zonder reden dat de School van het Rozenkruis aan haar leerlingen vraagt zich te onthouden van TV-kijken (red.: dit is niet meer van toepassing sinds het einde van de jaren negentig). Desondanks blijkt de macht uitgeoefend door het medium TV zo overweldigend te zijn dat menige leerling in verwarring komt, en bij tijd en wijle vanwege deze eis teleurgesteld is.

Men moet zich realiseren dat TV niet zomaar een toevallige technologische vernieuwing is. TV werd uitgevonden met een zeer bepaald doel. Wellicht gaat u van het naïeve geloof uit dat het vernuft achter deze uitvinding alleen technisch is – dat hierachter geen anderssoortig, geraffineerd ‘brein’ en uitgekiend ‘plan’ zit. Vergeet het maar! Zoals spoedig zal blijken was – en is nog steeds – een ‘meesterbrein’ hier aan het werk, verantwoordelijk voor het zorgvuldig uitkiezen en toepassen van deze verbazende technische ontwikkeling teneinde met behulp daarvan de massa volledig te controleren.

Het is de bedoeling van deze verhandeling over televisie de minimale hoeveelheid informatie te verschaffen die de leerling – en iedere zoeker naar waarheid – nodig heeft om het juiste inzicht te ontwikkelen in de ware aard van de krachten die de massa hun wil opleggen, welke deze krachten zijn, en hoe zij in de huidige fase van mensheidsontwikkeling slechts hun greep kunnen uitoefenen door welbewust onherstelbare schade toe te brengen aan lichamen en zielen van hulpeloze menselijke entiteiten.

Alleen op basis van dit inzicht zal de leerling in staat zijn volledig door de school gestelde eisen (red.: sinds einde jaren negentig adviezen) zoals in het geval van televisie – te verstaan en op hun juiste waarde te schatten. Dan zal hij, door de consequenties te aanvaarden, aan de grote gevaren die hem omringen kunnen ontsnappen. Want hoe meer men onbewust is van gevaren, des te waarschijnlijker is het dat men erdoor geslachtofferd zal worden.

Het is het voorrecht en de kracht van de rozenkruisers te weten met welk doel het hele TV-spel geënsceneerd is, de schittering en schijn van de valse genius erachter te herkennen en zijn bedoelingen te ontmaskeren.

TV kwam niet plotseling tot aanzijn, als ‘uit het niet’. TV moet gezien worden tegen de achtergrond van een groot aantal uitvindingen: radio, film, telegraaf, telefoon, radar, bandopneming enzovoort. TV evenwel is het absolute culminatiepunt, de superuitvinding – bij machte de constante aandacht en belangstelling, de zielen en verlangens van miljoenen gevangen te nemen en te houden. Het is de meest hypnotiserende, de indringendste, de gevaarlijkste, en dientengevolge de gevaarlijkste, van alle uitvindingen. Het is om die reden dat het vraagstuk van TV-kijken een resolute stellingneming en positieve beslissing verreist. Anders beslist de TV óver u.

Sinds het prille begin van de intrede van TV is de school van het Gouden Rozenkruis op haar hoede geweest en heeft zij nimmer geaarzeld haar leerlingen tegen de verschrikkelijke gevaren die ermee verbonden zijn te waarschuwen en te beschermen. Verscheidene leerlingen zullen zich nog levendig herinneren hoe eens Jan van Rijckenborgh, fulminerend tegen de ziel-dodende gewoonte van TV-kijken, concludeerde: ‘Als u zo’n ding in huis heeft kunt u het beter het raam uitgooien!’

Van antroposofische zijde zijn eveneens vele waarschuwingen uitgegaan tegen het TV-kijken, speciaal met betrekking tot jonge kinderen. Anderen blijken zich ook meer en meer bewust te worden van de verwoestende effecten, getuige recente publicaties zoals ‘The Plug-in Drug’ (Het steek-de-stekker-maar-in-het-stopcontact verdovingsmiddel) door Mary Winn (New York, Viking, 1977)) en het opmerkelijke boek ‘Four Arguments for the Elimination of Television’ (Vier argumenten voor de afschaffing van televisie) door Jerrie Mander (New York, Morrow, 1978). Het laatstgenoemde boek, bevattende 371 pagina’s, vertegenwoordigt een ongekende en moedige poging TV volledig uit te bannen, om meer dan één reden.

Andere boeken, zoals ‘The Zapping of America’ (Hoe Amerika wordt kapotgemaakt), met de ondertitel ‘Micro-waves, their deadly Risk, and the Cover-up (Microgolven, hun dodelijke risico en de doofpot), hebben bijgedragen tot een toenemende bewustheid inzake ‘elektromagnetische vervuiling’, waarvan de schadelijke invloeden door iedereen worden gevoeld, speciaal door diegenen die in de grote steden wonen.

Zelfs na een oppervlakkige bestudering van het onderwerp wordt duidelijk dat wij hier te doen hebben met een schier hopeloze situatie, aangezien wij op vele wijzen aan een gevaar zijn blootgesteld. U mag dan geen TV in huishebben, u bent toch omgeven door anderen die hun toestellen laten schetteren, door de vele krachtige radio- en TV-zendstations, radar-antennes, satelliet-communicatiesystemen en andere stralingsbronnen. Hoewel deze al ernstig genoeg zijn, kunnen wij ons niet beperken tot uitsluitend de schadelijke effecten van straling. Er zijn andere effecten die eveneens beschouwd moeten worden.

Het totale beeld dat zulk een situatie te zien geeft vertoont een snelle degeneratie van alle menselijke leven op deze planeet – in zulk een mate dat ‘leven’ spoedig niet langer mogelijk zal blijken. Dat zal het einde van deze periode van openbaring aankondigen. Ondanks het groeiende aantal klachten en pleidooien voor het uitbannen van TV en andere elektromagnetische vervuilers, zal het dan te laat blijken te zijn. In het proces van wat men ‘beschaving’ noemt kan de klok niet teruggezet worden, zodat voor de verteld staande massa bij het zoeken naar een oplossing de conclusie moet zijn: ‘Er is geen oplossing.’

Voordat dit moment aabreekt is het vanbelang, het grootste belang, ja een zaak van ‘leven en dood’, dat de leerling op het pad duidelijk de toestand inziet, dat hij zijn medemens helpt de gruwelijkheid te ontdekken van de zogenaamde ‘realiteit’ waarin hij leeft, en dat al diegenen die nog ‘oren hebben om te horen en ogen om te zien’ vastbesloten het pad bewandelen naar hun goddelijke tehuis.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

  1. Inleiding tot het verschijnsel televisie
  2. Wat is televisie?
  3. Het licht van Fohat
  4. Het stralingsgevaar
  5. Fotobiologische effecten
  6. De ogen, het denken en de ziel
  7. Elektronisch ritme zonder ziel
  8. ‘Mondiaal dorp’
  9. Qube, het Rode Boekje en Grote Broer
  10. Vrijheid en de rotatierichting van de chakra’s

Woordverklaring