Acht tekstgedeelten uit ‘De gnosis in actuele openbaring’ van J. van Rijckenborgh

DOWNLOAD THE GNOSIS IN PRESENT DAY MANIFESTATION (FREE PDF)

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

De eerste druk van het boek ‘De Gnosis is actuele openbaring’ verscheen in 1955. Het is samengesteld uit bewerkte toespraken die Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) heeft gehouden voor de toenmalige leerlingen van de School van het Rozenkruis tijdens tempeldiensten op conferentiecentrum Renova in Bilthoven in 1953 en 1954. Wat hij toen voorzag, is nu voor een belangrijk deel gerealiseerd en voltrekt zich nu. De Gnosis in actuele openbaring is deel 2 van de 6-delige Renova-bibliotheek. Hieronder volgen gedeelten uit de eerste acht hoofdstukken en de inhoudsopgave.   

1. Bewustzijnsstaat is levensstaat

In de zin van de gnosis is beoefende theorie nimmer praktijk. Voor de gewone wereld, in onze gewone natuur, is praktijk altijd toegepaste theorie. Men leert een poos wat, en wanneer het geleerd is brengt men het in toepassing. In ons levensveld gaat het individu van het theoretische in het praktische stadium over.

Maar in de zin van de gnosis is praktijk altijd het gevolg van een bewustzijnsstaat! En een bewustzijnsstaat brengt consequenties met zich. Immers een bewustzijnsstaat is een werkelijkheid, en uit die werkelijkheid van het bewustzijn tracht men te leven. De levensstaat die zich zo ontwikkelt, waaruit men dus gaat werken en streven, is dan even werkelijk als de bewustzijnsstaat en heeft niets te maken met toegepaste theorie.

Daarom zeggen wij tot u: bewustzijnsstaat is levensstaat! De ene werkelijkheid moet zich projecteren in en door de andere. Dan is er evenwicht. Blijft dat evenwicht uit, dan voelt de mens zich altijd doodongelukkig, zeer ontevreden, hevig ongerust. Dat is een natuurwet. Bewustzijnsstaat is dus levensstaat, en bepaalt als zodanig het levensgedrag. Daarom is bewustzijnsstaat tegelijkertijd bloedsstaat.

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: Bewustzijnsstaat is levensstaat

2. Tweeërlei bedeling, tweeërlei wet

Er zijn twee algemene, elektromagnetische bedelingen, die op elkaar inwerken. Terecht kan men die twee bedelingen aanduiden als de oude bedeling en de nieuwe bedeling, het oude testament en het nieuwe testament. Zij werken op elkaar in, met dien verstande, dat de nieuwe bedeling de oude dirigeert. Daarom grijpt Christus de dialectiek, de toornwereld aan, onder andere om die toornwereld en alle entiteiten die daarin opgenomen zijn, zoveel mogelijk tegen zichzelf te beschermen.

Dat is theoretisch ook de moderne zin van de gevangenisstraf. Opsluiting in een gevangenis is, volgens de moderne opvattingen, niet zozeer bedoeld als straf, maar een maatregel om de betrokkenen voor en tegen zichzelf te beschermen, en hen zoveel mogelijk op te voeden; hetgeen prachtig zou zijn wanneer het in de praktijk inderdaad mogelijk bleek.

In ieder geval: door de werkzaamheid Christi beschermt de gnosis de toornwereld voor en tegen zichzelf, en tegelijkertijd belet de gnosis dat de toornwereld de volkomen Logos, de alopenbaring in de meest verstrekkende betekenis van het woord, zou vergiftigen. En aldus kunnen wij van de oude bedeling, van de bedeling onder de wet, afscheid nemen door ons de nieuwe, de dirigerende bedeling toe te keren. Daarom staat er in het begin van het Johannes-evangelie: ‘Allen die hem aannemen, stelt hij in staat wederom kinderen Gods, kinderen van de gnosis, te worden’ (Johannes 1:12).

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: Tweeërlei bedeling, tweeërlei wet

3. De nieuwe levenshouding

Door te leven uit de vijfvoudige universele gnosis maakt u uw gehele zielestaat open voor de uitstorting van de Heilige Geest. Niets belet u daar vandaag mee te beginnen. Als u dat doen wilt, als u daartoe bereid bent, en het doet, wordt straks de nieuwe bewustzijnsstaat voor u een feit. En dan kunt u uit die nieuwe bewustzijnsstaat, uit dat nieuwe elektromagnetische fluïde, voortgaan tot een nieuwe levensstaat.

Wij bereiken de onwankelbare basis van de nieuwe levensstaat door een tweevoudig magisch leven, in geloof en nieuwe levenshouding, zo consequent, zo onherroepelijk, dat er geen verandering meer mogelijk is. In geloof en nieuwe levenshoudig staat de gehele vijfvoudige universele gnosis te lichten. Over die vijfvoudige heilsweg is al miljoenen jaren lang door de transfiguristische werkers gesproken.

Inzicht (1), heilbegeren (2) en zelfovergave (3) vormen het nieuwe bevrijdende geloof. En de nieuwe levenshouding (4) is daarvan de logische consequentie. Door deze vierheid worden wij opgenomen in het nieuwe ras, gaan wij zijn gangen, en hebben wij deel aan zijn openbaringen. Allen die deze weg gaan, zullen overwinnen.

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: De nieuwe levenshouding

4. De nieuwe wet van het hart

Iedere werkelijke leerling van de moderne geestesschool hongert, hunkert naar de geest, naar de aanraking van de Heilige Geest. Hij gaat dan uit van een geloofsstaat, en in die staat ziet hij, als het ware vanuit de verte, een gehele reeks van mogelijkheden. Als er dus sprake is van een geloofsstaat, is er ook een geloofsslicht, waarin we bepaalde perspectieven schouwen mogen. Als u nu maar goed dat licht in uzelf onderzoekt, zult u ontdekken, dat in deze straling ook een reeks van aanwijzingen vervat is aangaande de wijze waarop u het in dit licht geschouwde zult kunnen verwerkelijken. Dat nu is de wet in het hart.

Deze wet is, met de schrijfstift van de roos-in-u, in lichtgevende karakters in uw hartebloed geschreven Deze wet-in-ons is echter bij ons allen zeer verschillend. Het principe is gelijk, doch wat aldus in onze harten geschreven staat of nog geschreven zal worden, past zich geheel aan bij onze staat-van-zijn, bij ons particuliere verleden, heden en toekomst. Daarom nu stelt de school u geen uiterlijke wet; daarom vraagt de school u niet om toepassing van bepaalde leef- en leerregels, doch raadt zij u de toepassing van de wet-in-uw-eigen-hart, op basis van een ware geloofsstaat. Van alles wat in het hart geboekt staat, kunt u zich bewust zijn. En u weet: dat waarvan u zich bewust bent, kunt u in uw leven uitdragen en toepassen.

Wanneer u zich van sommige dingen en noodzaken nog niet bewust bent, zijn ze ook nog niet in uw hart geschreven. Een ander kan daar wel over praten en zeggen: ‘Dit moet u doen, en dat moet u laten’, doch het kan dan bij u geen praktijk vinden. Daarom moet u ons niet vragen wat de nieuwe levenshouding voor ú moet zijn!

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: De nieuwe wet van het hart

5. De wedergeboorte van de ziel

Wat wij de ziel noemen, is een vijfvoudige openbaring in onze persoonlijkheid van het astrale vuur dat de zeven hersenholten vult, en dat door middel van de magnetische ademhaling van het brein in het stelsel wordt opgenomen. Dit astrale vuur, dit astrale fluïde, en zijn samenhang in het hoofdheiligdom, vormen de kern, het diepste wezen, van onze zielestaat, van ons gehele leven. Door die bezieling noemen wij onszelf een ik.

Zolang nu deze ziel geheel en al te verklaren is uit de gewone dialectische natuur, uit het heelal van de dood, is zij volkomen sterfelijk, zoals duidelijk zal zijn. Na de dood van het lichaam gaat ook de ziel een ontbindingsproces tegemoet. Zij verblijft eerst nog enige tijd in de spiegelsfeer, maar daarna blijft er niets meer van over: de ziel vervluchtigt tot een gewoon kosmisch fluïde; van de ziele-eenheid blijft niets over.

Zodra evenwel de nieuwe bewustzijnsstaat door de instroming van het nieuwe astrale vuur in het zevenvoudige stelsel van het hoofdheiligdom een feit wordt, en er dus sprake is van een nieuwe zielebron, van een nieuw zielewezen, en dus van het teken van de zoon des mensen, is van stonde aan de ziel niet sterfelijk meer. Dan is zij onsterfelijk geworden. Wanneer de zielestaat onsterfelijk is geworden, zal er dus na de dood geen sprake meer zijn van de noodzaak van terugkeer. Er zullen er verscheidenen onder ons zijn die desniettemin wél terugkeren, maar dat zal zijn in vrijwilligheid, ter wille van hen die achterblijven, om in dienst van de universele broederschap de geestesschool, zolang dat nuttig en noodzakelijk is, in stand te houden.

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: De wedergeboorte der ziel

6. Redelijk-zedelijk bewustzijn

U ziet wellicht in, hoe absoluut onmisbaar het intermediair van de geestesschool is. De geestesschool brengt door het offer van zichzelf, door het offer van haar bloedstorting, een brug tot stand tussen de gnosis en de leerling. Zonder deze brug zou het enorme vibratieverschil tussen de leerling en de gnosis blijven bestaan. Zonder zulk een vibratie-overbrugging zou het licht van de gnosis u dus nimmer kunnen aanraken. Daarom wordt geloof-en-leven van iedere leerling van de school verwacht.

U gelooft in het doel van de geestesschool. Welnu, door de redelijk-zedelijke aanraking en al haar gevolgen wordt de waarheid die achter dat doel schemert, als voorsmaak tot u gebracht, zodat u daaruit kunt leven en handelen, en met kracht kunt overgaan tot een nieuwe levenshouding, tot een zeer positief Bergrede-leven. En dan zult u slagen, dan zult u overwinnen. De nieuwe zielegeboorte zal plaatsvinden en u gaat het nieuwe levensveld binnen.

Een mens die de geestesschool werkelijk nadert, gaat dus van de gewone bewustzijnsstaat over tot de redelijk-zedelijke bewustzijnsstaat van het u geschetste leerlingschap. En er rest dan nog maar één stap, de stap van de redelijk-zedelijke bewustzijnsstaat naar de nieuwe bewustzijnsstaat van de kinderen Gods. Het nieuwe ras roept en wenkt u! De nieuwe periode heeft haar poorten wijd voor u geopend en u hebt slechts binnen te gaan. Wanneer u maar uw redelijk-zedelijk inzicht met al zijn consequenties als een klaar bewustzijn in u laat branden.

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: Redelijk-zedelijk bewustzijn

7. Het proces, de rozen-kruisgang

Ieder mens die enige tijd de stralingskracht van het gnostieke magnetische veld heeft ondergaan, is daarmee getekend. Aanvankelijk bevindt zo iemand zich daardoor niet bepaald in een prettige situatie. In de gewone bewustzijnshouding is het voor hem niet om uit te houden in de dialectiek, en in de redelijk-zedelijke bewustzijnsstaat komt telkens de ervaring over hem: ‘Het is niet om uit te houden, ze laten me in de geestesschool niet met rust.’ Zo wordt de leerling zeer welbewust, zeer weloverwogen, heen en weer geslingerd, doordat de twee lichten, het licht van de natuur en dat van de gnosis, beurtelings in hem domineren.

Zo stuwt de geestesschool u feitelijk op tot een crisis. En dan moet u een besluit nemen, een positief, definitief besluit tot de reeds veel besproken, tweevoudige magische bediening: de op die situatie volkomen afgestemde geloofshouding, en de op die situatie volkomen afgestemde levenshouding.  Het baat u dan niet, of u tegen uw momentele toestand murmureert, en vol verzuchting zegt: ‘De ellendige situatie waarin ik verzeild ben geraakt, breekt me nagenoeg.’ Daar schiet u niets mee op. U moet uw kruisgang aanvaarden!

Dat waartoe de geestesschool u opdrijft, is de rozen-kruisgang, door het opnemen van het kruis van Jezus de heer-in-u. Daar gaat het om, om het positieve besluit: waarlijk roos-en-kruiser te worden. Pas wanneer u het rode rozenkruis accepteren gaat, krijgt uw leerlingschap zin. Pas op het moment dat u daartoe definitief besluit, krijgt uw leerlingschap zin, en verkrijgt uw redelijk-zedelijke bewustzijnsstaat voor het eerst werkelijk betekenis. Dan krijgt uw leven een schoon en heerlijk doel, en aanvaart u al die bewogenheden met een innerlijke zekerheid en begrip, en zelfs met een grote vreugde.

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: Het proces, de rozen-kruisgang

8. De roeping van de leerling – heiliging

U kent het proces. Steeds meer wordt u, in eerste aanraking, van het proces ontsluierd. Steeds duidelijker ziet u het pad voor u. Steeds meer wordt de onwetendheid in u teniet gedaan. En zo kunt u rustig en met grote nuchterheid alles wat van deze natuur is onderscheiden, en overwegen in hoeverre u daaraan deel zult hebben, zonder dat het u schaden kan in het proces van heiligmaking, waaraan u zich vrijwillig onderworpen hebt.

Heiliging, dit is heelwording, genezing, is uw roeping! Heiliging van uw gehele wezen is het doel van de geestesschool. En dus spreekt het vanzelf dat de leerling, redelijk zedelijk daartoe in staat gesteld, een geheiligd leven zal leiden. U kunt dat geheiligde leven leiden wanneer u bij voortduring gericht bent op uw leerlingschap, want een onvergankelijke kracht is in u, het zaad van het levende en blijvende woord.

En aldus is het niet wenselijk, doch tevens noodzakelijk dat een stralende nieuwe levenshouding van u spreken gaat, omdat zij mogelijk is. Alle kwaadheid en bedrog, alle geveinsdheid en nijdigheid en achterklap dienen dan ook tot het verleden te behoren. Zij zijn vijf positieve uitingen van krachtige ik-centraliteit, en vormen vijf negatieve reacties op uw positieve leerlingenstaat. Het gaat er hierbij om klaar te beseffen, waartoe wij geroepen worden en in staat gesteld, en welke gevaren in onszelf ons bedreigen. Wij zijn volkomen toebereid om levende bouwstenen te zijn, en slechts als levende bouwstenen kunnen wij worden gebruikt in de grote universele tempel, in het heilige priesterdom van de nieuwe levensstaat.

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: De roeping van de leerling: heiliging

DOWNLOAD THE GNOSIS IN PRESENT DAY MANIFESTATION (FREE PDF)

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

INHOUDSOPGAVE DE GNOSIS IN ACTELE OPENBARING

DEEL I DE NIEUWE MENSHEIDSPERIODE

I BEWUSTZIJNSSTAAT IS LEVENSSTAAT

 • Een nieuwe mensheidsperiode
 • Wat is bewustzijn?
 • Het interkosmische magnetische veld
 • Twee magnetische velden
 • Twee groepen mensen

II TWEEËRLEI BEDELING – TWEEËRLEI WET 

 • Tweeërlei godsdienst
 • Onder de wet
 • Godsdienstplicht
 • Godsdienstige berusting
 • Het Nieuwe Testament
 • Nieuwe godsdienstigheid
 • De vierde Gnosis: de zelfbevrijdende daad
 • De periode van achtenveertig jaren

III DE NIEUWE LEVENSHOUDING

 • Redelijk-zedelijke aanvaarding
 • Bevrijdend geloof en leven
 • Zalig zijn zij die zich arm weten aan geest
 • Uit het geloof leven

IV DE WEDERGEBOORTE VAN DE ZIEL

 • Zeggen en doen
 • De wet in het eigen hart

V DE NIEUWE WET DES HARTEN

 • De vijfvoudige universele Gnosis
 • Het teken van de Zoon des Mensen
 • De wedergeboorte uit water en geest
 • De scheiding der twee mensentypen
 • De jaren van oogst
 • De vijf aanzichten van transfiguratie
 • De vijfzielefluïden
 • Is er dan toch reïncarnatie?

DEEL II DE WEDERGEBOORTE VAN DE ZIEL

I REDELIJK-ZEDELIJK BEWUSTZIJN

 • Het aanvaarden, belijden en dienen van Christus
 • God laat niet varen de werken zijner handen
 • De heerlijke taak der beelddragers Gods
 • De taak der Geestesschool
 • De zedelijke bewogenheid
 • Het redelijk-zedelijke inzicht
 • De tweevoudige magische bediening
 • De onmisbaarheid van het intermediair der Geestesschool

II HET PROCES: DE ROZENKRUISGANG

 • Drieërlei bewustzijnsstaat
 • De gespleten toestand van de leerling
 • De vijfvoudige universele Gnosis
 • De vijfvoudige universele Gnosis
 • Niet vrede, maar het zwaard
 • Het overbruggingsbewustzijn
 • De klassieke veerman en de overtocht
 • De stuw tot een definitief besluit
 • Het rode Rozenkruis
 • Jezus de Heer en Herodes
 • De omwandeling van Jezus
 • In veiligheid
 • Het Vacuüm van Shamballa, de Loge-omhoog
 • Jezus de Heer, een stralingskracht ten leven

III DE ROEPING VAN DE LEERLING: HEILIGING

 • Uit de eerste Petrusbrief
 • Rust, begrip en blijdschap bij het ervaren van de gnostieke genadestroom

IV DE NIEUWE ZIELEWORDING

 • De tweevoudigheid der Geestesschool
 • De betekenis van de stofsfeer voor de bevrijding van de mens
 • Het onvermogen van de spiegelsfeer
 • De mikrokosmos weer compleet
 • De embryonale vorming van het onsterfelijke zielewezen
 • De twee magnetische polen van de persoonlijkheid
 • De ontwikkeling van een nieuwe basis voor de onsterfelijke zielestaat
 • De drie oorspronkelijke levenskernen
 • In Jezus de Heer ontslapen
 • De opstanding van Jezus de Heer
 • De nieuwe bewustzijnsdoorbraak in het nu
 • De komende ineenvloeiing der twee aanzichten van de Geestes-school

V DE GLORIEVOLLE OPSTANDING

 • Van de tweede dood niet meer te beschadigen
 • Johannes de Doper, de voorloper
 • De noodzaak de wereld te overwinnen
 • De taak der strijdende kerk-op-aarde
 • De glorievolle opstanding
 • Mikrokosmos, kosmos, makrokosmos
 • De verhouding der beide werkvelden
 • De noodzaak van de bewustzijnsdoorbraak
 • Verlichting en heiliging
 • Het nieuwe zielelicht ontstoken
 • Innerlijke zelfwerkzaamheid
 • De opstanding ten derden dage
 • De nieuwe periode

VI DE LOGE-OMHOOG

 • Interkosmische straling
 • Het licht dat in de duisternis straalt
 • De wording van een Vacuüm van Shamballa
 • De schepping van de magnetische bol
 • De nieuwe schakel in de Universele Keten
 • De Heer tegemoet in de lucht
 • De dertiende eoon
 • Zonder mij kunt ge niets doen

DEEL III DE MAGNETISCHE BOL VAN DE TWEEVOUDIGE GEESTESSCHOOL

I HET OVERWINNEN VAN DE WERELD

 • De redelijk-zedelijke aanraking der Geestesschool
 • Het Vacuüm van Shamballa en de Geestesschool op-aarde
 • De begonnen arbeid wordt voortgezet
 • De gang van de rozenkruiser
 • De wereld moet overwonnen worden
 • Het vrijkomen van karma
 • De zevenarmige kandelaar die voor God staat
 • Lotsverbondenheid
 • Kwaliteit en doel moeten overeenstemmen
 • De magnetische bol; noordpool-zuidpool
 • De signatuur van een gnostieke kerk
 • De ontwikkeling van de magnetische bol
 • Waarom voortdurende waakzaamheid geboden is

II DE ROEPING VAN DE BEELDDRAGER GODS

 • De zeven ontwikkelingsfasen van het magnetische lichaam
 • De grote strijd
 • Het noodplan der dialectiek
 • Noodorde is doodsorde, tenzij …
 • Wie zichzelf zal willen verliezen, zal het behouden
 • De roeping van de beelddrager
 • De logica der vervulling
 • Het overwinnen van het kwaad
 • In de kracht van Jezus Christus
 • Beid uw tijd
 • De dood verslonden
 • Zalig zijn de hunkerenden naar de Geest
 • Allen die hem aannemen …
 • De binnenkomst in de bruiloftszaal
 • De noodzaak van de Bergrede-levenshouding
 • De nieuwe hemel-aarde
 • Het wegvallen van de sluiers
 • Jacob en de hemelladder

III UNA SANCTA

 • Shankara, de verhevene
 • Alle wijsheidsleer is één in de Gnosis
 • Het zwaard alleen in de eigen ziel

IV DE WORDING VAN HET LEVENDE LICHAAM DER GEESTESSCHOOL

 • De groepsvorming
 • De ontwikkeling van het gnostieke krachtveld
 • Aantrekking en afstoting: de wieling
 • De zeven openbaringsverschijnselen
 • De zeven kosmische stralingen
 • Het elektromagnetische stralingsveld
 • Voeding en assimilatie
 • De ontwikkeling van het gnostieke stralingsveld
 • Inzicht, heilbegeren, zelfovergave
 • De nieuwe levenshouding: het Bergredeleven
 • Het morgenrood in opgang

V DE NIEUWE LEVENSHOUDING

 • Misdaden en zonden tegenover de Gnosis
 • Het teken van het kindschap der ongehoorzaamheid
 • Het geluk van uitredding en schuldloze verheffing
 • Een werkelijk levensperspectief
 • In groepseenheid

VI VAN KRACHTVELD TOT LICHTVELD

 • De noodzaak en het voorrecht der gnostieke groepseenheid
 • Het zich steeds herhalende heilsoffer
 • Er zij licht en het werd licht
 • De openbaring van het Vacuüm van Shamballa
 • Een belangrijke consequentie
 • De binding met de universele magnetische keten
 • Het hemelschip, de ark
 • In den beginne was het Woord
 • Het nieuwe levensveld
 • De wederkomst Christi
 • Uit het licht is het leven
 • De regenererende werking van het Christuslicht
 • Leef het Bergredeleven

VII DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST

 • Werk uws zelfs zaligheid in vreze en beven
 • Het oproepen van de zevenkracht
 • Transmutatie en transfiguratie
 • De mysterieuze naam van God
 • De heilige naam Gods uitspreken
 • De Godsrivier, de golfstroom van goddelijke adem
 • Oersubstantie« le transmutatie
 • De manifestatie van het verheerlijkte lichaam

DEEL IV DE GEBOORTE VAN HET LICHT IN HET MAGNETISCHE LICHAAM VAN DE GEESTESSCHOOL

I DE GRAFTEMPEL VAN C.R.C.

 • De onmisbaarheid van de groepseenheid
 • De geboorte van Jezus Christus in de tijd
 • De noodzaak der volstrekte onthechting aan alles wat van deze wereld is
 • Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld
 • Het openbaringswonder van het licht
 • Waarom een vrije gnostieke werkplaats nodig is
 • De ware vrije metselaar
 • De primaire eis van de toelating tot de School
 • De legende van Hiram Abiff
 • Op het tapijt staan
 • De binnenkomst in de graftempel van C.R.C.
 • De continuïteit van de transfiguristische arbeid
 • De gnostieke integratie
 • De Gnosis
 • De buitenste cirkel rondom het hart van de Gnosis
 • De invloed van het gnostieke magnetische lichaam op de buitenste cirkel

II DE OPGANG TOT DE KERSTNACHT

 • De deur van de graftempel van C.R.C.
 • Het edele, ongeschonden lichaam van C.R.C.
 • De eerste manifestatie van de Trooster
 • De geboorte van het licht
 • Na 120 jaren zal ik opengaan

III DE ZELFOVERGAVE VAN DE IKMENS

 • Transfiguratie: afbraak en opbouw, dood en nieuwleven
 • Deze samenvatting van het universum heb ik, levende, mij tot een graf gemaakt
 • De eerste straal van het zevenlicht
 • Het cerebrospinale zenuwstelsel en de chakra’s
 • Wie door de Gnosis wordt aangegrepen
 • Groepseenheid, mensenliefde en mensendienst
 • Het licht van de vierde kandelaber
 • De uitbanning uit het magnetische lichaam
 • De gevolgen van de Bergrede-levenshouding
 • Wat beoogt de nieuwe levenshouding?
 • De zelfofferande van de ik-mens
 • Kerstfeest: de integratie van de ziel in God
 • Hoe de ziel zich openstelt voor de heiligende Geest
 • De vijf fluïden van de ziel
 • De zelfovergave aan de Gnosis

IV DE ZELFOVERGAVE VAN DE WIL

 • Het magische zieleattribuut
 • De sleutel tot de lichtgeboorte Gods
 • Geen nieuwe wijn in oude lederen zakken
 • De wil ondergeschikt maken aan het eigen bewustzijn

V DE DOOP DES VUURS: DE LICHTGEBOORTE GODS

 • De noodzaak van de onafhankelijkheid van hetbewustzijn
 • Denk- en wilsoverheersingen
 • Gewoontevormingen, gewoontedwang
 • De positieve besluitmacht van het bewustzijn
 • Hoe karma wordt geschapen
 • Het bewustzijn, de zetel van de ziel
 • Het verlangen van de ziel en het antwoord van de Gnosis
 • Het begin van de reiniging des harten
 • Het licht in de torenkamer
 • Authades en Johannes de Voorloper
 • De doop met het water des levens
 • Maak recht de paden des Heren
 • De doem der natuurgreep
 • Werkelijk gedoopte Christenen
 • Gebruik het ontvangen vermogen
 • Als de weg is vrijgemaakt . . .
 • Bethabara, over de Jordaan
 • Johannes ziet Jezus tot zich komen
 • De geboorte van de Christus in de ziel

VI DE REINIGING DES HARTEN

 • De dorheid en onvruchtbaarheid van het hart
 • Reinheid des harten voorwaarde van het leerlingschap
 • De hulp van de roos des harten

VII HET MYSTERIE DER PROGRESSIE

 • Het zoeken der mensheid; de weg der ervaring
 • Het geheim van het welslagen op het pad
 • Hoe de gnostieke zevenkracht wordt vrijgemaakt
 • De mystiek-magische en de wijsgerig-magischegerichtheid
 • De magische betekenis van de samenwerking der seksen
 • Het functioneren van de hypofyse
 • Het binden van de fundamentele stroom der Gnosisaan de groep
 • Voor elkaar, door elkaar, met elkaar: in mensendienst
 • Bewust-meedragend, zich mede verantwoordelijkwetend leerlingschap
 • Het voorkomen van gevaren voor het magnetischelichaam
 • De nieuwe fundamentele gnostieke stroom in de wereld
 • Een nieuwe dag van openbaring wacht ons

VIII DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE

 • De komende ontwikkeling der verkondiging
 • Het vissen van zielen uit de levenszee
 • Het Evangelie verkondigen
 • Geloven en zalig worden

DEEL V DE TRANSFIGURATIE VAN DE ZIEL EN HET LICHAAM

I GELOOF, HOOP, LIEFDE

 • Transfiguratie: gevolg van de uitstorting van de Zevengeest
 • Uitreis en afscheid
 • De klassieke taak van de veerman
 • Hora Est !
 • Het afscheid van de wereld
 • God of Mammon
 • Verlies uzelf
 • Zoek eerst het Koninkrijk
 • Wij zien nu nog in een duistere rede
 • Drie treden te bestijgen
 • Onvoorwaardelijk geloof
 • Het licht van de hoop
 • De liefde, eenwording met de Gnosis

II HET VERGANKELIJKE EN HET ONVERGANKELIJKE ZAAD

 • De tweede stroom van de Heilige Geest
 • In afwachting van de lichtgeboorte
 • Redelijk zien en werkelijk zien
 • Illusie-licht en werkelijk licht
 • De klok in de torenkamer
 • Slijmklier en sekse-organen
 • De occulte weg en zijn gevaren
 • Het kernbeginsel van de zonde
 • Het onvergankelijk zaad van de roos des harten
 • Het huwelijk tussen ziel en rozenhart

III DE WEG TOT DE LICHTGEBOORTE GODS

 • Tweeërleizaad, tweeërlei reinheid
 • De smalle en de brede weg
 • De gevaren van de ikcentraliteit
 • Het derde bewustzijnsvermogen
 • De machteloosheid van het ik
 • Uitzien naar de bergen vanwaar de hulp komen zal
 • Het rechttrekken van de as van het hart
 • De roos aan het levenskruis gehecht
 • De schaduw aan de rechterhand
 • Het nieuwe slangenvuur en de chakra’s
 • De verzoeking in de woestijn
 • De slang der kundalini vernietigd
 • De doorbraak van het licht
 • De verheerlijking op de berg
 • De fase der aanschouwing
 • Licht, niets dan licht

IV HET ENDURA

 • De transfiguratie begint
 • Wandelen in het licht
 • Nieuw bewustzijn, nieuwe zintuigelijke waarneming
 • De binnenkomst in het nieuwe levensveld
 • De nieuwe ziel in het oude tehuis
 • Het endura, de zelfopheffing
 • Het Evangelie der Waarheid
 • De dreiging van het kwade gerucht
 • Wat het endura is
 • De zielewedergeboorte
 • De dood verslonden in de overwinning
 • Wat de ikdoding is
 • De gouden wonderbloem
 • De hemelse woonstede

V DE OPSTANDING UIT HET GRAF

 • Het levenslichaam
 • Zielestaat en etherlichaam
 • Een nieuw krachtlijnenstelsel
 • De vier Christusethers
 • De gezondheid van hen die in de nieuwe zielegeboorte staan
 • Het nieuwe levenslichaam
 • Het verheerlijkte stoflichaam

DEEL VI EKKLESIA PISTIS SOPHIA

Ekklesia Pistis Sophia

WOORDVERKLARING

DOWNLOAD THE GNOSIS IN PRESENT DAY MANIFESTATION (FREE PDF)

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING